جدول پخش

اصفهان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:00:01
 • طول برنامه:

...........

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:00:01
 • پایان برنامه: 00:26:51
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه چهارباغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:26:51
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:48:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

سینمایی مهرمادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:48:30
 • پایان برنامه: 01:50:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:00
 • پایان برنامه: 02:35:08
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند چهار سوی علم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:35:08
 • پایان برنامه: 02:36:00
 • طول برنامه:

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:36:00
 • پایان برنامه: 03:00:15
 • طول برنامه:24 دقیقه

گلچین سیب-کم خونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:15
 • پایان برنامه: 03:01:00
 • طول برنامه:

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:00
 • پایان برنامه: 03:35:52
 • طول برنامه:34 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:52
 • پایان برنامه: 03:37:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:37:00
 • پایان برنامه: 03:58:54
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند گنجینه های شهر من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:58:54
 • پایان برنامه: 04:02:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:02:42
 • پایان برنامه: 04:03:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:42
 • پایان برنامه: 04:10:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

برکرانه کلام-شهید مطهری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:10:05
 • پایان برنامه: 05:18:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

ترتیل جزء 21قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:18:21
 • پایان برنامه: 05:19:00
 • طول برنامه:

کلیپ مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:19:00
 • پایان برنامه: 05:24:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:02
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:

ذکر روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:30:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:56
 • پایان برنامه: 05:37:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمازجماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:37:01
 • پایان برنامه: 05:38:00
 • طول برنامه:

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:38:00
 • پایان برنامه: 05:44:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام آوران وحی - اصحاب کهف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:40
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:16:21
 • طول برنامه:16 دقیقه

آرم قرآن + دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:16:21
 • پایان برنامه: 06:45:19
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی مذهبی-آیت الله ناصری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:19
 • پایان برنامه: 06:46:00
 • طول برنامه:

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:46:00
 • پایان برنامه: 07:07:17
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند اصفهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:07:17
 • پایان برنامه: 07:08:00
 • طول برنامه:

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:08:00
 • پایان برنامه: 07:11:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:11:13
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ایران جان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:34:55
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند نقاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:34:55
 • پایان برنامه: 07:41:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:41:01
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ملی-انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:27:30
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه دیوار به دیوار2-1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:27:30
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:15:21
 • طول برنامه:45 دقیقه

گفتگوی هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:21
 • پایان برنامه: 09:19:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:19:58
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

بارانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:49:38
 • طول برنامه:19 دقیقه

قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:38
 • پایان برنامه: 09:55:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

اصفهان امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:38
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ ملی-انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:54:31
 • طول برنامه:54 دقیقه

به وقت خانه-بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:54:31
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:30:06
 • طول برنامه:35 دقیقه

شرح نهج البلاغه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:06
 • پایان برنامه: 11:31:00
 • طول برنامه:

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:00
 • پایان برنامه: 11:56:37
 • طول برنامه:25 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:56:37
 • پایان برنامه: 11:57:00
 • طول برنامه:

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:57:00
 • پایان برنامه: 12:11:53
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث شریف کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:11:53
 • پایان برنامه: 12:13:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:00
 • پایان برنامه: 12:15:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:53
 • پایان برنامه: 12:17:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:17:00
 • پایان برنامه: 12:23:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

اذان ظهر و نیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:43
 • پایان برنامه: 12:32:11
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:11
 • پایان برنامه: 12:36:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روز یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:38
 • پایان برنامه: 12:38:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:00
 • پایان برنامه: 13:08:03
 • طول برنامه:30 دقیقه

همین حوالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:08:03
 • پایان برنامه: 13:09:00
 • طول برنامه:

اعلام برنامه 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:00
 • پایان برنامه: 13:33:52
 • طول برنامه:24 دقیقه

کوک دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:52
 • پایان برنامه: 13:43:18
 • طول برنامه:9 دقیقه

آشپزی ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:43:18
 • پایان برنامه: 13:48:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:48:37
 • پایان برنامه: 15:09:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی مهرمادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:09:28
 • پایان برنامه: 15:12:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:12:46
 • پایان برنامه: 15:53:19
 • طول برنامه:40 دقیقه

بچه های فیروزه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:53:19
 • پایان برنامه: 15:58:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:05
 • پایان برنامه: 15:59:00
 • طول برنامه:

آرم شبکه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث و ساعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:17:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:17:36
 • پایان برنامه: 16:18:00
 • طول برنامه:

کپشن1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:18:00
 • پایان برنامه: 16:24:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اصفهان امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:24:00
 • پایان برنامه: 16:33:54
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:54
 • پایان برنامه: 16:35:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:35:39
 • پایان برنامه: 16:38:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:38:00
 • پایان برنامه: 17:33:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سیب-زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:33:00
 • پایان برنامه: 17:42:26
 • طول برنامه:9 دقیقه

آشپزی ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:26
 • پایان برنامه: 17:58:35
 • طول برنامه:16 دقیقه

هشتگ باهم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:35
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اینجا اصفهان زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:00
 • پایان برنامه: 18:07:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:00
 • پایان برنامه: 18:11:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب و نیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:11:14
 • پایان برنامه: 18:12:00
 • طول برنامه:

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:12:00
 • پایان برنامه: 18:51:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

ادامه اینجا اصفهان-زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:51:00
 • پایان برنامه: 18:54:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:47
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:48:13
 • طول برنامه:48 دقیقه

مجموعه دیوار به دیوار2-2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:48:13
 • پایان برنامه: 19:51:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:56
 • پایان برنامه: 19:53:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:53
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث و ساعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:23:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:34
 • پایان برنامه: 20:24:00
 • طول برنامه:

اعلام برنامه 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اصفهان امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:03:53
 • طول برنامه:33 دقیقه

شهید آبروی محله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:53
 • پایان برنامه: 21:09:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:09:14
 • پایان برنامه: 22:22:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

ضربه آزاد-زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:22:28
 • پایان برنامه: 22:25:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:09
 • پایان برنامه: 22:31:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

برترین ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:31:09
 • پایان برنامه: 22:35:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:35:53
 • پایان برنامه: 22:54:01
 • طول برنامه:18 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:01
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث و ساعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:18:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:43
 • پایان برنامه: 23:19:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:43
 • پایان برنامه: 23:29:37
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:37
 • پایان برنامه: 23:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:32:00
 • پایان برنامه: 23:35:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:35:51
 • پایان برنامه: 23:56:31
 • طول برنامه:20 دقیقه

چهار باغ بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.