جدول پخش

راديو ورزش
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

ادامه فوتبال در اروپا(زنده)

اتلتیكو مادرید-یوونتوس، شالكه-منچستر سیتی

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یك شب یك كتاب

هر شب با معرفی یك كتاب ورزشی همراه ما باشید.

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 01:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

ریزبین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

فرهنگ و ورزش(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نمایش غریبه- قسمت 5

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

باشگاه تندرستی(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:40:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

چشم انداز(تكرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

فردا روشن است

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

نامه پهلوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دور دنیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

به نام خدا

ویژه برنامه اذان صبح

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

یك نفس تازه(زنده)

خبرهای ورزشی شنیده نشده و دیده نشده برنامه های ورزشی رسانه ملی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

زنگ ملی ورزش(زنده)

5 دقیقه همه با هم ورزش كنیم.

 • شروع برنامه:07:35:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

ادامه صبح و ورزش(زنده)

برنامه اطلاع رسانی و مجله خبری با موضوعات مختلف ورزشی روز

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مجله والیبال(زنده)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تازه های ورزشی(زنده)

كانال پیام رسان سروش radiovarzesh92@

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

هوادار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ورزش و روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

فردا روشن است

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پلاكشان، مدالشان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

الهی نامه

اذان ظهر: 12:18- موذن: استاد رفیعی

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

فرهنگ و ورزش(زنده)

موضوع هفته: تعامل فرهنگی بین اركان رشته های ورزشی

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

یك فنجان چای داغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تازه های ورزشی(زنده)

كانال پیام رسان سروش radiovarzesh92@

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تیتر اول(زنده)

تیتر و عناوین اصلی روزنامه ها، اخبار سایت های ورزشی كشور و پیگیری موضوعات مهم ورزشی را در این برنامه بشنوید.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مركز مشاوره ورزشی

پیام های تندرستی در حوزه حركات اصلاحی و تغذیه

 • شروع برنامه:14:55:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

ورزش باستانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مجله ورزش های زمستانی(زنده)

كانال پیام رسان سروش radiovarzesh92@

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تازه های ورزشی(زنده)

كانال پیام رسان سروش radiovarzesh92@

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فرزند ایران(زنده)

نظرخواهی و انتخاب برترین های ورزش 1397

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایران ما

اخبار ورزشی شهرستان ها و پیگیری وضعیت ورزش در استان ها

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

عصرانه(زنده)

برنامه عصرگاهی در قالب كارشناسی، تحلیلی و نمایشی

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

گزارش ورزشی(زنده)

بسكتبال ایران ـ ژاپن

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تازه های ورزشی(زنده)

كانال پیام رسان سروش radiovarzesh92@

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مسابقه 9 با 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گپ آهنگ(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تازه های ورزشی(زنده)

كانال پیام رسان سروش radiovarzesh92@

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ادامه گپ آهنگ(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بازاریابی ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فوتبال در اروپا(زنده)

یورو لیگ: چلسی-مالمو، ناپولی-زوریخ