جدول پخش

مرکزی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:02:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:02:34
 • پایان برنامه: 01:02:34
 • طول برنامه:1 ساعت

ادامه سینمایی خاطرات فردا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:02:34
 • پایان برنامه: 01:09:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ گلپونه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:09:52
 • پایان برنامه: 01:24:44
 • طول برنامه:14 دقیقه

زنگ تفریح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:24:44
 • پایان برنامه: 01:25:24
 • طول برنامه:

وله معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:25:24
 • پایان برنامه: 01:49:02
 • طول برنامه:23 دقیقه

نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:49:02
 • پایان برنامه: 01:50:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:56
 • پایان برنامه: 01:57:17
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ سنتی بازار اراک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:57:17
 • پایان برنامه: 02:06:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

گوناگون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:06:20
 • پایان برنامه: 02:06:55
 • طول برنامه:

وله معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:06:55
 • پایان برنامه: 02:57:55
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال روزی روزگاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:57:55
 • پایان برنامه: 02:59:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره بین الملی صداوسیما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:10
 • پایان برنامه: 03:16:57
 • طول برنامه:17 دقیقه

مستند دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:16:57
 • پایان برنامه: 03:21:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ سنتی تصاویر استانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:21:33
 • پایان برنامه: 03:22:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره بین الملی صدا وسیما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:22:38
 • پایان برنامه: 03:53:40
 • طول برنامه:31 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:40
 • پایان برنامه: 03:54:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره باغ موزه دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:45
 • پایان برنامه: 04:03:55
 • طول برنامه:9 دقیقه

مستند از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:55
 • پایان برنامه: 04:05:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جامع ازهرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:01
 • پایان برنامه: 05:01:26
 • طول برنامه:56 دقیقه

جمع خوانی قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:01:26
 • پایان برنامه: 05:06:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:06:34
 • پایان برنامه: 05:32:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

باکس اذان گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:00
 • پایان برنامه: 05:45:47
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان صبح به افق اراک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:47
 • پایان برنامه: 05:46:39
 • طول برنامه:

وله مسجد جامع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:46:39
 • پایان برنامه: 05:53:39
 • طول برنامه:7 دقیقه

چشمه سار حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:53:39
 • پایان برنامه: 05:55:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره دعا واذان برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:25
 • پایان برنامه: 05:59:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ بازار محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:15
 • پایان برنامه: 06:00:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله معرفی شبکه مسجد امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:15
 • پایان برنامه: 06:01:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:25
 • پایان برنامه: 06:11:23
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:23
 • پایان برنامه: 06:12:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهگ دعای جوشن کبیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:52
 • پایان برنامه: 06:14:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره دعا واذان برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:38
 • پایان برنامه: 06:42:07
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند ایران -فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:42:07
 • پایان برنامه: 06:45:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ نباشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:17
 • پایان برنامه: 06:59:08
 • طول برنامه:13 دقیقه

لبخند آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:08
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

وله معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صبح وزندگی

تهیه کننده:محمد گندمی

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:30
 • پایان برنامه: 08:03:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه پخش 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:10
 • پایان برنامه: 08:53:50
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند سیاره زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:53:50
 • پایان برنامه: 08:54:34
 • طول برنامه:

وله معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:34
 • پایان برنامه: 09:57:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

سریال ایسان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:34
 • پایان برنامه: 09:59:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال روزی روزگاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:28
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

اعلام برنامه پخش خانه آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:48:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

خانه آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:48:00
 • پایان برنامه: 10:50:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ جانان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:50:15
 • پایان برنامه: 10:56:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

نامداران سرزمین آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:49
 • پایان برنامه: 10:58:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرموزه باغ دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:17
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

عصر خمینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

بررسی مهمترین رویدادهای استان اخبار ساعت11

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:19:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ اندیشه وطن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:12
 • پایان برنامه: 11:20:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:45
 • پایان برنامه: 11:43:54
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال پینوکیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:54
 • پایان برنامه: 11:46:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:46:08
 • پایان برنامه: 11:56:10
 • طول برنامه:10 دقیقه

فوت کوزه گری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:56:10
 • پایان برنامه: 11:57:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره دعا واذان برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:57:56
 • پایان برنامه: 12:01:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ هواتو کردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:01
 • پایان برنامه: 12:01:33
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ره توشه وصال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:33
 • پایان برنامه: 12:02:28
 • طول برنامه:

آرم ره توشه وصال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:28
 • پایان برنامه: 12:17:22
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث کساء

حدیث شریف کساء

 • شروع برنامه:12:17:22
 • پایان برنامه: 12:18:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر ایام هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:32
 • پایان برنامه: 12:19:05
 • طول برنامه:

بسم ا...اذان گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:19:05
 • پایان برنامه: 12:24:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:25
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:

صلوات-بیان جاودان کلاکت4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:29:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به افق اراک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:50
 • پایان برنامه: 12:36:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:22
 • پایان برنامه: 12:37:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:37:50
 • پایان برنامه: 12:39:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تا کنگره عرش

وصیت نامه وزندگی نامه شهید

 • شروع برنامه:12:39:30
 • پایان برنامه: 12:40:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جامع الزهرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:36
 • پایان برنامه: 12:42:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه پخش02

