جدول پخش

شبکه تماشا
 • شروع برنامه:00:00:23
 • پایان برنامه: 00:45:20
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال بادبان های برافراشته

کارگردان میرسیا مورسان-نویسنده رادو تودوران

 • شروع برنامه:00:49:41
 • پایان برنامه: 00:57:12
 • طول برنامه:7 دقیقه

برشی از مستند ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:56:26
 • طول برنامه:56 دقیقه

سریال افسانه خورشید و ماه

کارگردان کیم دو هون

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:44:23
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال زعفرانی

حامد محمدی-ایرج محمدی

 • شروع برنامه:02:48:38
 • پایان برنامه: 02:56:56
 • طول برنامه:8 دقیقه

موسیقی فیلم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:50:53
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال مزد ترس

حمید تمجیدی-اصغر توسلی

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:34:31
 • طول برنامه:34 دقیقه

سریال کنت منت کریستو

کارگردان : جُسی دایان – بازیگران : ژرارد دی پاردیو ، اورنیلا موتی

 • شروع برنامه:04:38:54
 • پایان برنامه: 04:45:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

سکانس تماشایی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:04:49:37
 • پایان برنامه: 04:59:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

جلوه های آفرینش

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:25:04
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال پرده نشین

بهروز شعیبی-سید محمود رضوی

 • شروع برنامه:05:31:06
 • پایان برنامه: 05:53:33
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه سریال پرده نشین

بهروز شعیبی-سید محمود رضوی

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:44:57
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال بادبان های برافراشته

کارگردان میرسیا مورسان-نویسنده رادو تودوران

 • شروع برنامه:06:48:06
 • پایان برنامه: 06:58:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

موسیقی فیلم

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:35:13
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال افسانه خورشید و ماه

کارگردان کیم دو هون

 • شروع برنامه:07:36:18
 • پایان برنامه: 07:57:31
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال افسانه خورشید و ماه

کارگردان کیم دو هون

 • شروع برنامه:08:01:03
 • پایان برنامه: 08:21:27
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال زعفرانی

حامد محمدی-ایرج محمدی

 • شروع برنامه:08:22:28
 • پایان برنامه: 08:46:27
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال زعفرانی

حامد محمدی-ایرج محمدی

 • شروع برنامه:09:01:23
 • پایان برنامه: 09:28:35
 • طول برنامه:27 دقیقه

سریال مزد ترس

حمید تمجیدی-اصغر توسلی

 • شروع برنامه:09:29:36
 • پایان برنامه: 09:53:17
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال مزد ترس

حمید تمجیدی-اصغر توسلی

 • شروع برنامه:10:01:23
 • پایان برنامه: 10:16:02
 • طول برنامه:14 دقیقه

سریال کنت منت کریستو

کارگردان : جُسی دایان – بازیگران : ژرارد دی پاردیو ، اورنیلا موتی

 • شروع برنامه:10:16:47
 • پایان برنامه: 10:36:39
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال کنت منت کریستو

کارگردان : جُسی دایان – بازیگران : ژرارد دی پاردیو ، اورنیلا موتی

 • شروع برنامه:10:39:44
 • پایان برنامه: 10:44:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

ایران من

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:10:48:35
 • پایان برنامه: 10:56:02
 • طول برنامه:7 دقیقه

سکانس تماشایی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:11:00:53
 • پایان برنامه: 11:19:22
 • طول برنامه:18 دقیقه

سریال پرده نشین

بهروز شعیبی-سید محمود رضوی

 • شروع برنامه:11:20:05
 • پایان برنامه: 11:49:07
 • طول برنامه:29 دقیقه

ادامه سریال پرده نشین

بهروز شعیبی-سید محمود رضوی

 • شروع برنامه:11:51:03
 • پایان برنامه: 11:59:02
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ بهشت زائران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:00:53
 • پایان برنامه: 12:20:12
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال بادبان های برافراشته

کارگردان میرسیا مورسان-نویسنده رادو تودوران

 • شروع برنامه:12:20:12
 • پایان برنامه: 12:25:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:12:25:40
 • پایان برنامه: 12:51:18
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه سریال بادبان های برافراشته

کارگردان میرسیا مورسان-نویسنده رادو تودوران

 • شروع برنامه:13:06:23
 • پایان برنامه: 13:41:36
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال افسانه خورشید و ماه

کارگردان کیم دو هون

 • شروع برنامه:13:45:49
 • پایان برنامه: 14:07:02
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال افسانه خورشید و ماه

کارگردان کیم دو هون

 • شروع برنامه:14:09:19
 • پایان برنامه: 14:29:43
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال زعفرانی

حامد محمدی-ایرج محمدی

 • شروع برنامه:14:30:48
 • پایان برنامه: 14:54:47
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال زعفرانی

حامد محمدی-ایرج محمدی

 • شروع برنامه:15:01:53
 • پایان برنامه: 15:29:05
 • طول برنامه:27 دقیقه

سریال مزد ترس

حمید تمجیدی-اصغر توسلی

 • شروع برنامه:15:30:10
 • پایان برنامه: 15:53:51
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال مزد ترس

حمید تمجیدی-اصغر توسلی

 • شروع برنامه:16:00:53
 • پایان برنامه: 16:15:32
 • طول برنامه:14 دقیقه

سریال کنت منت کریستو

کارگردان : جُسی دایان – بازیگران : ژرارد دی پاردیو ، اورنیلا موتی

 • شروع برنامه:16:16:33
 • پایان برنامه: 16:36:25
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سریال کنت منت کریستو

کارگردان : جُسی دایان – بازیگران : ژرارد دی پاردیو ، اورنیلا موتی

 • شروع برنامه:16:52:33
 • پایان برنامه: 16:59:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

برشی از مستند ایران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:17:00:53
 • پایان برنامه: 17:19:22
 • طول برنامه:18 دقیقه

سریال پرده نشین

بهروز شعیبی-سید محمود رضوی

 • شروع برنامه:17:20:42
 • پایان برنامه: 17:49:44
 • طول برنامه:29 دقیقه

ادامه سریال پرده نشین

بهروز شعیبی-سید محمود رضوی

 • شروع برنامه:18:01:43
 • پایان برنامه: 18:22:33
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال بادبان های برافراشته

کارگردان میرسیا مورسان-نویسنده رادو تودوران

 • شروع برنامه:18:24:13
 • پایان برنامه: 18:48:05
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال بادبان های برافراشته

کارگردان میرسیا مورسان-نویسنده رادو تودوران

 • شروع برنامه:18:48:28
 • پایان برنامه: 18:56:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ بهشت زائران

تماشا را به تماشا بنشینید

 • شروع برنامه:19:01:23
 • پایان برنامه: 19:21:03
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال افسانه خورشید و ماه

کارگردان کیم دو هون

 • شروع برنامه:19:26:52
 • پایان برنامه: 19:40:47
 • طول برنامه:13 دقیقه

ادامه سریال افسانه خورشید و ماه

کارگردان کیم دو هون

 • شروع برنامه:19:44:19
 • پایان برنامه: 19:59:23
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه سریال افسانه خورشید و ماه

کارگردان کیم دو هون

 • شروع برنامه:20:03:17
 • پایان برنامه: 20:39:55
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال سیمرغ

تماشا را به تماشا بنشینید