جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

رله شبكه قرآن

اذان صبح: 04:48

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره مائد آیات 109-120

 • شروع برنامه:06:59:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره اعراف آیات 31-49

 • شروع برنامه:07:33:00
 • پایان برنامه: 07:49:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره سباء آیات 36-54

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 08:20:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد علی حزین

سوره های فجر، بلد، شمس، لیل، ضحی، شرح و تین

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:27:00
 • پایان برنامه: 08:58:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره نمل آیات 15-44

 • شروع برنامه:08:59:00
 • پایان برنامه: 09:27:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع

سوره های هود (ع) آیات 108-123 و یوسف (ع) آیات 1-6

 • شروع برنامه:09:29:00
 • پایان برنامه: 09:40:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد حسین كرمی

سوره عنكبوت آیات 56-69

 • شروع برنامه:09:40:00
 • پایان برنامه: 09:47:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:52:00
 • پایان برنامه: 09:58:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:00
 • پایان برنامه: 10:16:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره مریم آیات 12-36

 • شروع برنامه:10:18:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های مزمل آیات 19-آخر، ضحی، شرح، كوثر، حمد و بقره آیات 1-2

 • شروع برنامه:10:58:00
 • پایان برنامه: 11:26:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره های نجم آیات 31-62 و قمر آیات 1-5

 • شروع برنامه:11:27:00
 • پایان برنامه: 11:54:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره نساء آیات 114-134

 • شروع برنامه:11:54:00
 • پایان برنامه: 12:06:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:06:00
 • پایان برنامه: 12:49:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

تلاوت قاری ارجمند محمود شحات انور

سوره های آل عمران آیات 189-200، زلزال و كافرون

 • شروع برنامه:12:51:00
 • پایان برنامه: 13:14:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت آقای غلامرضا شاه میوه

سوره عنكبوت آیات 57-63

 • شروع برنامه:13:14:00
 • پایان برنامه: 13:28:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت استاد محمود رمضان

سوره انعام آیات 95-103

 • شروع برنامه:13:28:00
 • پایان برنامه: 13:36:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:00
 • پایان برنامه: 14:02:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره اسراء آیات 23-44

 • شروع برنامه:14:06:00
 • پایان برنامه: 14:36:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره انعام آیات 59-73

 • شروع برنامه:14:38:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره بقره آیات 124-141

 • شروع برنامه:14:55:00
 • پایان برنامه: 15:08:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:08:00
 • پایان برنامه: 15:37:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره یوسف (ع) آیات 7-35

 • شروع برنامه:15:40:00
 • پایان برنامه: 15:59:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد محمد حسین سعیدیان

سوره شعرا آیات 1-51

 • شروع برنامه:16:01:00
 • پایان برنامه: 16:26:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره نساء آیات 36-54

 • شروع برنامه:16:29:00
 • پایان برنامه: 16:49:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای مهدی قره شیخ لو

سوره اسراء آیات 1-14

 • شروع برنامه:16:49:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

رله شبكه قرآن

پخش مستقیم مسابقات بین المللی قرآن كریم

 • شروع برنامه:19:02:00
 • پایان برنامه: 19:12:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای عباس هاشمی

سوره های نمل آیات 86-93 و عصر

 • شروع برنامه:19:17:00
 • پایان برنامه: 19:48:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره یوسف (ع) آیات 1-31

 • شروع برنامه:19:53:00
 • پایان برنامه: 20:14:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت استاد محمد حسین سبزعلی

سوره نساء آیات 36-43

 • شروع برنامه:20:14:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد عزت عنانی

سوره حجرات

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:12:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد عبدالعزیز عكاشه

سوره های حج آیات 56-78 و مومنون آیات 1-16

 • شروع برنامه:21:13:00
 • پایان برنامه: 21:19:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره قصص آیات 85-88

 • شروع برنامه:21:22:00
 • پایان برنامه: 21:48:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره شعرا آیات 52-89

 • شروع برنامه:21:49:00
 • پایان برنامه: 22:17:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد محمد رفعت

سوره های نور آیات 35-39، طارق و بلد آیات 1-آخر

 • شروع برنامه:22:21:00
 • پایان برنامه: 22:47:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های آل عمران آیات 93-109 و قدر

 • شروع برنامه:22:48:00
 • پایان برنامه: 23:16:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره نساء آیات 22-43

 • شروع برنامه:23:18:00
 • پایان برنامه: 23:57:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره یوسف (ع ) آیات 1-27