جدول پخش

شبکه تماشا
 • شروع برنامه:00:00:50
 • پایان برنامه: 00:10:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخت و پند

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:00:10:50
 • پایان برنامه: 01:01:20
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال در چشم باد

کارگردان : مسعود جعفری جوزانی – بازیگران : پارسا پیروزفر ، کامبیز دیرباز ، اکبر عبدی ، سعید راد و ... – سال تولید : 87-1382

 • شروع برنامه:01:01:43
 • پایان برنامه: 01:47:12
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال افسانه دونگ یی

کارگردان : لی بیونگ هون – بازیگران : هان هیو جو ، جی جین هی ، لی سو یئون و ... – محصول : کره جنوبی – سال ساخت : 2010

 • شروع برنامه:01:51:08
 • پایان برنامه: 01:58:14
 • طول برنامه:7 دقیقه

قم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:00:07
 • پایان برنامه: 02:45:30
 • طول برنامه:45 دقیقه

قصه های تبیان

تهیه کننده : فرج الله سلحشور . کارگردان : محمد صادقی

 • شروع برنامه:02:48:39
 • پایان برنامه: 02:57:02
 • طول برنامه:8 دقیقه

میراثی از سناباد

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:00:04
 • پایان برنامه: 03:52:44
 • طول برنامه:52 دقیقه

در قصه ها زندگی می کنند

کارگردان : داود بیدل . بازیگران : حسن جوهرچی رامین راستاد و ......

 • شروع برنامه:03:53:07
 • پایان برنامه: 03:58:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:00:01
 • پایان برنامه: 04:42:45
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:04:46:06
 • پایان برنامه: 04:53:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

مستند پل ها

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:54:00
 • پایان برنامه: 05:37:02
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:05:44:31
 • پایان برنامه: 05:51:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

قم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:54:22
 • پایان برنامه: 05:59:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

خوزستان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:00:03
 • پایان برنامه: 06:57:50
 • طول برنامه:57 دقیقه

سریال در چشم باد

کارگردان : مسعود جعفری جوزانی – بازیگران : پارسا پیروزفر ، کامبیز دیرباز ، اکبر عبدی ، سعید راد و ... – سال تولید : 87-1382

 • شروع برنامه:07:00:21
 • پایان برنامه: 07:24:25
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال افسانه دونگ یی

کارگردان : لی بیونگ هون – بازیگران : هان هیو جو ، جی جین هی ، لی سو یئون و ... – محصول : کره جنوبی – سال ساخت : 2010

 • شروع برنامه:07:25:36
 • پایان برنامه: 07:47:01
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال افسانه دونگ یی

کارگردان : لی بیونگ هون – بازیگران : هان هیو جو ، جی جین هی ، لی سو یئون و ... – محصول : کره جنوبی – سال ساخت : 2010

 • شروع برنامه:08:00:53
 • پایان برنامه: 08:25:26
 • طول برنامه:24 دقیقه

قصه های تبیان

تهیه کننده : فرج الله سلحشور . کارگردان : محمد صادقی

 • شروع برنامه:08:26:25
 • پایان برنامه: 08:47:15
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه قصه های تبیان

تهیه کننده : فرج الله سلحشور . کارگردان : محمد صادقی

 • شروع برنامه:08:54:01
 • پایان برنامه: 08:59:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

لذت تماشا

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:00:59
 • پایان برنامه: 09:31:11
 • طول برنامه:30 دقیقه

در قصه ها زندگی می کنند

کارگردان : داود بیدل . بازیگران : حسن جوهرچی رامین راستاد و ......

 • شروع برنامه:09:32:21
 • پایان برنامه: 09:54:49
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه در قصه ها زندگی می کنند

کارگردان : داود بیدل . بازیگران : حسن جوهرچی رامین راستاد و ......

 • شروع برنامه:10:01:23
 • پایان برنامه: 10:20:47
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:10:23:15
 • پایان برنامه: 10:46:35
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:11:01:23
 • پایان برنامه: 11:18:50
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:11:21:18
 • پایان برنامه: 11:46:53
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:12:08:21
 • پایان برنامه: 12:41:14
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال در چشم باد

کارگردان : مسعود جعفری جوزانی – بازیگران : پارسا پیروزفر ، کامبیز دیرباز ، اکبر عبدی ، سعید راد و ... – سال تولید : 87-1382

 • شروع برنامه:12:42:13
 • پایان برنامه: 13:07:07
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال در چشم باد

کارگردان : مسعود جعفری جوزانی – بازیگران : پارسا پیروزفر ، کامبیز دیرباز ، اکبر عبدی ، سعید راد و ... – سال تولید : 87-1382

 • شروع برنامه:13:10:28
 • پایان برنامه: 13:34:32
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال افسانه دونگ یی

