جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:07:00
 • پایان برنامه: 00:41:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های قیامه آیات 1-40، طارق آیات 1-17 و اعلی آیات 1-19

 • شروع برنامه:00:44:00
 • پایان برنامه: 01:03:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد جمعه مختار

سوره نور آیات 35-38

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:33:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره آل عمران آیات 138-152

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 01:52:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره های انسان آیات 5-22 و كوثر

 • شروع برنامه:01:56:00
 • پایان برنامه: 02:24:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد محمد عطیه حسب

سوره فرقان آیات 56-77

 • شروع برنامه:02:27:00
 • پایان برنامه: 02:48:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره طه آیات 55-82

 • شروع برنامه:02:51:00
 • پایان برنامه: 03:23:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های محمد (ص) آیات 33-38 و فتح آیات 1-16

 • شروع برنامه:03:26:00
 • پایان برنامه: 03:50:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد سید محمد نقشبندی

سوره ابراهیم (ع) آیات 23-38

 • شروع برنامه:03:52:00
 • پایان برنامه: 04:49:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های فرقان آیات 58-77، طارق آیات 1-17، حاقه آیات 1-12 و 19-24 و شمس آیات 1-8

 • شروع برنامه:04:51:00
 • پایان برنامه: 05:22:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره های بقره آیات 201-207 و قدر

 • شروع برنامه:05:22:00
 • پایان برنامه: 05:52:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره های فاطر آیات 38-45 و یس آیات 1-27

 • شروع برنامه:05:52:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره تحریم

 • شروع برنامه:06:37:00
 • پایان برنامه: 07:02:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره مائده آیات 72-98

 • شروع برنامه:07:06:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره های واقعه آیات 75-آخر، حدید آیات 1-11 و 18-22 و بلد آیات 1-16

 • شروع برنامه:08:04:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمد بدر حسین

سوره انبیاء آیات 83-107

 • شروع برنامه:08:32:00
 • پایان برنامه: 08:41:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت آقای منصور قصری زاده

سوره انبیاء آیات 30-44

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:22:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت قاری ارجمند محمود شحات انور

سوره های نمل آیات 15-3 و شمس آیات 1-9

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 09:46:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره های اسراء آیات 77-84، تكویر آیات 15-آخر، قریش و كوثر

 • شروع برنامه:09:49:00
 • پایان برنامه: 10:42:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های واقعه آیات 10-40، حاقه آیات 1-24، تكویر و شمس

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:57:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای عباس هاشمی

سوره یس آیات 55-آخر

 • شروع برنامه:10:59:00
 • پایان برنامه: 11:26:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره شوری آیات 1-15

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:06:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره بقره آیات 135-146

 • شروع برنامه:12:06:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره انعام آیات 95-104

 • شروع برنامه:12:27:00
 • پایان برنامه: 12:53:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های ق آیات 31-آخر و نازعات آیات 27-41

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:11:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره های آل عمران آیات 133-139 و علق آیات 1-8

 • شروع برنامه:13:14:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های قمر آیات 40-آخر و رحمن آیات 1-29

 • شروع برنامه:13:41:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت آقای سید محسن خدام حسینی

سوره جمعه

 • شروع برنامه:13:53:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد احمد عامر

سوره ص آیات 17-48

 • شروع برنامه:14:28:00
 • پایان برنامه: 14:47:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره ابراهیم (ع) آیات 5-18

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره حج آیات 56-69

 • شروع برنامه:15:21:00
 • پایان برنامه: 16:12:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره انعام آیات 73-103

 • شروع برنامه:16:14:00
 • پایان برنامه: 16:31:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

سوره های زمر آیات 73-آخر، غافر آیات 1-3 و تین

 • شروع برنامه:16:34:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره انعام آیات 94-107

 • شروع برنامه:17:08:00
 • پایان برنامه: 17:23:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد هاشم روغنی

سوره مومنون آیات 78-92

 • شروع برنامه:17:23:00
 • پایان برنامه: 17:59:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره های ق آیات 16-آخر، ضحی، شرح، تین و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:17:59:00
 • پایان برنامه: 18:11:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:11:00
 • پایان برنامه: 18:22:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره های فصلت آیات 30-35 و نصر

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:51:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره كهف آیات 17-34

 • شروع برنامه:18:54:00
 • پایان برنامه: 19:11:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره های زمر آیات 73-آخر، حمد و بقره آیات 1-5

 • شروع برنامه:19:14:00
 • پایان برنامه: 19:41:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره نور آیات 35-52

 • شروع برنامه:19:44:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت آقای حبیب الله پوراحمدی

سوره رحمن آیات 1-51

 • شروع برنامه:20:02:00
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های ابراهیم (ع) آیات 23-41، شمس و علق

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های فاطر آیات 8-11 و حمد

 • شروع برنامه:21:08:00
 • پایان برنامه: 21:42:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های قیامه، طارق و اعلی

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:06:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره اعراف آیات 26-41

 • شروع برنامه:22:08:00
 • پایان برنامه: 23:09:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های تحریم، حاقه آیات 1-24 و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:23:12:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای محمد غفاری

سوره هود (ع) آیات 36-49

 • شروع برنامه:23:27:00
 • پایان برنامه: 23:54:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمود عبدالحكم

سوره ابراهیم (ع) آیات 23-39

 • شروع برنامه:23:54:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.