جدول پخش

فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:24:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:24:00
 • پایان برنامه: 00:25:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی یتیم خانه ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:25:00
 • پایان برنامه: 02:09:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 44 دقیقه

سینمایی در مسیر تندباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:09:00
 • پایان برنامه: 02:12:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:12:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:25:00
 • پایان برنامه: 03:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:28:00
 • پایان برنامه: 03:39:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:39:00
 • پایان برنامه: 04:26:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند ضیافت اژدها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:00
 • پایان برنامه: 04:29:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:29:00
 • پایان برنامه: 05:02:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:00
 • پایان برنامه: 05:03:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:00
 • پایان برنامه: 05:08:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

فرازی از مناجات امیرالمونین (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

نیایش _ پاییز و زمستاان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:18:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت قرآن کریم _ سوره اسراء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:18:00
 • پایان برنامه: 05:22:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:22:00
 • پایان برنامه: 05:29:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:29:00
 • پایان برنامه: 05:31:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:31:00
 • پایان برنامه: 05:32:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شب شاهچراغ (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:00
 • پایان برنامه: 05:58:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

نغمه ها _ رحیل عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:00
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرامش نهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر روز سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

دکلمه از پارس تا خزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه استانی _ آلبوم استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:09:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:09:00
 • پایان برنامه: 07:11:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

فارسی شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:11:00
 • پایان برنامه: 07:13:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر صبح پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:00
 • پایان برنامه: 07:16:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:16:00
 • پایان برنامه: 07:27:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

سکانس برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:27:00
 • پایان برنامه: 08:43:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

صبح پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:43:00
 • پایان برنامه: 08:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باغ موزه دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:44:00
 • پایان برنامه: 08:46:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:46:00
 • پایان برنامه: 08:52:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقتصاد مقاومتی _ شغل سنتی در برابر شغل دانش بنیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:52:00
 • پایان برنامه: 09:07:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:07:00
 • پایان برنامه: 09:08:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره دعا و اذان برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:08:00
 • پایان برنامه: 09:11:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:11:00
 • پایان برنامه: 09:57:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:00
 • پایان برنامه: 09:58:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی در مسیر تندباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:00
 • پایان برنامه: 09:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر دومین جشنواره پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:16:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:16:00
 • پایان برنامه: 11:18:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر فارسی شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:18:00
 • پایان برنامه: 11:19:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باغ موزه دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:00
 • پایان برنامه: 11:46:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نیمه پنهان ماه _ شهید دوران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:46:00
 • پایان برنامه: 11:47:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر روابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:47:00
 • پایان برنامه: 11:49:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر جشنواره دعا و اذان برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:00
 • پایان برنامه: 12:09:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

حرم سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:00
 • پایان برنامه: 12:14:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم _ سوره احزاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:00
 • پایان برنامه: 12:19:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:19:00
 • پایان برنامه: 12:28:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:00
 • پایان برنامه: 12:33:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله مسجد جامع لامرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:00
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موزیک تصویر _ بزرگداشت مادران شهداء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر دومین جشنواره پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:00
 • پایان برنامه: 12:38:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:00
 • پایان برنامه: 13:17:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

دستاورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:17:00
 • پایان برنامه: 13:19:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر فارسی شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:00
 • پایان برنامه: 15:26:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 5 دقیقه

سینمایی در مسیر تند باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:26:00
 • پایان برنامه: 15:27:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:27:00
 • پایان برنامه: 15:46:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

شب شعر یاس کبود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:46:00
 • پایان برنامه: 15:47:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی یتیم خانه ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:47:00
 • پایان برنامه: 15:49:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:49:00
 • پایان برنامه: 15:50:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

رسم عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:50:00
 • پایان برنامه: 15:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر روابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:00
 • پایان برنامه: 16:39:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

گمپ گلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:39:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر دومین جشنواره پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:00
 • پایان برنامه: 16:41:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعلام برنامه های زمستان رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:41:00
 • پایان برنامه: 16:43:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:43:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ علمدار رضا _ شاهچراغ (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر روابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:00
 • پایان برنامه: 17:13:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

گزارش روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:13:00
 • پایان برنامه: 17:14:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر یاغ موزه باغ دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:14:00
 • پایان برنامه: 17:43:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

حرف آخر _کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:00
 • پایان برنامه: 17:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:44:00
 • پایان برنامه: 17:51:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نقش یاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:51:00
 • پایان برنامه: 17:52:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اعلام برنامه لیستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:00
 • پایان برنامه: 17:53:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره دعا و اذان برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:00
 • پایان برنامه: 17:59:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

موشن گرافیک علما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:00
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

طعم مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:00
 • پایان برنامه: 18:09:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت قرآن کریم _ سوره قلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:00
 • پایان برنامه: 18:14:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:14:00
 • پایان برنامه: 18:21:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:00
 • پایان برنامه: 18:22:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:00
 • پایان برنامه: 18:23:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:00
 • پایان برنامه: 18:24:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه شیراز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:24:00
 • پایان برنامه: 18:26:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:00
 • پایان برنامه: 18:34:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:34:00
 • پایان برنامه: 19:08:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

هم ولایتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:08:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

فارسی شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 19:11:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:11:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی یتیم خانه ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:00
 • پایان برنامه: 20:03:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:03:00
 • پایان برنامه: 20:27:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

فصل اول طنز خودمونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:00
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:00
 • پایان برنامه: 20:29:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:00
 • پایان برنامه: 20:38:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

گام دوم _ توصیه رهبری به جوانان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:38:00
 • پایان برنامه: 20:44:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه حضرت شاهچراغ (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:06:00
 • پایان برنامه: 21:11:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:11:00
 • پایان برنامه: 22:08:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

فارسی شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:08:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر صبح پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:11:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعلام برنامه های رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:11:00
 • پایان برنامه: 22:14:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:14:00
 • پایان برنامه: 23:13:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

ورزش فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:13:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک اولین ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:34:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

شب آهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:34:00
 • پایان برنامه: 23:42:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:42:00
 • پایان برنامه: 23:43:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی یتیم خانه ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:43:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:16 دقیقه

سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.