جدول پخش

خراسان رضوی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

آسمان من ق 30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:15:00
 • پایان برنامه: 01:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت

درمسیر زندگی (ویژه خانواده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینما خورشید - حس تماس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سحرگاهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ترتیل قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:00
 • پایان برنامه: 06:50:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تفسیر قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:00
 • پایان برنامه: 06:56:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آیت الکرسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صبح خراسانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلام آقا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستندمشهد الرضا(نور)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال آسمان من ق (30)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:35:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

در مسیر زندگی ق 102

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

اذانگاهی تا آسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

با خادمان خورشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی دکتر انصاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستندکفشداری حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند مسابقه فرمانده ق 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینما خورشید - هرشب تنهایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

حرف آخر ق 101

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان ( عصر گاهی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گزارش 5 (در شهر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر ق 101

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

مسابقه فوتبال ذوب آهن اصفهان-شهر خودرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

ارتباط با حرم مطهر رضوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان (شامگاهی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شب شرقی(جنگ شبانه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

باور (تولید ملی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گزارش5 (درشهر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخباراستان (شبانگاهی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر ق 101

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال بی قرار ق (1)

توضیحات برنامه درج نشده است.