جدول پخش

مرکزی
 • شروع برنامه:00:02:15
 • پایان برنامه: 00:55:12
 • طول برنامه:52 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی ماموریت آقای شادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:43
 • پایان برنامه: 01:12:51
 • طول برنامه:12 دقیقه

زنگ تفریح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:14:30
 • پایان برنامه: 01:47:36
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند بو یاما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:47:36
 • پایان برنامه: 01:53:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسیقی تصویر راز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:53:48
 • پایان برنامه: 02:01:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:02:10
 • پایان برنامه: 02:49:50
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال زن بابا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:52:59
 • پایان برنامه: 03:28:05
 • طول برنامه:35 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:18
 • پایان برنامه: 03:44:25
 • طول برنامه:14 دقیقه

لبخند آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:44:25
 • پایان برنامه: 03:50:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ شادانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:59
 • پایان برنامه: 04:38:46
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:22
 • پایان برنامه: 04:47:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

چشمه سارحکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:52:22
 • پایان برنامه: 05:17:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

باکس اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:17:00
 • پایان برنامه: 05:29:48
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان صبح به افق اراک(باکس اذان

اذان صبح به افق اراک ساعت05:17 طلوع آفتاب ساعت06:42

 • شروع برنامه:05:29:48
 • پایان برنامه: 05:34:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:51
 • پایان برنامه: 06:31:59
 • طول برنامه:57 دقیقه

جمع خوانی قرآن

جمع خوانی قرآن کریم جزء بیست ودوم

 • شروع برنامه:06:37:21
 • پایان برنامه: 06:47:19
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:47:40
 • پایان برنامه: 06:57:06
 • طول برنامه:9 دقیقه

لبخند آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صبح وزندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:59
 • پایان برنامه: 08:27:38
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند دیار ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:31:10
 • پایان برنامه: 08:39:02
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:41
 • پایان برنامه: 08:49:52
 • طول برنامه:9 دقیقه

خاله ریزه وقاشق سحرآمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:28
 • پایان برنامه: 09:40:36
 • طول برنامه:41 دقیقه

لورل هاردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:43:46
 • پایان برنامه: 09:51:23
 • طول برنامه:7 دقیقه

پلهای تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:44
 • پایان برنامه: 10:48:44
 • طول برنامه:48 دقیقه

سیب سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:37
 • پایان برنامه: 11:31:30
 • طول برنامه:15 دقیقه

خانواده دکتر ارنست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:18
 • پایان برنامه: 11:44:44
 • طول برنامه:11 دقیقه

آستان جانان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:50
 • پایان برنامه: 12:06:31
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:44
 • پایان برنامه: 12:55:53
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:01:25
 • پایان برنامه: 13:11:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

زنگ تفریح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:38
 • پایان برنامه: 14:07:47
 • طول برنامه:55 دقیقه

شب آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:10:04
 • پایان برنامه: 15:32:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

فیلم سینمایی ماموریت آقای شادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:27
 • پایان برنامه: 15:49:06
 • طول برنامه:13 دقیقه

مستند مراکز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:53:23
 • پایان برنامه: 16:40:23
 • طول برنامه:47 دقیقه

گلدونه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:21
 • پایان برنامه: 17:15:21
 • طول برنامه:30 دقیقه

روی خط جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:53
 • پایان برنامه: 17:39:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:46
 • پایان برنامه: 17:48:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

چشمه سار حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:49
 • پایان برنامه: 17:53:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ شورمستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:35
 • پایان برنامه: 18:31:44
 • طول برنامه:36 دقیقه

به رهبری امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:39:29
 • پایان برنامه: 18:54:50
 • طول برنامه:15 دقیقه

مستند تیم وتیمچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:42
 • پایان برنامه: 19:25:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال زن بابا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:27:54
 • پایان برنامه: 19:50:54
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال زن بابا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:37
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:52
 • پایان برنامه: 20:50:52
 • طول برنامه:25 دقیقه

لبخند آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:13
 • پایان برنامه: 21:55:13
 • طول برنامه:55 دقیقه

شب آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

رصد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:41
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:32
 • پایان برنامه: 23:24:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

نامداران سرزمین آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:10
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فیلم سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.