جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:07:00
 • پایان برنامه: 00:50:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره انعام آیات 95-110

 • شروع برنامه:00:54:00
 • پایان برنامه: 01:06:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای عباس هاشمی

سوره زمر آیات 61-آخر

 • شروع برنامه:01:09:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های تحریم، حاقه و طارق آیات 1-4

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:12:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:12:00
 • پایان برنامه: 02:27:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره نساء آیات 44-59

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره انسان آیات 1-29

 • شروع برنامه:03:03:00
 • پایان برنامه: 03:24:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره قصص آیات 15-35

 • شروع برنامه:03:26:00
 • پایان برنامه: 04:06:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره های ق آیات 31-آخر و ذاریات آیات 1-58

 • شروع برنامه:04:09:00
 • پایان برنامه: 04:34:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد احمد عامر

سوره طه آیات 1-46

 • شروع برنامه:04:36:00
 • پایان برنامه: 05:01:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره حجر آیات 61-آخر

 • شروع برنامه:05:01:00
 • پایان برنامه: 05:31:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره قمر

 • شروع برنامه:05:34:00
 • پایان برنامه: 05:51:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره جاثیه آیات 22-آخر

 • شروع برنامه:05:51:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:53:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره شعرا آیات 1-90

 • شروع برنامه:06:57:00
 • پایان برنامه: 07:44:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های یوسف (ع) آیات 1-24، عادیات آیات 1-11، كافرون، اخلاص، فلق و ناس

 • شروع برنامه:07:46:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد هاشم روغنی

سوره فرقان آیات 61-77

 • شروع برنامه:07:57:00
 • پایان برنامه: 08:24:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره آل عمران آیات 169-186

 • شروع برنامه:08:27:00
 • پایان برنامه: 08:37:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد حسن رضائیان

سوره های حجر آیات 51-79 و فلق

 • شروع برنامه:08:41:00
 • پایان برنامه: 08:48:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت استاد محمد ابوزید

سوره های زمر آیات 73-آخر و غافر آیات 1-3

 • شروع برنامه:08:51:00
 • پایان برنامه: 09:18:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره توبه آیات 75-96

 • شروع برنامه:09:20:00
 • پایان برنامه: 09:37:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره فاطر آیات 27-37

 • شروع برنامه:09:40:00
 • پایان برنامه: 09:46:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت استاد محمود بجرمی

سوره سجده آیات 16-21

 • شروع برنامه:09:48:00
 • پایان برنامه: 10:11:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره یوسف آیات 7-31

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره های بروج آیات 11-22، طارق و فجر آیات 27-30

 • شروع برنامه:10:44:00
 • پایان برنامه: 11:11:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره تحریم آیات 1-12

 • شروع برنامه:11:13:00
 • پایان برنامه: 11:31:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت استاد حلمی جمل

سوره بقره آیات 92-105

 • شروع برنامه:11:33:00
 • پایان برنامه: 12:06:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت آقای عباس هاشمی

سوره یس آیات 55-83

 • شروع برنامه:12:06:00
 • پایان برنامه: 12:33:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمود عبدالحكم

سوره لقمان آیات 8-34

 • شروع برنامه:12:37:00
 • پایان برنامه: 12:49:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای حسین فردی

سوره یس آیات 60-آخر

 • شروع برنامه:12:51:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره اسراء آیات 1-15

 • شروع برنامه:13:18:00
 • پایان برنامه: 13:48:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره های واقعه و حدید آیات 1-7

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 13:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره آل عمران آیات 64-68

 • شروع برنامه:13:58:00
 • پایان برنامه: 14:41:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره نور آیات 35-56

 • شروع برنامه:14:44:00
 • پایان برنامه: 14:56:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

سوره آل عمران آیات 10-20

 • شروع برنامه:14:58:00
 • پایان برنامه: 15:35:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره بقره آیات 255-261 و 285 و 286

 • شروع برنامه:15:37:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره احزاب آیات 41-52

 • شروع برنامه:15:57:00
 • پایان برنامه: 16:22:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره طه آیات 83-114

 • شروع برنامه:16:25:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد احمد رزیقی

سوره نوح

 • شروع برنامه:16:51:00
 • پایان برنامه: 17:23:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت قاری ارجمند محمود شحات انور

سوره های كهف آیات 13-26 و شمس آیات 1-5

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای مسعود سیاح گرجی

سوره ابراهیم (ع) آیات 35-52

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 17:58:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

سوره نور آیات 35-42

 • شروع برنامه:17:58:00
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:32:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد سید محمد نقشبندی

سوره اسراء آیات 9-40

 • شروع برنامه:18:35:00
 • پایان برنامه: 19:03:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالحلیم سلامه

سوره لقمان آیات 1-31

 • شروع برنامه:19:07:00
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد فتحی قندیل

سوره آل عمران آیات 26-51

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 19:48:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت آقای مسعود نیكدستی

سوره بقره آیات 255-257

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره یوسف آیات 83-90

 • شروع برنامه:20:10:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره های یس آیات 77-آخر و رحمن آیات 1-27

 • شروع برنامه:20:58:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره نمل آیات 65-آخر

 • شروع برنامه:21:27:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های انبیاء آیات 101-آخر، حج آیات 1-2، شرح و كوثر

 • شروع برنامه:21:58:00
 • پایان برنامه: 22:35:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره یوسف آیات 53-76

 • شروع برنامه:22:38:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای مهدی عادلی

سوره كهف آیات 32-53

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:38:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های توبه آیات 18-29، طارق، بلد و قدر

 • شروع برنامه:23:40:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های حجرات آیات 7-8 و اعلی آیات 1-7