جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:07:00
 • پایان برنامه: 00:35:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های رعد آیات 1-10 و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:00:35:00
 • پایان برنامه: 00:37:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:37:00
 • پایان برنامه: 01:01:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره شعراء آیات 1-51

 • شروع برنامه:01:01:00
 • پایان برنامه: 01:04:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:04:00
 • پایان برنامه: 01:15:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد محمود لطفی نیا

سوره های فتح آیات 27-آخر و بلد

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:17:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:17:00
 • پایان برنامه: 01:50:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره های آل عمران آیات 169-175 و رحمن آیات 1-13

 • شروع برنامه:01:50:00
 • پایان برنامه: 01:52:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:52:00
 • پایان برنامه: 02:11:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد محمد ابوزید

سوره های قلم آیات 48-آخر، انسان آیات 5-22، شرح و قدر

 • شروع برنامه:02:11:00
 • پایان برنامه: 02:14:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:14:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره ص آیات 27-64

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:31:00
 • پایان برنامه: 03:01:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های فرقان آیات 56-آخر و شعرا آیات 1-9

 • شروع برنامه:03:01:00
 • پایان برنامه: 03:05:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره اسراء آیات 1-24

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 03:48:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:48:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره احزاب آیات 21-27

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:36:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمد هلیل

سوره های قلم و حاقه آیات 1-24

 • شروع برنامه:04:36:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 04:56:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت استاد عثمان شبراوی

سوره های حج آیات 73-آخر و مومنون آیات 1-18

 • شروع برنامه:04:56:00
 • پایان برنامه: 04:59:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:00
 • پایان برنامه: 05:11:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره بقره آیات 189-199

 • شروع برنامه:05:11:00
 • پایان برنامه: 05:14:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های واقعه آیات 75-آخر، قیامه و شمس

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:41:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:41:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره انسان آیات 1-22

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های حشر آیات 18-24 و حاقه آیات 1-24

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:43:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:43:00
 • پایان برنامه: 07:05:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره های كهف آیات 99-آخر و مریم (س) آیات 1-21

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 07:08:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:08:00
 • پایان برنامه: 07:31:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره نساء آیات 76-87

 • شروع برنامه:07:31:00
 • پایان برنامه: 07:34:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:34:00
 • پایان برنامه: 07:52:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره واقعه آیات 27-آخر

 • شروع برنامه:07:52:00
 • پایان برنامه: 07:54:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت استاد محمد حصان

سوره اسراء آیات 105-111

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:00
 • پایان برنامه: 08:16:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد ربیع زین

سوره انعام آیات 141-150

 • شروع برنامه:08:16:00
 • پایان برنامه: 08:18:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:18:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره نمل آیات 15-44

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های ابراهیم آیات 23-41، شمس آیات 1-15 و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:09:35:00
 • پایان برنامه: 09:38:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:38:00
 • پایان برنامه: 09:56:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت آقای عباس هاشمی

سوره یس آیات 55-83

 • شروع برنامه:09:56:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:36:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های تحریم و حاقه آیات 1-12

 • شروع برنامه:10:36:00
 • پایان برنامه: 10:38:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:38:00
 • پایان برنامه: 10:54:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره مائده آیات 43-50

 • شروع برنامه:10:54:00
 • پایان برنامه: 10:56:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره انبیاء آیات 76-94

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت آقای فرج الله شاذلی

سوره توبه آیات 19-33

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:09:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد حلمی جمل

سوره لقمان آیات 1-34

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 12:41:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:00
 • پایان برنامه: 12:56:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد احمد رزیقی

سوره آل عمران آیات 53-68

 • شروع برنامه:12:56:00
 • پایان برنامه: 12:59:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:00
 • پایان برنامه: 13:16:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

سوره انشقاق

 • شروع برنامه:13:16:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد عبدالوارث عبدالعزیز

سوره های ق آیات 37-آخر و حاقه آیات 1-19

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 13:42:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:42:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد محمد ابوشوشه

سوره های طه آیات 1-35 و شمس آیات 1-10

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:09:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:09:00
 • پایان برنامه: 14:41:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های حج آیات 56-72 و 75-آخر و مومنون آیات 1-11

 • شروع برنامه:14:41:00
 • پایان برنامه: 14:44:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:44:00
 • پایان برنامه: 15:01:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره یوسف (ع) آیات 19-37

 • شروع برنامه:15:01:00
 • پایان برنامه: 15:04:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:04:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره انعام آیات 141-153

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:31:00
 • پایان برنامه: 15:54:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره بقره آیات 62-82

 • شروع برنامه:15:54:00
 • پایان برنامه: 15:56:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:56:00
 • پایان برنامه: 16:26:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره نور آیات 35-52

 • شروع برنامه:16:26:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره های لقمان آیات 12-22، قارعه و اخلاص

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:53:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت استاد محمد طوخی

سوره نساء آیات 76-81

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:08:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:08:00
 • پایان برنامه: 17:36:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد جمعه مختار

سوره انعام آیات 95-107

 • شروع برنامه:17:36:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 17:51:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت آقای هوشنگ یاری

سوره مطففین

 • شروع برنامه:17:51:00
 • پایان برنامه: 18:08:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:00
 • پایان برنامه: 18:41:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره انعام آیات 95-104

 • شروع برنامه:18:41:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد عوضین مغربی

سوره های ق آیات 31-آخر و ذاریات آیات 1-6

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 19:08:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:08:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره های ق آیات 16-آخر، ضحی، شرح، تین و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 19:48:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:48:00
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سوره لقمان آیات 26-34

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:07:00
 • پایان برنامه: 20:52:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تلاوت استاد اسماعیل طنطاوی

سوره های عادیات، حمد و بقره آیات 1-2

 • شروع برنامه:20:52:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد عبدالله عمران

سوره نور آیات 32-38

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:17:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:17:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره انفال آیات 1-21

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 21:41:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:41:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد هاشم هبیه

سوره حجرات آیات 1-13

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:18:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:18:00
 • پایان برنامه: 22:56:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های نحل آیات 125-آخر، انشقاق آیات 1-25، اعلی و غاشیه آیات 1-7

 • شروع برنامه:22:56:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:33:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های مدثر و قیامه

 • شروع برنامه:23:33:00
 • پایان برنامه: 23:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:57:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره عنكبوت آیات 26-51

 • شروع برنامه:23:57:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.