جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

موج فوتبال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال آجی بال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گردشگری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی آزاد راه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گردشگری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال معراجی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:26:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:00
 • پایان برنامه: 06:38:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:38:00
 • پایان برنامه: 07:07:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

سخنرانی حیدری کاشانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:07:00
 • پایان برنامه: 07:20:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

انیمیشن سالار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تماشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سحرلر

سیمای بامدادی

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:19:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند یه لقمه نون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:20:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ائل سازی ائل سوزو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:30
 • پایان برنامه: 09:57:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر صبحگاهی

خبر فارسی سیاسی و اجتماعی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال آجی بال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ویژه برنامه آیت الله دستغیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:57:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

حرکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نغمه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

سینمایی خاک و آتش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

کارتون مهاجران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:00
 • پایان برنامه: 16:47:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:47:00
 • پایان برنامه: 17:17:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:17:00
 • پایان برنامه: 17:47:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:00
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال معراجی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:53:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

عافیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:53:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

یاشیلیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر عصرگاهی

خبر فارسی سیاسی و اجتماعی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 19:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:41:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

تبریزیم

برنامه مشارکتی با شهرداری کلانشهر تبریز

 • شروع برنامه:20:43:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال آجی بال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:40:00
 • پایان برنامه: 22:47:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:00
 • پایان برنامه: 22:58:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

تیزر و آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر شبانه

خبر سیاسی - اجتماعی آذری استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:36:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تقویم غیرت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

ائل سازی ائل سوزو

توضیحات برنامه درج نشده است.