جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:06:00
 • پایان برنامه: 01:02:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

تلاوت استاد عبدالمعنم طوخی

سوره های یس 55-آخر، حشر آیات 21-آخر، شمس، قریش، حمد و بقره آیات 1-5

 • شروع برنامه:01:04:00
 • پایان برنامه: 01:33:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد عبدالعزیز حربی

سوره فاطر آیات 1-30

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای جواد پناهی

سوره احزاب آیات 38-48

 • شروع برنامه:01:47:00
 • پایان برنامه: 01:54:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره آل عمران آیات 118-121

 • شروع برنامه:01:56:00
 • پایان برنامه: 02:21:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد سید سعید

سوره های حجرات و ق آیات 1-18

 • شروع برنامه:02:21:00
 • پایان برنامه: 02:33:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:33:00
 • پایان برنامه: 02:57:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد محمد عكاشه

سوره های بقره آیات 283-آخر و آل عمران آیات 1-14

 • شروع برنامه:02:58:00
 • پایان برنامه: 03:28:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد حلمی جمل

سوره اسراء آیات 9-40

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:46:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سوره های بقره آیات 28-286 و آل عمران آیات 1-9

 • شروع برنامه:03:47:00
 • پایان برنامه: 03:54:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره اسراء آیات 78-85

 • شروع برنامه:03:57:00
 • پایان برنامه: 04:36:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره نساء آیات 94-113

 • شروع برنامه:04:38:00
 • پایان برنامه: 05:01:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

سوره بقره آیات 234-242

 • شروع برنامه:05:01:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد عبدالحمید باسوسی

سوره لقمان آیات 1-30

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:48:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای امین پویا

سوره مزمل آیات 1-19

 • شروع برنامه:05:48:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:33:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های سجده آیات 13-آخر و احزاب آیات 1-5

 • شروع برنامه:06:36:00
 • پایان برنامه: 06:49:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای مهدی قره شیخ لو

سوره طور آیات 1-34

 • شروع برنامه:06:51:00
 • پایان برنامه: 07:29:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره مریم (س) آیات 1-36

 • شروع برنامه:07:32:00
 • پایان برنامه: 07:42:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای مسعود سیاح گرجی

سوره هود آیات 110-آخر

 • شروع برنامه:07:47:00
 • پایان برنامه: 08:01:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت استاد فتحی قندیل

سوره انعام آیات 72-88

 • شروع برنامه:08:05:00
 • پایان برنامه: 08:52:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره توبه آیات 33-51

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:14:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره مومنون آیات 1-32

 • شروع برنامه:09:17:00
 • پایان برنامه: 09:43:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمود بجرمی

سوره فرقان آیات 53-آخر

 • شروع برنامه:09:46:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره آل عمران آیات 18-46

 • شروع برنامه:10:18:00
 • پایان برنامه: 10:27:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت آقای علی اكبر ملكشاهی

سوره حجرات آیات 11-13

 • شروع برنامه:10:31:00
 • پایان برنامه: 10:52:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت استاد محمود ابوالوفاء صعیدی

سوره حج آیات 1-18

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:12:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای مهدی عادلی

سوره مومنون آیات 78-109

 • شروع برنامه:11:14:00
 • پایان برنامه: 11:42:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره مریم (س) آیات 1-31

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:58:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای جواد پناهی

سوره زخرف آیات 1-22

 • شروع برنامه:11:58:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:21:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

سوره فاطر آیات 15-35

 • شروع برنامه:12:23:00
 • پایان برنامه: 12:51:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره های نجم آیات 31-آخر و قمر آیات 1-14

 • شروع برنامه:12:52:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

سوره انسان

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 14:03:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع

سوره های نجم آیات 32-آخر، قمر آیات 1-14 و رحمن آیات 1-29

 • شروع برنامه:14:03:00
 • پایان برنامه: 14:09:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:09:00
 • پایان برنامه: 14:22:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای حمید هروی

سوره اعراف آیات 189-آخر

 • شروع برنامه:14:25:00
 • پایان برنامه: 15:26:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های غاشیه آیات 8-آخر، فجر، بلد آیات 1-18، قمر آیات 54-آخر و رحمن آیات 1-27، حمد و بقره آیات 1 -5

 • شروع برنامه:15:29:00
 • پایان برنامه: 15:57:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره های شوری آیات 1-6، ضحی، كوثر و كافرون

 • شروع برنامه:15:59:00
 • پایان برنامه: 16:13:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای امین پویا

سوره آل عمران آیات 51-64

 • شروع برنامه:16:18:00
 • پایان برنامه: 16:47:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره های نباء و نازعات آیات 1-41

 • شروع برنامه:16:49:00
 • پایان برنامه: 17:16:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره های مائده آیات 109-آخر و انعام آیات 1-18

 • شروع برنامه:17:18:00
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

تلاوت استاد محمود رمضان

سوره اسراء آیات 70-96

 • شروع برنامه:17:57:00
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای سید جواد حسینی

سوره های انبیاِِء آیات 101-آخر و كوثر

 • شروع برنامه:18:27:00
 • پایان برنامه: 18:51:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره های عبس، تكویر، انفطار و مطففین آیات 1-6

 • شروع برنامه:18:53:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره نحل آیات 22-42

 • شروع برنامه:19:12:00
 • پایان برنامه: 19:46:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های ق و غاشیه

 • شروع برنامه:19:49:00
 • پایان برنامه: 20:23:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره مزمل

 • شروع برنامه:20:23:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سوره های نساء آیات 69-76، فجر آیات 27-آخر، بلد آیات 1-18 و عادیات

 • شروع برنامه:20:57:00
 • پایان برنامه: 21:47:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره انسان

 • شروع برنامه:21:51:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های یس آیات 77-آخر، نازعات آیات 26-آخر، اخلاص و فلق

 • شروع برنامه:22:27:00
 • پایان برنامه: 22:35:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت آقای منصور قصری زاده

سوره نساء آیات 101-104

 • شروع برنامه:22:35:00
 • پایان برنامه: 22:42:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:42:00
 • پایان برنامه: 23:57:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

تلاوت استاد محمداحمد شبیب

سوره یوسف (ع) آیات 1-29