جدول پخش

کهگیلویه و بویر احمد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شویل دنا(جنگ شبانه).تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیک آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:06:00
 • پایان برنامه: 01:51:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند(گردباد تورنادو).قسمت.8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

سینمایی(جک ویچر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند(نزدیک به آسمان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ(رهبری و نماز)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:00
 • پایان برنامه: 05:43:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

تا ملکوت(اذان صبح)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:47:00
 • پایان برنامه: 06:37:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ترتیل قرآن کریم.جزء 19

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:37:00
 • پایان برنامه: 06:57:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سخنرانی مذهبی(تفسیر قرآن کریم)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

سرود ملی،تلاوت قرآن کریم ودعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:25:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

آواهای محلی ایران (قسمت 15)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:50:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی(نقش ترنج).تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:20:00
 • پایان برنامه: 09:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

رفع سفیدی مو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:27:00
 • پایان برنامه: 10:27:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اتل متل یه قصه(ویژه کودک).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه مهر(خانواده).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:37:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

رفع سفیدی مو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:30
 • پایان برنامه: 11:44:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقلیم ایران(غار دنگزلو)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:50
 • پایان برنامه: 12:09:25
 • طول برنامه:23 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان ظهر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:11:25
 • پایان برنامه: 12:42:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند(ژیوان وژیوار)قسمت 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:00
 • پایان برنامه: 13:30:50
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال(ماه و پلنگ).قسمت.2.بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:40
 • پایان برنامه: 14:31:40
 • طول برنامه:1 ساعت

شویل دنا(جنگ شبانه).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:33:00
 • پایان برنامه: 14:38:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران(یزد)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:39:10
 • پایان برنامه: 14:51:10
 • طول برنامه:12 دقیقه

در استان(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:54:10
 • پایان برنامه: 16:35:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 41 دقیقه

سینمایی(امکان مینا)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:12:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

رفع سفیدی مو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:13:06
 • پایان برنامه: 17:34:54
 • طول برنامه:21 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان مغرب)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:00
 • پایان برنامه: 18:02:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

آیین وحدت(گزیده خطبه ها).قسمت.2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:40
 • پایان برنامه: 19:03:40
 • طول برنامه:1 ساعت

اتل متل یه قصه(ویژه کودک).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 19:12:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

رفع سفیدی مو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر(ویژه داوطلبان کنکور).قسمت.11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:20
 • پایان برنامه: 19:51:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

روزگارون(روستای کلاغ نشین)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:16:00
 • پایان برنامه: 20:41:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

پویش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:40
 • پایان برنامه: 20:57:45
 • طول برنامه:10 دقیقه

هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شویل دنا(جنگ شبانه).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:08:00
 • پایان برنامه: 22:38:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نگاه روز(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:53:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال(ماه و پلنگ)قسمت.3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:53:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.