جدول پخش

رادیو تلاوت
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:08:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:08:00
 • پایان برنامه: 00:35:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره طه آیات 1-47

 • شروع برنامه:00:35:00
 • پایان برنامه: 00:37:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:37:00
 • پایان برنامه: 00:54:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت آقای مهدی عادلی

سوره زخرف آیات 68-آخر

 • شروع برنامه:00:54:00
 • پایان برنامه: 00:58:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:58:00
 • پایان برنامه: 01:33:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد محمد عمران

سوره های قیامه، انسان و انفطار آیات 6-آخر

 • شروع برنامه:01:33:00
 • پایان برنامه: 01:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 01:54:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره بقره آیات 62-82

 • شروع برنامه:01:54:00
 • پایان برنامه: 01:57:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:57:00
 • پایان برنامه: 03:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره های یوسف (ع) آیات 4-34 و حاقه آیات 1-12

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:08:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:08:00
 • پایان برنامه: 03:56:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

تلاوت استاد محمد لیثی

سوره مائده آیات 109-آخر

 • شروع برنامه:03:56:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:27:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت استاد محمود لطفی نیا

سوره انبیاء آیات 51-75

 • شروع برنامه:04:27:00
 • پایان برنامه: 04:53:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های ص آیات 87-آخر و زمر آیات 1-7

 • شروع برنامه:04:53:00
 • پایان برنامه: 04:56:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:00
 • پایان برنامه: 05:08:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

سوره نازعات

 • شروع برنامه:05:08:00
 • پایان برنامه: 05:11:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:00
 • پایان برنامه: 05:37:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت استاد ابوالعینین شیعشع

سوره قارعه

 • شروع برنامه:05:37:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

سوره سباء آیات 1-14

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:08:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:00
 • پایان برنامه: 06:36:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالمعاطی

سوره های انفطار آیات 1-19، طارق آیات 1-17، ضحی، شرح و تین آیات 1-4

 • شروع برنامه:06:36:00
 • پایان برنامه: 06:39:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:39:00
 • پایان برنامه: 07:02:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

تلاوت استاد محمود صدیق منشاوی

سوره احزاب آیات 21-34

 • شروع برنامه:07:02:00
 • پایان برنامه: 07:06:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:06:00
 • پایان برنامه: 07:40:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد احمد نعینع

سوره های فجر آیات 1-30، بلد آیات 1-20، زلزال، كافرون، اخلاص، فلق و ناس

 • شروع برنامه:07:40:00
 • پایان برنامه: 07:41:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:41:00
 • پایان برنامه: 07:50:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت استاد هاشم روغنی

سوره قصص آیات 14-21

 • شروع برنامه:07:50:00
 • پایان برنامه: 07:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:51:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت آقای محمدحسن موحدی

سوره احزاب آیات 38-48

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد شعبان صیاد

سوره ابراهیم (ع) آیات 19-52

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:37:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:37:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت استاد حسن رضائیان

سوره نبا آیات 1-40

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 08:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:51:00
 • پایان برنامه: 08:57:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت استاد حمدی زامل

سوره طه آیات 105-114

 • شروع برنامه:08:57:00
 • پایان برنامه: 08:59:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:00
 • پایان برنامه: 09:33:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره هود (ع) آیات 61-83

 • شروع برنامه:09:33:00
 • پایان برنامه: 09:36:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:36:00
 • پایان برنامه: 09:43:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت آقای حسین رستمی

سوره بقره آیات 284-آخر

 • شروع برنامه:09:43:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 09:56:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت آقای حسین كرمی

سوره عنكبوت آیات 56-69

 • شروع برنامه:09:56:00
 • پایان برنامه: 09:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:00
 • پایان برنامه: 11:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

تلاوت استاد مصطفی اسماعیل

سوره اسراء آیات 1-36

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 11:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:07:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تلاوت استاد محمد احمد شبیب

سوره های آل عمران آیات 189-195 و طارق آیات 1-17

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 11:42:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت استاد محمدحسین سعیدیان

