جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:50:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

باکس گردشگری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال انقلاب زیبا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی نان شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

باکس گردشگری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال ارمغان تاریکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شهریار ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 06:13:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:18:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:00
 • پایان برنامه: 07:43:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

سخنرانی استاد فاطمی نیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

کارتون داستان های دوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

آفتاب پرده نشین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سهند آوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:20:00
 • پایان برنامه: 09:53:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند بشنو از نی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ناز بالالار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

انیمیشن شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:27:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سینمایی روز گردش بچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد

کلاف محبت

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 14:20:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:00
 • پایان برنامه: 14:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

حرکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 15 دقیقه

فوتبال لیگ برتر

گسترش فولاد - پیکان

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

زاویه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:26:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

مسجد اوشاقلاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:00
 • پایان برنامه: 18:56:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:56:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

دلداریمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:25:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

خانواده آماده ، جامعه آماده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کنکاش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه و آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی جنجال بزرگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شهریار ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:46:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

خطبه های نماز جمعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر شبانه

خبر سیاسی - اجتماعی آذری استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:37:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه مشارکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

هنر محفلی

توضیحات برنامه درج نشده است.