جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند پنج جانور بزرگ آمریکای جنوبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شهریار ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی غرش استوایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 03:35:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دیدنی ها ودوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

شرح پریشانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال پروانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند پنج جانور بزرگ آمریکای جنوبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:13:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:00
 • پایان برنامه: 06:14:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:00
 • پایان برنامه: 06:23:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:23:00
 • پایان برنامه: 06:51:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:00
 • پایان برنامه: 07:06:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

انیمیشن قلم موی هفت رنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:06:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

روح الغزل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سحرلر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال پروانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سلسبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تراز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نازبالالار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

کارنامه صد و آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

سینمایی به دام افتاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال کلید گمشده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ویژه برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

کندیمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ویژه برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:25:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

مطالبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه / آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر آذری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

یاشاییش شعله سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

شامنان سورا

توضیحات برنامه درج نشده است.