جدول پخش

خراسان رضوی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال انقلاب زیبا ق (22)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:15:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

ورزش خراسان رضوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینما خورشید - مادر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آوای سرزمین من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سحرگاهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اذان و نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

ترتیل قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:50:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تفسیر قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:00
 • پایان برنامه: 06:56:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آیت الکرسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صبح خراسانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلام آقا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

سریال انقلاب زیبا ق (22)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت

در مسیر زندگی(ویژه خانواده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 10:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه (دراختیار پخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:25:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

برگ برنده ق (7)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

ویژه برنامه اذانگاهی تاآسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نقاب ق (3)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

آبنبات چوبی (کودک ) ق (14)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه ( دراختیار پخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینما خورشید - داستان زندگی مادرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر ق (51)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان 16:00الی 16:15(عصرگاهی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گزارش5(درشهر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر ق (51)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

روی خط ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اذان ونمازمغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مجلس خبرگان (رفعتی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه(در اختیار پخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

معرکه (جوان) ق (7)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه (در اختیار پخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مثبت اراده (ویژه انتخابات) ق (22)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

زمزمه ارادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:10:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مجلس خبرگان (مغیسه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان20:45الی21:05(شامگاهی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

جنگ شبانه(شب شرقی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

اشاره ( گفتگو محور )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:40:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گزارش 5(درشهر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان23:00الی23:15(شبانگاهی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر ق (51)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال چک برگشتی ق (1)

توضیحات برنامه درج نشده است.