جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:06:00
 • پایان برنامه: 00:36:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره انبیاء آیات 1-35

 • شروع برنامه:00:36:00
 • پایان برنامه: 00:39:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:39:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

تلاوت استاد محمد عكاشه

سوره های زمر آیات 68-آخر و غافر آیات 1-3

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:31:00
 • پایان برنامه: 02:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره اسراء آیات 1-36

 • شروع برنامه:02:40:00
 • پایان برنامه: 02:41:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:41:00
 • پایان برنامه: 02:50:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت آقای جواد پناهی

سوره اعراف آیات 172-181

 • شروع برنامه:02:50:00
 • پایان برنامه: 02:53:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:53:00
 • پایان برنامه: 03:50:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره احزاب آیات 1-17

 • شروع برنامه:03:50:00
 • پایان برنامه: 03:52:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:52:00
 • پایان برنامه: 04:23:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره های حجر آیات 85-آخر و نحل آیات 1-10

 • شروع برنامه:04:23:00
 • پایان برنامه: 04:26:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:00
 • پایان برنامه: 04:56:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت آقای مهدی عادلی

سوره های حشر آیات 18-آخر و شمس آیات 1-10

 • شروع برنامه:04:56:00
 • پایان برنامه: 05:08:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

سوره غافر آیات 1-16

 • شروع برنامه:05:08:00
 • پایان برنامه: 05:11:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:00
 • پایان برنامه: 05:37:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره ابراهیم (ع) آیات 31-41

 • شروع برنامه:05:37:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:56:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

سوره یس آیات 60-آخر

 • شروع برنامه:05:56:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:57:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های حشر آیات 18-24، قریش، ماعون و كوثر

 • شروع برنامه:06:57:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:34:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره های حجرات آیات 7-18، ق آیات 1-4 و قدر آیات 1-5

 • شروع برنامه:07:34:00
 • پایان برنامه: 07:36:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:36:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره های حمد و بقره آیات 1-20

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمد عصفور

سوره طه آیات 1-62

 • شروع برنامه:08:25:00
 • پایان برنامه: 08:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:28:00
 • پایان برنامه: 08:58:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره یوسف (ع) آیات 69-93

 • شروع برنامه:08:58:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:33:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره نحل آیات 51-72

 • شروع برنامه:09:33:00
 • پایان برنامه: 09:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:35:00
 • پایان برنامه: 09:58:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت آقای جواد پناهی

سوره اسراء آیات 78-82

 • شروع برنامه:09:58:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:26:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های یوسف آیات 4-34 و حاقه آیات 1-12

 • شروع برنامه:10:26:00
 • پایان برنامه: 10:28:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:28:00
 • پایان برنامه: 10:58:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره اسراء آیات 9-14

 • شروع برنامه:10:58:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:23:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد صلاح شمس الدین

سوره لقمان آیات 8-34

 • شروع برنامه:11:23:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:00
 • پایان برنامه: 11:58:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت آقای حسین فردی

سوره یونس (ع) آیات 57-64

 • شروع برنامه:11:58:00
 • پایان برنامه: 12:03:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:26:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره انعام آیات 127-141

 • شروع برنامه:12:26:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمود اسماعیل شریف

سوره قصص آیات 1-28

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:01:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره های رحمن آیات 9-33 و حاقه آیات 1-24

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:00
 • پایان برنامه: 13:46:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره زمر آیات 53-75

 • شروع برنامه:13:46:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 13:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره احزاب آیات 39-46

 • شروع برنامه:13:56:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 15:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

تلاوت استاد محمود عبدالحكم

سوره مریم آیات 1-40

 • شروع برنامه:15:20:00
 • پایان برنامه: 15:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:25:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره انعام آیات 95-103

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:25:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های مومنون آیات 1-22، فجر، بلد و علق آیات 1-8

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره زمر آیات 1-9

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های قصص آیات 83-آخر و عنكبوت آیات 1-20 و 56-60

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:14:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت آقای سعید پرویزی

سوره نسا آیات 79-87

 • شروع برنامه:20:14:00
 • پایان برنامه: 20:18:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:18:00
 • پایان برنامه: 21:22:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

تلاوت آقای سیدجواد حسینی

سوره های هود آیات 36-49 و كوثر

 • شروع برنامه:21:22:00
 • پایان برنامه: 21:27:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:27:00
 • پایان برنامه: 21:53:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های كهف آیات 30-45 و بلد آیات 1-12

 • شروع برنامه:21:53:00
 • پایان برنامه: 22:07:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:07:00
 • پایان برنامه: 22:52:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تلاوت استاد احمد عامر

سوره فاطر آیات 15-43

 • شروع برنامه:22:52:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:10:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد محمود خشت

سوره های حشر آیات 20-آخر، تین و علق آیات 1-8

 • شروع برنامه:23:10:00
 • پایان برنامه: 23:14:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:14:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد فتحی ملیجی

سوره جاثیه آیات 1-13

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:47:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:47:00
 • پایان برنامه: 23:56:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت آقای علی سیاح گرجی

سوره احزاب آیات 38-47

 • شروع برنامه:23:56:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.