جدول پخش

شبکه تماشا
 • شروع برنامه:00:00:24
 • پایان برنامه: 00:52:50
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال رویای گنجشک ها

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:00:53:13
 • پایان برنامه: 00:58:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:46:35
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال خانواده کیم چی

کارگردان : پارک چان هونگ - بازیگران : سونگ ایل گوک ، پارک جین هی ، لی مین یانگ - محصول کره جنوبی - سال ساخت : 2011

 • شروع برنامه:01:46:58
 • پایان برنامه: 01:57:06
 • طول برنامه:10 دقیقه

برشی از مستند ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:37:04
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال لیسانسه ها

کارگردان : سروش صحت. بازیگران : امیر حسین رستمی . هوتن شکیبا و....

 • شروع برنامه:02:37:27
 • پایان برنامه: 02:47:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

میراثی از سناباد

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:02:49:07
 • پایان برنامه: 02:57:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

موسیقی فیلم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:47:39
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال کیف انگلیسی

کارگردان : سید ضیاء الدین دری. بازیگران : علی مصفا. لیلا حاتمی. محمد رضا شریفی نیا و....

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:47:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال امپراطور بادها

بازیگران : سونگ ایل گوک ، چویی جونگ وون ، پارک گان هیونگ . محصول سال 2008 . کشور تولید کننده : کره جنوبی

 • شروع برنامه:04:47:23
 • پایان برنامه: 04:56:14
 • طول برنامه:8 دقیقه

جلوه های آفرینش

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:18:23
 • طول برنامه:18 دقیقه

سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:05:24:55
 • پایان برنامه: 05:45:15
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:05:45:38
 • پایان برنامه: 05:53:13
 • طول برنامه:7 دقیقه

مستند پل ها

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:52:26
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال رویای گنجشک ها

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:16:56
 • طول برنامه:16 دقیقه

سریال خانواده کیم چی

کارگردان : پارک چان هونگ - بازیگران : سونگ ایل گوک ، پارک جین هی ، لی مین یانگ - محصول کره جنوبی - سال ساخت : 2011

 • شروع برنامه:07:18:01
 • پایان برنامه: 07:47:40
 • طول برنامه:29 دقیقه

ادامه سریال خانواده کیم چی

کارگردان : پارک چان هونگ - بازیگران : سونگ ایل گوک ، پارک جین هی ، لی مین یانگ - محصول کره جنوبی - سال ساخت : 2011

 • شروع برنامه:07:51:11
 • پایان برنامه: 07:58:42
 • طول برنامه:7 دقیقه

برشی از مستند ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:01:43
 • پایان برنامه: 08:16:30
 • طول برنامه:14 دقیقه

سریال لیسانسه ها

کارگردان : سروش صحت. بازیگران : امیر حسین رستمی . هوتن شکیبا و....

 • شروع برنامه:08:18:10
 • پایان برنامه: 08:40:27
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه سریال لیسانسه ها

کارگردان : سروش صحت. بازیگران : امیر حسین رستمی . هوتن شکیبا و....

 • شروع برنامه:08:44:29
 • پایان برنامه: 08:49:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:08:52:49
 • پایان برنامه: 08:58:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ ایرانِ جان

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:09:01:23
 • پایان برنامه: 09:22:16
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال کیف انگلیسی

کارگردان : سید ضیاء الدین دری. بازیگران : علی مصفا. لیلا حاتمی. محمد رضا شریفی نیا و....

 • شروع برنامه:09:23:21
 • پایان برنامه: 09:50:07
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال کیف انگلیسی

کارگردان : سید ضیاء الدین دری. بازیگران : علی مصفا. لیلا حاتمی. محمد رضا شریفی نیا و....

 • شروع برنامه:10:01:23
 • پایان برنامه: 10:23:43
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال امپراطور بادها

بازیگران : سونگ ایل گوک ، چویی جونگ وون ، پارک گان هیونگ . محصول سال 2008 . کشور تولید کننده : کره جنوبی

 • شروع برنامه:10:27:11
 • پایان برنامه: 10:51:51
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال امپراطور بادها

بازیگران : سونگ ایل گوک ، چویی جونگ وون ، پارک گان هیونگ . محصول سال 2008 . کشور تولید کننده : کره جنوبی

 • شروع برنامه:11:01:33
 • پایان برنامه: 11:17:38
 • طول برنامه:16 دقیقه

سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:11:21:10
 • پایان برنامه: 11:43:48
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:11:44:11
 • پایان برنامه: 11:51:48
 • طول برنامه:7 دقیقه

مستند پل ها

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:01:03
 • پایان برنامه: 12:17:12
 • طول برنامه:16 دقیقه

سریال رویای گنجشک ها

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:12:22:57
 • پایان برنامه: 12:38:07
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه سریال رویای گنجشک ها

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:12:41:35
 • پایان برنامه: 13:02:42
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال رویای گنجشک ها

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:13:05:58
 • پایان برنامه: 13:22:54
 • طول برنامه:16 دقیقه

سریال خانواده کیم چی

کارگردان : پارک چان هونگ - بازیگران : سونگ ایل گوک ، پارک جین هی ، لی مین یانگ - محصول کره جنوبی - سال ساخت : 2011

 • شروع برنامه:13:26:22
 • پایان برنامه: 13:56:01
 • طول برنامه:29 دقیقه

ادامه سریال خانواده کیم چی

کارگردان : پارک چان هونگ - بازیگران : سونگ ایل گوک ، پارک جین هی ، لی مین یانگ - محصول کره جنوبی - سال ساخت : 2011

 • شروع برنامه:14:00:58
 • پایان برنامه: 14:15:45
 • طول برنامه:14 دقیقه

سریال لیسانسه ها

کارگردان : سروش صحت. بازیگران : امیر حسین رستمی . هوتن شکیبا و....

