جدول پخش

راديو گفتگو
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:29:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

چكاوك

پخش موسیقی سنتی- شعرخوانی

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:14:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

ملاقات

مروری بر زندگی، آثار و خاطرات اساتید، نخبگان و مشاهیر

 • شروع برنامه:01:14:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 01:49:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

روشنا

تجسم اعمال

 • شروع برنامه:01:49:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:24:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حیات خلوت

مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

گفتگوی علمی

مولفه های مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

راه روشن

وضعیت سیاسی و اجتماعی زمان حضرت علی(ع)

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

یار مهربان

بررسی كتاب شانزده ‌سال

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:49:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

روشنا

تفسیر آیه 29 و 30 سوره مباركه اعراف

 • شروع برنامه:04:49:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:56:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

تا طلوع سحر

مناسك اذان صبح- اذان صبح به افق تهران: 5:16، موذن: محمدكاظم محمدزاده

 • شروع برنامه:05:56:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:34:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

چكاوك

پخش موسیقی سنتی- شعرخوانی

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

حیات خلوت

مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

صبح و گفت و گو

مجله صبحگاهی

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:28:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

دستاورد

دستاوردهای اقتصادی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی(دستاوردهای بخش تعاون)

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

روزنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

مهرخانه

بدخلقی در كودكان

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:43:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

هشتك گفتگو

 • شروع برنامه:11:43:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر به افق تهران: 11:49 موذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

رویداد

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

پرسمان

تعاونی های گردشگری و نقش آنها در ایجاد اشتغال

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:23:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

گفت و گوی اجتماعی

پدیداری و واكاوی جرم در جامعه و علل ظهور آن، ابعاد فرهنگی و اجتماعی جرم

 • شروع برنامه:14:23:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

گفت و گوی اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شاعران عشق

معرفی كتب دفاع مقدس، كتاب "پایی كه جا ماند"

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:08:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

مناظره

مدیریت منابع آب كشاورزی، آیا با وزارت جهاد كشاورزی باشد یا وزارت نیرو؟

 • شروع برنامه:17:09:00
 • پایان برنامه: 17:21:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب به افق تهران: 17:15 موذن: استاد كریم منصوری

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

گفت و گوی سیاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بدون خط خوردگی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:48:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

گفت و گوی فرهنگی

ویژه هفته كتاب، قاچاق كتاب

 • شروع برنامه:20:48:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:53:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

گفت و گوی علمی

درآمدزایی سازمان سنجش

 • شروع برنامه:21:53:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

رواق تماشا

توضیحات برنامه درج نشده است.