جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی اجلاس 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند قرارگاه بیقرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 03:07:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:07:00
 • پایان برنامه: 03:32:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:32:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

دیدنی ها ودوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:42:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال / داستانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:00
 • پایان برنامه: 05:07:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:00
 • پایان برنامه: 05:24:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:16:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت قرآن کریم و دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:16:00
 • پایان برنامه: 06:41:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:41:00
 • پایان برنامه: 07:11:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:11:00
 • پایان برنامه: 07:29:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

انیمیشن باغ انگور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تماشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

سحرلر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند قرارگاه بیقرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال آخیر مهلت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تیک / میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 11:42:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

ائل سازی ائل سوزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر استان / اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

عطر آدینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

از لاک جیغ تا خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مستربین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی نشانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نازبالالار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ویژه برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تبریزیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

آرخالار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال آخیر مهلت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:40:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میان برنامه و آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

شهریار ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.