جدول پخش

آذربایجان شرقی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:12 ساعت و 15 دقیقه

برنامه های پخش شده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

عطر آدینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:47:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

سلسبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

گولوش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی رژیم طلایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:47:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

سهندآوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:47:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:22:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

کوله پشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهی ومیان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:52:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال درچشم باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:16:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

حرکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:16:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه و آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبرعصرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تبریزیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ویژه برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اذانگاهی مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

گولوش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهی میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

قارانلیق یول

توضیحات برنامه درج نشده است.