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:16
 • پایان برنامه: 13:07:16
 • طول برنامه:25 دقیقه

سخنرانی مهدوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:16
 • پایان برنامه: 13:08:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باغ موزه دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:08:28
 • پایان برنامه: 14:02:28
 • طول برنامه:54 دقیقه

شب آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:28
 • پایان برنامه: 14:03:13
 • طول برنامه:

وله معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:03:13
 • پایان برنامه: 15:33:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

فیلم سینمایی خاطرات فردا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:33:13
 • پایان برنامه: 15:34:11
 • طول برنامه:

تیزر پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:34:11
 • پایان برنامه: 15:58:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

انیمیشن بچه های کوه تاراک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:47:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

گلدونه ها

تهیه کننده:سهیلا علی تدوینگر:فهیمه حاجعلی بیگی

 • شروع برنامه:16:47:00
 • پایان برنامه: 16:51:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود کودکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:21
 • پایان برنامه: 16:53:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

قطره بازیگوش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:00
 • پایان برنامه: 16:54:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه پخش 03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:54:40
 • پایان برنامه: 17:00:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

اوج هیجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:36
 • پایان برنامه: 17:02:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال روزی روزگاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:02:30
 • پایان برنامه: 17:32:23
 • طول برنامه:29 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:23
 • پایان برنامه: 17:36:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:36:44
 • پایان برنامه: 17:37:36
 • طول برنامه:

تیزر یازدهمین دوره آزمون سراسری حفظ قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:36
 • پایان برنامه: 18:01:21
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند خارجی غذاها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:21
 • پایان برنامه: 18:03:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره دعا واذان برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:07
 • پایان برنامه: 18:07:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ مرا رها نکن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:20
 • پایان برنامه: 18:07:52
 • طول برنامه:

اعلام برنامه ره توشه وصال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:52
 • پایان برنامه: 18:08:47
 • طول برنامه:

آرم ره توشه وصال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:47
 • پایان برنامه: 18:09:19
 • طول برنامه:

بسم اله اذان گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:19
 • پایان برنامه: 18:14:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:14:23
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:

صلوات-بیان جاودان12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب به افق اراک

اذان مغرب به افق اراک ساعت 18:15

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:26:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:24
 • پایان برنامه: 18:27:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:52
 • پایان برنامه: 18:29:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

تاکنگره عرش

وصیت نامه وزندگی نامه شهید

 • شروع برنامه:18:29:32
 • پایان برنامه: 18:30:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جامع الزهرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:38
 • پایان برنامه: 18:37:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

چشمه سار حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:37:58
 • پایان برنامه: 18:38:50
 • طول برنامه:

تیزر یازدهمین دوره ازمون سراسری حفظ قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:38:50
 • پایان برنامه: 18:41:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود کعبه دل ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:41:12
 • پایان برنامه: 18:42:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:42:52
 • پایان برنامه: 18:50:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:16
 • پایان برنامه: 18:52:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال روزی روزگاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:02
 • پایان برنامه: 18:54:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک ایرانی می خواهم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:08
 • پایان برنامه: 18:57:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:08
 • پایان برنامه: 19:23:08
 • طول برنامه:26 دقیقه

سریال روزی روزگاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:23:08
 • پایان برنامه: 19:27:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:27:08
 • پایان برنامه: 19:52:08
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال روزی روزگاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:08
 • پایان برنامه: 19:53:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله معرفی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:08
 • پایان برنامه: 19:57:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:08
 • پایان برنامه: 19:58:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

عصرخمینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:42
 • پایان برنامه: 19:59:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:57
 • پایان برنامه: 20:19:57
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر20

بررسی مهمترین رویدادهای استان اخبارساعت 20

 • شروع برنامه:20:19:57
 • پایان برنامه: 20:23:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ وطنم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:51
 • پایان برنامه: 20:41:51
 • طول برنامه:18 دقیقه

مامی توانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:41:51
 • پایان برنامه: 20:45:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ملی حماسی فقط عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:02
 • پایان برنامه: 20:46:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:59
 • پایان برنامه: 20:54:23
 • طول برنامه:7 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:23
 • پایان برنامه: 20:55:03
 • طول برنامه:

تیزر یازدهمین دوره آزمون سراسری حفظ قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:03
 • پایان برنامه: 21:00:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:03
 • پایان برنامه: 21:55:03
 • طول برنامه:55 دقیقه

شب آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:03
 • پایان برنامه: 21:58:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر نگو سرده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:20
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه پخش05

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

دهه پنجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 22:53:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک ایران 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:45
 • پایان برنامه: 22:57:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:12
 • پایان برنامه: 22:59:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

راه امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:02
 • پایان برنامه: 22:59:55
 • طول برنامه:

سلام امام سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:55
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار23

بررسی مهمترین رویدادهای استان

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:18:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود یه قصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:23
 • پایان برنامه: 23:25:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

نامداران سرزمین آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:43
 • پایان برنامه: 23:28:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:28:59
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:31 دقیقه

فیلم سینمایی به رنگ برف

توضیحات برنامه درج نشده است.