جدول پخش

راديو ورزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ورزش ایران كشتی(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:50:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یك شب، یك كتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:10:00
 • پایان برنامه: 01:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بانوی قهرمان(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 01:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

ریزبین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ورزش و جامعه(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مشاور(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:40:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

به نام خدا

ویژه برنامه اذان صبح

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نامه پهلوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دانشكده روانشناسی ورزشی(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سفر به قله ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یك فنجان چای داغ(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

در محضر ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

یك نفس تازه(زنده)

خبرهای ورزشی شنیده نشده و دیده نشده برنامه های ورزشی رسانه ملی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

زنگ ملی ورزش(زنده)

5 دقیقه همه با هم ورزش كنیم.

 • شروع برنامه:07:35:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

ادامه صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ورزش ایران دو و میدانی(زنده)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تازه های ورزشی(زنده)

كانال پیام رسان سروش radiovarzesh92@

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

گلخونه

برنامه ای تفریحی با رویكرد سرگرمی و خانواده

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دانشكده حقوق ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایران ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ورزش و جامعه

اذان ظهر: 13:05- موذن: استاد غفاری

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فرزند ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تازه های ورزشی

كانال پیام رسان سروش radiovarzesh92@

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تیتر اول(زنده)

تیتر و عناوین اصلی روزنامه ها، اخبار سایت های ورزشی كشور و پیگیری موضوعات مهم ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مشاور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

ورزش باستانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ورزش ایران ورزش های آبی(زنده)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تازه های ورزشی(زنده)

كانال پیام رسان سروش radiovarzesh92@

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

از فوتبال چه خبر؟

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

عصرانه(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 30 دقیقه

بر فراز تور(زنده)

والیبال ایران-روسیه

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تازه های ورزشی(زنده)

كانال پیام رسان سروش radiovarzesh92@

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

گپ آهنگ(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دانشكده حقوق ورزشی(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

فرزند ایران