جدول پخش

شبکه تماشا
 • شروع برنامه:00:00:23
 • پایان برنامه: 00:47:26
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال در چشم باد

کارگردان : مسعود جعفری جوزانی – بازیگران : پارسا پیروزفر ، کامبیز دیرباز ، اکبر عبدی ، سعید راد و ... – سال تولید : 87-1382

 • شروع برنامه:00:47:49
 • پایان برنامه: 00:53:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

تماشاگرانه

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:45:20
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال افسانه دونگ یی

کارگردان : لی بیونگ هون – بازیگران : هان هیو جو ، جی جین هی ، لی سو یئون و ... – محصول : کره جنوبی – سال ساخت : 2010

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:46:50
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال پایتخت چهار

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده. ریما رامین فر . احمد مهران فر و.....

 • شروع برنامه:02:49:18
 • پایان برنامه: 02:59:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

میراثی از سناباد

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:40:34
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال شهرک جیم

تهیه کننده : فرید شب خیز. کارگردان : علی شب خیز . بازیگران : بیژن بنفشه خواه . روشنک عجمیان و.......

 • شروع برنامه:03:47:44
 • پایان برنامه: 03:59:37
 • طول برنامه:11 دقیقه

گلستان نگارستان ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:29:52
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:04:30:15
 • پایان برنامه: 04:41:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

هنر دستان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:49:37
 • پایان برنامه: 04:59:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

جلوه های آفرینش

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:58
 • طول برنامه:30 دقیقه

سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:05:38:04
 • پایان برنامه: 05:49:38
 • طول برنامه:11 دقیقه

ادامه سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:05:50:45
 • پایان برنامه: 05:58:22
 • طول برنامه:7 دقیقه

موسیقی فیلم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:47:03
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال در چشم باد

کارگردان : مسعود جعفری جوزانی – بازیگران : پارسا پیروزفر ، کامبیز دیرباز ، اکبر عبدی ، سعید راد و ... – سال تولید : 87-1382

 • شروع برنامه:06:49:58
 • پایان برنامه: 06:56:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ ایران جان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:25:41
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال افسانه دونگ یی

کارگردان : لی بیونگ هون – بازیگران : هان هیو جو ، جی جین هی ، لی سو یئون و ... – محصول : کره جنوبی – سال ساخت : 2010

 • شروع برنامه:07:29:12
 • پایان برنامه: 07:48:51
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال افسانه دونگ یی

کارگردان : لی بیونگ هون – بازیگران : هان هیو جو ، جی جین هی ، لی سو یئون و ... – محصول : کره جنوبی – سال ساخت : 2010

 • شروع برنامه:07:50:10
 • پایان برنامه: 07:55:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ سیراف آینه خلیج فارس

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:01:43
 • پایان برنامه: 08:24:43
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال پایتخت چهار

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده. ریما رامین فر . احمد مهران فر و.....

 • شروع برنامه:08:27:48
 • پایان برنامه: 08:51:38
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال پایتخت چهار

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده. ریما رامین فر . احمد مهران فر و.....

 • شروع برنامه:09:02:13
 • پایان برنامه: 09:11:43
 • طول برنامه:9 دقیقه

سریال شهرک جیم

تهیه کننده : فرید شب خیز. کارگردان : علی شب خیز . بازیگران : بیژن بنفشه خواه . روشنک عجمیان و.......

 • شروع برنامه:09:15:14
 • پایان برنامه: 09:46:18
 • طول برنامه:31 دقیقه

ادامه سریال شهرک جیم

تهیه کننده : فرید شب خیز. کارگردان : علی شب خیز . بازیگران : بیژن بنفشه خواه . روشنک عجمیان و.......

 • شروع برنامه:09:51:20
 • پایان برنامه: 09:56:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:03:28
 • پایان برنامه: 10:17:24
 • طول برنامه:13 دقیقه

سریال خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:10:20:55
 • پایان برنامه: 10:36:51
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه سریال خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:10:54:09
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:00:53
 • پایان برنامه: 11:19:58
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:11:23:49
 • پایان برنامه: 11:47:16
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:12:08:13
 • پایان برنامه: 12:27:12
 • طول برنامه:18 دقیقه

سریال در چشم باد

کارگردان : مسعود جعفری جوزانی – بازیگران : پارسا پیروزفر ، کامبیز دیرباز ، اکبر عبدی ، سعید راد و ... – سال تولید : 87-1382

 • شروع برنامه:12:31:08
 • پایان برنامه: 12:57:20
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال در چشم باد

کارگردان : مسعود جعفری جوزانی – بازیگران : پارسا پیروزفر ، کامبیز دیرباز ، اکبر عبدی ، سعید راد و ... – سال تولید : 87-1382

 • شروع برنامه:12:57:20
 • پایان برنامه: 13:04:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:04:56
 • پایان برنامه: 13:30:37
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال افسانه دونگ یی

کارگردان : لی بیونگ هون – بازیگران : هان هیو جو ، جی جین هی ، لی سو یئون و ... – محصول : کره جنوبی – سال ساخت : 2010

 • شروع برنامه:13:30:37
 • پایان برنامه: 13:35:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:13:35:44
 • پایان برنامه: 13:55:23
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال افسانه دونگ یی

کارگردان : لی بیونگ هون – بازیگران : هان هیو جو ، جی جین هی ، لی سو یئون و ... – محصول : کره جنوبی – سال ساخت : 2010

 • شروع برنامه:13:55:23
 • پایان برنامه: 14:05:23
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخت و پند

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:05:23
 • پایان برنامه: 14:14:58
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:14:16:21
 • پایان برنامه: 14:39:21
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال پایتخت چهار

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده. ریما رامین فر . احمد مهران فر و.....

