جدول پخش

فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سینمایی تنها در خانه 03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:01:00
 • پایان برنامه: 01:33:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

به وقت ترانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:36:00
 • پایان برنامه: 02:19:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:23:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:27:00
 • پایان برنامه: 03:41:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

رنگ شادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:41:00
 • پایان برنامه: 04:33:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:36:00
 • پایان برنامه: 05:09:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

نغمه ها-باغ دولت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:00
 • پایان برنامه: 05:58:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:09:00
 • پایان برنامه: 07:08:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:12:00
 • پایان برنامه: 07:31:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

سکانس برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:31:00
 • پایان برنامه: 08:33:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

صبح پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:44:00
 • پایان برنامه: 08:59:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:47:00
 • پایان برنامه: 09:56:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

قاب نقره ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:22:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

بسته رفع سفیدی مو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:00
 • پایان برنامه: 11:48:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

برنامه ی حرم سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:48:00
 • پایان برنامه: 11:54:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم-سوره روم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:54:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:08:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

یادواره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:00
 • پایان برنامه: 12:43:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

زکات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:28:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

گپ قسمت 03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:00
 • پایان برنامه: 13:35:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

بسته رفع سفیدی مو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:37:00
 • پایان برنامه: 15:07:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی تنها در خانه 03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:11:00
 • پایان برنامه: 15:35:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

طنز خودمونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:00
 • پایان برنامه: 15:42:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

بسته رفع سفیدی مو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:42:00
 • پایان برنامه: 15:48:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قاب نقره ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

آبرک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:33:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:00
 • پایان برنامه: 18:07:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سلامت باشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:56:00
 • پایان برنامه: 19:02:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قاب نقره ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:02:00
 • پایان برنامه: 19:22:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

هشتگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:00
 • پایان برنامه: 19:49:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

به وقت ترانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 20:39:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 22:07:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:17:00
 • پایان برنامه: 23:07:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ورزش در فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:32:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

سینمایی تنها در خانه 04

توضیحات برنامه درج نشده است.