جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:06:00
 • پایان برنامه: 00:33:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های قمر آیات 49-آخر و رحمن آیات 1-27

 • شروع برنامه:00:33:00
 • پایان برنامه: 00:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:35:00
 • پایان برنامه: 01:07:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های واقعه آیات 57-آخر و حدید آیات 1-6

 • شروع برنامه:01:07:00
 • پایان برنامه: 01:10:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:10:00
 • پایان برنامه: 02:46:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 36 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره آل عمران آیات 169-194

 • شروع برنامه:02:46:00
 • پایان برنامه: 02:49:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:49:00
 • پایان برنامه: 03:52:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های یوسف (ع) آیات 4-21 و شمس آیات 1-5

 • شروع برنامه:03:52:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:23:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره حجرات آیات 1-16

 • شروع برنامه:04:23:00
 • پایان برنامه: 04:26:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:00
 • پایان برنامه: 04:54:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره یونس (ع) آیات 71-92

 • شروع برنامه:04:54:00
 • پایان برنامه: 05:06:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای حسین فردی

سوره صف

 • شروع برنامه:05:06:00
 • پایان برنامه: 05:08:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:00
 • پایان برنامه: 05:36:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره نساء آیات 122-136

 • شروع برنامه:05:36:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:57:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

سوره های فتح آیات 27-آخر و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:05:57:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های لقمان آیات 26-34 و سجده آیات 1-16

 • شروع برنامه:06:55:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:33:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های قمر آیات 1-17، ضحی، شرح، حمد و بقره آیات 1-5

 • شروع برنامه:07:33:00
 • پایان برنامه: 07:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:35:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد هاشم روغنی

سوره مومنون آیات 78-92

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:27:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره هود آیات 25-51

 • شروع برنامه:08:27:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:03:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت استاد حسن رضائیان

سوره مزمل آیات 1-20

 • شروع برنامه:09:03:00
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره انعام آیات 151-159

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:27:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره فاطر آیات 29-34

 • شروع برنامه:10:27:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های حجرات آیات 13-18، ق آیات 1-8، شمس آیات 1-15 و طارق آیات 1-4

 • شروع برنامه:10:58:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:12:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره انفال آیات 22-41

 • شروع برنامه:11:12:00
 • پایان برنامه: 11:14:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:14:00
 • پایان برنامه: 11:33:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره اعراف آیات 117-140

 • شروع برنامه:11:33:00
 • پایان برنامه: 11:58:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد عبدالعاطی ناصف

سوره های حمد و بقره آیات 1-26

 • شروع برنامه:11:58:00
 • پایان برنامه: 12:01:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره بقره آیات 189-202

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:00
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره مریم (س) آیات 1-36

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:00
 • پایان برنامه: 13:36:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره طه آیات 98-135

 • شروع برنامه:13:36:00
 • پایان برنامه: 13:39:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:39:00
 • پایان برنامه: 13:51:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت استاد حسن رضائیان

سوره بقره آیات 130-141

 • شروع برنامه:13:51:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:59:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

تلاوت استاد سید محمد نقشبندی

سوره فاطر آیات 1-26

 • شروع برنامه:14:59:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 16:49:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 44 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره انعام آیات 12-30

 • شروع برنامه:16:49:00
 • پایان برنامه: 16:51:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:00
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

تلاوت استاد عبدالمنعم طوخی

سوره های زخرف آیات 67-آخر و نصر

 • شروع برنامه:17:57:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 19:18:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

سوره حج آیات 23-33

 • شروع برنامه:19:18:00
 • پایان برنامه: 19:23:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:23:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره اسراء آیات 1-30

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 21:18:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره فاطر آیات 1-15

 • شروع برنامه:21:18:00
 • پایان برنامه: 21:22:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:22:00
 • پایان برنامه: 21:57:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره های زمر آیات 73-آخر و غافر آیات 1-3

 • شروع برنامه:21:57:00
 • پایان برنامه: 22:07:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:07:00
 • پایان برنامه: 22:35:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد احمد عامر

سوره فاطر آیات 15-43

 • شروع برنامه:22:35:00
 • پایان برنامه: 22:38:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:38:00
 • پایان برنامه: 23:11:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت استاد محمد طوخی

سوره های بقره آیات 183-186، قدر و اخلاص

 • شروع برنامه:23:11:00
 • پایان برنامه: 23:14:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:14:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد فتحی ملیجی

سوره جاثیه آیات 1-13

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:47:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:47:00
 • پایان برنامه: 23:56:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت آقای علی سیاح گرجی

سوره احزاب آیات 38-47

 • شروع برنامه:23:56:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.