سوره آل عمران آیات 26-32

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:06:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:06:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت قاری ارجمند انور شحات انور

سوره قصص آیات 5-14

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:00
 • پایان برنامه: 12:52:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت استاد محمد ابوشوشه

سوره های قمر آیات 40-آخر و رحمن آیات 1-28

 • شروع برنامه:12:52:00
 • پایان برنامه: 12:56:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:00
 • پایان برنامه: 13:12:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

سوره مائده آیه 6

 • شروع برنامه:13:12:00
 • پایان برنامه: 13:33:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت آقای سید مهدی تاج زاده

سوره های كهف آیات 1-16 و كوثر

 • شروع برنامه:13:33:00
 • پایان برنامه: 13:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد محمود عبدالحكم

سوره مومنون آیات 1-39

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:00
 • پایان برنامه: 14:31:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح شعشاعی

سوره نور آیات 35-51

 • شروع برنامه:14:31:00
 • پایان برنامه: 14:34:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:34:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت آقای محمدرضا پورزرگری

سوره نازعات آیات 1-46

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:48:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:48:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت آقای حمیدرضا احمدی وفا

سوره های مطففین آیات 22-28 و غاشیه آیات 8-22

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

تلاوت استاد محمود علی البناء

سوره انبیاء آیات 83-112

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 15:48:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:48:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

تلاوت استاد قاسم رضیعی

سوره آل عمران آیات 81-91

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:02:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تلاوت استاد كامل یوسف بهتیمی

سوره ابراهیم (ع) آیات 31-48

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت آقای سیدجواد حسینی

سوره مائده آیات 11-17

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:00
 • پایان برنامه: 17:47:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

تلاوت استاد سعید مسلم

سوره نمل آیات 45-81

 • شروع برنامه:17:47:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 17:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت استاد محمد هلباوی

سوره حشر آیات 18-آخر

 • شروع برنامه:17:56:00
 • پایان برنامه: 18:07:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:00
 • پایان برنامه: 18:44:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت استاد محمد عكاشه

سوره حجر آیات 1-64

 • شروع برنامه:18:44:00
 • پایان برنامه: 18:48:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:48:00
 • پایان برنامه: 19:12:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت استاد محمد بدر حسین

سوره های حجر آیات 85-آخر و نحل آیات 1-3

 • شروع برنامه:19:12:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:46:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تلاوت استاد اسماعیل طنطاوی

سوره های نوح آیات 1-28، تكویر و انفطار

 • شروع برنامه:19:46:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تلاوت استاد عزت عنانی

سوره یوسف آیات 1-24

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:17:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:17:00
 • پایان برنامه: 20:33:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت استاد كریم منصوری

سوره حجرات آیات 1-8

 • شروع برنامه:20:33:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تلاوت استاد عبدالفتاح طاروطی

سوره های طور آیات 48-آخر، نجم آیات 1-18 و كوثر

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 20:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:51:00
 • پایان برنامه: 21:06:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت آقای محمد غفاری

سوره شعراء آیات 69-110

 • شروع برنامه:21:06:00
 • پایان برنامه: 21:09:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:09:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

سوره های ق آیات 16-45 و رحمن آیات 1-17

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 21:48:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:48:00
 • پایان برنامه: 22:01:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تلاوت استاد عبدالرحمن دروی

سوره طور آیات 1-36

 • شروع برنامه:22:01:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 22:40:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تلاوت استاد شحات محمد انور

سوره های حجرات آیات 13-آخر و ق آیات 1-8

 • شروع برنامه:22:40:00
 • پایان برنامه: 22:41:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:41:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت آقای مهدی عادلی

سوره كهف آیات 32-53

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:03:00
 • پایان برنامه: 23:35:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تلاوت استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره انبیاء آیات 83-112

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:37:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:37:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تلاوت آقای حامد شاكرنژاد

سوره های ق آیات 31-45 و ذاریات آیات 1-6

 • شروع برنامه:23:59:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.