جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 ساعت

رله شبكه قرآن

اذان صبح: 05:44

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:24:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره رحمن آیات 1-38

 • شروع برنامه:06:26:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره انبیاء آیات 78-112

 • شروع برنامه:07:02:00
 • پایان برنامه: 07:34:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های قمر آیات 1-17، طارق آیات 1-17 و علق آیات 1-8

 • شروع برنامه:07:34:00
 • پایان برنامه: 07:42:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:42:00
 • پایان برنامه: 07:51:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد هاشم روغنی

سوره فرقان آیات 10-20

 • شروع برنامه:08:02:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های مجادله آیات 14-22 و حشر آیات 1-10

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 08:53:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت استاد حسن رضاییان

سوره بقره آیات 258-260

 • شروع برنامه:09:01:00
 • پایان برنامه: 09:24:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره یونس (ع) آیات 9-23

 • شروع برنامه:09:27:00
 • پایان برنامه: 09:44:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت استاد حسین كرمی

سوره حدید آیات 1-15

 • شروع برنامه:09:44:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 09:58:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره فصلت آیات 30-36

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:42:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های اسراء آیات 1-29 و قدر آیات 1-5

 • شروع برنامه:10:44:00
 • پایان برنامه: 10:52:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت آقای حسین فردی

سوره روم آیات 18-27

 • شروع برنامه:10:54:00
 • پایان برنامه: 11:18:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره های زمر آیات 61-75 و غافر آیات 1-3

 • شروع برنامه:11:18:00
 • پایان برنامه: 11:26:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:26:00
 • پایان برنامه: 11:49:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد اسماعیل طنطاوی

سوره های حشر آیات 18-آخر، كوثر و نصر

 • شروع برنامه:11:49:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:26:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره زمر آیات 10-18

 • شروع برنامه:12:26:00
 • پایان برنامه: 12:54:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره توبه آیات 60-74

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:06:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت استاد محمد ابوزید

سوره بقره آیات 183-187

 • شروع برنامه:13:08:00
 • پایان برنامه: 13:23:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای امین پویا

سوره طه آیات 48-70

 • شروع برنامه:13:26:00
 • پایان برنامه: 13:54:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره فصلت آیات 30-42

 • شروع برنامه:13:56:00
 • پایان برنامه: 14:09:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت استاد عبدالناصر حرك

سوره ابراهیم (ع) آیات 31-41

 • شروع برنامه:14:10:00
 • پایان برنامه: 14:39:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره واقعه آیات 1-96

 • شروع برنامه:14:40:00
 • پایان برنامه: 14:54:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

سوره انسان آیات 1-31

 • شروع برنامه:14:57:00
 • پایان برنامه: 15:04:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت استاد حلمی جمل

سوره محمد (ص) آیات 11-15

 • شروع برنامه:15:06:00
 • پایان برنامه: 15:41:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره مریم (س) آیات 40-67

 • شروع برنامه:15:42:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره بقره آیات 21-33

 • شروع برنامه:16:01:00
 • پایان برنامه: 16:27:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره حج آیات 26-41

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد محمد بجرمی

سوره نحل آیات 40-60

 • شروع برنامه:16:47:00
 • پایان برنامه: 17:22:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد عبدالوارث عبدالعزیز

سوره های حشر آیات 18-آخر، ضحی، شرح، تین و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:17:23:00
 • پایان برنامه: 17:51:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت آقای مسعود سیاح گرجی

سوره اسراء آیات 23-30

 • شروع برنامه:17:51:00
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره های نحل آیات 125-128 و اسراء آیات 1-3

 • شروع برنامه:17:57:00
 • پایان برنامه: 18:06:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:00
 • پایان برنامه: 18:29:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد عبدالله عمران

سوره نور آیات 32-38

 • شروع برنامه:18:31:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد نصرالدین طوبار

سوره طه آیات 1-47

 • شروع برنامه:19:02:00
 • پایان برنامه: 19:31:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد عبدالعزیز علی فرج

سوره های رحمن و واقعه آیات 1-18

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 20:04:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد محمد عوض

سوره های حمد و بقره آیات 1-32

 • شروع برنامه:20:08:00
 • پایان برنامه: 20:27:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد محمد هلیل

سوره لقمان آیات 31-34

 • شروع برنامه:20:28:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره بقره آیات 284-آخر

 • شروع برنامه:20:39:00
 • پایان برنامه: 20:52:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت استاد سید سعید

سوره های فتح آیات 27-آخر و قدر

 • شروع برنامه:20:57:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره طه آیات 124-135

 • شروع برنامه:21:07:00
 • پایان برنامه: 21:33:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره فصلت آیات 30-46

 • شروع برنامه:21:36:00
 • پایان برنامه: 22:03:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمد رفعت

سوره اسراء آیات 1-19

 • شروع برنامه:22:06:00
 • پایان برنامه: 22:36:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره احزاب آیات 38-50

 • شروع برنامه:22:36:00
 • پایان برنامه: 22:42:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:42:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت آقای مهدی عادلی

سوره انعام آیات 73-84

 • شروع برنامه:23:03:00
 • پایان برنامه: 23:29:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های تحریم آیات 1-12 و ملك آیات 1-19

 • شروع برنامه:23:32:00
 • پایان برنامه: 23:58:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های اسراء آیات 1-14 و نصر