جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

رله شبكه قرآن

اذان صبح: 04:31

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 06:31:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره بقره آیات 189-202

 • شروع برنامه:06:33:00
 • پایان برنامه: 07:05:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت قاری ارجمند محمود شحات انور

سوره های بقره آیات 26-32، بلد و شمس آیات 1-9

 • شروع برنامه:07:07:00
 • پایان برنامه: 07:44:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره مریم (س) آیات 1-36

 • شروع برنامه:07:46:00
 • پایان برنامه: 07:57:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد هاشم روغنی

سوره زخرف آیات 68-89

 • شروع برنامه:07:59:00
 • پایان برنامه: 08:28:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره طه آیات 98-135

 • شروع برنامه:08:31:00
 • پایان برنامه: 08:43:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت استاد حسن رضاییان

سوره بقره آیات 130-141

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 08:51:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت استاد محمد بدر حسین

سوره بقره آیات 94-98

 • شروع برنامه:08:51:00
 • پایان برنامه: 08:57:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:00
 • پایان برنامه: 09:23:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره رعد آیات 1-16

 • شروع برنامه:09:23:00
 • پایان برنامه: 09:29:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:00
 • پایان برنامه: 09:44:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد حسین كرمی

سوره های بقره آیات 274-281، حمد و بقره آیات 1-5

 • شروع برنامه:09:46:00
 • پایان برنامه: 09:52:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت استاد حلمی جمل

سوره محمد (ص) آیات 11-15

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 10:44:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره ابراهیم آیات 12-48

 • شروع برنامه:10:46:00
 • پایان برنامه: 10:53:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

سوره واقعه آیات 1-26

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره فصلت آیات 30-46

 • شروع برنامه:11:25:00
 • پایان برنامه: 11:32:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:00
 • پایان برنامه: 12:13:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های عبس آیات 24-42، بلد و كوثر

 • شروع برنامه:12:13:00
 • پایان برنامه: 12:41:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد سید سعید

سوره تحریم

 • شروع برنامه:12:44:00
 • پایان برنامه: 12:59:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد فتحی قندیل

سوره اسراء آیات 13-33

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:27:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمود رمضان

سوره فاطر آیات 1-24

 • شروع برنامه:13:29:00
 • پایان برنامه: 13:38:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره زمر آیات 10-18

 • شروع برنامه:13:39:00
 • پایان برنامه: 14:03:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد عبدالحمید باسوسی

سوره شوری آیات 7-19

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:34:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره های دخان آیات 17-59 و جاثیه آیات 1-16

 • شروع برنامه:14:36:00
 • پایان برنامه: 14:52:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

سوره بقره آیات 135-147

 • شروع برنامه:14:59:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:36:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره اسراء آیات 9-24

 • شروع برنامه:15:38:00
 • پایان برنامه: 15:57:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره اسراء آیات 1-15

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:29:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره حجر آیات 1-48

 • شروع برنامه:16:29:00
 • پایان برنامه: 16:36:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:36:00
 • پایان برنامه: 16:51:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای سید جواد حسینی

سوره های نمل آیات 82-93 و قصص آیات 1-6

 • شروع برنامه:16:54:00
 • پایان برنامه: 17:09:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره های حمد و بقره آیات 1-5

 • شروع برنامه:17:11:00
 • پایان برنامه: 17:39:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت آقای سید محمد نقشبندی

سوره نحل آیات 1-40

 • شروع برنامه:17:39:00
 • پایان برنامه: 17:46:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:46:00
 • پایان برنامه: 17:58:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای مهدی قره شیخ لو

سوره ذاریات آیات 31-60

 • شروع برنامه:18:03:00
 • پایان برنامه: 18:22:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

سوره مریم (س) آیات 51-65

 • شروع برنامه:18:22:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره آل عمران آیات 95-113

 • شروع برنامه:18:59:00
 • پایان برنامه: 19:17:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره های تحریم و كوثر

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:44:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد عبدالعزیز علی فرج

سوره انبیاء آیات 76-90

 • شروع برنامه:19:47:00
 • پایان برنامه: 20:17:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد احمد رزیقی

سوره شوری آیات 7-36

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

سوره زمر آیات 62-75

 • شروع برنامه:20:38:00
 • پایان برنامه: 20:52:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت استاد محمود صعیدی

سوره فرقان آیات 56-77

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 21:08:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره طه آیات 1-21

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره صف آیات 4-14

 • شروع برنامه:21:41:00
 • پایان برنامه: 22:08:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره های جمعه و منافقون آیات 1-4

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:38:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های كهف آیات 107-آخر، شمس، ضحی، زلزال و تكاثر

 • شروع برنامه:22:43:00
 • پایان برنامه: 23:01:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت آقای مهدی عادلی

سوره مومنون آیات 78-109

 • شروع برنامه:23:04:00
 • پایان برنامه: 23:32:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره آل عمران آیات 113-145

 • شروع برنامه:23:33:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره ابراهیم آیات 31-48