جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:04:00
 • پایان برنامه: 00:29:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره نور آیات 21-38

 • شروع برنامه:00:31:00
 • پایان برنامه: 00:57:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد صلاح شمس الدین

سوره های فرقان آیات 45-77 و شعرا آیات 1-13

 • شروع برنامه:00:59:00
 • پایان برنامه: 01:31:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های مریم آیات 40-58، ضحی و شرح

 • شروع برنامه:01:34:00
 • پایان برنامه: 01:43:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد هاشم روغنی

سوره جاثیه آیات 12-22

 • شروع برنامه:01:44:00
 • پایان برنامه: 01:52:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالفرج

سوره حجر آیات 85-99

 • شروع برنامه:01:52:00
 • پایان برنامه: 01:59:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:00
 • پایان برنامه: 02:28:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های نجم آیات 31-62 و قمرا آیات 1-15

 • شروع برنامه:02:29:00
 • پایان برنامه: 02:40:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد حسن رضائیان

سوره زخرف آیات 57-73

 • شروع برنامه:02:44:00
 • پایان برنامه: 02:51:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت استاد محمد ابوزید

سوره مومنون آیات 1-17

 • شروع برنامه:02:51:00
 • پایان برنامه: 02:58:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:00
 • پایان برنامه: 03:23:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره آل عمران آیات 133-146

 • شروع برنامه:03:25:00
 • پایان برنامه: 03:42:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت استاد حسین كرمی

سوره بقره آیات 161-172

 • شروع برنامه:03:51:00
 • پایان برنامه: 04:26:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره های انسان آیات 1-26 و قدر

 • شروع برنامه:04:26:00
 • پایان برنامه: 04:56:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره اسراء آیات 1-30

 • شروع برنامه:04:57:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره طه آیات 1-47

 • شروع برنامه:05:27:00
 • پایان برنامه: 05:42:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد سید محمد نقشبندی

سوره كهف آیات 23-41

 • شروع برنامه:05:42:00
 • پایان برنامه: 05:48:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:48:00
 • پایان برنامه: 05:57:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره ص آیات 26-40

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 07:03:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های شعرا آیات 69-90، نازعات آیات 26-46، تكفیر آیات 1-29، انفطار آیات 1-8

 • شروع برنامه:07:06:00
 • پایان برنامه: 07:42:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره های اسراء آیات 1-15 و بلد آیات 1-12

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 07:57:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره كهف آیات 19-29

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:23:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد حسین زاوی

سوره ابراهیم (ع) آیات 28-52

 • شروع برنامه:08:23:00
 • پایان برنامه: 08:34:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:34:00
 • پایان برنامه: 08:53:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره رعد آیات 1-16

 • شروع برنامه:08:59:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع

سوره انبیاء آیات 76-100

 • شروع برنامه:09:27:00
 • پایان برنامه: 09:42:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد حسین كرمی

سوره های بقره آیات 274-281، حمد و بقره آیات 1-5

 • شروع برنامه:09:42:00
 • پایان برنامه: 09:48:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:48:00
 • پایان برنامه: 09:54:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره قصص آیات 83-88

 • شروع برنامه:09:54:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:38:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره آل عمران آیات 33-56

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 10:58:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت استاد عبدالعزیز عكاشه

سوره های نبا آیات 31-آخر و انفطار

 • شروع برنامه:10:59:00
 • پایان برنامه: 11:27:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره بقره آیات 124-131

 • شروع برنامه:11:27:00
 • پایان برنامه: 11:36:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:36:00
 • پایان برنامه: 11:48:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

سوره های كهف آیات 1-16 و كوثر

 • شروع برنامه:11:48:00
 • پایان برنامه: 12:03:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:32:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد عبدالعزیز علی فرج

سوره نمل آیات 56-91

 • شروع برنامه:12:34:00
 • پایان برنامه: 12:51:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره اسراء آیات 70-81

 • شروع برنامه:12:52:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت استاد حسین كرمی

سوره انفال آیات 30-37

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:26:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های اعلی، ضحی و شرح و عادیات

 • شروع برنامه:13:28:00
 • پایان برنامه: 13:57:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت آقای فرج الله شاذلی

سوره سبا آیات 1-30

 • شروع برنامه:13:59:00
 • پایان برنامه: 14:08:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد محمدی عبدالفتاح

سوره یس آیات 76-آخر

 • شروع برنامه:14:13:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های واقعه آیات 1-40 و 75-96 و حدید آیات 1-5

 • شروع برنامه:14:52:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره انبیاء آیات 76-96

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:12:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:12:00
 • پایان برنامه: 15:41:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره یوسف (ع) آیات 78-101

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 16:04:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره های نور آیات 35-38 و عصر

 • شروع برنامه:16:04:00
 • پایان برنامه: 16:12:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:12:00
 • پایان برنامه: 16:39:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره اسراء آیات 1-21

 • شروع برنامه:16:52:00
 • پایان برنامه: 17:04:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای مهدی قره شیخ لو

سوره ذاریات آیات 31-60

 • شروع برنامه:17:06:00
 • پایان برنامه: 17:24:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت آقای حسین فردی

سوره آل عمران آیات 65-80

 • شروع برنامه:17:27:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد عبدالوارث عبدالعزیز

سوره شعرا آیات 1-51

 • شروع برنامه:18:02:00
 • پایان برنامه: 18:28:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمود بجرمی

سوره فرقان آیات 53-77

 • شروع برنامه:18:29:00
 • پایان برنامه: 18:56:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمود حسین منصور

سوره احزاب آیات 18-35

 • شروع برنامه:18:57:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد عبدالعزیز حربی

سوره آل عمران آیات 33-60

 • شروع برنامه:19:32:00
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالحلیم سلامه

سوره آل عمران آیات 15-36

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:12:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای حسین فردی

سوره مائده آیات 12-17

 • شروع برنامه:20:13:00
 • پایان برنامه: 20:38:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمد بدر حسین

سوره های نبا آیات 3-آخر، طارق آیات 1-8 علق

 • شروع برنامه:20:38:00
 • پایان برنامه: 20:57:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد عبدالحق قاضی

سوره اسراء آیات 9-14

 • شروع برنامه:20:57:00
 • پایان برنامه: 21:03:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:00
 • پایان برنامه: 21:28:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های واقعه آیات 58-96 و حدید آیات 1-5

 • شروع برنامه:21:28:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 22:01:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمد رفعت

سوره كهف آیات 60-89

 • شروع برنامه:22:04:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های قیامه و تكویر آیات 1-19

 • شروع برنامه:22:35:00
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره فاطر آیات 1-30

 • شروع برنامه:23:03:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره بقره آیات 60-77

 • شروع برنامه:23:33:00
 • پایان برنامه: 23:57:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره مائده آیات 27-47