جدول پخش

اصفهان
 • شروع برنامه:00:01:12
 • پایان برنامه: 01:44:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 43 دقیقه

تماشاخانه دماغه نوستالجیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:44:17
 • پایان برنامه: 01:51:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

ویژه وفات حضرت معصومه س

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:51:27
 • پایان برنامه: 02:31:50
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند آمریکای شمالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:31:50
 • پایان برنامه: 03:28:50
 • طول برنامه:57 دقیقه

نغمه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:29:30
 • پایان برنامه: 03:36:33
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام آوران وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:38:43
 • پایان برنامه: 04:38:07
 • طول برنامه:59 دقیقه

ترتیل جزء 10 قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:38:07
 • پایان برنامه: 05:25:35
 • طول برنامه:47 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:35
 • پایان برنامه: 05:32:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:00
 • پایان برنامه: 05:38:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:38:50
 • پایان برنامه: 05:44:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:28
 • پایان برنامه: 06:01:18
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:18
 • پایان برنامه: 06:18:13
 • طول برنامه:16 دقیقه

آرم قرآن دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:18:13
 • پایان برنامه: 06:47:11
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:47:11
 • پایان برنامه: 06:59:16
 • طول برنامه:12 دقیقه

قصص قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:16
 • پایان برنامه: 07:12:01
 • طول برنامه:12 دقیقه

فواره های خاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:01
 • پایان برنامه: 08:17:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

هشت بهشت بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:17:31
 • پایان برنامه: 08:32:04
 • طول برنامه:14 دقیقه

مستند بیم و امید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:32:04
 • پایان برنامه: 09:02:27
 • طول برنامه:30 دقیقه

قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:27
 • پایان برنامه: 10:02:27
 • طول برنامه:1 ساعت

سیب زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:03:27
 • پایان برنامه: 10:45:58
 • طول برنامه:42 دقیقه

زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:58
 • پایان برنامه: 11:06:58
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند میراث ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:07:57
 • پایان برنامه: 11:37:30
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند ایران - قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:30
 • پایان برنامه: 11:52:21
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:10
 • پایان برنامه: 11:59:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:10
 • پایان برنامه: 12:06:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

اذان ظهر ونیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:06:15
 • پایان برنامه: 12:14:15
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:35
 • پایان برنامه: 12:20:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

اصفهان امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:35
 • پایان برنامه: 12:51:22
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند قوم نگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:22
 • پایان برنامه: 13:32:40
 • طول برنامه:41 دقیقه

مجموعه هشدار برای کبری11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:40
 • پایان برنامه: 13:38:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

اصفهان امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:38:40
 • پایان برنامه: 13:59:56
 • طول برنامه:21 دقیقه

رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:56
 • پایان برنامه: 14:29:53
 • طول برنامه:29 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:29:53
 • پایان برنامه: 15:59:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

تماشاخانه اتوبوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:16:43
 • پایان برنامه: 16:39:28
 • طول برنامه:22 دقیقه

شرح این حیرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:39:28
 • پایان برنامه: 17:03:09
 • طول برنامه:23 دقیقه

ارتباط زنده مرکز قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:03:09
 • پایان برنامه: 17:09:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام اوران وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:48
 • پایان برنامه: 17:17:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:19:00
 • پایان برنامه: 17:25:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:25
 • پایان برنامه: 17:33:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:34:50
 • پایان برنامه: 17:43:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

شور معاش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:50
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

شهید ابروی محله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 19:01:55
 • طول برنامه:46 دقیقه

زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:55
 • پایان برنامه: 19:08:52
 • طول برنامه:6 دقیقه

اسمانه های خاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:08:52
 • پایان برنامه: 19:14:52
 • طول برنامه:6 دقیقه

اصفهان امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:54
 • پایان برنامه: 19:46:33
 • طول برنامه:30 دقیقه

مجموعه پاورچین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:47:11
 • پایان برنامه: 19:57:58
 • طول برنامه:10 دقیقه

زنگ تفریح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:06
 • پایان برنامه: 20:52:06
 • طول برنامه:30 دقیقه

# نه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:52:06
 • پایان برنامه: 20:58:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

تصاویر تصاویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:01
 • پایان برنامه: 22:01:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

هشت بهشت-زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:19
 • پایان برنامه: 22:10:23
 • طول برنامه:8 دقیقه

پولکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:15:23
 • پایان برنامه: 22:39:08
 • طول برنامه:23 دقیقه

میراث کهن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:39:08
 • پایان برنامه: 22:51:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

کمدی کلاسیک

توضیحات برنامه درج نشده است.