جدول پخش

شبکه تماشا
 • شروع برنامه:00:00:23
 • پایان برنامه: 00:47:23
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال خون و فولاد(قسمت4)

کارگردان : کی ران دانلی - بازیگران : کوین زگرز، درک جاکوبی، آلساندرا ماسترو ناردی

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:36:36
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال خاک و نمک(قسمت4)

کارگردان : ایاد نحاس

 • شروع برنامه:01:41:16
 • پایان برنامه: 01:55:32
 • طول برنامه:14 دقیقه

نقش عشق

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:40:51
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال سیمرغ(قسمت5)

کارگردان : حسین قاسمی جامی - بازیگران : سید جواد هاشمی

 • شروع برنامه:02:43:27
 • پایان برنامه: 02:55:25
 • طول برنامه:11 دقیقه

موسیقی فیلم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:46:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال مزد ترس(قسمت21)

کارگردان : حمید تمجیدی - عبدالرضا اکبری-رضا بنفشه خواه-اسماعیل محرابی

 • شروع برنامه:03:46:23
 • پایان برنامه: 03:58:12
 • طول برنامه:11 دقیقه

جلوه های آفرینش

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:29:45
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال افسانه جومونگ(قسمت4)

بازیگران : سونگ ایل گوک . هان هی جین

 • شروع برنامه:04:36:05
 • پایان برنامه: 04:57:52
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال افسانه جومونگ(قسمت4)

بازیگران : سونگ ایل گوک . هان هی جین

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:42:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال پرده نشین(قسمت24)

کارگردان : بهروز شعیبی - بازیگران : ویشکا آسایش-فرهاد آئیش-آتیلا پسیانی-حامد کمیلی

 • شروع برنامه:05:43:22
 • پایان برنامه: 05:54:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

برشی از مستند ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:47:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال خون و فولاد(قسمت4)

کارگردان : کی ران دانلی - بازیگران : کوین زگرز، درک جاکوبی، آلساندرا ماسترو ناردی

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:36:36
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال خاک و نمک(قسمت4)

کارگردان : ایاد نحاس

 • شروع برنامه:07:45:21
 • پایان برنامه: 07:59:37
 • طول برنامه:14 دقیقه

نقش عشق

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:00:53
 • پایان برنامه: 08:41:44
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال سیمرغ(قسمت5)

کارگردان : حسین قاسمی جامی - بازیگران : سید جواد هاشمی

 • شروع برنامه:09:00:53
 • پایان برنامه: 09:46:53
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال مزد ترس(قسمت21)

کارگردان : حمید تمجیدی - عبدالرضا اکبری-رضا بنفشه خواه-اسماعیل محرابی

 • شروع برنامه:10:01:43
 • پایان برنامه: 10:53:16
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال افسانه جومونگ(قسمت4)

بازیگران : سونگ ایل گوک . هان هی جین

 • شروع برنامه:11:00:53
 • پایان برنامه: 11:43:52
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال پرده نشین(قسمت24)

کارگردان : بهروز شعیبی - بازیگران : ویشکا آسایش-فرهاد آئیش-آتیلا پسیانی-حامد کمیلی

 • شروع برنامه:12:03:34
 • پایان برنامه: 12:50:34
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال خون و فولاد(قسمت4)

کارگردان : کی ران دانلی - بازیگران : کوین زگرز، درک جاکوبی، آلساندرا ماسترو ناردی

 • شروع برنامه:12:50:57
 • پایان برنامه: 12:56:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ پایداری

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:01:23
 • پایان برنامه: 13:37:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال خاک و نمک(قسمت4)

کارگردان : ایاد نحاس

 • شروع برنامه:13:44:44
 • پایان برنامه: 13:59:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

نقش عشق

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:01:08
 • پایان برنامه: 14:41:59
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال سیمرغ(قسمت5)

کارگردان : حسین قاسمی جامی - بازیگران : سید جواد هاشمی

 • شروع برنامه:14:42:22
 • پایان برنامه: 14:52:02
 • طول برنامه:9 دقیقه

برشی از مستند ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:01:44
 • پایان برنامه: 15:20:57
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال مزد ترس(قسمت21)

