جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

البرز
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:36:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 36 دقیقه

فیلم سینمایی قدمگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:48:00
 • پایان برنامه: 02:42:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

شبهای مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:57:00
 • پایان برنامه: 03:31:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

سریال مسافران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:37:00
 • پایان برنامه: 03:53:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:57:00
 • پایان برنامه: 04:27:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:00
 • پایان برنامه: 04:52:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

مناجات حضرت علی (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مسابقه فرمانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:07
 • پایان برنامه: 06:24:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:24:00
 • پایان برنامه: 06:48:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند عروس قرابه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:48:00
 • پایان برنامه: 07:05:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند اقیانوس ها و دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:00
 • پایان برنامه: 08:19:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:19:00
 • پایان برنامه: 08:44:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نسیم استانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:49:00
 • پایان برنامه: 09:43:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

شب های مستند

0:00

 • شروع برنامه:09:57:00
 • پایان برنامه: 10:47:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مسابقه فرمانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:02:00
 • پایان برنامه: 11:26:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند عروس قرابه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:00
 • پایان برنامه: 11:53:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

کودکانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال مسافران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:24:00
 • پایان برنامه: 14:01:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

نگاه مردمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:01:00
 • پایان برنامه: 14:24:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:24:00
 • پایان برنامه: 14:58:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند بلور عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

ارتباط زنده مرکز قم دعای روز عرفه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خونه زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خبر عصرگاهی استان+گفتگوی ویژه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اقتصاد پویا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:13:00
 • پایان برنامه: 20:23:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادامه اقتصا پویا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:47:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

نسیم استانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:53:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

قرار شبانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبرشبانگاهی استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

باغ ترانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:57:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال مسافران

توضیحات برنامه درج نشده است.