جدول پخش

فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:03:46
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

سینمایی زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:46
 • پایان برنامه: 01:09:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

مشاغل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:09:07
 • پایان برنامه: 01:09:22
 • طول برنامه:

هم اکنون کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:09:22
 • پایان برنامه: 02:37:06
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:37:06
 • پایان برنامه: 02:46:12
 • طول برنامه:9 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:46:12
 • پایان برنامه: 02:46:27
 • طول برنامه:

هم اکنون سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:46:27
 • پایان برنامه: 03:32:58
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال چک برگشتی07

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:32:58
 • پایان برنامه: 03:35:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود وطنم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:54
 • پایان برنامه: 04:23:44
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند 618 سیاره زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:44
 • پایان برنامه: 05:00:23
 • طول برنامه:36 دقیقه

دل نوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:23
 • پایان برنامه: 05:00:58
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:58
 • پایان برنامه: 05:03:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

راه امام کلام امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:11
 • پایان برنامه: 05:07:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

فرازی از مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:52
 • پایان برنامه: 05:11:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

تمنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:41
 • پایان برنامه: 05:17:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:17:00
 • پایان برنامه: 05:21:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:49
 • پایان برنامه: 05:27:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:40
 • پایان برنامه: 05:28:39
 • طول برنامه:

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:39
 • پایان برنامه: 05:54:04
 • طول برنامه:25 دقیقه

رواق اندبشه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:54:04
 • پایان برنامه: 05:57:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای روز پنج شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:55
 • پایان برنامه: 05:58:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:56
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر روز یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:03:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

آیین سرور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:57
 • پایان برنامه: 06:05:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:17
 • پایان برنامه: 07:38:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

انتخاب برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:38:17
 • پایان برنامه: 07:42:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ دستان ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:42:38
 • پایان برنامه: 07:46:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:46:52
 • پایان برنامه: 07:53:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

سینما 30نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:53:24
 • پایان برنامه: 07:57:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود پیمان وحدت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:42
 • پایان برنامه: 07:58:03
 • طول برنامه:

روز شمار انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:03
 • پایان برنامه: 07:58:18
 • طول برنامه:

هم اکنون صبح پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:18
 • پایان برنامه: 08:43:02
 • طول برنامه:44 دقیقه

صبح پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:43:02
 • پایان برنامه: 08:43:45
 • طول برنامه:

وله انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:43:45
 • پایان برنامه: 08:48:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود من ایرانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:48:48
 • پایان برنامه: 08:52:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

مشاغل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:52:45
 • پایان برنامه: 08:57:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:45
 • پایان برنامه: 08:58:00
 • طول برنامه:

هم اکنون کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 32 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:34:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

خرده فرمایشات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:09
 • پایان برنامه: 11:37:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:00
 • پایان برنامه: 11:37:21
 • طول برنامه:

روز شمار اننخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:21
 • پایان برنامه: 11:43:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

مشاغل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:24
 • پایان برنامه: 11:46:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:46:58
 • پایان برنامه: 12:08:33
 • طول برنامه:21 دقیقه

حرم سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:33
 • پایان برنامه: 12:14:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:00
 • پایان برنامه: 12:18:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:25
 • پایان برنامه: 12:26:58
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:26:58
 • پایان برنامه: 12:28:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:34
 • پایان برنامه: 12:29:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه استانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:42
 • پایان برنامه: 12:31:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

صدای شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:46
 • پایان برنامه: 12:32:07
 • طول برنامه:

روز شمار انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:07
 • پایان برنامه: 12:35:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:19
 • پایان برنامه: 12:40:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:46
 • پایان برنامه: 12:42:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:01
 • پایان برنامه: 13:07:01
 • طول برنامه:25 دقیقه

فصل انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:01
 • پایان برنامه: 13:10:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:36
 • پایان برنامه: 13:16:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:36
 • پایان برنامه: 13:22:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

تکیه برجای مدرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:22:55
 • پایان برنامه: 13:24:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

