جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

رله شبكه قرآن

اذان صبح: 05:19

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:41:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های ابراهیم (ع) آیات 23-آخر و قدر

 • شروع برنامه:06:43:00
 • پایان برنامه: 06:56:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

سوره های بقره آیات 284-آخر و آل عمران آیات 1-6

 • شروع برنامه:06:58:00
 • پایان برنامه: 07:29:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره یوسف (ع) آیات 1-31

 • شروع برنامه:07:31:00
 • پایان برنامه: 08:05:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های نساء آیات 69-74، حاقه آیات 1-12 و نازعات آیات 26-41

 • شروع برنامه:08:10:00
 • پایان برنامه: 08:38:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره بقره آیات 252-261

 • شروع برنامه:08:41:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت آقای محمدرضا ستوده نیا

سوره ملك آیات 1-14

 • شروع برنامه:08:51:00
 • پایان برنامه: 09:31:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی

سوره هود آیات 36-49

 • شروع برنامه:09:35:00
 • پایان برنامه: 09:52:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای امین پویا

سوره آل عمران آیات 31-41

 • شروع برنامه:09:57:00
 • پایان برنامه: 10:22:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره های آل عمران آیات 169-179 و قدر

 • شروع برنامه:10:24:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد عبدالعزیز عكاشه

سوره حجر آیات 1-64

 • شروع برنامه:10:57:00
 • پایان برنامه: 11:09:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای منصور قصری زاده

سوره بقره آیات 183-188

 • شروع برنامه:11:13:00
 • پایان برنامه: 11:37:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره آل عمران آیات 171-189

 • شروع برنامه:11:41:00
 • پایان برنامه: 11:57:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره انعام آیات 91-105

 • شروع برنامه:11:57:00
 • پایان برنامه: 12:07:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:00
 • پایان برنامه: 12:28:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره روم آیات 1-16

 • شروع برنامه:12:28:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت استاد حسین كرمی

سوره بقره آیات 161-172

 • شروع برنامه:12:47:00
 • پایان برنامه: 13:21:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های نبا آیات 31-آخر، نازعات آیات 26-آخر و انفطار

 • شروع برنامه:13:22:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره نساء آیات 58-73

 • شروع برنامه:13:42:00
 • پایان برنامه: 14:44:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های تحریم، حاقه و طارق آیات 1-4

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 15:12:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع

سوره های رعد آیات 1-10 و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:15:16:00
 • پایان برنامه: 15:32:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره های بقره آیات 124-129 و ضحی

 • شروع برنامه:15:34:00
 • پایان برنامه: 16:02:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های لقمان آیات 26-آخر و سجده آیات 1-16

 • شروع برنامه:16:04:00
 • پایان برنامه: 16:33:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره انعام آیات 141-153

 • شروع برنامه:16:34:00
 • پایان برنامه: 16:47:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای مسعود سیاح گرجی

سوره معارج

 • شروع برنامه:16:49:00
 • پایان برنامه: 17:18:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد محمود رمضان

سوره یوسف (ع) آیات 1-27

 • شروع برنامه:17:21:00
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره حج آیات 23-41

 • شروع برنامه:18:01:00
 • پایان برنامه: 18:28:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمد مشمول

سوره انبیاء آیات 101-107

 • شروع برنامه:18:28:00
 • پایان برنامه: 18:46:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره ابراهیم (ع) آیات 23-34

 • شروع برنامه:18:48:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره اعراف آیات 117-140

 • شروع برنامه:19:17:00
 • پایان برنامه: 19:41:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره انعام آیات 151-159

 • شروع برنامه:19:44:00
 • پایان برنامه: 19:57:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره بقره آیات 124-134

 • شروع برنامه:19:58:00
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره انعام آیات 59-73

 • شروع برنامه:20:31:00
 • پایان برنامه: 20:44:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره توبه آیات 38-48

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:17:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره اسراء آیات 1-15

 • شروع برنامه:21:20:00
 • پایان برنامه: 21:47:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره ابراهیم (ع) آیات 31-41

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای حمید هروی

سوره آل عمران آیات 171-180

 • شروع برنامه:22:02:00
 • پایان برنامه: 22:32:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره انفال آیات 20-41

 • شروع برنامه:22:37:00
 • پایان برنامه: 23:06:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره بقره آیات 60-86

 • شروع برنامه:23:07:00
 • پایان برنامه: 23:34:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمد صیفی

سوره انعام آیات 13-43

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:57:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد عبدالحق قاضی

سوره كهف آیات 13-28