جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:06:00
 • پایان برنامه: 00:40:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های ابراهیم (ع) آیات 23-آخر و قدر

 • شروع برنامه:00:40:00
 • پایان برنامه: 00:43:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:43:00
 • پایان برنامه: 00:56:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

سوره های بقره آیات 284-آخر و آل عمران آیات 1-6

 • شروع برنامه:00:56:00
 • پایان برنامه: 00:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:58:00
 • پایان برنامه: 01:28:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره یوسف (ع) آیات 1-31

 • شروع برنامه:01:28:00
 • پایان برنامه: 01:31:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:31:00
 • پایان برنامه: 02:04:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های نساء آیات 69-74، حاقه آیات 1-12 و نازعات آیات 26-41

 • شروع برنامه:02:04:00
 • پایان برنامه: 02:07:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:07:00
 • پایان برنامه: 02:35:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره بقره آیات 252-261

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:38:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:38:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت آقای محمدرضا ستوده نیا

سوره ملك آیات 1-14

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 02:48:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:48:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی

سوره هود آیات 36-49

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:31:00
 • پایان برنامه: 03:53:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره های آل عمران آیات 169-179 و قدر

 • شروع برنامه:03:53:00
 • پایان برنامه: 03:56:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:56:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد محمد عكاشه

سوره حجر آیات 1-64

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:00
 • پایان برنامه: 04:59:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت آقای امین پویا

سوره آل عمران آیات 31-41

 • شروع برنامه:04:59:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت آقای منصور قصری زاده

سوره بقره آیات 183-188

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:13:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:13:00
 • پایان برنامه: 05:36:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره آل عمران آیات 171-189

 • شروع برنامه:05:36:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:56:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره انعام آیات 91-105

 • شروع برنامه:05:56:00
 • پایان برنامه: 06:08:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمد بدر حسین

سوره انعام آیات 95-113

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:38:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:38:00
 • پایان برنامه: 06:50:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

سوره های كهف آیات 1-16 و كوثر

 • شروع برنامه:06:50:00
 • پایان برنامه: 06:52:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:52:00
 • پایان برنامه: 07:26:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد سید سعید

سوره روم آیات 1-34

 • شروع برنامه:07:26:00
 • پایان برنامه: 07:29:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:00
 • پایان برنامه: 07:41:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای جواد پناهی

سوره زخرف آیات 1-22

 • شروع برنامه:07:41:00
 • پایان برنامه: 07:44:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:44:00
 • پایان برنامه: 08:26:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی

سوره هود (ع) آیات 36-49

 • شروع برنامه:08:26:00
 • پایان برنامه: 08:28:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:28:00
 • پایان برنامه: 08:41:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای امین پویا

سوره انسان آیات 1-31

 • شروع برنامه:08:41:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 08:51:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت استاد علی سلیم

سوره بقره آیات 196-199

 • شروع برنامه:08:51:00
 • پایان برنامه: 08:54:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:00
 • پایان برنامه: 09:21:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد احمد رزیقی

سوره های حجر آیات 85-آخر، شمس آیات 1-15 و نصر

 • شروع برنامه:09:21:00
 • پایان برنامه: 09:23:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:23:00
 • پایان برنامه: 09:56:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت استاد صلاح شمس الدین

سوره های انبیاء آیات 83-آخر و حج آیات 1-7

 • شروع برنامه:09:56:00
 • پایان برنامه: 09:59:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره آل عمران آیات 33-63

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 10:57:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:00
 • پایان برنامه: 11:31:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد محمود رمضان

سوره فاطر آیات 1-15

 • شروع برنامه:11:31:00
 • پایان برنامه: 11:34:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:00
 • پایان برنامه: 11:49:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سوره یس آیات 77-83

 • شروع برنامه:11:49:00
 • پایان برنامه: 12:08:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره حج آیات 23-41

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 12:47:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:00
 • پایان برنامه: 13:13:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره آل عمران آیات 169-180

 • شروع برنامه:13:13:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

تلاوت استاد حلمی جمل

سوره مائده آیات 97-108

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:01:00
 • پایان برنامه: 14:36:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد سعید مسلم

سوره طه آیات 1-52

 • شروع برنامه:14:36:00
 • پایان برنامه: 14:39:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:39:00
 • پایان برنامه: 15:02:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره های فصلت آیات 30-35 و عادیات

 • شروع برنامه:15:02:00
 • پایان برنامه: 15:06:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:06:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره آل عمران آیات 171-189

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:33:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

سوره های اسراء آیات 78-88 و كوثر

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:00
 • پایان برنامه: 16:31:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره نساء آیات 100-118

 • شروع برنامه:16:31:00
 • پایان برنامه: 16:34:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:34:00
 • پایان برنامه: 16:41:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت استاد محمد حصان

سوره های اخلاص، فلق، ناس، حمد و بقره آیات 1-2

 • شروع برنامه:16:41:00
 • پایان برنامه: 16:44:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت استاد محمود لطفی نیا

سوره انبیاء آیات 51-75

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:00
 • پایان برنامه: 17:58:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره احزاب آیات 21-50

 • شروع برنامه:17:58:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:13:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت استاد سید سعید

سوره مومنون آیات 1-19

 • شروع برنامه:18:13:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های طور آیات 48-آخر، نجم آیات 1-18 و كوثر

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 18:42:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:42:00
 • پایان برنامه: 19:14:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد فتحی قندیل

سوره نحل آیات 51-82

 • شروع برنامه:19:14:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمود عبدالحكم

سوره مومنون آیات 1-29

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 19:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت آقای حسین فردی

سوره مائده آیات 12-17

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:42:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد عبدالناصر حرك

سوره بقره آیات 142-153

 • شروع برنامه:20:42:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمد بدر حسین

سوره های بقره آیات 197-202، تین و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:07:00
 • پایان برنامه: 21:36:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های انفطار آیات 1-19، فجر آیات 1-30 و بلد آیات 1-18

 • شروع برنامه:21:36:00
 • پایان برنامه: 21:39:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:39:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمد صیفی

سوره های قیامه، تكویر، طارق و فجر

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 22:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:07:00
 • پایان برنامه: 22:35:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره آل عمران آیات 26-38

 • شروع برنامه:22:35:00
 • پایان برنامه: 22:37:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:37:00
 • پایان برنامه: 22:51:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره رعد آیات 20-31

 • شروع برنامه:22:51:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد محمد رفعت

سوره انعام آیات 124-126

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:08:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:08:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های فتح آیات 27-29، شمس، ضحی و شرح

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:32:00
 • پایان برنامه: 23:57:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد علی محمود

سوره های قیامه، تكویر، طارق، ضحی، شرح و تین

 • شروع برنامه:23:57:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.