جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند انرژی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:35:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ائل سازی ائل سوزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:49:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال لیسانسه ها قسمت 25

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:49:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

شهریار ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی نشانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:25:00
 • پایان برنامه: 03:51:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

ائل سازی ائل سوزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:51:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

شهریار ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال مشروطه ایل لری قسمت 14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:16:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت قرآن کریم و دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سخنرانی تهرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:00
 • پایان برنامه: 07:18:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

کارتون سمنو وشقاقل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:18:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

ائل سازی ائل سوزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سحرلر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند عرفه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:20:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ائل سازی ائل سوزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه روز عرفه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال لیسانسه ها ق 26

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه /آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مسابقه خانه ما قسمت 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه روز عرفه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سلسبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه روز عرفه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:23:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:23:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی و میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 16:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی ایکی سلطان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

مراسم دعای روز عرفه

مسجد جامع تبریز

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال مشروطه ایل لری قسمت 15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 19:22:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

مسجد اوشاقلاری

ویژه روز جهانی مساجد

 • شروع برنامه:19:22:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه و آگهی و آرم خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تبریزیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

انقلابیمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:20:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه و آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

گولوش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر آذری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آنونس / میان برنامه / تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

مطالبه

توضیحات برنامه درج نشده است.