 • شروع برنامه:14:44:16
 • پایان برنامه: 15:08:06
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال پایتخت چهار

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده. ریما رامین فر . احمد مهران فر و.....

 • شروع برنامه:15:12:00
 • پایان برنامه: 15:21:30
 • طول برنامه:9 دقیقه

سریال شهرک جیم

تهیه کننده : فرید شب خیز. کارگردان : علی شب خیز . بازیگران : بیژن بنفشه خواه . روشنک عجمیان و.......

 • شروع برنامه:15:25:01
 • پایان برنامه: 15:56:05
 • طول برنامه:31 دقیقه

ادامه سریال شهرک جیم

تهیه کننده : فرید شب خیز. کارگردان : علی شب خیز . بازیگران : بیژن بنفشه خواه . روشنک عجمیان و.......

 • شروع برنامه:15:56:05
 • پایان برنامه: 16:06:05
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخت و پند

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:16:10:59
 • پایان برنامه: 16:24:55
 • طول برنامه:13 دقیقه

سریال خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:16:28:26
 • پایان برنامه: 16:44:22
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه سریال خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:16:48:54
 • پایان برنامه: 16:56:25
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:17:03:12
 • پایان برنامه: 17:09:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت سوره غافر (آیات 1 الی 9 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:16:57
 • پایان برنامه: 17:36:02
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:17:40:22
 • پایان برنامه: 18:03:49
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:18:08:32
 • پایان برنامه: 18:33:08
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال در چشم باد

کارگردان : مسعود جعفری جوزانی – بازیگران : پارسا پیروزفر ، کامبیز دیرباز ، اکبر عبدی ، سعید راد و ... – سال تولید : 87-1382

 • شروع برنامه:18:37:04
 • پایان برنامه: 19:00:35
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال در چشم باد

کارگردان : مسعود جعفری جوزانی – بازیگران : پارسا پیروزفر ، کامبیز دیرباز ، اکبر عبدی ، سعید راد و ... – سال تولید : 87-1382

 • شروع برنامه:19:00:35
 • پایان برنامه: 19:06:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:07:05
 • پایان برنامه: 19:31:17
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال افسانه دونگ یی

کارگردان : لی بیونگ هون – بازیگران : هان هیو جو ، جی جین هی ، لی سو یئون و ... – محصول : کره جنوبی – سال ساخت : 2010

 • شروع برنامه:19:31:17
 • پایان برنامه: 19:37:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:37:30
 • پایان برنامه: 19:57:04
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال افسانه دونگ یی

کارگردان : لی بیونگ هون – بازیگران : هان هیو جو ، جی جین هی ، لی سو یئون و ... – محصول : کره جنوبی – سال ساخت : 2010

 • شروع برنامه:19:57:04
 • پایان برنامه: 20:07:12
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخت و پند

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:07:12
 • پایان برنامه: 20:17:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:18:16
 • پایان برنامه: 20:42:02
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال پایتخت چهار

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده. ریما رامین فر . احمد مهران فر و.....

 • شروع برنامه:20:42:02
 • پایان برنامه: 20:50:12
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:50:12
 • پایان برنامه: 21:09:19
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال پایتخت چهار

کارگردان : سیروس مقدم . بازیگران : محسن تنابنده. ریما رامین فر . احمد مهران فر و.....

 • شروع برنامه:21:09:19
 • پایان برنامه: 21:14:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:15:41
 • پایان برنامه: 21:37:01
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال شهرک جیم

تهیه کننده : فرید شب خیز. کارگردان : علی شب خیز . بازیگران : بیژن بنفشه خواه . روشنک عجمیان و.......

 • شروع برنامه:21:42:00
 • پایان برنامه: 21:59:14
 • طول برنامه:17 دقیقه

ادامه سریال شهرک جیم

تهیه کننده : فرید شب خیز. کارگردان : علی شب خیز . بازیگران : بیژن بنفشه خواه . روشنک عجمیان و.......

 • شروع برنامه:22:05:21
 • پایان برنامه: 22:19:17
 • طول برنامه:13 دقیقه

سریال خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:22:23:33
 • پایان برنامه: 22:40:35
 • طول برنامه:17 دقیقه

ادامه سریال خانه کوچک

تهیه کننده : مایکل لندون - بازیگران : مایکل لندون، ملیسا گلیبرت ، کارن گراسل و ... - سال تولید 1974-1983

 • شروع برنامه:22:40:35
 • پایان برنامه: 22:50:43
 • طول برنامه:10 دقیقه

پخت و پند

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:50:43
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:00:53
 • پایان برنامه: 23:25:56
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:23:25:56
 • پایان برنامه: 23:31:58
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:31:58
 • پایان برنامه: 23:50:03
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:23:50:03
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

پخت و پند

توضیحات برنامه درج نشده است.