جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:06:00
 • پایان برنامه: 00:41:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های حشر آیات 18-24 و حاقه آیات 1-24

 • شروع برنامه:00:43:00
 • پایان برنامه: 01:06:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره های كهف آیات 99-آخر و مریم (س) آیات 1-21

 • شروع برنامه:01:08:00
 • پایان برنامه: 01:33:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره نساء آیات 76-87

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 01:53:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره واقعه آیات 27-آخر

 • شروع برنامه:02:02:00
 • پایان برنامه: 02:17:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد ربیع زین

سوره انعام آیات 141-150

 • شروع برنامه:02:19:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره نمل آیات 15-44

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:37:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع

سوره های ابراهیم آیات 23-41، شمس آیات 1-15 و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:03:40:00
 • پایان برنامه: 04:02:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت آقای فرج الله شاذلی

سوره توبه آیات 19-33

 • شروع برنامه:04:03:00
 • پایان برنامه: 04:29:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت آقای عباس هاشمی

سوره یس آیات 55-83

 • شروع برنامه:04:29:00
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های تحریم و حاقه آیات 1-12

 • شروع برنامه:05:07:00
 • پایان برنامه: 05:21:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره مائده آیات 43-50

 • شروع برنامه:05:26:00
 • پایان برنامه: 05:58:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره انبیاء آیات 76-94

 • شروع برنامه:05:58:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 07:14:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره ابراهیم (ع) آیات 23 -آخر

 • شروع برنامه:07:17:00
 • پایان برنامه: 07:36:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره های بقره آیات 284-آخر، قدر، قریش، اخلاص و حمد

 • شروع برنامه:07:40:00
 • پایان برنامه: 08:04:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد احمد رزیقی

سوره صافات آیات 75-111

 • شروع برنامه:08:08:00
 • پایان برنامه: 08:33:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع

سوره های نجم آیات 32-آخر، قمر آیات 1-12 و تین

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:04:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد احمد عامر

سوره نحل آیات 75-96

 • شروع برنامه:09:06:00
 • پایان برنامه: 09:35:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره كهف آیات 51-81

 • شروع برنامه:09:39:00
 • پایان برنامه: 09:51:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره نازعات

 • شروع برنامه:09:54:00
 • پایان برنامه: 10:22:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های بقره آیات 284-آخر و آل عمران آیات 1-6

 • شروع برنامه:10:25:00
 • پایان برنامه: 10:51:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های زخرف آیات 68-آخر، تین و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:10:53:00
 • پایان برنامه: 11:06:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره زمر آیات 61-آخر

 • شروع برنامه:11:08:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های قمر آیات 49-آخر، رحمن آیات 1-29، واقعه آیات 1-22 و نصر

 • شروع برنامه:11:42:00
 • پایان برنامه: 11:57:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد حسین كرمی

سوره هود (ع) آیات 69-83

 • شروع برنامه:11:57:00
 • پایان برنامه: 12:07:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:00
 • پایان برنامه: 12:22:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره های قمر آیات 49-آخر و رحمن آیات 1-28

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:54:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره اسراء آیات 25-59

 • شروع برنامه:12:57:00
 • پایان برنامه: 13:19:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره فرقان آیات 58-71

 • شروع برنامه:13:19:00
 • پایان برنامه: 13:48:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره صافات آیات 22-102

 • شروع برنامه:13:51:00
 • پایان برنامه: 14:10:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره اسراء آیات 1-15

 • شروع برنامه:14:11:00
 • پایان برنامه: 14:38:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره های زمر آیات 62-آخر و غافر آیات 1-3

 • شروع برنامه:14:41:00
 • پایان برنامه: 15:12:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره زخرف آیات 1-50

 • شروع برنامه:15:14:00
 • پایان برنامه: 15:38:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره انعام آیات 69-94

 • شروع برنامه:15:39:00
 • پایان برنامه: 16:18:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های مریم (س) آیات 1-36، تكویر و قدر

 • شروع برنامه:16:21:00
 • پایان برنامه: 16:49:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره نمل آیات 56-81

 • شروع برنامه:16:51:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره بقره آیات 146-160

 • شروع برنامه:17:09:00
 • پایان برنامه: 17:38:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره اسراء آیات 12-30

 • شروع برنامه:17:38:00
 • پایان برنامه: 17:49:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:00
 • پایان برنامه: 18:04:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد صلاح شمس الدین

سوره احزاب آیات 21-35

 • شروع برنامه:18:07:00
 • پایان برنامه: 18:16:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد محمود لطفی نیا

سوره انسان آیات 1-18

 • شروع برنامه:18:17:00
 • پایان برنامه: 18:43:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره نساء آیات 74-84

 • شروع برنامه:18:44:00
 • پایان برنامه: 19:04:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های یس آیات 77-آخر، شمس و كوثر

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 19:32:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره شوری آیات 1-12

 • شروع برنامه:19:33:00
 • پایان برنامه: 19:41:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت آقای منصور قصری زاده

سوره فاطر آیات 27-35

 • شروع برنامه:19:42:00
 • پایان برنامه: 20:16:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره های حجرات آیات 13-آخر و ق آیات 1-42

 • شروع برنامه:20:19:00
 • پایان برنامه: 20:52:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت آقای محمد جواد كاشفی

سوره های یونس (ع) آیات 3-10 و قریش

 • شروع برنامه:20:52:00
 • پایان برنامه: 21:20:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره های ق آیات 16-آخر و ذاریات آیات 1-23

 • شروع برنامه:21:22:00
 • پایان برنامه: 22:04:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره انفال آیات 1-28

 • شروع برنامه:22:07:00
 • پایان برنامه: 22:33:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های احزاب آیات 70-آخر، سباء آیات 1-9 و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:22:36:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد محمد مشمول

سوره حدید آیات 12-16

 • شروع برنامه:22:46:00
 • پایان برنامه: 23:18:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره فصلت آیات 30-47

 • شروع برنامه:23:22:00
 • پایان برنامه: 23:54:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد محمد رفعت

سوره مریم (س) آیات 1-40

 • شروع برنامه:23:54:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.