 • شروع برنامه:14:16:46
 • پایان برنامه: 14:39:03
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه سریال لیسانسه ها

کارگردان : سروش صحت. بازیگران : امیر حسین رستمی . هوتن شکیبا و....

 • شروع برنامه:14:43:23
 • پایان برنامه: 14:53:04
 • طول برنامه:9 دقیقه

ببین و بپز

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:15:01:23
 • پایان برنامه: 15:22:16
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال کیف انگلیسی

کارگردان : سید ضیاء الدین دری. بازیگران : علی مصفا. لیلا حاتمی. محمد رضا شریفی نیا و....

 • شروع برنامه:15:23:34
 • پایان برنامه: 15:50:20
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال کیف انگلیسی

کارگردان : سید ضیاء الدین دری. بازیگران : علی مصفا. لیلا حاتمی. محمد رضا شریفی نیا و....

 • شروع برنامه:16:01:03
 • پایان برنامه: 16:23:23
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال امپراطور بادها

بازیگران : سونگ ایل گوک ، چویی جونگ وون ، پارک گان هیونگ . محصول سال 2008 . کشور تولید کننده : کره جنوبی

 • شروع برنامه:16:24:19
 • پایان برنامه: 16:48:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال امپراطور بادها

بازیگران : سونگ ایل گوک ، چویی جونگ وون ، پارک گان هیونگ . محصول سال 2008 . کشور تولید کننده : کره جنوبی

 • شروع برنامه:16:49:22
 • پایان برنامه: 16:59:03
 • طول برنامه:9 دقیقه

ببین و بپز

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:17:01:37
 • پایان برنامه: 17:17:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:17:18:40
 • پایان برنامه: 17:41:18
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:17:41:18
 • پایان برنامه: 17:50:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

ببین و بپز

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:18:01:03
 • پایان برنامه: 18:10:01
 • طول برنامه:8 دقیقه

سریال رویای گنجشک ها

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:18:15:52
 • پایان برنامه: 18:30:42
 • طول برنامه:14 دقیقه

ادامه سریال رویای گنجشک ها

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:18:32:00
 • پایان برنامه: 18:57:08
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه سریال رویای گنجشک ها

کارگردان : راما قویدل . بازیگران : علی نصیریان. آزیتا حاجیان. سام درخشانی و.

 • شروع برنامه:19:01:43
 • پایان برنامه: 19:16:57
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال خانواده کیم چی

کارگردان : پارک چان هونگ - بازیگران : سونگ ایل گوک ، پارک جین هی ، لی مین یانگ - محصول کره جنوبی - سال ساخت : 2011

 • شروع برنامه:19:17:54
 • پایان برنامه: 19:54:34
 • طول برنامه:36 دقیقه

ادامه سریال خانواده کیم چی

کارگردان : پارک چان هونگ - بازیگران : سونگ ایل گوک ، پارک جین هی ، لی مین یانگ - محصول کره جنوبی - سال ساخت : 2011

 • شروع برنامه:20:00:53
 • پایان برنامه: 20:19:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

سریال لیسانسه ها

کارگردان : سروش صحت. بازیگران : امیر حسین رستمی . هوتن شکیبا و....

 • شروع برنامه:20:19:00
 • پایان برنامه: 20:24:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:20:24:23
 • پایان برنامه: 20:47:13
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه سریال لیسانسه ها

کارگردان : سروش صحت. بازیگران : امیر حسین رستمی . هوتن شکیبا و....

 • شروع برنامه:20:47:36
 • پایان برنامه: 20:57:34
 • طول برنامه:9 دقیقه

ببین و بپز

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:21:03:52
 • پایان برنامه: 21:25:38
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال کیف انگلیسی

کارگردان : سید ضیاء الدین دری. بازیگران : علی مصفا. لیلا حاتمی. محمد رضا شریفی نیا و....

 • شروع برنامه:21:29:00
 • پایان برنامه: 21:54:07
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه سریال کیف انگلیسی

کارگردان : سید ضیاء الدین دری. بازیگران : علی مصفا. لیلا حاتمی. محمد رضا شریفی نیا و....

 • شروع برنامه:21:54:07
 • پایان برنامه: 22:00:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:01:25
 • پایان برنامه: 22:17:02
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال جنگجویان کوهستان

کارگردان : توشیو ماسودا – بازیگران : آتسو ناکامورا ، سانائه سوچیدا ، کی ساتو و تروهیکو آئوئی - کشور سازنده : ژاپن - سال تولید : 1974

 • شروع برنامه:22:21:30
 • پایان برنامه: 22:44:50
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال جنگجویان کوهستان

کارگردان : توشیو ماسودا – بازیگران : آتسو ناکامورا ، سانائه سوچیدا ، کی ساتو و تروهیکو آئوئی - کشور سازنده : ژاپن - سال تولید : 1974

 • شروع برنامه:22:44:50
 • پایان برنامه: 22:54:48
 • طول برنامه:9 دقیقه

ببین و بپز

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:22:54:48
 • پایان برنامه: 23:02:13
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:03:11
 • پایان برنامه: 23:23:08
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:23:23:08
 • پایان برنامه: 23:28:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:23:28:21
 • پایان برنامه: 23:51:42
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال فرار از زندان

کارگردان : پائول شیورینگ – بازیگران : ونتورث میلر ، دامینیک پرسل ، سارا وین کالیز - سال ساخت : 2005 - 2009

 • شروع برنامه:23:53:49
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ انتظار یار

تماشا را به تماشا بنشینید