جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

رله شبكه قرآن

اذان صبح: 05:34

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های حجرات آیات 13-آخر و ق

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:27:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره توبه آیات 36-40

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های آل عمران آیات 189-195 و شمس آیات 1-9

 • شروع برنامه:08:01:00
 • پایان برنامه: 08:29:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره سجده

 • شروع برنامه:08:31:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره مریم (س) آیات 40-55

 • شروع برنامه:08:48:00
 • پایان برنامه: 09:12:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع

سوره های نساء آیات 76-87 و نصر

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:44:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره های قلم آیات 48-آخر و جاقه آیات 1-24

 • شروع برنامه:09:48:00
 • پایان برنامه: 10:04:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره لقمان آیات 12-28

 • شروع برنامه:10:04:00
 • پایان برنامه: 10:11:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:11:00
 • پایان برنامه: 10:57:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره احزاب آیات 41-63

 • شروع برنامه:10:59:00
 • پایان برنامه: 11:10:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره رحمن آیات 46-آخر

 • شروع برنامه:11:12:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره های قارعه و اخلاص

 • شروع برنامه:11:41:00
 • پایان برنامه: 12:16:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

سوره بقره آیات 208-218

 • شروع برنامه:12:16:00
 • پایان برنامه: 12:29:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت استاد محمود لطفی نیا

سوره طه آیات 112-130

 • شروع برنامه:12:31:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره های حجرات آیات 7-آخر، ق آیات 1-4 و قدر

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:16:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره انسان

 • شروع برنامه:13:19:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره انعام آیات 95-110

 • شروع برنامه:14:08:00
 • پایان برنامه: 14:27:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره فاطر آیات 1-14

 • شروع برنامه:14:32:00
 • پایان برنامه: 15:02:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد سید محمد نقشبندی

سوره مریم (س) آیات 1-57

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:14:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد محمد مشمول

سوره حدید آیات 12-16

 • شروع برنامه:15:17:00
 • پایان برنامه: 15:46:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های انبیاء آیات 101-آخر، مزمل آیات 1-11 و 19-آخر، مدثر آیات 1-7 و علق آیات 1-8

 • شروع برنامه:15:48:00
 • پایان برنامه: 16:42:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره های احزاب آیات 69-آخر، قیامه، فجر آیات 15-آخر و بلد آیات 1-18

 • شروع برنامه:16:44:00
 • پایان برنامه: 17:18:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره های دخان آیات 38-آخر و جاثیه آیات 1-26

 • شروع برنامه:17:18:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره های نباء آیات 31-آخر و تین

 • شروع برنامه:17:31:00
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره انبیاء آیات 78-107

 • شروع برنامه:18:01:00
 • پایان برنامه: 18:09:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:00
 • پایان برنامه: 18:23:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای منصور قصری زاده

سوره هود (ع) آیات 36-49

 • شروع برنامه:18:26:00
 • پایان برنامه: 18:48:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های انسان آیات 23-آخر، طارق و بلد آیات 1-4

 • شروع برنامه:18:51:00
 • پایان برنامه: 19:09:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

سوره اسراء آیات 71-93

 • شروع برنامه:19:12:00
 • پایان برنامه: 19:48:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های مریم (س) آیات 2-36 و تكویر

 • شروع برنامه:19:51:00
 • پایان برنامه: 20:09:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت استاد حسین كرمی

سوره آل عمران آیات 75-92

 • شروع برنامه:20:11:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره آل عمران آیات 95-113

 • شروع برنامه:20:48:00
 • پایان برنامه: 21:07:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره یوسف (ع) آیات 1-21

 • شروع برنامه:21:09:00
 • پایان برنامه: 21:42:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره اسراء آیات 70-87

 • شروع برنامه:21:44:00
 • پایان برنامه: 22:11:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های منافقون و تغابن آیات 1-16

 • شروع برنامه:22:14:00
 • پایان برنامه: 22:35:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره های توبه آیات 30-33، بلد آیات 1-18 و كوثر

 • شروع برنامه:22:38:00
 • پایان برنامه: 23:26:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های شوری آیات 49-آخر، اعلی، بلد، ضحی، قریش، حمد و بقره آیات 1 و 2

 • شروع برنامه:23:28:00
 • پایان برنامه: 23:56:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد محمد رفعت

سوره رحمن