کارگردان : حمید تمجیدی - عبدالرضا اکبری-رضا بنفشه خواه-اسماعیل محرابی

 • شروع برنامه:15:22:32
 • پایان برنامه: 15:49:19
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال مزد ترس(قسمت21)

کارگردان : حمید تمجیدی - عبدالرضا اکبری-رضا بنفشه خواه-اسماعیل محرابی

 • شروع برنامه:16:01:23
 • پایان برنامه: 16:52:56
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال افسانه جومونگ(قسمت4)

بازیگران : سونگ ایل گوک . هان هی جین

 • شروع برنامه:16:54:04
 • پایان برنامه: 16:59:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ پایداری

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:17:02:03
 • پایان برنامه: 17:45:02
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال پرده نشین(قسمت24)

کارگردان : بهروز شعیبی - بازیگران : ویشکا آسایش-فرهاد آئیش-آتیلا پسیانی-حامد کمیلی

 • شروع برنامه:17:49:32
 • پایان برنامه: 17:55:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ آغوش امن

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:00:53
 • پایان برنامه: 18:14:22
 • طول برنامه:13 دقیقه

سریال خون و فولاد(قسمت5)

کارگردان : کی ران دانلی - بازیگران : کوین زگرز، درک جاکوبی، آلساندرا ماسترو ناردی

 • شروع برنامه:18:19:59
 • پایان برنامه: 18:39:03
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال خون و فولاد(قسمت5)

کارگردان : کی ران دانلی - بازیگران : کوین زگرز، درک جاکوبی، آلساندرا ماسترو ناردی

 • شروع برنامه:18:40:23
 • پایان برنامه: 18:57:45
 • طول برنامه:17 دقیقه

ادامه سریال خون و فولاد(قسمت5)

کارگردان : کی ران دانلی - بازیگران : کوین زگرز، درک جاکوبی، آلساندرا ماسترو ناردی

 • شروع برنامه:19:01:25
 • پایان برنامه: 19:21:28
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال خاک و نمک(قسمت5)

کارگردان : ایاد نحاس

 • شروع برنامه:19:23:46
 • پایان برنامه: 19:44:49
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال خاک و نمک(قسمت5)

کارگردان : ایاد نحاس

 • شروع برنامه:19:45:12
 • پایان برنامه: 19:58:49
 • طول برنامه:13 دقیقه

نقش عشق

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:02:07
 • پایان برنامه: 20:30:41
 • طول برنامه:28 دقیقه

سریال سیمرغ(قسمت6)

کارگردان : حسین قاسمی جامی - بازیگران : سید جواد هاشمی

 • شروع برنامه:20:32:59
 • پایان برنامه: 20:57:47
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال سیمرغ(قسمت6)

کارگردان : حسین قاسمی جامی - بازیگران : سید جواد هاشمی

 • شروع برنامه:21:00:54
 • پایان برنامه: 21:21:55
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال مزد ترس(قسمت22)

کارگردان : حمید تمجیدی - عبدالرضا اکبری-رضا بنفشه خواه-اسماعیل محرابی

 • شروع برنامه:21:23:15
 • پایان برنامه: 21:49:17
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال مزد ترس(قسمت22)

کارگردان : حمید تمجیدی - عبدالرضا اکبری-رضا بنفشه خواه-اسماعیل محرابی

 • شروع برنامه:22:02:33
 • پایان برنامه: 22:50:42
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال افسانه جومونگ(قسمت5)

بازیگران : سونگ ایل گوک . هان هی جین

 • شروع برنامه:22:53:32
 • پایان برنامه: 22:59:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ آغوش امن

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:01:55
 • پایان برنامه: 23:51:51
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال پرده نشین(قسمت25)

کارگردان : بهروز شعیبی - بازیگران : ویشکا آسایش-فرهاد آئیش-آتیلا پسیانی-حامد کمیلی