جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مستند بشنو از نی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:15:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

باکس گردشگری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال انقلاب زیبا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی خیال نقش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

باکس گردشگری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال ارمغان تاریکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شهریار ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:00
 • پایان برنامه: 06:21:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:21:00
 • پایان برنامه: 06:51:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی رفیعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

شهریار ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

کارتون داستان های دوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:23:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:23:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سحرلر

سیمای بامدادی

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

شرح پریشانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:57:30
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند معجزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر صبحگاهی

خبر فارسی سیاسی و اجتماعی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال انقلاب زیبا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:27:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند بشنو از نی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی فروغی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:27:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

مسجد اوشاقلاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی نان شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

کارتون مهاجران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

عافیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 17:58:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

حرکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:41:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:20:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال ارمغان تاریکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:00
 • پایان برنامه: 19:25:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

خانواده آماده ، جامعه آماده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کلیپ و آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تبریزیم

برنامه مشارکتی با شهرداری کلانشهر تبریز

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

کنکاش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:44:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال انقلاب زیبا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر شبانه

خبر سیاسی - اجتماعی آذری استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.