جدول پخش

راديو ورزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

ادامه گزارش ورزشی(زنده)

رئال مادرید-زسكامسكو/والنسیا-منچستریونایتد

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

فردا روشن است

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اشكفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

فرهنگ و ورزش(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:00
 • پایان برنامه: 03:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش مرغ دریایی مارسی- قسمت 5

ماتاراتزی بعد از شنیدن حرف های مختلفی از زیدان و اطرافیان تصمیم به شكایت از او می گیرد...

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

چشم انداز(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

باشگاه تندرستی(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یك فنجان چای داغ(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نامه پهلوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دور دنیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یك شب یك كتاب

هر شب با معرفی یك كتاب ورزشی همراه ما باشید.

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

به نام خدا

ویژه برنامه اذان صبح

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

یك نفس تازه(زنده)

خبرهای ورزشی شنیده نشده و دیده نشده برنامه های ورزشی رسانه ملی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:07:35:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

ادامه صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مجله والیبال(زنده)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

هوادار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

فرهنگ و ورزش(زنده)

موضوع هفته: ورزش و دانشگاه

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یك فنجان چای داغ

در این برنامه گفتگوی محمدرضا منصوریان را با یكی از ورزشكاران اسبق بشنوید.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بازاریابی ورزشی

این برنامه به بررسی توسعه و رشد بازاریابی بوسیله مردم در فدراسیون های ورزشی اختصاص دارد.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تیتر اول(زنده)

تیتر و عناوین اصلی روزنامه ها، اخبار سایت های ورزشی كشور و پیگیری موضوعات مهم ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مركز مشاوره ورزشی

پیام های تندرستی در حوزه حركات اصلاحی و تغذیه

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مجله سواركاری و چوگان(زنده)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فرزند ایران(زنده)

نظرخواهی و انتخاب برترین های ورزش 1397

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایران ما

آخرین اخبار ورزشی شهرستان ها و بررسی وضعیت ورزش استان ها

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

عصرانه(زنده)

برنامه عصرگاهی در قالب كارشناسی، تحلیلی و نمایشی

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

همیشه با ورزش(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مسابقه 9 با 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گپ آهنگ(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ادامه گپ آهنگ(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دور یك میز

این برنامه به بررسی عملكرد فدراسیون كشتی اختصاص دارد.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

فردا روشن است

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

سفر به قله ها

توضیحات برنامه درج نشده است.