جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی آوازهای مادرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پله پله تا خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:12:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

روز خدا (وفات حضرت معصومه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:12:00
 • پایان برنامه: 02:41:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تاریخ شفاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:41:00
 • پایان برنامه: 03:09:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند بهشت گمشده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:09:00
 • پایان برنامه: 03:21:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

روزخدا (وفات حضرت معصومه س)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:21:00
 • پایان برنامه: 03:50:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند ایران قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پله پله تا خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:59:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

قصه های تبیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:00
 • پایان برنامه: 05:24:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:00
 • پایان برنامه: 05:41:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:41:00
 • پایان برنامه: 06:30:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:00
 • پایان برنامه: 06:46:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:46:00
 • پایان برنامه: 07:21:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سخنرانی انصاریان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:21:00
 • پایان برنامه: 07:31:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شهریار ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:31:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

روز خدا (وفات حضرت معصومه س)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:45:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

سحرلر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستندبهشت گمشده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:20:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تیزر و میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال پازل 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مداحی وفات حضرت معصومه س

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مراسم سالگرد شهید فخیمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تیزر و میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گئجه لر (تکرار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی من مادرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تاریخ شفاهی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه (مداحی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند ایران قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال لیسانسه ها ق 33

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسیر برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تبریزیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

حرکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:31:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

چهل چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:31:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه و آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه و آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

مطالبه

توضیحات برنامه درج نشده است.