جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال رخصت ق 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:35:00
 • پایان برنامه: 01:10:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند قرارگاه بیقرار ق 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:10:00
 • پایان برنامه: 01:40:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:40:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

فرایند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی پلاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

شرح پریشانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند راز آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:00
 • پایان برنامه: 05:42:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:42:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:16:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:16:00
 • پایان برنامه: 06:46:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی - صدیقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:46:00
 • پایان برنامه: 06:56:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شهریار ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

قصه های تبیان - استخاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سحرلر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند قرارگاه بیقرار ق 21

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:35:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:35:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال رخصت ق 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

فرایند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:08:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مسابقه ضد گلوله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تراز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مشارکتی و آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

سینمایی طعمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نازبالالار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سریال وضعیت سفید ق 25

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:12:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:12:00
 • پایان برنامه: 18:16:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پلاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:16:00
 • پایان برنامه: 18:19:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

صد و هشتاد ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:19:00
 • پایان برنامه: 18:49:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:49:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه و آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تبریزیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه و آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

یاشیلیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه و آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

زاویه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر آذری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

سریال رخصت ق 9

توضیحات برنامه درج نشده است.