جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

مرکزی
 • شروع برنامه:00:03:05
 • پایان برنامه: 00:57:39
 • طول برنامه:54 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی باشگاه ماجراجویان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:54
 • پایان برنامه: 01:51:48
 • طول برنامه:51 دقیقه

رصد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:54:40
 • پایان برنامه: 02:05:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:07:26
 • پایان برنامه: 02:34:38
 • طول برنامه:27 دقیقه

سریال ایستاده درغبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:34:38
 • پایان برنامه: 02:40:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:40:54
 • پایان برنامه: 03:30:41
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند جنگل های بارانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:34:06
 • پایان برنامه: 03:48:06
 • طول برنامه:14 دقیقه

لبخند آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:51:36
 • پایان برنامه: 04:18:24
 • طول برنامه:26 دقیقه

آواهای محلی ایران زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:19
 • پایان برنامه: 04:30:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ بازار محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:21
 • پایان برنامه: 04:35:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ شور مستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:27
 • پایان برنامه: 05:04:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

باکس اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:00
 • پایان برنامه: 05:19:49
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان صبح به افق اراک(باکس اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:02
 • پایان برنامه: 05:55:02
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:40
 • پایان برنامه: 06:11:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:27
 • پایان برنامه: 06:47:22
 • طول برنامه:32 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:48:14
 • پایان برنامه: 06:53:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:22
 • پایان برنامه: 07:42:20
 • طول برنامه:46 دقیقه

طنز پردازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:46:01
 • پایان برنامه: 07:52:41
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمای آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:14
 • پایان برنامه: 08:27:54
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند دیار ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:29
 • پایان برنامه: 08:50:05
 • طول برنامه:19 دقیقه

حنا دختری در مزرعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:55
 • پایان برنامه: 08:57:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

بازی محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:08
 • پایان برنامه: 09:59:14
 • طول برنامه:1 ساعت

سریال دونگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:49
 • پایان برنامه: 10:48:49
 • طول برنامه:48 دقیقه

خانه آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:49:52
 • پایان برنامه: 10:57:13
 • طول برنامه:7 دقیقه

جایی که نمی شناختم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:18:50
 • پایان برنامه: 11:26:28
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:27:28
 • پایان برنامه: 12:33:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

تماشاخانه بری زنبوری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:16
 • پایان برنامه: 12:43:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاصد بهار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:08
 • پایان برنامه: 12:49:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

چشمه سار حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:54:19
 • پایان برنامه: 13:09:12
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:10
 • پایان برنامه: 13:15:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:43
 • پایان برنامه: 13:27:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:35
 • پایان برنامه: 13:50:15
 • طول برنامه:13 دقیقه

مستند مراکز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:51:07
 • پایان برنامه: 14:01:07
 • طول برنامه:10 دقیقه

لبخند آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:05:43
 • پایان برنامه: 15:00:43
 • طول برنامه:55 دقیقه

شب آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:03:30
 • پایان برنامه: 16:26:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

فیلم سینمایی باشگاه ماجراجویان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:47
 • پایان برنامه: 17:17:47
 • طول برنامه:47 دقیقه

گلدونه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:30
 • پایان برنامه: 17:53:10
 • طول برنامه:32 دقیقه

سنجاقکها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:55
 • پایان برنامه: 18:55:26
 • طول برنامه:58 دقیقه

مستند فرمانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:45
 • پایان برنامه: 19:15:15
 • طول برنامه:14 دقیقه

ایستاده در سریال ایستاده درغبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:55
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:16:00
 • پایان برنامه: 20:21:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب به افق اراک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:48
 • پایان برنامه: 20:28:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:03
 • پایان برنامه: 20:36:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ به طاها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:53
 • پایان برنامه: 20:45:53
 • طول برنامه:8 دقیقه

پای صحبت آزادگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:48:56
 • پایان برنامه: 20:54:56
 • طول برنامه:6 دقیقه

سکانس برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:09
 • پایان برنامه: 21:50:09
 • طول برنامه:50 دقیقه

ترنم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:51:59
 • پایان برنامه: 21:57:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمای آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:01
 • پایان برنامه: 22:47:01
 • طول برنامه:47 دقیقه

اینجاآبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:55
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فیلم سینمایی نفوذی

توضیحات برنامه درج نشده است.