جدول پخش

مرکزی
 • شروع برنامه:00:03:30
 • پایان برنامه: 01:03:30
 • طول برنامه:1 ساعت

ادامه فیلم سینمایی یک اتفاق ساده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:04:03
 • پایان برنامه: 01:10:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ سنتی بازار اراک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:10:19
 • پایان برنامه: 01:25:17
 • طول برنامه:14 دقیقه

لبخند آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:26:09
 • پایان برنامه: 01:31:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود شب های رویایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:31:40
 • پایان برنامه: 02:17:07
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند تیاب آب شور وشیرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:17:07
 • پایان برنامه: 02:26:31
 • طول برنامه:9 دقیقه

هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:11
 • پایان برنامه: 03:27:04
 • طول برنامه:57 دقیقه

سریال دردسرهای عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:31:18
 • پایان برنامه: 04:05:34
 • طول برنامه:34 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:06:33
 • پایان برنامه: 05:03:41
 • طول برنامه:57 دقیقه

جمع خوانی قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:41
 • پایان برنامه: 05:08:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:42
 • پایان برنامه: 05:39:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان صبح 2اصلاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:39:00
 • پایان برنامه: 05:44:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح به افق اراک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:20
 • پایان برنامه: 05:56:54
 • طول برنامه:12 دقیقه

ادامه باکس اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:10
 • پایان برنامه: 06:11:05
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:05
 • پایان برنامه: 06:16:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:19:23
 • پایان برنامه: 06:49:41
 • طول برنامه:30 دقیقه

شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:14
 • پایان برنامه: 06:56:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

نامداران سرزمین آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صبح وزندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:07:24
 • پایان برنامه: 08:49:52
 • طول برنامه:42 دقیقه

اینجاآبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:25
 • پایان برنامه: 08:58:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:49:49
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال پدر سالار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:49
 • پایان برنامه: 09:57:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه 41

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:47
 • پایان برنامه: 10:55:47
 • طول برنامه:55 دقیقه

خانه آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:11
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:19
 • پایان برنامه: 11:36:19
 • طول برنامه:17 دقیقه

آستان جانان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:36:19
 • پایان برنامه: 11:41:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود تمنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:54
 • پایان برنامه: 11:57:47
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:53
 • پایان برنامه: 12:17:24
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:49
 • پایان برنامه: 12:56:23
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند یا سیمره7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:56
 • پایان برنامه: 13:07:11
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه 41

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:11
 • پایان برنامه: 13:58:11
 • طول برنامه:51 دقیقه

شب آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:40:08
 • طول برنامه:40 دقیقه

اخبار 14 شبکه 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:43:21
 • پایان برنامه: 15:58:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سینمایی تایماز موتوری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:47:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

گلدونه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:47:00
 • پایان برنامه: 16:54:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه 41

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:49
 • پایان برنامه: 17:03:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:04:24
 • پایان برنامه: 17:14:41
 • طول برنامه:10 دقیقه

صفیر هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:26:28
 • پایان برنامه: 17:33:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:16
 • پایان برنامه: 17:44:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود الایا ایه الساقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:51
 • پایان برنامه: 18:15:47
 • طول برنامه:29 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:16:22
 • پایان برنامه: 18:46:22
 • طول برنامه:30 دقیقه

فرزندان روح ا...

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:46:22
 • پایان برنامه: 18:53:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه 41

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:25
 • پایان برنامه: 19:23:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال دردسرهای عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:40
 • پایان برنامه: 19:51:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:40
 • پایان برنامه: 20:19:40
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:40
 • پایان برنامه: 20:25:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

تیزر شهدای سواد آموزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:23
 • پایان برنامه: 20:41:56
 • طول برنامه:15 دقیقه

لبخند آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:15
 • پایان برنامه: 20:54:32
 • طول برنامه:7 دقیقه

نامداران سرزمین آفتاب.

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:32
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:39
 • طول برنامه:55 دقیقه

شب آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:39
 • پایان برنامه: 22:02:16
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود هم خوانی پاییز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:16
 • پایان برنامه: 22:50:16
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند دوباره بازگشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:58
 • پایان برنامه: 23:19:58
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:34
 • پایان برنامه: 23:30:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:04
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فیلم سینمایی آناتد

توضیحات برنامه درج نشده است.