جدول پخش

مرکزی
 • شروع برنامه:00:02:46
 • پایان برنامه: 00:56:45
 • طول برنامه:53 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی سیب وسلماء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:56:45
 • پایان برنامه: 01:03:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ شادانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:24
 • پایان برنامه: 01:46:01
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند پرواز پلیکان های سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:49:11
 • پایان برنامه: 02:04:50
 • طول برنامه:15 دقیقه

لبخند آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:11:25
 • پایان برنامه: 02:58:29
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال زن بابا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:02:31
 • پایان برنامه: 03:33:02
 • طول برنامه:30 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:15
 • پایان برنامه: 03:59:18
 • طول برنامه:24 دقیقه

لبخند آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:57
 • پایان برنامه: 04:11:30
 • طول برنامه:10 دقیقه

ایما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:11:30
 • پایان برنامه: 04:17:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسیقی تصویر راز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:42
 • پایان برنامه: 04:44:33
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستندمساجد -مسجد جامع ساوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:26
 • پایان برنامه: 04:54:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

چشمه سار حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:26
 • پایان برنامه: 04:59:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ شور مستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:32
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

باکس اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:38:41
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان صبح به افق اراک(باکس اذان

اذان صبح به افق اراک ساعت05:20 طلوع آفتاب ساعت6:45

 • شروع برنامه:05:39:19
 • پایان برنامه: 06:43:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

جمع خوانی قرآن

جمع خوانی قرآن کریم جزء بیست وششم

 • شروع برنامه:06:45:27
 • پایان برنامه: 06:55:25
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صبح وزندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:06:55
 • پایان برنامه: 08:35:13
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند آواز مرغ مینا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:38:01
 • پایان برنامه: 08:45:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:46:44
 • پایان برنامه: 09:07:01
 • طول برنامه:20 دقیقه

انیمیشن خانواده دکتر ارنست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:14:04
 • پایان برنامه: 09:54:04
 • طول برنامه:40 دقیقه

لورل هاردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:05
 • پایان برنامه: 10:48:01
 • طول برنامه:47 دقیقه

خانه آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:49:00
 • پایان برنامه: 10:56:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

پل تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:18:16
 • پایان برنامه: 11:27:28
 • طول برنامه:9 دقیقه

انیمیشن خاله ریزه وقاشق سحر آمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:39
 • پایان برنامه: 11:49:32
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:28
 • پایان برنامه: 12:07:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:43
 • پایان برنامه: 12:47:36
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند حیات آبی مرجان ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:52:17
 • پایان برنامه: 13:03:27
 • طول برنامه:11 دقیقه

زنگ تفریح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:40
 • پایان برنامه: 14:05:40
 • طول برنامه:1 ساعت

همگام باورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:05:40
 • پایان برنامه: 14:10:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ سنتی بازار اراک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:10:57
 • پایان برنامه: 15:33:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

فیلم سینمایی سیب وسلماء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:27
 • پایان برنامه: 15:53:55
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند فرآیند تولید مداد رنگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:21
 • پایان برنامه: 16:49:55
 • طول برنامه:49 دقیقه

گلدونه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:52:08
 • پایان برنامه: 17:02:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:07:58
 • پایان برنامه: 17:14:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

چشمه سار حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:19:34
 • پایان برنامه: 17:25:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:25
 • پایان برنامه: 17:37:04
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:38
 • پایان برنامه: 18:15:38
 • طول برنامه:30 دقیقه

ندای آدینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:18
 • پایان برنامه: 18:33:11
 • طول برنامه:15 دقیقه

چهل سال افتخار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:39:01
 • پایان برنامه: 19:03:30
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال زن بابا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:46
 • پایان برنامه: 19:30:46
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه سریال زن بابا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:07
 • پایان برنامه: 19:49:07
 • طول برنامه:14 دقیقه

نشست خبری دکتر دارابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:55
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتگوی ویژه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:01
 • پایان برنامه: 21:55:01
 • طول برنامه:55 دقیقه

شب آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:57
 • پایان برنامه: 22:50:47
 • طول برنامه:49 دقیقه

در مسیر توسعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:34
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:54
 • پایان برنامه: 23:25:56
 • طول برنامه:7 دقیقه

نامداران سرزمین آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:35
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فیلم سینمایی برادران باد

توضیحات برنامه درج نشده است.