جدول پخش

مرکزی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:11:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

ادامه سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:14:05
 • پایان برنامه: 00:55:05
 • طول برنامه:41 دقیقه

ادامه سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:23
 • پایان برنامه: 01:19:58
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند ستایشگران2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:23:23
 • پایان برنامه: 02:05:06
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال سیمرغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:12:21
 • پایان برنامه: 03:02:38
 • طول برنامه:50 دقیقه

میراث مرثیه-محتشم کاشانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:02:38
 • پایان برنامه: 03:09:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ آمد محرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:10:11
 • پایان برنامه: 04:06:55
 • طول برنامه:56 دقیقه

مستند استخوان لای زخم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:08:34
 • پایان برنامه: 04:39:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذان صبح2 اصلاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:39:00
 • پایان برنامه: 04:44:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح به افق اراک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:44:35
 • پایان برنامه: 04:57:10
 • طول برنامه:12 دقیقه

ادامه باکس اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:55
 • پایان برنامه: 06:03:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

جمع خوانی قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:37
 • پایان برنامه: 06:14:32
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:32
 • پایان برنامه: 06:19:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:23:59
 • پایان برنامه: 06:55:51
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند فرماندهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:30
 • پایان برنامه: 07:07:47
 • طول برنامه:8 دقیقه

سرود سابقون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:07:47
 • پایان برنامه: 07:24:05
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن نیمکت های خالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:25:17
 • پایان برنامه: 07:52:37
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند ضریح2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:52:37
 • پایان برنامه: 07:59:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ هجران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:46
 • پایان برنامه: 08:16:33
 • طول برنامه:13 دقیقه

بازم مدرسم دیر شد 14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:16:33
 • پایان برنامه: 08:23:33
 • طول برنامه:7 دقیقه

قصه های سینما دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:23:33
 • پایان برنامه: 08:39:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

تکیه برعشق-تکیه میان ده تفرش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:39:42
 • پایان برنامه: 08:45:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ایثار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:44
 • پایان برنامه: 08:56:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

سر.ود شمس الضحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:56:11
 • پایان برنامه: 09:33:50
 • طول برنامه:37 دقیقه

اینجا ابادی-روستای خاوه اردهال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:37:37
 • پایان برنامه: 09:47:29
 • طول برنامه:9 دقیقه

مجموعه آسمان حسین-اعلی علیین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:03
 • پایان برنامه: 10:28:37
 • طول برنامه:33 دقیقه

رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:33:14
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

خانه آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:08
 • پایان برنامه: 11:56:01
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:06:53
 • پایان برنامه: 12:14:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:00
 • پایان برنامه: 13:14:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

رصد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:48
 • پایان برنامه: 14:10:48
 • طول برنامه:50 دقیقه

با نوای کاروان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:40
 • پایان برنامه: 15:33:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

سینمایی ژنرال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:34:17
 • پایان برنامه: 15:58:58
 • طول برنامه:24 دقیقه

یادگیری برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:02
 • پایان برنامه: 16:47:11
 • طول برنامه:47 دقیقه

گلدونه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:52:23
 • پایان برنامه: 16:57:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:50
 • پایان برنامه: 17:20:20
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:22:49
 • پایان برنامه: 17:52:49
 • طول برنامه:30 دقیقه

ندای آدینه-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:39
 • پایان برنامه: 18:13:24
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند یک قافله دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:53
 • پایان برنامه: 18:32:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:32:36
 • پایان برنامه: 18:55:13
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند یوسف هور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:13
 • پایان برنامه: 19:24:34
 • طول برنامه:26 دقیقه

سریال سیمرغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:27:34
 • پایان برنامه: 19:52:34
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:34
 • پایان برنامه: 19:57:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:42
 • پایان برنامه: 20:20:02
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:35
 • پایان برنامه: 20:28:13
 • طول برنامه:7 دقیقه

طبیب دلها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:44
 • پایان برنامه: 20:49:44
 • طول برنامه:16 دقیقه

شهرما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:49:44
 • پایان برنامه: 20:56:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

عزاداری مسجد حصار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:44
 • پایان برنامه: 21:14:01
 • طول برنامه:17 دقیقه

مامی توانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:14:39
 • پایان برنامه: 21:48:39
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند سردار بی سر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:48:39
 • پایان برنامه: 21:53:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ دیدار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:19
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

بانوای کاروان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:14
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:00
 • پایان برنامه: 23:29:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:17
 • پایان برنامه: 23:57:17
 • طول برنامه:28 دقیقه

سینمایی روزهای زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.