جدول پخش

شبکه تماشا
 • شروع برنامه:00:09:24
 • پایان برنامه: 00:51:01
 • طول برنامه:41 دقیقه

مجموعه شرلوک

کارگردان : توبی هاینس . بازیگران : بندیکت کامبریج . مارتین فریمن

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:42:29
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال خاک و نمک

کارگردان : ایاد نحاس

 • شروع برنامه:01:42:52
 • پایان برنامه: 01:53:39
 • طول برنامه:10 دقیقه

هنر دستان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:50:02
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال گذر از رنج ها

کارگردان : فریدون حسن پور - بازیگران : بیژن امکانیان ، پژمان بازغی ، پیام دهکردی

 • شروع برنامه:02:50:25
 • پایان برنامه: 02:58:02
 • طول برنامه:7 دقیقه

مستند پل ها

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:06:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

سریال مختارنامه

کارگردان : داود میرباقری بازیگران : فریبرز عرب نیا. رضا رویگری داود رشیدی و...

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:49:48
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال افسانه جومونگ

بازیگران : سونگ ایل گوک . هان هی جین

 • شروع برنامه:04:56:07
 • پایان برنامه: 05:14:17
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال افسانه جومونگ

بازیگران : سونگ ایل گوک . هان هی جین

 • شروع برنامه:05:15:03
 • پایان برنامه: 06:01:43
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال هشت و نیم دقیقه

کارگردان : شهرام شاه حسینی - بازیگران : سام درخشانی ، شبنم قلی خانی ، بهرنگ علوی

 • شروع برنامه:06:02:29
 • پایان برنامه: 06:44:06
 • طول برنامه:41 دقیقه

مجموعه شرلوک

کارگردان : توبی هاینس . بازیگران : بندیکت کامبریج . مارتین فریمن

 • شروع برنامه:06:44:29
 • پایان برنامه: 06:56:54
 • طول برنامه:12 دقیقه

جلوه های آفرینش

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:19:54
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال خاک و نمک

کارگردان : ایاد نحاس

 • شروع برنامه:07:20:43
 • پایان برنامه: 07:43:18
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه سریال خاک و نمک

کارگردان : ایاد نحاس

 • شروع برنامه:07:43:41
 • پایان برنامه: 07:55:07
 • طول برنامه:11 دقیقه

هنر دستان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:00:54
 • پایان برنامه: 08:23:12
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال گذر از رنج ها

کارگردان : فریدون حسن پور - بازیگران : بیژن امکانیان ، پژمان بازغی ، پیام دهکردی

 • شروع برنامه:08:24:01
 • پایان برنامه: 08:51:45
 • طول برنامه:27 دقیقه

ادامه سریال گذر از رنج ها

کارگردان : فریدون حسن پور - بازیگران : بیژن امکانیان ، پژمان بازغی ، پیام دهکردی

 • شروع برنامه:09:00:53
 • پایان برنامه: 09:36:55
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال مختارنامه

کارگردان : داود میرباقری بازیگران : فریبرز عرب نیا. رضا رویگری داود رشیدی و...

 • شروع برنامه:09:37:44
 • پایان برنامه: 10:08:30
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه سریال مختارنامه

کارگردان : داود میرباقری بازیگران : فریبرز عرب نیا. رضا رویگری داود رشیدی و...

 • شروع برنامه:10:11:32
 • پایان برنامه: 10:39:15
 • طول برنامه:27 دقیقه

سریال افسانه جومونگ

بازیگران : سونگ ایل گوک . هان هی جین

 • شروع برنامه:10:40:04
 • پایان برنامه: 11:10:19
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه سریال افسانه جومونگ

بازیگران : سونگ ایل گوک . هان هی جین

 • شروع برنامه:11:15:02
 • پایان برنامه: 11:27:18
 • طول برنامه:12 دقیقه

سریال هشت و نیم دقیقه

کارگردان : شهرام شاه حسینی - بازیگران : سام درخشانی ، شبنم قلی خانی ، بهرنگ علوی

 • شروع برنامه:11:28:14
 • پایان برنامه: 11:47:59
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال هشت و نیم دقیقه

کارگردان : شهرام شاه حسینی - بازیگران : سام درخشانی ، شبنم قلی خانی ، بهرنگ علوی

 • شروع برنامه:11:53:18
 • پایان برنامه: 12:07:57
 • طول برنامه:14 دقیقه

ادامه سریال هشت و نیم دقیقه

کارگردان : شهرام شاه حسینی - بازیگران : سام درخشانی ، شبنم قلی خانی ، بهرنگ علوی

 • شروع برنامه:12:10:11
 • پایان برنامه: 12:32:52
 • طول برنامه:22 دقیقه

مجموعه شرلوک

کارگردان : توبی هاینس . بازیگران : بندیکت کامبریج . مارتین فریمن

 • شروع برنامه:12:33:48
 • پایان برنامه: 12:52:44
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه مجموعه شرلوک

کارگردان : توبی هاینس . بازیگران : بندیکت کامبریج . مارتین فریمن

 • شروع برنامه:12:53:07
 • پایان برنامه: 12:59:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

مستند یاسوج

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:00:53
 • پایان برنامه: 13:20:47
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال خاک و نمک

