جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:07:00
 • پایان برنامه: 00:32:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های نجم آیات 39، قمر آیات 1-8، زلزال و قریش

 • شروع برنامه:00:32:00
 • پایان برنامه: 00:35:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:35:00
 • پایان برنامه: 01:01:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره بقره آیات 233-245

 • شروع برنامه:01:01:00
 • پایان برنامه: 01:03:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:00
 • پایان برنامه: 01:37:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره های فرقان آیات 58-77 و حاقه آیات 1-12

 • شروع برنامه:01:37:00
 • پایان برنامه: 01:41:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:41:00
 • پایان برنامه: 02:01:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره جمعه

 • شروع برنامه:02:01:00
 • پایان برنامه: 02:03:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:03:00
 • پایان برنامه: 02:33:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره نمل آیات 15-44

 • شروع برنامه:02:33:00
 • پایان برنامه: 02:36:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:36:00
 • پایان برنامه: 03:08:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های رعد آیات 1-13 و شمس آیات 1-9

 • شروع برنامه:03:08:00
 • پایان برنامه: 03:10:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:10:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای امین پویا

سوره ابراهیم (ع) آیات 31-41

 • شروع برنامه:03:25:00
 • پایان برنامه: 03:31:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:31:00
 • پایان برنامه: 04:22:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره ابراهیم آیات 23-45

 • شروع برنامه:04:22:00
 • پایان برنامه: 04:24:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:24:00
 • پایان برنامه: 04:29:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت استاد احمد رزیقی

سوره های شمس و لیل آیات 1-13

 • شروع برنامه:04:29:00
 • پایان برنامه: 04:31:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:00
 • پایان برنامه: 04:59:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره شوری آیات 1-12

 • شروع برنامه:04:59:00
 • پایان برنامه: 05:01:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:01:00
 • پایان برنامه: 05:35:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره لقمان آیات 26-34

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:58:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد محمد عطیه حسب

سوره ص آیات 21-51

 • شروع برنامه:05:58:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 06:34:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره طه آیات 1-47

 • شروع برنامه:06:34:00
 • پایان برنامه: 06:37:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:37:00
 • پایان برنامه: 06:54:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای مهدی عادلی

سوره زخرف آیات 68

 • شروع برنامه:06:54:00
 • پایان برنامه: 06:57:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:00
 • پایان برنامه: 07:32:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد محمد عمران

سوره های قیامه، انسان و انفطار آیات 6

 • شروع برنامه:07:32:00
 • پایان برنامه: 07:36:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:36:00
 • پایان برنامه: 07:56:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره بقره آیات 62-82

 • شروع برنامه:07:56:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 09:07:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های یوسف (ع) آیات 4-34 و حاقه آیات 1-12

 • شروع برنامه:09:07:00
 • پایان برنامه: 09:10:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:10:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد محمود لطفی نیا

سوره انبیاء آیات 51-75

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 09:32:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:32:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره مائده آیات 109

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:24:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:24:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های ص آیات 87 و زمر آیات 1-7

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 10:54:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:54:00
 • پایان برنامه: 11:06:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

سوره نازعات

 • شروع برنامه:11:06:00
 • پایان برنامه: 11:09:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:09:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره قارعه

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 11:38:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:38:00
 • پایان برنامه: 11:53:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

سوره سباء آیات 1-14

 • شروع برنامه:11:53:00
 • پایان برنامه: 12:03:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت آقای مهدی قره شیخ لو

سوره حدید آیات 18

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره های اسراء آیات 77-87 و قدر

 • شروع برنامه:12:57:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره اسراء آیات 1-15

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:18:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:00
 • پایان برنامه: 13:59:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره های فجر آیات 27، بلد، شمس، لیل، ضحی، شرح، تین و علق

 • شروع برنامه:13:59:00
 • پایان برنامه: 14:02:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:00
 • پایان برنامه: 14:21:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره رحمن آیات 46

 • شروع برنامه:14:21:00
 • پایان برنامه: 14:23:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:23:00
 • پایان برنامه: 14:36:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای سیدجواد حسینی

سوره یونس (ع) آیات 53-65

 • شروع برنامه:14:36:00
 • پایان برنامه: 14:40:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:40:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره های مائده آیات 77-85 و شمس

 • شروع برنامه:14:55:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:56:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره یوسف (ع) آیات 1-29

 • شروع برنامه:15:56:00
 • پایان برنامه: 15:59:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:00
 • پایان برنامه: 16:27:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره نساء آیات 22-43

 • شروع برنامه:16:27:00
 • پایان برنامه: 16:29:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره یوسف (ع) آیات 1-24

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:22:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:22:00
 • پایان برنامه: 17:52:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد هاشم هبیه

سوره های غاشیه آیات 8، فجر و بلد آیات 1-18

 • شروع برنامه:17:52:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت آقای جواد پناهی

سوره ملك آیات 15

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره های انبیاء آیات 101 و نصر

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 18:43:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:43:00
 • پایان برنامه: 19:13:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره حج آیات 23-39

 • شروع برنامه:19:13:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سوره طه آیات 1-35

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:32:00
 • پایان برنامه: 20:13:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره های نباء آیات 31، بلد، شمس، كوثر، حمد و بقره آیات 1-2

 • شروع برنامه:20:13:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:54:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های نجم آیات 31 و قمر آیات 1-15

 • شروع برنامه:20:54:00
 • پایان برنامه: 20:56:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:00
 • پایان برنامه: 21:18:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره های مریم (س) آیات 16-26 و كوثر

 • شروع برنامه:21:18:00
 • پایان برنامه: 21:21:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:21:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های نمل آیات 87 و انشقاق

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 21:46:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:46:00
 • پایان برنامه: 22:24:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های بلد، شمس، ضحی، شرح، تین، علق و قدر

 • شروع برنامه:22:24:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:00
 • پایان برنامه: 22:49:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد حسن رضائیان

سوره های اعلی، لیل، ضحی، شرح و تین

 • شروع برنامه:22:49:00
 • پایان برنامه: 22:51:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:00
 • پایان برنامه: 23:13:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره های فتح آیات 27، قمر آیات 49 و رحمن آیات 1-13

 • شروع برنامه:23:13:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های هود (ع) آیات 120 و یوسف (ع) آیات 1-24

 • شروع برنامه:23:59:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.