جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:07:00
 • پایان برنامه: 01:06:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های نحل آیات 125-128 و اسراء آیات 1-14

 • شروع برنامه:01:09:00
 • پایان برنامه: 01:36:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره های قمر آیات 49-55 و رحمن آیات 1-33

 • شروع برنامه:01:40:00
 • پایان برنامه: 02:02:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره های واقعه آیات 1-40 و بینه آیات 7-8

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:27:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد محمد ضیف

سوره های ق آیات 31-45 و ذاریات آیات 1-23

 • شروع برنامه:02:29:00
 • پایان برنامه: 02:52:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره های تحریم و كوثر

 • شروع برنامه:02:55:00
 • پایان برنامه: 03:26:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره اسراء آیات 1-19

 • شروع برنامه:03:29:00
 • پایان برنامه: 03:51:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های قمر آیات 49-55، رحمن آیات 1-26 و غاشیه آیات 1-26

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:22:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های صافات آیات 75-113 و قریش

 • شروع برنامه:04:24:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره آل عمران آیات 126-142

 • شروع برنامه:04:51:00
 • پایان برنامه: 05:22:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد علی حجاج سویسی

سوره انعام آیات 95-121

 • شروع برنامه:05:26:00
 • پایان برنامه: 05:47:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت استاد هاشم روغنی

سوره طه آیات 77-89

 • شروع برنامه:05:47:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره آل عمران آیات 26-32

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 06:34:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های رعد آیات 1-10 و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:06:36:00
 • پایان برنامه: 07:03:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره شعراء آیات 1-51

 • شروع برنامه:07:06:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد محمود لطفی نیا

سوره های فتح آیات 27-آخر و بلد

 • شروع برنامه:07:19:00
 • پایان برنامه: 07:53:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره های آل عمران آیات 169-175 و رحمن آیات 1-13

 • شروع برنامه:07:56:00
 • پایان برنامه: 08:15:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد محمد ابوزید

سوره های قلم آیات 48-آخر، انسان آیات 5-22، شرح و قدر

 • شروع برنامه:08:18:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره ص آیات 27-64

 • شروع برنامه:08:38:00
 • پایان برنامه: 09:08:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های فرقان آیات 56-آخر و شعرا آیات 1-9

 • شروع برنامه:09:12:00
 • پایان برنامه: 09:51:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره اسراء آیات 1-24

 • شروع برنامه:09:54:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره احزاب آیات 21-27

 • شروع برنامه:10:07:00
 • پایان برنامه: 10:35:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد محمد هلیل

سوره های قلم و حاقه آیات 1-24

 • شروع برنامه:10:39:00
 • پایان برنامه: 10:56:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت استاد عثمان شبراوی

سوره های حج آیات 73-آخر و مومنون آیات 1-18

 • شروع برنامه:10:58:00
 • پایان برنامه: 11:13:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره بقره آیات 189-199

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های واقعه آیات 75-آخر، قیامه و شمس

 • شروع برنامه:11:43:00
 • پایان برنامه: 12:17:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره انسان آیات 1-22

 • شروع برنامه:12:17:00
 • پایان برنامه: 12:26:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره های بقره آیات 183-186 و قدر

 • شروع برنامه:12:29:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره های حجرات و ق آیات 1-8

 • شروع برنامه:12:58:00
 • پایان برنامه: 13:13:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره تغابن

 • شروع برنامه:13:16:00
 • پایان برنامه: 13:41:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره های فتح، ضحی، شرح، تین و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:13:44:00
 • پایان برنامه: 14:06:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره مائده آیات 51-66

 • شروع برنامه:14:09:00
 • پایان برنامه: 14:46:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره فصلت آیات 30-47

 • شروع برنامه:14:48:00
 • پایان برنامه: 15:08:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره نمل آیات 27-60

 • شروع برنامه:15:12:00
 • پایان برنامه: 15:53:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره نور آیات 1-22

 • شروع برنامه:15:56:00
 • پایان برنامه: 16:21:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های نازعات، مطففین، كوثر، فلق و ناس

 • شروع برنامه:16:23:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های اعراف آیات 142-144 و اعلی

 • شروع برنامه:16:57:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره های ق آیات 31-35، شمس و كوثر

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 18:04:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره نور آیات 19-38

 • شروع برنامه:18:04:00
 • پایان برنامه: 18:11:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:11:00
 • پایان برنامه: 18:24:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای منصور قصری زاده

سوره حجر آیات 1-25

 • شروع برنامه:18:26:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره رعد آیات 19-31

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:16:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

سوره های نمل آیات 82-آخر و قصص آیات 1-6

 • شروع برنامه:19:19:00
 • پایان برنامه: 20:31:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره ابراهیم (ع) آیات 23-45

 • شروع برنامه:20:33:00
 • پایان برنامه: 21:03:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره احزاب آیات 21-34

 • شروع برنامه:21:06:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های نساء آیات 69-74، حاقه آیات 1-12 و نازعات آیات 26-41

 • شروع برنامه:21:42:00
 • پایان برنامه: 22:11:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های بقره آیات 196-203 و آل عمران آیات 169-171

 • شروع برنامه:22:14:00
 • پایان برنامه: 22:34:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره واقعه آیات 1-62

 • شروع برنامه:22:37:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

سوره توبه آیات 111-118

 • شروع برنامه:22:52:00
 • پایان برنامه: 23:13:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره توبه آیات 93-110

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:54:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

تلاوت استاد سعید زناتی

سوره های نباء آیات 31-آخر، فجر و بلد آیات 1-4

 • شروع برنامه:23:54:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.