جدول پخش

فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:34:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 34 دقیقه

سینمایی سیانور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:34:00
 • پایان برنامه: 01:35:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی عمر مختار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 02:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:00
 • پایان برنامه: 02:47:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

راز شکوفائی _ کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:47:00
 • پایان برنامه: 02:56:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:56:00
 • پایان برنامه: 03:34:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:34:00
 • پایان برنامه: 03:37:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:37:00
 • پایان برنامه: 04:14:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:14:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

فرازی از مناجات امیرالمونین (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:22:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

نیایش _ مناجات _ بهار و تابستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:22:00
 • پایان برنامه: 04:27:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم _ سوره نازعات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:00
 • پایان برنامه: 04:31:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:00
 • پایان برنامه: 04:39:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:39:00
 • پایان برنامه: 04:41:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:00
 • پایان برنامه: 04:42:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله مسجد جامع داراب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:00
 • پایان برنامه: 05:06:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:06:00
 • پایان برنامه: 05:09:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:09:00
 • پایان برنامه: 05:58:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند هجوم خرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:00
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر روز سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

دکلمه از پارس تا خزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:08:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

راز شکوفایی _ کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 07:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

شب فیروزه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:25:00
 • پایان برنامه: 07:26:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح جهاد همبستگی ملی بسیج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:26:00
 • پایان برنامه: 07:29:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:00
 • پایان برنامه: 08:31:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

صبح پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:31:00
 • پایان برنامه: 08:33:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر شب فیروزه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

راز شکوفائی _ کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:56:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن پینوکیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:56:00
 • پایان برنامه: 08:57:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

صدای شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:41:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:41:00
 • پایان برنامه: 09:42:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی سناتور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:42:00
 • پایان برنامه: 09:54:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

با من باش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:00
 • پایان برنامه: 09:58:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

با طبیعت _ چله گاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:00
 • پایان برنامه: 09:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اعلام برنامه لیستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

رازز شکوفائی _ کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:17:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

راز شکوفایی _ کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:17:00
 • پایان برنامه: 11:19:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:00
 • پایان برنامه: 11:21:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

قوه قضائیه _ سرود طلاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:21:00
 • پایان برنامه: 11:41:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نگاه روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:00
 • پایان برنامه: 11:42:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح جهاد همبستگی ملی بسیج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:00
 • پایان برنامه: 11:43:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اعلام برنامه لیستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:00
 • پایان برنامه: 11:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سبک زندگی _ سفره های ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:00
 • پایان برنامه: 12:29:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سلامت باشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:00
 • پایان برنامه: 12:31:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

راز شکوفائی _ کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

ستاد اقامه نماز _ حمایت از کالای ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر یادواره شهدای سلطان آباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:00
 • پایان برنامه: 12:57:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

حرم سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:00
 • پایان برنامه: 13:02:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم سوره اعراف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:08:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:08:00
 • پایان برنامه: 13:16:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت ظهر _ حرم مطهر شاهچراغ (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:00
 • پایان برنامه: 13:18:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:00
 • پایان برنامه: 13:19:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله امامزاده شهید فراشبند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:26:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی سیانور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:26:00
 • پایان برنامه: 13:28:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:00
 • پایان برنامه: 13:31:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ های استان فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 44 دقیقه

سینمایی سیانور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:16:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی عمر مختار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:16:00
 • پایان برنامه: 15:48:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف آخر _ کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:48:00
 • پایان برنامه: 15:50:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر شب فیروزه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:50:00
 • پایان برنامه: 15:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:00
 • پایان برنامه: 16:29:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

گمپ گلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:39:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:39:00
 • پایان برنامه: 16:41:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

راز شکوفایی _ کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:41:00
 • پایان برنامه: 16:44:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

قوه قضائیه _ موشن گرافیک قرار داد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک حافظنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:02:00
 • پایان برنامه: 17:03:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:03:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

راز شکوفائی _ کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 18:06:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:00
 • پایان برنامه: 18:07:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح جهاد همبستگی ملی بسیج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:00
 • پایان برنامه: 18:08:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:00
 • پایان برنامه: 18:18:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:18:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر صبح پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:59:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

مستند من یک چوپانم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:00
 • پایان برنامه: 19:01:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

راز شکوفایی _ کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:00
 • پایان برنامه: 19:03:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:03:00
 • پایان برنامه: 19:43:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:43:00
 • پایان برنامه: 19:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی عمر مختار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:44:00
 • پایان برنامه: 19:46:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن تصادف خودروی گریز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:46:00
 • پایان برنامه: 19:52:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:00
 • پایان برنامه: 19:54:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:00
 • پایان برنامه: 20:04:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:04:00
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی _ کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:06:00
 • پایان برنامه: 20:09:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

لاله های آسمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:09:00
 • پایان برنامه: 20:13:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه ستاد اقامه نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:13:00
 • پایان برنامه: 20:16:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

جان کلام _ آیت الله بهشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:16:00
 • پایان برنامه: 20:17:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر و موزیک قبل از اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:17:00
 • پایان برنامه: 20:23:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم _ سوره نحل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:00
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:00
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر یادواره شهدای سلطان آباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:00
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن تصادف خودروی قانون گریز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

راز شکوفائی _ کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:07:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 21:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:20:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرمیدگان در جوار خورشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:25:00
 • پایان برنامه: 21:26:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح جهاد همبستگی ملی بسیج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:26:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

شب فیروزه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 22:47:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

راز شکوفائی _ کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:00
 • پایان برنامه: 22:49:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر صبح پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:49:00
 • پایان برنامه: 23:02:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

گزارش روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:02:00
 • پایان برنامه: 23:04:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر شب فیروزه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:04:00
 • پایان برنامه: 23:07:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:07:00
 • پایان برنامه: 23:09:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

راز شکوفائی _ کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:09:00
 • پایان برنامه: 23:12:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:12:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

انیمیشن فروش ملک به چند نفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

راز شکوفائی _ کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:32:00
 • پایان برنامه: 23:43:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

فشار خون _ بدانیم و اقدام کنیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:43:00
 • پایان برنامه: 23:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:44:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

قوه قضائیه _ موشن گرافیک مبایعه نامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:47:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر صبح پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:47:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:12 دقیقه

سینمایی عمر مختار

توضیحات برنامه درج نشده است.