انتخاب برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:24:55
 • پایان برنامه: 13:27:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود دست باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:26
 • پایان برنامه: 13:27:32
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:32
 • پایان برنامه: 13:29:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:56
 • پایان برنامه: 13:30:11
 • طول برنامه:

هم اکنون سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:11
 • پایان برنامه: 13:58:53
 • طول برنامه:28 دقیقه

سینمایی زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:53
 • پایان برنامه: 14:01:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:01:44
 • پایان برنامه: 14:49:12
 • طول برنامه:47 دقیقه

سینمایی زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:49:12
 • پایان برنامه: 14:53:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

مشاغل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:53:12
 • پایان برنامه: 15:18:53
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند نقاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:18:53
 • پایان برنامه: 15:21:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود ای ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:21:29
 • پایان برنامه: 15:47:47
 • طول برنامه:26 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:47:47
 • پایان برنامه: 15:48:32
 • طول برنامه:

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:48:32
 • پایان برنامه: 15:48:47
 • طول برنامه:

هم اکنون گمپ گلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:48:47
 • پایان برنامه: 16:35:21
 • طول برنامه:46 دقیقه

گمپ گلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:35:21
 • پایان برنامه: 16:36:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:36:24
 • پایان برنامه: 16:43:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:43:38
 • پایان برنامه: 16:44:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

برد وباخت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:45
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:

هم اکنون اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:04:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ دستان ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:04:21
 • پایان برنامه: 17:04:56
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:04:56
 • پایان برنامه: 17:08:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:08:18
 • پایان برنامه: 17:47:50
 • طول برنامه:39 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:50
 • پایان برنامه: 17:57:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:50
 • پایان برنامه: 17:58:25
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:25
 • پایان برنامه: 18:00:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

صدای آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:53
 • پایان برنامه: 18:03:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

نیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:48
 • پایان برنامه: 18:09:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:00
 • پایان برنامه: 18:13:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:46
 • پایان برنامه: 18:20:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:30
 • پایان برنامه: 18:22:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:17
 • پایان برنامه: 18:29:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

یاد امام وشهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:52
 • پایان برنامه: 18:30:30
 • طول برنامه:

وله انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:30
 • پایان برنامه: 19:25:43
 • طول برنامه:55 دقیقه

ویژه برنامه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:25:43
 • پایان برنامه: 19:30:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

مشاغل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:03
 • پایان برنامه: 19:32:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

انتخاب برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:32:48
 • پایان برنامه: 19:38:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:38:31
 • پایان برنامه: 20:31:14
 • طول برنامه:52 دقیقه

بهارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:14
 • پایان برنامه: 20:34:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود حماسه انتخاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:34:26
 • پایان برنامه: 20:36:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

تریبون آزاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:26
 • پایان برنامه: 20:41:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:41:49
 • پایان برنامه: 20:44:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

امام مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

هم اکنون _ اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:07:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

امام مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:07:54
 • پایان برنامه: 21:11:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

شب آهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:11:31
 • پایان برنامه: 21:16:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:16:19
 • پایان برنامه: 22:50:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 34 دقیقه

انتخاب برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:19
 • پایان برنامه: 22:52:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

صدای شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:08
 • پایان برنامه: 22:54:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:06
 • پایان برنامه: 23:04:06
 • طول برنامه:10 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:04:06
 • پایان برنامه: 23:06:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

گزارش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:06:47
 • پایان برنامه: 23:12:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:12:27
 • پایان برنامه: 23:14:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

طنین حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:14:58
 • پایان برنامه: 23:15:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

هم اکنون _ اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:58
 • پایان برنامه: 23:30:58
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:58
 • پایان برنامه: 23:34:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

خرده فرمایشات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:34:46
 • پایان برنامه: 23:35:21
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:35:21
 • پایان برنامه: 23:51:12
 • طول برنامه:15 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:51:12
 • پایان برنامه: 23:51:47
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:51:47
 • پایان برنامه: 23:53:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:53:36
 • پایان برنامه: 23:53:51
 • طول برنامه:

هم اکنون _ فیلم سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:53:51
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

سینمایی شوخی ممنوع

توضیحات برنامه درج نشده است.