جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

البرز
 • شروع برنامه:00:08:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

فیلم سینمایی حاجی واشینگتن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 02:48:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

طنزپیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:00
 • پایان برنامه: 03:42:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال آژانس دوستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:00
 • پایان برنامه: 04:19:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

نیمه پنهان ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:00
 • پایان برنامه: 04:47:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

مناجات حضرت علی (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:09:00
 • پایان برنامه: 05:58:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

مسابقه فرمانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:21:00
 • پایان برنامه: 07:12:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

مستند اقیانوس ها و دریاها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:21:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:23:00
 • پایان برنامه: 08:52:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

نسیم استانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

طنزپیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:49:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

مسابقه فرمانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:53:00
 • پایان برنامه: 11:27:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستندایزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:53:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

کودکانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:52:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال آژانس دوستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:52:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:00
 • پایان برنامه: 13:48:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

دغدغه های یک عکاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 15:27:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

سینمایی حاجی واشینگتن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

دنیای کودکانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:02:00
 • پایان برنامه: 17:49:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

خونه زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر عصرگاهی استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نماز جمعه کرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:38:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

فرآیند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 20:06:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

نیمه پنهان ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:00
 • پایان برنامه: 20:56:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ویژه شهادت امام باقر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ورزشی سکو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبرشبانگاهی استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:08:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

شاید برای شما اتفاق بیفتند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:12:00
 • پایان برنامه: 23:56:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

مراجع و علما

توضیحات برنامه درج نشده است.