کارگردان : لی بیونگ هون – بازیگران : هان هیو جو ، جی جین هی ، لی سو یئون و ... – محصول : کره جنوبی – سال ساخت : 2010

 • شروع برنامه:13:37:00
 • پایان برنامه: 13:58:25
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال افسانه دونگ یی

کارگردان : لی بیونگ هون – بازیگران : هان هیو جو ، جی جین هی ، لی سو یئون و ... – محصول : کره جنوبی – سال ساخت : 2010

 • شروع برنامه:13:58:25
 • پایان برنامه: 14:08:38
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخت و پند

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:13:59
 • پایان برنامه: 14:38:32
 • طول برنامه:24 دقیقه

قصه های تبیان

تهیه کننده : فرج الله سلحشور . کارگردان : محمد صادقی

 • شروع برنامه:14:39:26
 • پایان برنامه: 15:00:16
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه قصه های تبیان

تهیه کننده : فرج الله سلحشور . کارگردان : محمد صادقی

 • شروع برنامه:15:02:28
 • پایان برنامه: 15:32:40
 • طول برنامه:30 دقیقه

در قصه ها زندگی می کنند

کارگردان : داود بیدل . بازیگران : حسن جوهرچی رامین راستاد و ......

 • شروع برنامه:15:33:51
 • پایان برنامه: 15:56:19
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه در قصه ها زندگی می کنند

کارگردان : داود بیدل . بازیگران : حسن جوهرچی رامین راستاد و ......

 • شروع برنامه:15:56:19
 • پایان برنامه: 16:06:32
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخت و پند

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:08:29
 • پایان برنامه: 16:27:53
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:16:30:21
 • پایان برنامه: 16:53:41
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:17:06:19
 • پایان برنامه: 17:11:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت سوره شوری (آیات 19 الی 23)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:31
 • پایان برنامه: 17:37:58
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:17:42:07
 • پایان برنامه: 18:07:42
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:18:12:14
 • پایان برنامه: 18:39:09
 • طول برنامه:26 دقیقه

سریال در چشم باد

کارگردان : مسعود جعفری جوزانی – بازیگران : پارسا پیروزفر ، کامبیز دیرباز ، اکبر عبدی ، سعید راد و ... – سال تولید : 87-1382

 • شروع برنامه:18:43:13
 • پایان برنامه: 19:10:54
 • طول برنامه:27 دقیقه

ادامه سریال در چشم باد

کارگردان : مسعود جعفری جوزانی – بازیگران : پارسا پیروزفر ، کامبیز دیرباز ، اکبر عبدی ، سعید راد و ... – سال تولید : 87-1382

 • شروع برنامه:19:15:57
 • پایان برنامه: 19:33:53
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال افسانه دونگ یی

کارگردان : لی بیونگ هون – بازیگران : هان هیو جو ، جی جین هی ، لی سو یئون و ... – محصول : کره جنوبی – سال ساخت : 2010

 • شروع برنامه:19:38:26
 • پایان برنامه: 20:02:35
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال افسانه دونگ یی

کارگردان : لی بیونگ هون – بازیگران : هان هیو جو ، جی جین هی ، لی سو یئون و ... – محصول : کره جنوبی – سال ساخت : 2010

 • شروع برنامه:20:02:35
 • پایان برنامه: 20:12:35
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخت و پند

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:12:35
 • پایان برنامه: 20:22:39
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:24:02
 • پایان برنامه: 20:47:50
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال پایتخت چهار

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده. ریما رامین فر . احمد مهران فر و.....

 • شروع برنامه:20:47:50
 • پایان برنامه: 20:55:57
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:55:57
 • پایان برنامه: 21:17:23
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال پایتخت چهار

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده. ریما رامین فر . احمد مهران فر و.....

 • شروع برنامه:21:17:23
 • پایان برنامه: 21:22:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:23:20
 • پایان برنامه: 21:55:13
 • طول برنامه:31 دقیقه

سریال شهرک جیم

تهیه کننده : فرید شب خیز. کارگردان : علی شب خیز . بازیگران : بیژن بنفشه خواه . روشنک عجمیان و.......

 • شروع برنامه:21:59:24
 • پایان برنامه: 22:07:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

ادامه سریال شهرک جیم

تهیه کننده : فرید شب خیز. کارگردان : علی شب خیز . بازیگران : بیژن بنفشه خواه . روشنک عجمیان و.......

 • شروع برنامه:22:14:30
 • پایان برنامه: 22:27:40
 • طول برنامه:13 دقیقه

سریال خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:22:32:06
 • پایان برنامه: 22:53:06
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:22:53:06
 • پایان برنامه: 23:03:06
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخت و پند

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:03:36
 • پایان برنامه: 23:14:48
 • طول برنامه:11 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:15:11
 • پایان برنامه: 23:39:21
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:23:43:35
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009