جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

کاروان انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

باکس گردشگری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال انقلاب زیبا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

باکس گردشگری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی تنوره ی دیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

باکس گردشگری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سریال ارمغان تاریکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:13:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:18:00
 • پایان برنامه: 06:28:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:00
 • پایان برنامه: 06:56:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی رفیعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

انیمیشن داستان های دوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:00
 • پایان برنامه: 07:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سحرلر

سیمای بامدادی

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:16:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

سهند آوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:16:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

انقلابیمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر صبحگاهی

خبر فارسی سیاسی و اجتماعی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال انقلاب زیبا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:27:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند بشنو از نی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

عطر آدینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

کاروان انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی روز برمی آید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:21:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

کارتون مهاجران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:21:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند آل گونش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

عافیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:13:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

اقتصاد ضرب در دانش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:00
 • پایان برنامه: 18:41:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سریال ارمغان تاریکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:28:30
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه و آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر عصرگاهی

خبر فارسی سیاسی و اجتماعی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه و آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تبریزیم

برنامه مشارکتی با شهرداری کلانشهر تبریز

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

یاشاییش شعله سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

موشن گرافیک و آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه و آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال انقلاب زیبا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر شبانه

خبر سیاسی - اجتماعی آذری استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.