جدول پخش

راديو ورزش
 • شروع برنامه:00:05:00
 • پایان برنامه: 00:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گود فتوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:40:00
 • پایان برنامه: 01:05:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اسوه های جاوید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اشكفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:20:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

داستان یك صعود(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:00
 • پایان برنامه: 02:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نقد كتاب(تكرار)

نقد و بررسی كتب ورزشی

 • شروع برنامه:02:20:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

از تندرستی تا افتخار(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:10:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

44(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:10:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

پرده آخر(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یك فنجان چای داغ(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

پزشكی ورزشی(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یك شب یك كتاب

هر شب با معرفی یك كتاب ورزشی همراه ما باشید.

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

به نام خدا

ویژه برنامه اذان صبح

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

یك نفس تازه(زنده)

خبرهای ورزشی شنیده نشده و دیده نشده برنامه های ورزشی رسانه ملی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:07:35:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

ادامه صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

جهان كشتی(زنده)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

نیمكت

برنامه ای تفریحی با رویكرد سرگرمی و خانواده

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

فرهنگ و ورزش(زنده)

موضوع هفته:

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یك فنجان چای داغ

در این برنامه گفتگوی مسعود اسكویی را با یكی از ورزشكاران اسبق بشنوید.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

محیط زیست

این برنامه ارتباط ورزش و فعالیت های مربوط به حمایت از محیط زیست را بررسی می كند.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تیتر اول(زنده)

تیتر و عناوین اصلی روزنامه ها، اخبار سایت های ورزشی كشور و پیگیری موضوعات مهم ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

باشگاه تندرستی

با ورزش چگونه می توانیم تندرست باشیم؟

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مجله ژیمناستیك(زنده)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فرزند ایران(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بانوی قهرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

عصرانه(زنده)

برنامه عصرگاهی در قالب كارشناسی، تحلیلی و نمایشی

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

همیشه با ورزش(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مسابقه 9 با 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گپ آهنگ(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ادامه گپ آهنگ(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

می خواهم گزارشگر شوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

با گزارشگران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

فردا روشن است

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

سفر به قله ها

توضیحات برنامه درج نشده است.