جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:19:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

دستاورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:19:00
 • پایان برنامه: 00:28:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

مشارکتی - آشپزی ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:28:00
 • پایان برنامه: 00:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:29:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:29:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سینمایی صندلی چهار ساله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:55:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند نقاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 03:24:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

بارانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:24:00
 • پایان برنامه: 03:56:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:56:00
 • پایان برنامه: 04:39:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند راز آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:39:00
 • پایان برنامه: 05:13:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

آفتاب پرده نشین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:13:00
 • پایان برنامه: 05:17:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:17:00
 • پایان برنامه: 05:32:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 06:08:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:3 ساعت

ائل گوجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 12:33:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 33 دقیقه

ائل گوجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:00
 • پایان برنامه: 12:44:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

ائل گوجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:08:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

مشارکتی - کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:08:00
 • پایان برنامه: 13:18:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مشارکتی - آشپزی ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:00
 • پایان برنامه: 13:22:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:22:00
 • پایان برنامه: 14:57:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی سرزمین بارانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:57:00
 • پایان برنامه: 15:23:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

مشارکتی - حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:23:00
 • پایان برنامه: 15:28:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 18:23:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 53 دقیقه

ائل گوجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:3 ساعت و 20 دقیقه

ائل گوجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ائل گوجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار آذری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

خطبه های نماز جمعه تبریز

توضیحات برنامه درج نشده است.