جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:06:00
 • پایان برنامه: 00:28:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های یوسف آیات 101-111 و رعد آیات 1-4

 • شروع برنامه:00:28:00
 • پایان برنامه: 00:29:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:00
 • پایان برنامه: 00:57:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره نمل آیات 59-79

 • شروع برنامه:00:57:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:34:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های انسان آیات 5-31، ضحی و شرح

 • شروع برنامه:01:34:00
 • پایان برنامه: 01:37:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:37:00
 • پایان برنامه: 01:48:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت آقای جواد پناهی

سوره انعام آیات 61-70

 • شروع برنامه:01:48:00
 • پایان برنامه: 01:49:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:49:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره های نبا آیات 31 و نازعات آیات 27-46 و بلد آیات 1-18

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 02:17:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:17:00
 • پایان برنامه: 02:32:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای امین پویا

سوره ابراهیم (ع) آیات 31-41

 • شروع برنامه:02:32:00
 • پایان برنامه: 02:35:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:44:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد احمد عامر

سوره یونس (ع) آیات 103-109

 • شروع برنامه:02:44:00
 • پایان برنامه: 02:46:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:46:00
 • پایان برنامه: 03:14:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره های حجرات آیات 13 و ق آیات 1-35

 • شروع برنامه:03:14:00
 • پایان برنامه: 03:16:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:16:00
 • پایان برنامه: 03:32:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سوره آل عمران آیات 133-140

 • شروع برنامه:03:32:00
 • پایان برنامه: 03:33:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:33:00
 • پایان برنامه: 03:38:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت استاد سعید زناتی

سوره آل عمران آیات 189-193

 • شروع برنامه:03:38:00
 • پایان برنامه: 03:39:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:39:00
 • پایان برنامه: 04:13:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های فجر آیات 1-30، بلد آیات 1-20، شمس آیات 1-15 و علق آیات 1-19

 • شروع برنامه:04:13:00
 • پایان برنامه: 04:14:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:14:00
 • پایان برنامه: 04:37:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد احمد رزیقی

سوره آل عمران آیات 30-47

 • شروع برنامه:04:37:00
 • پایان برنامه: 04:39:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:39:00
 • پایان برنامه: 05:09:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره فصلت آیات 30-46

 • شروع برنامه:05:09:00
 • پایان برنامه: 05:11:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:00
 • پایان برنامه: 05:37:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره های نور آیات 35-38، قدر، زلزال و كوثر

 • شروع برنامه:05:37:00
 • پایان برنامه: 05:58:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره های صف آیات 9 و انشقاق آیات 1-9

 • شروع برنامه:05:58:00
 • پایان برنامه: 06:08:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:00
 • پایان برنامه: 06:51:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره فاطر آیات 1-15

 • شروع برنامه:06:51:00
 • پایان برنامه: 06:56:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:00
 • پایان برنامه: 07:09:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت استاد حسن رضائیان

سوره رعد آیات 8-18

 • شروع برنامه:07:09:00
 • پایان برنامه: 07:12:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:12:00
 • پایان برنامه: 07:44:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره های فاطر آیات 3-24 و بینه

 • شروع برنامه:07:44:00
 • پایان برنامه: 07:47:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:47:00
 • پایان برنامه: 08:14:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد عباس امام جمعه

سوره آل عمران آیات 171

 • شروع برنامه:08:14:00
 • پایان برنامه: 08:17:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:17:00
 • پایان برنامه: 09:08:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره های صافات آیات 171 و ص آیات 1-40

 • شروع برنامه:09:08:00
 • پایان برنامه: 09:12:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:12:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت آقای سیدجواد حسینی

سوره فرقان آیات 53-66

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:33:00
 • پایان برنامه: 10:03:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره های احزاب آیات 21-33 و كوثر

 • شروع برنامه:10:03:00
 • پایان برنامه: 10:09:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:09:00
 • پایان برنامه: 10:54:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های حج آیات 23-41 و بلد آیات 1-18

 • شروع برنامه:10:54:00
 • پایان برنامه: 10:56:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:00
 • پایان برنامه: 11:10:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای حبیب الله پوراحمدی

