جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:42:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال آنام ق 42

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:42:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

دیدنی ها و دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سینمایی فریاد در سکوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:04:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

اوقات شرعی شهرستانهای استان

 • شروع برنامه:02:04:00
 • پایان برنامه: 02:36:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

کندیمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:36:00
 • پایان برنامه: 03:06:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند در برابر طوفان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:06:00
 • پایان برنامه: 03:41:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:41:00
 • پایان برنامه: 04:06:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یول بیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:06:00
 • پایان برنامه: 05:04:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

مستند راز آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

شهریار ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:37:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:37:00
 • پایان برنامه: 06:08:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:00
 • پایان برنامه: 06:09:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:09:00
 • پایان برنامه: 06:19:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:19:00
 • پایان برنامه: 06:42:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

سخنرانی - uhgd

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:42:00
 • پایان برنامه: 06:56:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:00
 • پایان برنامه: 07:27:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

سریال ارمغان تاریکی ق 14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:27:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سحرلر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مشارکتی - آشپزی ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر - با خبرنگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:06:00
 • پایان برنامه: 09:11:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:11:00
 • پایان برنامه: 09:42:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:42:00
 • پایان برنامه: 09:51:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

مشارکتی - کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال آنام ق 43

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:52:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:52:00
 • پایان برنامه: 11:23:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

دستاورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:23:00
 • پایان برنامه: 11:28:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:00
 • پایان برنامه: 11:54:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

یول بیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:54:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه و آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:31:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

ائلیمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:00
 • پایان برنامه: 12:53:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

خبر - با خبرنگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:00
 • پایان برنامه: 13:08:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:08:00
 • پایان برنامه: 13:23:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مستند پارلمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:00
 • پایان برنامه: 13:28:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:00
 • پایان برنامه: 13:35:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی - کارنامه100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:00
 • پایان برنامه: 13:39:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:39:00
 • پایان برنامه: 14:11:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

کندیمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مشارکتی - حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر - 100 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:00
 • پایان برنامه: 15:07:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:07:00
 • پایان برنامه: 16:26:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

سینمایی یک روز جمعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:26:00
 • پایان برنامه: 16:29:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:00
 • پایان برنامه: 17:18:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

نازبالالار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:18:00
 • پایان برنامه: 17:32:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه و آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:00
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یول بیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 100ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:00
 • پایان برنامه: 18:09:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:00
 • پایان برنامه: 18:32:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:32:00
 • پایان برنامه: 19:02:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تبریزیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:02:00
 • پایان برنامه: 19:07:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:07:00
 • پایان برنامه: 19:39:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

کندیمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:39:00
 • پایان برنامه: 19:48:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

مشارکتی - آشپزی ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:48:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه و آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:24:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:00
 • پایان برنامه: 20:44:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند روایت انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه و آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:22:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

بیر لیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:22:00
 • پایان برنامه: 22:39:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

ائلیمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:39:00
 • پایان برنامه: 22:48:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

مشارکتی - آشپزی ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:48:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه و آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر آذری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

موج فوتبال

توضیحات برنامه درج نشده است.