جدول پخش

کهگیلویه و بویر احمد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

فیلم سینمایی(شیر سنگی)

کارگردان:مسعود جعفری جوزانی؛{1365}

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:01:10:00
 • پایان برنامه: 02:04:40
 • طول برنامه:54 دقیقه

دعای کمیل

دعای کمیل

 • شروع برنامه:02:04:40
 • پایان برنامه: 02:05:00
 • طول برنامه:

وله گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند ما می توانیم(گیاهان دارویی)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

شویل دنا(جنگ شبانه).گلچین

تهیه کننده:عمار بزرگواری موضوع«انتخابات»

 • شروع برنامه:02:55:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ویژه انتخابات

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:51:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

مستند(دریاها واقیانوس ها)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:03:51:00
 • پایان برنامه: 03:54:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ویژه انتخابات

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:03:54:30
 • پایان برنامه: 04:05:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

اسرار هستی

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:04:05:30
 • پایان برنامه: 05:04:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

السابقون(ترتیل قرآن کریم). جزء21

جزء بیست ویکم

 • شروع برنامه:05:04:00
 • پایان برنامه: 05:08:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود(به سوی نور)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:05:08:00
 • پایان برنامه: 05:09:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

افکت وتصویر ملایم

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:05:09:00
 • پایان برنامه: 05:31:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

ملکوت(ویژه اذان صبح به افق یاسوج)

ملکوت

 • شروع برنامه:05:31:00
 • پایان برنامه: 05:51:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نشانه ها

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:05:51:00
 • پایان برنامه: 05:52:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخاب اصلح

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:05:52:30
 • پایان برنامه: 05:57:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ ویژه انتخابات

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:05:57:00
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیویی انتخابات

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:05:59:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

دعای عهد

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:21:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

دیدنی ها

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:06:21:00
 • پایان برنامه: 06:26:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران(آبادان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:26:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ(ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:56:20
 • طول برنامه:26 دقیقه

انیمیشن(بل وسباستین)

کارگردان: Keiji Hayakawa

 • شروع برنامه:06:56:20
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ(ویژه انتخابات)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:57:30
 • طول برنامه:57 دقیقه

صبح دنا(صبحگاهی).گلچین

تهیه کننده:مریم حسن زاده

 • شروع برنامه:07:57:30
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ(ویژه انتخابات)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

 • شروع برنامه:08:01:20
 • پایان برنامه: 10:11:47
 • طول برنامه:2 ساعت و 10 دقیقه

ویژه انتخابات(زنده)

ویژه برنامه یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی...از شبکه دنا(زنده)

 • شروع برنامه:10:11:47
 • پایان برنامه: 12:11:47
 • طول برنامه:2 ساعت

ویژه انتخابات(زنده)

ویژه برنامه یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی...از شبکه دنا(زنده)

 • شروع برنامه:12:11:47
 • پایان برنامه: 12:23:32
 • طول برنامه:11 دقیقه

ملکوت(ویژه اذان ظهربه افق یاسوج)

برنامه ای ویژه اذان ظهر با تصاویری از امام زادگان (ع)جلیل القدر استان وبقاع متبرکه

 • شروع برنامه:12:23:32
 • پایان برنامه: 12:23:50
 • طول برنامه:

وله گرافیکی شبکه

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:12:23:50
 • پایان برنامه: 12:27:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ(ویژه انتخابات)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:12:27:00
 • پایان برنامه: 13:27:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ویژه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:00
 • پایان برنامه: 14:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

سینمایی طعم شیرین خیال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:58:00
 • پایان برنامه: 16:03:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ویژه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:03:31
 • پایان برنامه: 18:03:31
 • طول برنامه:2 ساعت

ویژه انتخابات(زنده)

ویژه برنامه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی(زنده)...از شبکه دنا

 • شروع برنامه:18:03:31
 • پایان برنامه: 18:24:11
 • طول برنامه:20 دقیقه

ملکوت(ویژه اذان مغرب به افق یاسوج)

ملکوت

 • شروع برنامه:18:24:11
 • پایان برنامه: 18:58:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

میعادگاه وحدت

خطبه های نماز عبادی سیاسی دشمن شکن جمعه در شهر یاسوج

 • شروع برنامه:18:58:00
 • پایان برنامه: 19:01:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ویژه انتخابات

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:19:01:00
 • پایان برنامه: 19:59:45
 • طول برنامه:58 دقیقه

ویژه انتخابات(زنده)

ویژه برنامه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی(زنده)...از شبکه دنا

 • شروع برنامه:19:59:45
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

کپشن ساعت وحدیث

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان(زنده)

اخبار و حوادث گوناگون اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی و...استان در روز جاری

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:24:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ(ویژه انتخابات)

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:20:24:00
 • پایان برنامه: 22:03:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 39 دقیقه

ویژه انتخابات(زنده)

ویژه برنامه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی(زنده)...از شبکه دنا

 • شروع برنامه:22:03:10
 • پایان برنامه: 22:35:10
 • طول برنامه:32 دقیقه

میعادگاه وحدت

خطبه های نماز جمعه.....

 • شروع برنامه:22:35:10
 • پایان برنامه: 22:37:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویرانتخابات یاسوج

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:22:37:20
 • پایان برنامه: 23:11:50
 • طول برنامه:34 دقیقه

ناخونک(قسمت 69)

تهیه کننده: محمد صالحیان؛ کارگردان: یزدان فتوحی{1398}»

 • شروع برنامه:23:11:50
 • پایان برنامه: 23:14:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی وتصویر انتخابات

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:23:14:50
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:

کپشن ساعت وحدیث

شبکه دنا،شبکه همدلی وهمزبانی ؛سایت، www.yasouj.irib.ir ؛سامانه پیامکی 30000745؛در پیام رسان سروش@iribdena؛ خبرگزاری صدا و سیما: @iribnews_dena ؛ سال{1398}سال رونق تولید

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

اخبار و حوادث گوناگون اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی و...استان در روز جاری

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فیلم سینمایی(کلید ازدواج)

کمدی و اکشن؛کارگردان: داوود موثقی{1376}