جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

باکس گردشگری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال پایتخت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:40:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی آخرین روز ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

باکس گردشگری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال پا دری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

اذانگاهی صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:50:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سخنرانی ماندگاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شهریار ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

کارتون آغاز یک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:18:00
 • پایان برنامه: 07:25:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تماشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سحرلر

سیمای بامدادی

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سهند آوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:52:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند کاوش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:52:00
 • پایان برنامه: 09:57:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر صبحگاهی

خبر فارسی سیاسی و اجتماعی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال پایتخت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ارتباط با کاروان های راهیان نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اذانگاهی ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مستند باتمین گون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:57:00
 • پایان برنامه: 14:03:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ارتباط با بازار تبریز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:03:00
 • پایان برنامه: 14:28:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

یادگیری برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

سینمایی فریاد قهرمانان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نازبالالار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال پا دری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شهریار ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

حرکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

عافیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:26:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

قارانلیق یول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر عصرگاهی

خبر فارسی سیاسی و اجتماعی استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 19:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تبریزیم

برنامه مشارکتی با شهرداری کلانشهر تبریز

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ویژه ی ولادت امام باقر (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

سینمایی لحظه ی طلایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:40:00
 • پایان برنامه: 22:47:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر شبانه

خبر سیاسی - اجتماعی آذری استان آذربایجان شرقی

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

سفرنامه آذربایجان

توضیحات برنامه درج نشده است.