جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:07:00
 • پایان برنامه: 00:36:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره حج آیات 14-41

 • شروع برنامه:00:38:00
 • پایان برنامه: 01:05:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره های انعام آیات 54-67 و شمس آیات 1-5

 • شروع برنامه:01:08:00
 • پایان برنامه: 01:35:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره شعرا آیات 10-51

 • شروع برنامه:01:37:00
 • پایان برنامه: 01:46:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد هاشم روغنی

سوره فرقان آیات 61-77

 • شروع برنامه:01:48:00
 • پایان برنامه: 01:57:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره بقره آیات 197-203

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:29:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره آل عمران آیات 153-174

 • شروع برنامه:02:32:00
 • پایان برنامه: 02:47:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد حسن رضائیان

سوره بقره آیات 113-123

 • شروع برنامه:02:50:00
 • پایان برنامه: 02:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره یوسف آیات 77-80

 • شروع برنامه:02:59:00
 • پایان برنامه: 03:22:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره نساء آیات 100-113

 • شروع برنامه:03:24:00
 • پایان برنامه: 03:43:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره های واقعه آیات 75-96 و اعلی آیات 1-19

 • شروع برنامه:03:46:00
 • پایان برنامه: 03:54:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره آل عمران آیات 153-156

 • شروع برنامه:03:56:00
 • پایان برنامه: 04:38:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های بقره آیات 263-281 و نازعات آیات 26-41

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:06:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد سید سعید

سوره های مزمل، تین و علق آیات 1-8

 • شروع برنامه:05:06:00
 • پایان برنامه: 05:27:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره قصص آیات 22-28

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:56:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمد عكاشه

سوره احزاب آیات 31-50

 • شروع برنامه:05:56:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های حجرات آیات 13-آخر و ق

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:27:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره توبه آیات 36-40

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های آل عمران آیات 189-195 و شمس آیات 1-9

 • شروع برنامه:08:01:00
 • پایان برنامه: 08:29:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره سجده

 • شروع برنامه:08:31:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره مریم (س) آیات 40-55

 • شروع برنامه:08:48:00
 • پایان برنامه: 09:12:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های نساء آیات 76-87 و نصر

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:44:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره های قلم آیات 48-آخر و جاقه آیات 1-24

 • شروع برنامه:09:48:00
 • پایان برنامه: 10:04:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره لقمان آیات 12-28

 • شروع برنامه:10:04:00
 • پایان برنامه: 10:11:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:11:00
 • پایان برنامه: 10:57:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره احزاب آیات 41-63

 • شروع برنامه:10:59:00
 • پایان برنامه: 11:10:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره رحمن آیات 46-آخر

 • شروع برنامه:11:12:00
 • پایان برنامه: 11:41:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره های قارعه و اخلاص

 • شروع برنامه:11:43:00
 • پایان برنامه: 11:59:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

سوره بقره آیات 208-218

 • شروع برنامه:11:59:00
 • پایان برنامه: 12:06:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:06:00
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت استاد محمود لطفی نیا

سوره طه آیات 112-130

 • شروع برنامه:12:21:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره های حجرات آیات 7-آخر، ق آیات 1-4 و قدر

 • شروع برنامه:12:51:00
 • پایان برنامه: 13:17:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره انسان

 • شروع برنامه:13:17:00
 • پایان برنامه: 14:03:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره انعام آیات 95-110

 • شروع برنامه:14:06:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره فاطر آیات 1-14

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد سید محمد نقشبندی

سوره مریم (س) آیات 1-57

 • شروع برنامه:15:04:00
 • پایان برنامه: 15:12:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت استاد محمد مشمول

سوره حدید آیات 12-16

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:44:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های انبیاء آیات 101-آخر، مزمل آیات 1-11 و 19-آخر، مدثر آیات 1-7 و علق آیات 1-8

 • شروع برنامه:15:47:00
 • پایان برنامه: 16:12:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره های دخان آیات 38-آخر و جاثیه آیات 1-26

 • شروع برنامه:16:14:00
 • پایان برنامه: 17:08:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره های احزاب آیات 69-آخر، قیامه، فجر آیات 15-آخر و بلد آیات 1-18

 • شروع برنامه:17:09:00
 • پایان برنامه: 17:23:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره های نباء آیات 31-آخر و تین

 • شروع برنامه:17:27:00
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره انبیاء آیات 78-107

 • شروع برنامه:17:57:00
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:19:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای منصور قصری زاده

سوره هود (ع) آیات 36-49

 • شروع برنامه:18:21:00
 • پایان برنامه: 18:43:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های انسان آیات 23-آخر، طارق و بلد آیات 1-4

 • شروع برنامه:18:46:00
 • پایان برنامه: 19:04:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

سوره اسراء آیات 71-93

 • شروع برنامه:19:07:00
 • پایان برنامه: 19:43:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های مریم (س) آیات 2-36 و تكویر

 • شروع برنامه:19:44:00
 • پایان برنامه: 20:14:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره آل عمران آیات 75-92

 • شروع برنامه:20:14:00
 • پایان برنامه: 20:48:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره آل عمران آیات 95-113

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 21:09:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره یوسف (ع) آیات 1-21

 • شروع برنامه:21:11:00
 • پایان برنامه: 21:44:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره اسراء آیات 70-87

 • شروع برنامه:21:46:00
 • پایان برنامه: 22:13:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های منافقون و تغابن آیات 1-16

 • شروع برنامه:22:16:00
 • پایان برنامه: 22:37:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره های توبه آیات 30-33، بلد آیات 1-18 و كوثر

 • شروع برنامه:22:40:00
 • پایان برنامه: 23:28:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های شوری آیات 49-آخر، اعلی، بلد، ضحی، قریش، حمد و بقره آیات 1-2

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمد رفعت

سوره رحمن