جدول پخش

کهگیلویه و بویر احمد
 • شروع برنامه:01:04:00
 • پایان برنامه: 02:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 46 دقیقه

سینمایی خارجی(حامی گرگ)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:00
 • پایان برنامه: 02:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:00
 • پایان برنامه: 03:43:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند(ناخدا بابو)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:46:00
 • پایان برنامه: 03:53:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

بازار محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:56:00
 • پایان برنامه: 04:36:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجموعه(هشدار برای کبری11)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:30
 • پایان برنامه: 05:04:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان صبح)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:00
 • پایان برنامه: 06:04:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سابقون(ترتیل قرآن کریم).جزء26

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:15
 • پایان برنامه: 06:45:15
 • طول برنامه:41 دقیقه

سخنرانی مذهبی(تفسیر قرآن کریم)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:15
 • پایان برنامه: 06:58:15
 • طول برنامه:13 دقیقه

سرود ملی،تلاوت قرآن کریم ودعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:15
 • پایان برنامه: 07:08:15
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:11:15
 • پایان برنامه: 07:56:15
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند(تباب زندگی ساحل نشینان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی(زانیار).تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:25
 • پایان برنامه: 10:29:25
 • طول برنامه:59 دقیقه

انیمیشن(زندگی در مریخ).قسمت 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

وله هم اکنون وخانه مهر(خانواده).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:20
 • پایان برنامه: 12:00:20
 • طول برنامه:30 دقیقه

انیمیشن(پهلوانان-پیکی از خیوه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:51
 • پایان برنامه: 12:24:51
 • طول برنامه:22 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان ظهر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:51
 • پایان برنامه: 12:32:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ(دل می زنم به دریا)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:30
 • پایان برنامه: 12:39:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران(آبشار تنگ تامرادی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:30
 • پایان برنامه: 13:26:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

مجموعه(قلب های شکسته).تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:30
 • پایان برنامه: 14:30:30
 • طول برنامه:1 ساعت

وله هم اکنون وشویل دنا(جنگ شبانه).بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:31:15
 • پایان برنامه: 15:06:15
 • طول برنامه:35 دقیقه

وله هم اکنون و گلگشت(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:09:00
 • پایان برنامه: 16:26:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

سینمایی(ایکی سلطان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:15
 • پایان برنامه: 16:38:30
 • طول برنامه:9 دقیقه

مستند(هنر ایرانی-مخمل برجسته)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:30
 • پایان برنامه: 18:01:30
 • طول برنامه:1 ساعت

وله هم اکنون واتل متل یه قصه(ویژه کودک)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:40
 • پایان برنامه: 18:21:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:22
 • پایان برنامه: 18:44:22
 • طول برنامه:23 دقیقه

تا ملکوت(ویژه اذان مغرب)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:44:22
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

وله هم اکنون وآئین وحدت(گزیده خطبه ها)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:14:00
 • پایان برنامه: 19:44:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر(ویژه کنکور)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:40
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

وله،آگهی وکپشن ساعت وحدیث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:20
 • پایان برنامه: 20:41:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

وله هم اکنون وراه وبیراه(ویژه آسیب های اجتماعی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:30
 • پایان برنامه: 20:56:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

وله هم اکنون و در استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:00
 • پایان برنامه: 22:01:00
 • طول برنامه:1 ساعت

وله هم اکنون وشویل دنا(جنگ شبانه).زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:04:00
 • پایان برنامه: 22:35:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

پیک سلامت(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:38:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

وله،آگهی وکپشن ساعت وحدیث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:47:30
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه(قلب های شکسته-صبر).قسمت 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:47:30
 • پایان برنامه: 23:52:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

روزگارون(شهرستان دنا)

توضیحات برنامه درج نشده است.