جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:07:00
 • پایان برنامه: 00:35:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های لقمان آیات 26-34 و سجده آیات 1-16

 • شروع برنامه:00:37:00
 • پایان برنامه: 01:01:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد محمد بدر حسین

سوره ابراهیم (ع) آیات 23-36

 • شروع برنامه:01:04:00
 • پایان برنامه: 01:28:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های قمر آیات 1-17، ضحی، شرح، حمد و بقره آیات 1-5

 • شروع برنامه:01:32:00
 • پایان برنامه: 01:56:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد عبدالعاطی ناصف

سوره های حمد و بقره آیات 1-26

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:08:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره مومنون آیات 1-18

 • شروع برنامه:02:11:00
 • پایان برنامه: 02:37:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره هود آیات 25-51

 • شروع برنامه:02:41:00
 • پایان برنامه: 03:07:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره اعراف آیات 117-140

 • شروع برنامه:03:10:00
 • پایان برنامه: 03:16:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره یوسف (ع) آیات 30-35

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 03:44:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره انعام آیات 151-159

 • شروع برنامه:03:47:00
 • پایان برنامه: 04:04:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره صاد آیات 1-25

 • شروع برنامه:04:06:00
 • پایان برنامه: 04:13:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره فاطر آیات 29-34

 • شروع برنامه:04:17:00
 • پایان برنامه: 04:44:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های حجرات آیات 13-18، ق آیات 1-8، شمس آیات 1-15 و طارق آیات 1-4

 • شروع برنامه:04:47:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره انفال آیات 22-41

 • شروع برنامه:05:22:00
 • پایان برنامه: 05:44:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد حسن رضائیان

سوره مزمل آیات 1-20

 • شروع برنامه:05:44:00
 • پایان برنامه: 05:52:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت استاد هاشم روغنی

سوره مومنون آیات 78-92

 • شروع برنامه:05:52:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:33:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های عنكبوت آیات 46-آخر و روم آیات 1-5

 • شروع برنامه:06:36:00
 • پایان برنامه: 07:01:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

سوره های اعراف آیات 196-آخر و انفال آیات 1-4

 • شروع برنامه:07:03:00
 • پایان برنامه: 07:32:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره حجرات آیات 1-16

 • شروع برنامه:07:35:00
 • پایان برنامه: 08:04:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد محمد بدر حسین

سوره بقره آیات 255-260

 • شروع برنامه:08:08:00
 • پایان برنامه: 08:22:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای حمید هروی

سوره اعراف آیات 54-58

 • شروع برنامه:08:23:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره اسراء آیات 1-36

 • شروع برنامه:09:18:00
 • پایان برنامه: 09:41:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره های انفال آیات 70-آخر و توبه آیات 1-18

 • شروع برنامه:09:44:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

تلاوت استاد محمود رمضان

سوره حج آیات 18-37

 • شروع برنامه:10:22:00
 • پایان برنامه: 10:51:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره های حشر آیات 18-آخر و نازعات آیات 27-41

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:03:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت آقای منصور قصری زاده

سوره های انسان آیات 23-27، شمس آیات 1-10 و كوثر

 • شروع برنامه:11:06:00
 • پایان برنامه: 11:36:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره توبه آیات 18-35

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره طه آیات 48-76

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره ق آیات 31-آخر

 • شروع برنامه:12:32:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های حشر آیات 18-آخر، علق، حمد و بقره آیات 1-5 و 285

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:18:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره یونس آیات 13-25

 • شروع برنامه:13:21:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره آل عمران آیات 1-27

 • شروع برنامه:14:04:00
 • پایان برنامه: 14:12:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت آقای حسین فردی

سوره انعام آیات 95-104

 • شروع برنامه:14:16:00
 • پایان برنامه: 14:43:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های اعلی، ضحی، شرح، نصر، اخلاص و فلق

 • شروع برنامه:14:46:00
 • پایان برنامه: 15:12:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره آل عمران آیات 171-190

 • شروع برنامه:15:16:00
 • پایان برنامه: 15:35:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های ق آیات 31-آخر و ذاریات آیات 1-6

 • شروع برنامه:15:38:00
 • پایان برنامه: 15:56:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره انسان آیات 1-22

 • شروع برنامه:15:59:00
 • پایان برنامه: 16:11:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره حشر آیات 1-10

 • شروع برنامه:16:14:00
 • پایان برنامه: 16:36:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره شعراء آیات 1-49

 • شروع برنامه:16:39:00
 • پایان برنامه: 17:18:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره نساء آیات 69-80

 • شروع برنامه:17:18:00
 • پایان برنامه: 17:31:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره توبه آیات 71-85

 • شروع برنامه:17:34:00
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد احمد رزیقی

سوره های حج آیات 73-آخر، حمد و بقره آیات 1-5

 • شروع برنامه:18:01:00
 • پایان برنامه: 18:11:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:11:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره ابراهیم (ع) آیات 23-34

 • شروع برنامه:18:33:00
 • پایان برنامه: 18:54:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های فرقان آیات 58-آخر و شعراء آیات 1-2

 • شروع برنامه:18:57:00
 • پایان برنامه: 19:14:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره ابراهیم (ع) آیات 35-آخر

 • شروع برنامه:19:17:00
 • پایان برنامه: 20:07:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره یوسف (ع) آیات 1-29

 • شروع برنامه:20:10:00
 • پایان برنامه: 20:29:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره آل عمران آیات 26-41

 • شروع برنامه:20:31:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره آل عمران آیات 26-36

 • شروع برنامه:21:03:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره رحمن

 • شروع برنامه:21:47:00
 • پایان برنامه: 21:56:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت آقای مسعود سیاح گرجی

سوره های نباء آیات 31-آخر و انفطار

 • شروع برنامه:21:59:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره توبه آیات 36-40

 • شروع برنامه:22:22:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های نمل آیات 79-آخر و عبس آیات 1-39

 • شروع برنامه:23:02:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره رعد آیات 1-16

 • شروع برنامه:23:23:00
 • پایان برنامه: 23:52:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره فاطر آیات 1-31

 • شروع برنامه:23:52:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.