جدول پخش

شبکه تماشا
 • شروع برنامه:00:00:23
 • پایان برنامه: 00:49:19
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال رویای گنجشک ها

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:51:54
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال خانواده کیم چی

کارگردان : پارک چان هونگ - بازیگران : سونگ ایل گوک ، پارک جین هی ، لی مین یانگ - محصول کره جنوبی - سال ساخت : 2011

 • شروع برنامه:01:52:17
 • پایان برنامه: 01:59:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

مستند پل ها

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:40:57
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال لیسانسه ها

کارگردان : سروش صحت. بازیگران : امیر حسین رستمی . هوتن شکیبا و.

 • شروع برنامه:02:46:06
 • پایان برنامه: 02:58:04
 • طول برنامه:11 دقیقه

موسیقی فیلم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:46:53
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال کیف انگلیسی

کارگردان : سید ضیاء الدین دری. بازیگران : علی مصفا. لیلا حاتمی. محمد رضا شریفی نیا و....

 • شروع برنامه:03:50:46
 • پایان برنامه: 03:59:37
 • طول برنامه:8 دقیقه

جلوه های آفرینش

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:38:57
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال جنگجویان کوهستان

کارگردان : توشیو ماسودا – بازیگران : آتسو ناکامورا ، سانائه سوچیدا ، کی ساتو و تروهیکو آئوئی - کشور سازنده : ژاپن - سال تولید : 1974

 • شروع برنامه:04:41:14
 • پایان برنامه: 04:51:47
 • طول برنامه:10 دقیقه

کلیپ یاد امام و شهدا

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:17:35
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:05:24:06
 • پایان برنامه: 05:49:49
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:05:50:12
 • پایان برنامه: 05:58:28
 • طول برنامه:8 دقیقه

میراثی از سناباد

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:48:56
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال رویای گنجشک ها

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:06:49:19
 • پایان برنامه: 06:56:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

برشی از مستند ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:14
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال خانواده کیم چی

کارگردان : پارک چان هونگ - بازیگران : سونگ ایل گوک ، پارک جین هی ، لی مین یانگ - محصول کره جنوبی - سال ساخت : 2011

 • شروع برنامه:07:16:15
 • پایان برنامه: 07:52:55
 • طول برنامه:36 دقیقه

ادامه سریال خانواده کیم چی

کارگردان : پارک چان هونگ - بازیگران : سونگ ایل گوک ، پارک جین هی ، لی مین یانگ - محصول کره جنوبی - سال ساخت : 2011

 • شروع برنامه:08:01:23
 • پایان برنامه: 08:19:30
 • طول برنامه:18 دقیقه

سریال لیسانسه ها

کارگردان : سروش صحت. بازیگران : امیر حسین رستمی . هوتن شکیبا و.

 • شروع برنامه:08:21:10
 • پایان برنامه: 08:44:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه سریال لیسانسه ها

کارگردان : سروش صحت. بازیگران : امیر حسین رستمی . هوتن شکیبا و.

 • شروع برنامه:09:01:43
 • پایان برنامه: 09:23:29
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال کیف انگلیسی

کارگردان : سید ضیاء الدین دری. بازیگران : علی مصفا. لیلا حاتمی. محمد رضا شریفی نیا و....

 • شروع برنامه:09:24:30
 • پایان برنامه: 09:49:37
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه سریال کیف انگلیسی

کارگردان : سید ضیاء الدین دری. بازیگران : علی مصفا. لیلا حاتمی. محمد رضا شریفی نیا و....

 • شروع برنامه:10:00:53
 • پایان برنامه: 10:16:30
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال جنگجویان کوهستان

کارگردان : توشیو ماسودا – بازیگران : آتسو ناکامورا ، سانائه سوچیدا ، کی ساتو و تروهیکو آئوئی - کشور سازنده : ژاپن - سال تولید : 1974

 • شروع برنامه:10:19:58
 • پایان برنامه: 10:43:18
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال جنگجویان کوهستان

کارگردان : توشیو ماسودا – بازیگران : آتسو ناکامورا ، سانائه سوچیدا ، کی ساتو و تروهیکو آئوئی - کشور سازنده : ژاپن - سال تولید : 1974

 • شروع برنامه:10:43:41
 • پایان برنامه: 10:54:34
 • طول برنامه:10 دقیقه

برشی از مستند ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:01:23
 • پایان برنامه: 11:21:20
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:11:24:52
 • پایان برنامه: 11:48:13
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:11:48:36
 • پایان برنامه: 11:54:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ انتظار یار

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:01:01
 • پایان برنامه: 12:16:25
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال رویای گنجشک ها

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:12:22:54
 • پایان برنامه: 12:39:01
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه سریال رویای گنجشک ها

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:12:42:58
 • پایان برنامه: 13:00:23
 • طول برنامه:17 دقیقه

ادامه سریال رویای گنجشک ها

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:13:02:17
 • پایان برنامه: 13:17:31
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال خانواده کیم چی

کارگردان : پارک چان هونگ - بازیگران : سونگ ایل گوک ، پارک جین هی ، لی مین یانگ - محصول کره جنوبی - سال ساخت : 2011

 • شروع برنامه:13:21:54
 • پایان برنامه: 13:58:34
 • طول برنامه:36 دقیقه

ادامه سریال خانواده کیم چی

کارگردان : پارک چان هونگ - بازیگران : سونگ ایل گوک ، پارک جین هی ، لی مین یانگ - محصول کره جنوبی - سال ساخت : 2011

 • شروع برنامه:14:01:03
 • پایان برنامه: 14:19:10
 • طول برنامه:18 دقیقه

سریال لیسانسه ها

کارگردان : سروش صحت. بازیگران : امیر حسین رستمی . هوتن شکیبا و.

