جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:23:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال مدینه قسمت 14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:23:00
 • پایان برنامه: 00:53:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی استاد پناهیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:53:00
 • پایان برنامه: 01:13:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

شکرشکنان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:13:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

الف لام میم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی مبارزان شانگهای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

دعای افتتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

رحمت یاغیشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تفسیر جز شانزدهم قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت ترتیل جز شانزدهم قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:11:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:00
 • پایان برنامه: 06:41:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:41:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

شهریار ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:00
 • پایان برنامه: 07:40:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند زنان قصه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:40:00
 • پایان برنامه: 08:15:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مستند زکات برکت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سحرلر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سریال رودخانه ماه قسمت 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کارتون پارسا کوچولو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مطالبه (تکرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 14:17:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی - حجت الاسلام میرزا محمدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:17:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

معرفت چشمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:25:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نازبالالار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:50:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کارنامه صد و آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی پل خورشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مشارکتی و میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تفسیر قرآن (دکترآل هاشم)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

تلاوت ترتیل جزء شانزدهم قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:27:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

افطارلیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نور رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مستند پذیرایی ساده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:20:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سخنرانی - تقوی آزاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر آذری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

سریال مدینه ق 15

توضیحات برنامه درج نشده است.