جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:07:00
 • پایان برنامه: 00:43:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های حجرات و حاقه آیات 1-18

 • شروع برنامه:00:43:00
 • پایان برنامه: 00:46:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:46:00
 • پایان برنامه: 01:26:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های كهف آیات 107-آخر، طارق، اعلی، غاشیه، عادیات، قارعه و تكاثر

 • شروع برنامه:01:26:00
 • پایان برنامه: 01:29:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:29:00
 • پایان برنامه: 02:06:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های حجرات آیات 15-آخر، ق آیات 1-7، 12-16، 31-آخر و ذاریات آیات 1-25

 • شروع برنامه:02:06:00
 • پایان برنامه: 02:09:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:09:00
 • پایان برنامه: 02:32:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد محمود حسین منصور

سوره فصلت آیات 30-46

 • شروع برنامه:02:32:00
 • پایان برنامه: 02:35:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 03:01:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های بقره آیات 196-203 و نازعات آیات 26-آخر

 • شروع برنامه:03:01:00
 • پایان برنامه: 03:05:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:22:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره یوسف (ع) آیات 1-21

 • شروع برنامه:03:22:00
 • پایان برنامه: 03:26:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:26:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره انسان آیات 1-28

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 03:57:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:57:00
 • پایان برنامه: 04:36:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره های نباء آیات 31-آخر، بلد، شمس، كوثر، حمد و بقره آیات 1-2

 • شروع برنامه:04:36:00
 • پایان برنامه: 04:39:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:39:00
 • پایان برنامه: 05:07:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره یوسف (ع) آیات 7-35

 • شروع برنامه:05:07:00
 • پایان برنامه: 05:11:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:00
 • پایان برنامه: 05:36:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت آقای منصور قصری زاده

سوره حجر آیات 51-84

 • شروع برنامه:05:36:00
 • پایان برنامه: 05:56:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره های آل عمران آیات 31-43 و كوثر

 • شروع برنامه:05:56:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 06:56:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

تلاوت استاد سید سعید

سوره یوسف (ع) آیات 1-34

 • شروع برنامه:06:56:00
 • پایان برنامه: 06:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:00
 • پایان برنامه: 07:05:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

سوره واقعه آیات 1-26

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 07:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:07:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد عبدالله عمران

سوره نور آیات 32-38

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:32:00
 • پایان برنامه: 07:41:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت آقای جواد پناهی

سوره اعراف آیات 40-47

 • شروع برنامه:07:41:00
 • پایان برنامه: 07:44:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:44:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت استاد محمد ابوزید

سوره های زمر آیات 73-آخر و غافر آیات 1-3

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد احمد رزیقی

سوره های واقعه و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:32:00
 • پایان برنامه: 08:49:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای امین پویا

سوره حدید آیات 1-15

 • شروع برنامه:08:49:00
 • پایان برنامه: 08:51:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:51:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد عبدالعظیم زهرا

سوره انبیاء آیات 1-7

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره های حجر آیات 85-آخر و نحل آیات 1-10

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:33:00
 • پایان برنامه: 09:46:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سوره لقمان آیات 22-34

 • شروع برنامه:09:46:00
 • پایان برنامه: 09:49:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد علی حجاج سویسی

سوره بقره آیات 284-آخر

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:01:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های ق آیات 31-45 و ذاریات آیات 1-28

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 10:57:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:00
 • پایان برنامه: 11:26:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد عبدالعزیز حربی

سوره های فرقان آیات 56-77 و شمس

 • شروع برنامه:11:26:00
 • پایان برنامه: 11:29:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:00
 • پایان برنامه: 11:59:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد صلاح شمس الدین

سوره اسراء آیات 1-31

 • شروع برنامه:11:59:00
 • پایان برنامه: 12:06:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:06:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت آقای هوشنگ یاری

سوره مطففین

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:13:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

تلاوت استاد محمود رمضان

سوره لقمان آیات 1-31

 • شروع برنامه:13:13:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 14:01:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره هود (ع) آیات 25-47

 • شروع برنامه:14:01:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره حجرات

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:47:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:47:00
 • پایان برنامه: 15:02:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره حج آیات 1-16

 • شروع برنامه:15:02:00
 • پایان برنامه: 15:06:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:06:00
 • پایان برنامه: 15:33:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره طه آیات 1-55

 • شروع برنامه:15:33:00
 • پایان برنامه: 15:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:46:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

سوره های یس آیات 71-آخر و اعلی

 • شروع برنامه:15:46:00
 • پایان برنامه: 15:49:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:49:00
 • پایان برنامه: 16:03:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت استاد احمد عامر

سوره های ق آیات 31-آخر و مطففین آیات 22-28

 • شروع برنامه:16:03:00
 • پایان برنامه: 16:06:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:06:00
 • پایان برنامه: 16:36:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره مریم (س) آیات 1-36

 • شروع برنامه:16:36:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره یونس (ع) آیات 11-23

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:47:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:47:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای علیرضا سبحانی

سوره های حمد و بقره آیات 1-7

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:00
 • پایان برنامه: 17:14:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت استاد محمود لطفی نیا

سوره انبیاء آیات 51-75

 • شروع برنامه:17:14:00
 • پایان برنامه: 17:18:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:18:00
 • پایان برنامه: 17:48:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره های حجرات آیات 13-آخر، ق آیات 1-11، حمد و بقره آیات 1-2

 • شروع برنامه:17:48:00
 • پایان برنامه: 17:51:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:51:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت آقای حبیب الله پوراحمدی

سوره اسراء آیات 7-22

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 19:08:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی

سوره های تحریم، انفطار و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:19:08:00
 • پایان برنامه: 19:11:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:11:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره های بقره آیات 183-186 و قدر

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:23:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:23:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد عبدالعزیز علی فرج

سوره حدید آیات 1-18

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 19:52:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:00
 • پایان برنامه: 20:03:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد حسین آیات

سوره نمل آیات 15-26

 • شروع برنامه:20:03:00
 • پایان برنامه: 20:06:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:06:00
 • پایان برنامه: 20:21:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره هود (ع) آیات 69-83

 • شروع برنامه:20:21:00
 • پایان برنامه: 20:24:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:00
 • پایان برنامه: 20:44:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد عبدالناصر حرك

سوره های احزاب آیات 31-34، طارق و كوثر

 • شروع برنامه:20:44:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای جواد پناهی

سوره احزاب آیات 28-34

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های واقعه آیات 58-آخر و حدید آیات 1-6

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 21:41:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:41:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد محمد رفعت

سوره فرقان آیات 61-76

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:00
 • پایان برنامه: 22:36:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های مومنون آیات 115-آخر، قیامه، قارعه و تكاثر

 • شروع برنامه:22:36:00
 • پایان برنامه: 22:40:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:40:00
 • پایان برنامه: 22:56:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره صف آیات 1-13

 • شروع برنامه:22:56:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره مریم (س) آیات 1-21

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:31:00
 • پایان برنامه: 23:57:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره مجادله آیات 7-22

 • شروع برنامه:23:57:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.