جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:06:00
 • پایان برنامه: 00:25:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره رحمن آیات 1-38

 • شروع برنامه:00:25:00
 • پایان برنامه: 00:27:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:27:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره انبیاء آیات 78-112

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:00
 • پایان برنامه: 01:36:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های قمر آیات 1-17، طارق آیات 1-17 و علق آیات 1-8

 • شروع برنامه:01:36:00
 • پایان برنامه: 01:40:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:40:00
 • پایان برنامه: 01:49:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد هاشم روغنی

سوره فرقان آیات 10-20

 • شروع برنامه:01:49:00
 • پایان برنامه: 01:52:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:52:00
 • پایان برنامه: 01:57:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت استاد محمود بجرمی

سوره سجده آیات 16-21

 • شروع برنامه:01:57:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های مجادله آیات 14-22 و حشر آیات 1-10

 • شروع برنامه:02:40:00
 • پایان برنامه: 02:43:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:43:00
 • پایان برنامه: 02:50:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت استاد حسن رضائیان

سوره بقره آیات 258-260

 • شروع برنامه:02:50:00
 • پایان برنامه: 02:52:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:52:00
 • پایان برنامه: 02:56:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت استاد محمد بدر حسین

سوره بقره آیات 229-230

 • شروع برنامه:02:56:00
 • پایان برنامه: 02:59:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:00
 • پایان برنامه: 03:22:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره یونس (ع) آیات 9-23

 • شروع برنامه:03:22:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:25:00
 • پایان برنامه: 03:31:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره فصلت آیات 30-36

 • شروع برنامه:03:31:00
 • پایان برنامه: 03:36:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:36:00
 • پایان برنامه: 04:18:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های اسراء آیات 1-29 و قدر آیات 1-5

 • شروع برنامه:04:18:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:28:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت آقای حسین فردی

سوره روم آیات 18-27

 • شروع برنامه:04:28:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره های زمر آیات 61-75 و غافر آیات 1-3

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:00
 • پایان برنامه: 05:29:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره حدید آیات 1-15

 • شروع برنامه:05:29:00
 • پایان برنامه: 05:52:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد اسماعیل طنطاوی

سوره های حشر آیات 18-آخر، كوثر و نصر

 • شروع برنامه:05:52:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 06:33:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره بقره آیات 142-158

 • شروع برنامه:06:33:00
 • پایان برنامه: 06:36:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:36:00
 • پایان برنامه: 07:11:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره نمل آیات 15-44

 • شروع برنامه:07:11:00
 • پایان برنامه: 07:14:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:14:00
 • پایان برنامه: 08:03:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های یونس آیات 99-آخر و هود آیات 1-4

 • شروع برنامه:08:03:00
 • پایان برنامه: 08:06:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:06:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره نحل آیات 51-69

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:48:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره رعد آیات 20-31

 • شروع برنامه:08:48:00
 • پایان برنامه: 08:51:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:51:00
 • پایان برنامه: 09:16:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره بقره آیات 189-199

 • شروع برنامه:09:16:00
 • پایان برنامه: 09:19:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:19:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد محمود لطفی نیا

سوره های آل عمران آیات 189-195 و اخلاص

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:31:00
 • پایان برنامه: 10:27:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

تلاوت استاد سید سعید

سوره های حجرات و ق آیات 1-18

 • شروع برنامه:10:27:00
 • پایان برنامه: 10:29:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:00
 • پایان برنامه: 10:56:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره بقره آیات 124-141

 • شروع برنامه:10:56:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:12:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره انعام آیات 1-18

 • شروع برنامه:11:12:00
 • پایان برنامه: 11:14:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:14:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های واقعه آیات 75-آخر، قیامه و شمس

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 11:41:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:00
 • پایان برنامه: 11:58:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره ابراهیم (ع) آیات 35-آخر

 • شروع برنامه:11:58:00
 • پایان برنامه: 12:01:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:00
 • پایان برنامه: 12:27:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره قصص آیات 12-28

 • شروع برنامه:12:27:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره های آل عمران آیات 189-195 و طارق

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 12:53:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:00
 • پایان برنامه: 13:11:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره های لقمان آیات 12-22، قارعه و اخلاص

 • شروع برنامه:13:11:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:44:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره آل عمران آیات 18-46

 • شروع برنامه:13:44:00
 • پایان برنامه: 13:47:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:47:00
 • پایان برنامه: 14:16:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره بقره آیات 272-282

 • شروع برنامه:14:16:00
 • پایان برنامه: 14:19:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:19:00
 • پایان برنامه: 14:27:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت آقای منصور قصری زاده

سوره بقره آیات 106-113

 • شروع برنامه:14:27:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:07:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره های سباء آیات 46-آخر و مزمل آیات 1-19

 • شروع برنامه:15:07:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 15:32:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره رعد آیات 1-9

 • شروع برنامه:15:32:00
 • پایان برنامه: 15:35:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 16:01:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره های حمد و بقره آیات 1-32

 • شروع برنامه:16:01:00
 • پایان برنامه: 16:04:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:04:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره انفال آیات 1-17

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:00
 • پایان برنامه: 17:01:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد احمد رزیقی

سوره های حجرات آیات 11-آخر و ق آیات 1-11

 • شروع برنامه:17:01:00
 • پایان برنامه: 17:04:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:04:00
 • پایان برنامه: 17:23:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره های توبه آیات 30-33، بلد آیات 1-18 و كوثر

 • شروع برنامه:17:23:00
 • پایان برنامه: 17:26:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:26:00
 • پایان برنامه: 17:56:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد عبدالعاطی ناصف

سوره انعام آیات 48-73

 • شروع برنامه:17:56:00
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:00
 • پایان برنامه: 18:21:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

سوره های مطففین آیات 22-28 و غاشیه آیات 8-22

 • شروع برنامه:18:21:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره بقره آیات 26-38

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 18:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:51:00
 • پایان برنامه: 19:08:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره قصص آیات 20-28

 • شروع برنامه:19:08:00
 • پایان برنامه: 19:11:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:11:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های تحریم، حاقه، نازعات آیات 26-33، ضحی، شرح، حمد و بقره آیات 1-2

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره آل عمران آیات 38-51

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:00
 • پایان برنامه: 21:18:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره بقره آیات 196-203

 • شروع برنامه:21:18:00
 • پایان برنامه: 21:21:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:21:00
 • پایان برنامه: 21:31:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

سوره بقره آیات 272-281

 • شروع برنامه:21:31:00
 • پایان برنامه: 21:34:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:34:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره آل عمران آیات 133-152

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 22:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:07:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت استاد محمد عباسی

سوره مائده آیات 94-108

 • شروع برنامه:22:25:00
 • پایان برنامه: 22:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:28:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های ق آیات 31-آخر و نازعات آیات 27-41

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 22:57:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت آقای سید محسن خدام حسینی

سوره احزاب آیات 21-27

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:07:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

تلاوت استاد سعید زناتی

سوره قصص آیات 1-28

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.