جدول پخش

کهگیلویه و بویر احمد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شویل دنا(جنگ شبانه).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:01:00
 • پایان برنامه: 01:37:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

مستند(گذر از دره ها).قسمت.2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:40:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نغمه های ماندگار.قسمت.7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:00
 • پایان برنامه: 03:31:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی(جک آیریش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:31:00
 • پایان برنامه: 03:38:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

مستند کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:38:00
 • پایان برنامه: 03:48:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

بازار محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:00
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

مستند(پل ارتباطی جغرافیایی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:00
 • پایان برنامه: 05:17:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:19:00
 • پایان برنامه: 05:44:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان صبح)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:00
 • پایان برنامه: 06:44:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قرآن کریم .جزء27

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی مذهبی(تفسیر قرآن کریم)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

سرودملی،تلاوت قرآن کریم ودعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:25:00
 • پایان برنامه: 07:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:35:00
 • پایان برنامه: 08:11:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

مستند(گذر از دره ها).قسمت.3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:12:00
 • پایان برنامه: 09:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

سینمایی(استاد جوان).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:40:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

انیمیشن(حشرات).قسمت.1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:10
 • پایان برنامه: 11:30:10
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه مهر(خانواده).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

نگارستان (دریا بی کران است).قسمت.1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:43:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال(بازگشت).قسمت.1.بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:28
 • پایان برنامه: 13:09:30
 • طول برنامه:23 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان ظهر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:13:00
 • پایان برنامه: 13:28:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اسرار آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:10
 • پایان برنامه: 14:30:10
 • طول برنامه:1 ساعت

شویل دنا(جنگ شبانه).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:31:00
 • پایان برنامه: 14:59:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند(سرزمین مادری)

موضوع؛میانمار

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:26:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سینمایی(او خوب سنگ می زند)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان.زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:10
 • پایان برنامه: 18:00:10
 • طول برنامه:1 ساعت

اتل متل یه قصه (ویژه کودک).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

گنجینه تلاش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:32:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

بازار محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:35:00
 • پایان برنامه: 18:41:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یادگیری برتر.قسمت.9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:28
 • پایان برنامه: 19:32:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان مغرب)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:16:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

ویژه قلم چی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شویل دنا(جنگ شبانه).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:52:00
 • پایان برنامه: 22:37:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

میزگرد (مسیر توسعه).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان.زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:42:20
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال(بازگشت).قسمت.2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:43:20
 • پایان برنامه: 23:49:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

تیزر فیلم های سینمایی دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:49:20
 • پایان برنامه: 23:57:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

قصه های سینما.قسمت.5

توضیحات برنامه درج نشده است.