جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

کهگیلویه و بویر احمد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

شویل دنا(جنگ شبانه).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قاصد بهار(کیش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:06:00
 • پایان برنامه: 02:06:00
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب(تکرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:07:00
 • پایان برنامه: 03:33:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سینمایی(کاغذ ها در باد)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:34:00
 • پایان برنامه: 04:21:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند تیاب(آب شور)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:00
 • پایان برنامه: 04:57:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان صبح به افق یاسوج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 06:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سابقون(جزء 7)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:26:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

مستند کوتاه«بی بی حکیمه خاتون(س) »

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:26:00
 • پایان برنامه: 06:38:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

سرودملی،تلاوت قرآن کریم ودعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:38:00
 • پایان برنامه: 06:48:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:00
 • پایان برنامه: 07:22:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

سخنرانی مذهبی(تفسیر قرآن کریم)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:23:00
 • پایان برنامه: 08:04:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستندمسابقه(ضدگلوله).قسمت6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:00
 • پایان برنامه: 09:37:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

سینمایی(بیگانه تنها).تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:38:00
 • پایان برنامه: 10:28:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

انیمیشن(آرزوی بزرگ).1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

وله هم اکنون وخانه مهر(خانواده).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:20
 • پایان برنامه: 11:59:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

بارانک(نوجوان).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:50:10
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال(گسل).قسمت11.بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:55
 • پایان برنامه: 12:57:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاصد بهار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:10
 • پایان برنامه: 13:20:37
 • طول برنامه:22 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان ظهر به افق یاسوج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:37
 • پایان برنامه: 13:30:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

خانه دل(معرفی مساجد استان).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:50
 • پایان برنامه: 14:31:50
 • طول برنامه:1 ساعت

وله هم اکنون وشویل دنا(جنگ شبانه).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:35:20
 • پایان برنامه: 14:43:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

تماشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:55
 • پایان برنامه: 16:41:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

سینمایی(به رنگ باران)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:20
 • پایان برنامه: 18:01:20
 • طول برنامه:1 ساعت

وله هم اکنون واتل متل یه قصه(ویژه کودک)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:10
 • پایان برنامه: 18:26:10
 • طول برنامه:20 دقیقه

مجله فرهنگی وهنری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:00
 • پایان برنامه: 18:32:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود(عید ایل)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:34:40
 • پایان برنامه: 18:59:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

حرف آخر(ویژه کنکور).قسمت17.تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

رهاورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:29
 • پایان برنامه: 20:02:30
 • طول برنامه:12 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان مغرب به افق یاسوج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:02:30
 • پایان برنامه: 20:17:30
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:00
 • پایان برنامه: 20:33:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

وله هم اکنون و(در استان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:20
 • پایان برنامه: 20:44:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

روز خدا(ویژه عید قربان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:10
 • پایان برنامه: 20:59:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

وله هم اکنون ورچ(ویژه شعار سال)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:10
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

وله وآگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شویل دنا(جنگ شبانه).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:08:00
 • پایان برنامه: 22:38:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نگاه روز(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:08:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

مستند(پایی که جا ماند).11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:11:00
 • پایان برنامه: 23:58:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال(گسل).قسمت12

توضیحات برنامه درج نشده است.