جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:37:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال هفت سنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:37:00
 • پایان برنامه: 01:12:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:12:00
 • پایان برنامه: 01:42:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند ارسباران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:42:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

دیدنی ها ودوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:13:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

سینمایی لباسی برای خدمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:13:00
 • پایان برنامه: 03:40:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

شرح پریشانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:40:00
 • پایان برنامه: 03:53:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

شهریار ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

بارانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:46:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال تاپیلمیش ق 22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:00
 • پایان برنامه: 05:39:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:39:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت آیاتی از قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:16:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:16:00
 • پایان برنامه: 06:46:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:46:00
 • پایان برنامه: 07:36:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:36:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تماشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سحرلر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

ائل سازی ائل سوزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:35:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

فرآیند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال تاپیلمیش ق 22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کارتون بره ناقلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال هفت سنگ ق 14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سلسبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

کندیمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 15:40:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نازبالالار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:40:00
 • پایان برنامه: 15:48:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:48:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

سرود و میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی هواپیما ربایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سهند آوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند ارسباران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:25:00
 • پایان برنامه: 19:33:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:33:00
 • پایان برنامه: 19:51:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

حرکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:00
 • پایان برنامه: 19:57:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر فارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

گفتگوی خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:02:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:00
 • پایان برنامه: 22:07:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:07:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال تاپلمیش ق 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر آذری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:37:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:37:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

سریال هفت سنگ ق14

توضیحات برنامه درج نشده است.