جدول پخش

مرکزی
 • شروع برنامه:00:03:22
 • پایان برنامه: 01:13:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

ادامه سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:13:22
 • پایان برنامه: 01:19:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ سنتی بازار اراک6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:20:24
 • پایان برنامه: 02:06:55
 • طول برنامه:46 دقیقه

مستند سیاره منجمد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:09:06
 • پایان برنامه: 02:59:06
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجموعه در قصه ها زندگی می کنیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:06
 • پایان برنامه: 03:04:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود شب های رویایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:05:45
 • پایان برنامه: 03:15:09
 • طول برنامه:9 دقیقه

هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:09
 • پایان برنامه: 03:47:28
 • طول برنامه:32 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:52:13
 • پایان برنامه: 04:50:53
 • طول برنامه:58 دقیقه

جمع خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:53
 • پایان برنامه: 04:58:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرود درس سحر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:26
 • پایان برنامه: 05:27:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

ره توشه وصال(باکس1-4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:00
 • پایان برنامه: 05:40:48
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان صبح به افق اراک(باکس2-4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:48
 • پایان برنامه: 05:45:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:52
 • پایان برنامه: 05:53:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

گنجینه احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:24
 • پایان برنامه: 06:11:19
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:19
 • پایان برنامه: 06:16:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:21:09
 • پایان برنامه: 07:44:26
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

طنزپیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:47:58
 • پایان برنامه: 07:55:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

نامداران سرزمین آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:07:07
 • پایان برنامه: 08:48:53
 • طول برنامه:41 دقیقه

اینجا آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:51:10
 • پایان برنامه: 08:58:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ بازار محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:51:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال سرنوشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:48
 • پایان برنامه: 10:55:48
 • طول برنامه:55 دقیقه

خانه آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:30
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار ساعت 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:21:23
 • پایان برنامه: 11:51:45
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:29
 • پایان برنامه: 12:17:22
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:20
 • پایان برنامه: 12:23:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:50
 • پایان برنامه: 12:36:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:01
 • پایان برنامه: 12:49:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود به طاها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:52:17
 • پایان برنامه: 13:50:17
 • طول برنامه:58 دقیقه

شب آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:54:31
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ معرفی استان مرکزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

اخبار 14 شبکه 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:47:22
 • پایان برنامه: 15:57:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

سینمایی ایستگاه اعداد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:03
 • پایان برنامه: 16:47:03
 • طول برنامه:47 دقیقه

گلدونه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:54:03
 • پایان برنامه: 17:00:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:11
 • پایان برنامه: 17:49:09
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند مردی که زیاد می دانست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:39
 • پایان برنامه: 18:08:12
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرود درس سحر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:11:48
 • پایان برنامه: 18:17:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:50
 • پایان برنامه: 18:29:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:25
 • پایان برنامه: 18:50:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:55
 • پایان برنامه: 19:18:06
 • طول برنامه:27 دقیقه

سریال روزهای بد به در

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:22:26
 • پایان برنامه: 19:48:26
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:06
 • پایان برنامه: 19:56:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:40
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:48
 • پایان برنامه: 20:39:48
 • طول برنامه:15 دقیقه

لبخند آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:39:48
 • پایان برنامه: 20:46:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ سنتی بازار اراک3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:26
 • پایان برنامه: 20:53:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

نامداران سرزمین آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:53:37
 • پایان برنامه: 21:00:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:09
 • پایان برنامه: 21:48:09
 • طول برنامه:48 دقیقه

ترنم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:51:48
 • پایان برنامه: 21:58:48
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمای آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:28
 • پایان برنامه: 22:45:45
 • طول برنامه:45 دقیقه

اینجاآبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:25
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:17
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فیلم سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.