 • شروع برنامه:14:20:29
 • پایان برنامه: 14:43:19
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه سریال لیسانسه ها

کارگردان : سروش صحت. بازیگران : امیر حسین رستمی . هوتن شکیبا و.

 • شروع برنامه:14:43:42
 • پایان برنامه: 14:53:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

ببین و بپز

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:00:53
 • پایان برنامه: 15:22:39
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال کیف انگلیسی

کارگردان : سید ضیاء الدین دری. بازیگران : علی مصفا. لیلا حاتمی. محمد رضا شریفی نیا و....

 • شروع برنامه:15:23:37
 • پایان برنامه: 15:48:44
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه سریال کیف انگلیسی

کارگردان : سید ضیاء الدین دری. بازیگران : علی مصفا. لیلا حاتمی. محمد رضا شریفی نیا و....

 • شروع برنامه:16:01:23
 • پایان برنامه: 16:17:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال جنگجویان کوهستان

کارگردان : توشیو ماسودا – بازیگران : آتسو ناکامورا ، سانائه سوچیدا ، کی ساتو و تروهیکو آئوئی - کشور سازنده : ژاپن - سال تولید : 1974

 • شروع برنامه:16:17:57
 • پایان برنامه: 16:41:17
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال جنگجویان کوهستان

کارگردان : توشیو ماسودا – بازیگران : آتسو ناکامورا ، سانائه سوچیدا ، کی ساتو و تروهیکو آئوئی - کشور سازنده : ژاپن - سال تولید : 1974

 • شروع برنامه:16:41:40
 • پایان برنامه: 16:51:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

ببین و بپز

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:17:00:53
 • پایان برنامه: 17:20:50
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:17:22:59
 • پایان برنامه: 17:46:20
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:17:46:20
 • پایان برنامه: 17:56:18
 • طول برنامه:9 دقیقه

ببین و بپز

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:00:13
 • پایان برنامه: 18:11:13
 • طول برنامه:11 دقیقه

سریال رویای گنجشک ها

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:18:16:52
 • پایان برنامه: 18:38:42
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال رویای گنجشک ها

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:18:40:10
 • پایان برنامه: 18:58:35
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال رویای گنجشک ها

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:19:01:33
 • پایان برنامه: 19:23:18
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال پاستا

کارگردان : کوانگ سوگ جانگ - بازیگر : گونگ هیو جین  ، ی سون-کیون ، لی هانوی و الکس چو - کشور سازنده : کره جنوبی - سال تولید 2010

 • شروع برنامه:19:25:11
 • پایان برنامه: 19:44:18
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال پاستا

کارگردان : کوانگ سوگ جانگ - بازیگر : گونگ هیو جین  ، ی سون-کیون ، لی هانوی و الکس چو - کشور سازنده : کره جنوبی - سال تولید 2010

 • شروع برنامه:19:44:41
 • پایان برنامه: 19:50:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ به طاها به یاسین

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:50:35
 • پایان برنامه: 19:57:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:59:10
 • پایان برنامه: 20:24:16
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال لیسانسه ها

کارگردان : سروش صحت. بازیگران : امیر حسین رستمی . هوتن شکیبا و.

 • شروع برنامه:20:24:16
 • پایان برنامه: 20:30:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:30:26
 • پایان برنامه: 20:50:10
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال لیسانسه ها

کارگردان : سروش صحت. بازیگران : امیر حسین رستمی . هوتن شکیبا و.

 • شروع برنامه:20:50:10
 • پایان برنامه: 20:59:51
 • طول برنامه:9 دقیقه

ببین و بپز

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:05:42
 • پایان برنامه: 21:37:53
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال کیف انگلیسی

کارگردان : سید ضیاء الدین دری. بازیگران : علی مصفا. لیلا حاتمی. محمد رضا شریفی نیا و....

 • شروع برنامه:21:41:40
 • پایان برنامه: 22:06:06
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال کیف انگلیسی

کارگردان : سید ضیاء الدین دری. بازیگران : علی مصفا. لیلا حاتمی. محمد رضا شریفی نیا و....

 • شروع برنامه:22:06:06
 • پایان برنامه: 22:15:04
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:16:27
 • پایان برنامه: 22:36:34
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال جنگجویان کوهستان

کارگردان : توشیو ماسودا – بازیگران : آتسو ناکامورا ، سانائه سوچیدا ، کی ساتو و تروهیکو آئوئی - کشور سازنده : ژاپن - سال تولید : 1974

 • شروع برنامه:22:40:56
 • پایان برنامه: 22:51:43
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادامه سریال جنگجویان کوهستان

کارگردان : توشیو ماسودا – بازیگران : آتسو ناکامورا ، سانائه سوچیدا ، کی ساتو و تروهیکو آئوئی - کشور سازنده : ژاپن - سال تولید : 1974

 • شروع برنامه:22:51:43
 • پایان برنامه: 23:01:24
 • طول برنامه:9 دقیقه

ببین و بپز

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:02:08
 • پایان برنامه: 23:09:31
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:09:54
 • پایان برنامه: 23:30:41
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:23:30:41
 • پایان برنامه: 23:36:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:36:20
 • پایان برنامه: 23:59:04
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009