جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:06:00
 • پایان برنامه: 00:40:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های حشر آیات 18-24 و حاقه آیات 1-24

 • شروع برنامه:00:40:00
 • پایان برنامه: 00:43:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:43:00
 • پایان برنامه: 01:05:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت استاد محمد طنطاوی

سوره های كهف آیات 99-آخر و مریم (س) آیات 1-21

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:08:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:08:00
 • پایان برنامه: 01:32:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره نساء آیات 76-87

 • شروع برنامه:01:32:00
 • پایان برنامه: 01:35:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 01:51:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره واقعه آیات 27-آخر

 • شروع برنامه:01:51:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت استاد محمد حصان

سوره اسراء آیات 105-111

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:02:00
 • پایان برنامه: 02:40:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره نمل آیات 15-44

 • شروع برنامه:02:40:00
 • پایان برنامه: 02:43:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:43:00
 • پایان برنامه: 03:23:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های ابراهیم آیات 23-41، شمس آیات 1-15 و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:03:23:00
 • پایان برنامه: 03:26:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:26:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های تحریم و حاقه آیات 1-12

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:00
 • پایان برنامه: 04:29:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت آقای عباس هاشمی

سوره یس آیات 55-83

 • شروع برنامه:04:29:00
 • پایان برنامه: 04:41:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره مائده آیات 43-50

 • شروع برنامه:04:41:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت استاد ربیع زین

سوره انعام آیات 141-150

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:00
 • پایان برنامه: 05:33:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره انبیاء آیات 76-94

 • شروع برنامه:05:33:00
 • پایان برنامه: 05:36:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:36:00
 • پایان برنامه: 05:58:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت آقای فرج الله شاذلی

سوره توبه آیات 19-33

 • شروع برنامه:05:58:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره ابراهیم (ع) آیات 23-آخر

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:17:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:17:00
 • پایان برنامه: 07:36:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت آقای جعفر فردی

سوره های بقره آیات 284-آخر، قدر، قریش، اخلاص و حمد

 • شروع برنامه:07:36:00
 • پایان برنامه: 07:40:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:40:00
 • پایان برنامه: 08:05:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد احمد رزیقی

سوره صافات آیات 75-111

 • شروع برنامه:08:05:00
 • پایان برنامه: 08:08:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:08:00
 • پایان برنامه: 08:33:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره های نجم آیات 32-آخر، قمر آیات 1-12 و تین

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 09:03:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد احمد عامر

سوره نحل آیات 75-96

 • شروع برنامه:09:03:00
 • پایان برنامه: 09:06:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:06:00
 • پایان برنامه: 09:36:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره كهف آیات 51-81

 • شروع برنامه:09:36:00
 • پایان برنامه: 09:39:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:39:00
 • پایان برنامه: 09:52:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره نازعات

 • شروع برنامه:09:52:00
 • پایان برنامه: 09:54:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:00
 • پایان برنامه: 10:22:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره های بقره آیات 284-آخر و آل عمران آیات 1-6

 • شروع برنامه:10:22:00
 • پایان برنامه: 10:25:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:25:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های زخرف آیات 68-آخر، تین و علق آیات 1 تا 5

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 10:53:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:53:00
 • پایان برنامه: 11:06:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت آقای صالح اطهری فرد

سوره زمر آیات 61-آخر

 • شروع برنامه:11:06:00
 • پایان برنامه: 11:08:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:08:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره های قمر آیات 49-آخر، رحمن آیات 1-29، واقعه آیات 1-22 و نصر

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 11:42:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:00
 • پایان برنامه: 11:57:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره هود (ع) آیات 69-83

 • شروع برنامه:11:57:00
 • پایان برنامه: 12:07:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:00
 • پایان برنامه: 12:23:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت آقای رحیم خاكی

سوره های قمر آیات 49-آخر و رحمن آیات 1-28

 • شروع برنامه:12:23:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره اسراء آیات 25-59

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 12:58:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:00
 • پایان برنامه: 13:19:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره فرقان آیات 58-71

 • شروع برنامه:13:19:00
 • پایان برنامه: 13:46:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره صافات آیات 22-102

 • شروع برنامه:13:46:00
 • پایان برنامه: 13:49:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:49:00
 • پایان برنامه: 14:07:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره اسراء آیات 1-15

 • شروع برنامه:14:07:00
 • پایان برنامه: 14:10:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:10:00
 • پایان برنامه: 14:36:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره های زمر آیات 62-آخر و غافر آیات 1-3

 • شروع برنامه:14:36:00
 • پایان برنامه: 14:40:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:40:00
 • پایان برنامه: 15:11:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره زخرف آیات 1-50

 • شروع برنامه:15:11:00
 • پایان برنامه: 15:14:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:14:00
 • پایان برنامه: 15:40:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سبزعلی

سوره انعام آیات 69-94

 • شروع برنامه:15:40:00
 • پایان برنامه: 15:41:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:41:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره های مریم (س) آیات 1-36، تكویر و قدر

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:23:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:23:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد طه الفشنی

سوره نمل آیات 56-81

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:53:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره بقره آیات 146-160

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:12:00
 • پایان برنامه: 17:41:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد راغب مصطفی غلوش

سوره اسراء آیات 12-30

 • شروع برنامه:17:41:00
 • پایان برنامه: 17:44:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:44:00
 • پایان برنامه: 17:58:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

تلاوت استاد صلاح شمس الدین

سوره احزاب آیات 21-35

 • شروع برنامه:17:58:00
 • پایان برنامه: 18:04:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:04:00
 • پایان برنامه: 18:13:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد محمود لطفی نیا

سوره انسان آیات 1-18

 • شروع برنامه:18:13:00
 • پایان برنامه: 18:16:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:16:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره نساء آیات 74-84

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 18:43:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:43:00
 • پایان برنامه: 19:05:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های یس آیات 77-آخر، شمس و كوثر

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 19:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:07:00
 • پایان برنامه: 19:33:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد سید متولی عبدالعال

سوره شوری آیات 1-12

 • شروع برنامه:19:33:00
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 20:06:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد ابراهیم شعشاعی

سوره های حجرات آیات 13-آخر و ق آیات 1-42

 • شروع برنامه:20:06:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:10:00
 • پایان برنامه: 20:49:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره های ق آیات 16-آخر و ذاریات آیات 1-23

 • شروع برنامه:20:49:00
 • پایان برنامه: 20:56:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت آقای منصور قصری زاده

سوره فاطر آیات 27-35

 • شروع برنامه:20:56:00
 • پایان برنامه: 20:59:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره انفال آیات 1-28

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 21:43:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:43:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت آقای محمدجواد كاشفی

سوره های یونس (ع) آیات 3-10 و قریش

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 22:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:06:00
 • پایان برنامه: 22:33:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های احزاب آیات 70-آخر، سباء آیات 1-9 و علق آیات 1-5

 • شروع برنامه:22:33:00
 • پایان برنامه: 22:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:35:00
 • پایان برنامه: 22:44:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد محمد مشمول

سوره حدید آیات 12-16

 • شروع برنامه:22:44:00
 • پایان برنامه: 22:46:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:46:00
 • پایان برنامه: 23:18:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره فصلت آیات 30-47

 • شروع برنامه:23:18:00
 • پایان برنامه: 23:21:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:00
 • پایان برنامه: 23:53:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد محمد رفعت

سوره مریم (س) آیات 1-40

 • شروع برنامه:23:53:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.