کارگردان : ایاد نحاس

 • شروع برنامه:13:21:36
 • پایان برنامه: 13:44:11
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه سریال خاک و نمک

کارگردان : ایاد نحاس

 • شروع برنامه:13:46:06
 • پایان برنامه: 13:51:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ آبروی کوچه ها

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:01:33
 • پایان برنامه: 14:23:51
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال گذر از رنج ها

کارگردان : فریدون حسن پور - بازیگران : بیژن امکانیان ، پژمان بازغی ، پیام دهکردی

 • شروع برنامه:14:24:39
 • پایان برنامه: 14:52:23
 • طول برنامه:27 دقیقه

ادامه سریال گذر از رنج ها

کارگردان : فریدون حسن پور - بازیگران : بیژن امکانیان ، پژمان بازغی ، پیام دهکردی

 • شروع برنامه:15:00:05
 • پایان برنامه: 15:36:07
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال مختارنامه

کارگردان : داود میرباقری بازیگران : فریبرز عرب نیا. رضا رویگری داود رشیدی و...

 • شروع برنامه:15:36:55
 • پایان برنامه: 16:07:41
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه سریال مختارنامه

کارگردان : داود میرباقری بازیگران : فریبرز عرب نیا. رضا رویگری داود رشیدی و...

 • شروع برنامه:16:10:45
 • پایان برنامه: 16:38:28
 • طول برنامه:27 دقیقه

سریال افسانه جومونگ

بازیگران : سونگ ایل گوک . هان هی جین

 • شروع برنامه:16:39:32
 • پایان برنامه: 17:09:47
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه سریال افسانه جومونگ

بازیگران : سونگ ایل گوک . هان هی جین

 • شروع برنامه:17:15:30
 • پایان برنامه: 17:39:33
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال هشت و نیم دقیقه

کارگردان : شهرام شاه حسینی - بازیگران : سام درخشانی ، شبنم قلی خانی ، بهرنگ علوی

 • شروع برنامه:17:46:49
 • پایان برنامه: 17:54:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

ادامه سریال هشت و نیم دقیقه

کارگردان : شهرام شاه حسینی - بازیگران : سام درخشانی ، شبنم قلی خانی ، بهرنگ علوی

 • شروع برنامه:17:55:35
 • پایان برنامه: 18:10:14
 • طول برنامه:14 دقیقه

ادامه سریال هشت و نیم دقیقه

کارگردان : شهرام شاه حسینی - بازیگران : سام درخشانی ، شبنم قلی خانی ، بهرنگ علوی

 • شروع برنامه:18:13:22
 • پایان برنامه: 18:35:06
 • طول برنامه:21 دقیقه

مجموعه شرلوک

کارگردان : توبی هاینس . بازیگران : بندیکت کامبریج . مارتین فریمن

 • شروع برنامه:18:35:54
 • پایان برنامه: 18:58:59
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه مجموعه شرلوک

کارگردان : توبی هاینس . بازیگران : بندیکت کامبریج . مارتین فریمن

 • شروع برنامه:19:03:58
 • پایان برنامه: 19:22:22
 • طول برنامه:18 دقیقه

سریال خاک و نمک

کارگردان : ایاد نحاس

 • شروع برنامه:19:24:33
 • پایان برنامه: 19:50:09
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه سریال خاک و نمک

کارگردان : ایاد نحاس

 • شروع برنامه:20:01:23
 • پایان برنامه: 20:26:11
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال گذر از رنج ها

کارگردان : فریدون حسن پور - بازیگران : بیژن امکانیان ، پژمان بازغی ، پیام دهکردی

 • شروع برنامه:20:28:22
 • پایان برنامه: 20:54:33
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال گذر از رنج ها

کارگردان : فریدون حسن پور - بازیگران : بیژن امکانیان ، پژمان بازغی ، پیام دهکردی

 • شروع برنامه:21:00:31
 • پایان برنامه: 21:25:23
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال مختارنامه

کارگردان : داود میرباقری بازیگران : فریبرز عرب نیا. رضا رویگری داود رشیدی و...

 • شروع برنامه:21:28:35
 • پایان برنامه: 22:05:56
 • طول برنامه:37 دقیقه

ادامه سریال مختارنامه

کارگردان : داود میرباقری بازیگران : فریبرز عرب نیا. رضا رویگری داود رشیدی و...

 • شروع برنامه:22:06:19
 • پایان برنامه: 22:12:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:13:08
 • پایان برنامه: 22:40:04
 • طول برنامه:26 دقیقه

سریال افسانه جومونگ

بازیگران : سونگ ایل گوک . هان هی جین

 • شروع برنامه:22:42:19
 • پایان برنامه: 23:10:21
 • طول برنامه:28 دقیقه

ادامه سریال افسانه جومونگ

بازیگران : سونگ ایل گوک . هان هی جین

 • شروع برنامه:23:12:31
 • پایان برنامه: 23:38:44
 • طول برنامه:26 دقیقه

سریال هشت و نیم دقیقه

کارگردان : شهرام شاه حسینی - بازیگران : سام درخشانی ، شبنم قلی خانی ، بهرنگ علوی

 • شروع برنامه:23:40:08
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال هشت و نیم دقیقه

کارگردان : شهرام شاه حسینی - بازیگران : سام درخشانی ، شبنم قلی خانی ، بهرنگ علوی