جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

مرکزی
 • شروع برنامه:00:02:37
 • پایان برنامه: 01:17:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی مهمان کشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:21:21
 • پایان برنامه: 01:38:31
 • طول برنامه:17 دقیقه

طنز خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:44:36
 • پایان برنامه: 02:41:56
 • طول برنامه:57 دقیقه

مستند ساکنان رود قره سو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:44:06
 • پایان برنامه: 03:38:20
 • طول برنامه:54 دقیقه

سریال پایتخت 03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:39:43
 • پایان برنامه: 03:48:07
 • طول برنامه:8 دقیقه

ایما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:51:16
 • پایان برنامه: 04:00:48
 • طول برنامه:9 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:04:54
 • پایان برنامه: 04:34:03
 • طول برنامه:29 دقیقه

آواهای محلی ایران زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:27
 • پایان برنامه: 05:09:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

باکس اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:09:00
 • پایان برنامه: 05:22:47
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان صبح به افق اراک(باکس اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:16
 • پایان برنامه: 05:53:51
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:10
 • پایان برنامه: 06:11:08
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:57
 • پایان برنامه: 06:48:31
 • طول برنامه:34 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:52:01
 • پایان برنامه: 06:58:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

قاصد بهار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صبح وزندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:23
 • پایان برنامه: 08:34:03
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:38
 • پایان برنامه: 08:54:03
 • طول برنامه:17 دقیقه

حنا دختری در مزرعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:45
 • پایان برنامه: 09:58:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سریال دونگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:14
 • پایان برنامه: 10:48:14
 • طول برنامه:48 دقیقه

سیب سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:49:52
 • پایان برنامه: 10:57:07
 • طول برنامه:7 دقیقه

نامداران سرزمین آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:08
 • پایان برنامه: 12:47:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

تماشاخانه خدا جیرجیرک هارادوست دارد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:53
 • پایان برنامه: 13:06:46
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:44
 • پایان برنامه: 13:13:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:43
 • پایان برنامه: 13:25:41
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:09
 • پایان برنامه: 13:33:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

چشمه سار حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:03
 • پایان برنامه: 13:38:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

خلوت نشین -سرودونریشن حج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:39:48
 • پایان برنامه: 13:49:43
 • طول برنامه:9 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:52:36
 • پایان برنامه: 14:47:36
 • طول برنامه:55 دقیقه

شب آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:51:03
 • پایان برنامه: 14:57:29
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:21
 • پایان برنامه: 15:20:41
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند کلید حج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 30 دقیقه

دعای پرفیض عرفه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:40
 • پایان برنامه: 18:32:40
 • طول برنامه:30 دقیقه

روی خط جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:36:43
 • پایان برنامه: 18:42:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:48:41
 • پایان برنامه: 19:14:44
 • طول برنامه:26 دقیقه

سریال پایتخت 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:17:28
 • پایان برنامه: 19:43:28
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:49:24
 • پایان برنامه: 19:55:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:30
 • پایان برنامه: 20:09:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

اخبار20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:26:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

ادامه خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:27
 • پایان برنامه: 22:30:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

شب آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:36:39
 • پایان برنامه: 22:46:39
 • طول برنامه:10 دقیقه

لبخند آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:54
 • پایان برنامه: 22:57:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:37
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:14
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فیلم سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.