جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مستند طراحان نقشه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال لژیونر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شهریار ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:23:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

سینمایی رژیم طلایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:23:00
 • پایان برنامه: 03:50:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

ائل سازی ائل سوزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شهریار ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سریال در چشم باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:16:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت قرآن کریم و دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:16:00
 • پایان برنامه: 06:38:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

سخنرانی فاطمی نیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:38:00
 • پایان برنامه: 06:47:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

شهریار ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:47:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

کارتون تاریخ از این ور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 07:37:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

ائل سازی ائل سوزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:37:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تماشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سحرلر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سهندآوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال لژیونر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مسابقه ضدگلوله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سلسبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

گولوش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی فروشگاه عجیب آقای ماگوریوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:50:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نازبالالار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ائل سازی ائل سوزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:52:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال در چشم باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:21:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

قارانلیق یول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهی و میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تبریزیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ویژه برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

گولوش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهی وآرم خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر آذری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه و وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.