سوره اسراء آیات 7-22

 • شروع برنامه:11:10:00
 • پایان برنامه: 11:13:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:13:00
 • پایان برنامه: 11:41:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد محمود عبدالحكم

سوره های نحل آیات 1-25 و طارق آیات 1-14

 • شروع برنامه:11:41:00
 • پایان برنامه: 11:44:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:00
 • پایان برنامه: 11:58:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای مهدی قره شیخ لو

سوره واقعه آیات 49

 • شروع برنامه:11:58:00
 • پایان برنامه: 12:03:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:29:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره های نور آیات 35-38، قدر، زلزال و كوثر

 • شروع برنامه:12:29:00
 • پایان برنامه: 12:46:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت استاد محمود حسین منصور

سوره فصلت آیات 30-39

 • شروع برنامه:12:46:00
 • پایان برنامه: 12:48:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:00
 • پایان برنامه: 13:13:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره های بقره آیات 196-202 و نازعات آیات 27-33

 • شروع برنامه:13:13:00
 • پایان برنامه: 13:14:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:14:00
 • پایان برنامه: 13:32:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت آقای حمید شاكرنژاد

سوره های بقره آیات 284 و آل عمران آیات 1-9

 • شروع برنامه:13:32:00
 • پایان برنامه: 13:36:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:00
 • پایان برنامه: 14:04:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد سید محمد نقشبندی

سوره اسراء آیات 9-40

 • شروع برنامه:14:04:00
 • پایان برنامه: 14:07:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:07:00
 • پایان برنامه: 14:21:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

سوره انسان

 • شروع برنامه:14:21:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:25:00
 • پایان برنامه: 15:02:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره یوسف آیات 1-24

 • شروع برنامه:15:02:00
 • پایان برنامه: 15:14:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:14:00
 • پایان برنامه: 15:34:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره جمعه

 • شروع برنامه:15:34:00
 • پایان برنامه: 15:37:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:37:00
 • پایان برنامه: 16:33:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

تلاوت استاد سید سعید

سوره های حجرات و ق آیات 1-18

 • شروع برنامه:16:33:00
 • پایان برنامه: 16:37:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:37:00
 • پایان برنامه: 17:07:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد احمد عامر

سوره زمر آیات 1-23

 • شروع برنامه:17:07:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:27:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای مهدی عادلی

سوره اسراء آیات 78-87

 • شروع برنامه:17:27:00
 • پایان برنامه: 17:32:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:00
 • پایان برنامه: 18:26:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره كهف آیات 13-26

 • شروع برنامه:18:26:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای امین پویا

سوره انسان

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 18:44:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:44:00
 • پایان برنامه: 19:16:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره فصلت آیات 30-46

 • شروع برنامه:19:16:00
 • پایان برنامه: 19:18:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:18:00
 • پایان برنامه: 19:33:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره مائده آیات 51-56

 • شروع برنامه:19:33:00
 • پایان برنامه: 19:34:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:34:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

تلاوت استاد محمد بسیونی

سوره احزاب آیات 21-48

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:39:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:39:00
 • پایان برنامه: 20:59:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

سوره اسراء آیات 1-17

 • شروع برنامه:20:59:00
 • پایان برنامه: 21:01:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:00
 • پایان برنامه: 21:39:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های یوسف (ع) آیات 1-34 و شرح

 • شروع برنامه:21:39:00
 • پایان برنامه: 21:42:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:42:00
 • پایان برنامه: 21:52:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت آقای جواد پناهی

سوره حج آیات 65-73

 • شروع برنامه:21:52:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 22:19:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت قاری ارجمند محمود شحات انور

سوره های احزاب آیات 40-48، شمس و كوثر

 • شروع برنامه:22:19:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:20:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های تحریم و حاقه آیات 1-24

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:27:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت استاد هاشم روغنی

سوره فرقان آیات 1-20

 • شروع برنامه:23:27:00
 • پایان برنامه: 23:32:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:32:00
 • پایان برنامه: 23:57:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره شوری آیات 7-38

 • شروع برنامه:23:57:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.