جدول پخش

فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:31:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

سینمایی مرد مورچه ای و زنبور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:31:21
 • پایان برنامه: 01:32:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی فرشته ها باهم می آیند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:32:21
 • پایان برنامه: 01:32:36
 • طول برنامه:

هم اکنون کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:32:36
 • پایان برنامه: 02:42:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:42:36
 • پایان برنامه: 02:45:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:44
 • پایان برنامه: 02:56:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:56:25
 • پایان برنامه: 03:01:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:06
 • پایان برنامه: 03:04:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:04:14
 • پایان برنامه: 03:04:29
 • طول برنامه:

هم اکنون سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:04:29
 • پایان برنامه: 03:53:41
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال چک برگشتی 03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:41
 • پایان برنامه: 03:56:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:56:49
 • پایان برنامه: 04:18:39
 • طول برنامه:21 دقیقه

فصل انتخاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:39
 • پایان برنامه: 05:03:47
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:47
 • پایان برنامه: 05:04:05
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:05
 • پایان برنامه: 05:07:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:13
 • پایان برنامه: 05:07:48
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:48
 • پایان برنامه: 05:12:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

فرازی از مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:29
 • پایان برنامه: 05:14:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

طعم مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:10
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:24:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:49
 • پایان برنامه: 05:29:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:29:30
 • پایان برنامه: 05:30:29
 • طول برنامه:

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:29
 • پایان برنامه: 05:30:45
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:45
 • پایان برنامه: 05:58:24
 • طول برنامه:27 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام موسوی خراسانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:24
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر روز یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:03:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ

دیار فرهیحته

 • شروع برنامه:06:03:57
 • پایان برنامه: 06:06:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله شبکه استانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:12
 • پایان برنامه: 06:09:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:09:20
 • پایان برنامه: 06:19:53
 • طول برنامه:10 دقیقه

آلبوم استان فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:19:53
 • پایان برنامه: 07:19:21
 • طول برنامه:59 دقیقه

انتخاب برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:19:21
 • پایان برنامه: 07:19:42
 • طول برنامه:

روز شمار انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:19:42
 • پایان برنامه: 07:20:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال چک برگشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:43
 • پایان برنامه: 07:39:05
 • طول برنامه:18 دقیقه

فصل انتخاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:39:05
 • پایان برنامه: 07:39:47
 • طول برنامه:

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:39:47
 • پایان برنامه: 07:51:28
 • طول برنامه:11 دقیقه

نسیم تامینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:51:28
 • پایان برنامه: 07:54:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:36
 • پایان برنامه: 07:59:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:17
 • پایان برنامه: 08:00:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی مرد مورچه ای و زنبور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:17
 • پایان برنامه: 08:50:01
 • طول برنامه:49 دقیقه

هم اکنون صبح پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:01
 • پایان برنامه: 08:59:15
 • طول برنامه:9 دقیقه

چهل تیکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:15
 • پایان برنامه: 09:00:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی فرشته ها باهم می آیند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:15
 • پایان برنامه: 09:00:30
 • طول برنامه:

هم اکنون سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:30
 • پایان برنامه: 09:43:50
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال چک برگشتی 04

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:43:50
 • پایان برنامه: 09:44:35
 • طول برنامه:

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:44:35
 • پایان برنامه: 09:47:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

این چندقیقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:47:48
 • پایان برنامه: 09:54:29
 • طول برنامه:6 دقیقه

تکیه برجای مدرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:29
 • پایان برنامه: 09:59:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:05
 • پایان برنامه: 09:59:26
 • طول برنامه:

روز شمار انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:26
 • پایان برنامه: 09:59:41
 • طول برنامه:

هم اکنون کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:41
 • پایان برنامه: 11:15:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:11
 • پایان برنامه: 11:16:08
 • طول برنامه:

تیزر انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:16:08
 • پایان برنامه: 11:22:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:02
 • پایان برنامه: 11:24:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

صد ترفند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:46
 • پایان برنامه: 11:26:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:26:56
 • پایان برنامه: 11:29:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

با قانون آشنا شویم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:45
 • پایان برنامه: 11:30:03
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:03
 • پایان برنامه: 11:48:03
 • طول برنامه:18 دقیقه

ویژه برنامه نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:48:03
 • پایان برنامه: 11:48:49
 • طول برنامه:

انتخاب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:48:49
 • پایان برنامه: 12:08:49
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند نقاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:49
 • پایان برنامه: 12:09:04
 • طول برنامه:

تصویر موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:04
 • پایان برنامه: 12:10:00
 • طول برنامه:

بیندیشیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:14:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:00
 • پایان برنامه: 12:18:36
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:36
 • پایان برنامه: 12:25:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:30
 • پایان برنامه: 12:27:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:06
 • پایان برنامه: 12:29:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

لاله های آسمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:11
 • پایان برنامه: 12:30:05
 • طول برنامه:

وله تمدن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:05
 • پایان برنامه: 12:33:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:10
 • پایان برنامه: 12:33:31
 • طول برنامه:

روز شمار انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:31
 • پایان برنامه: 13:32:31
 • طول برنامه:59 دقیقه

بهارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:31
 • پایان برنامه: 13:35:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:23
 • پایان برنامه: 13:35:29
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:29
 • پایان برنامه: 13:38:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:38:20
 • پایان برنامه: 13:38:35
 • طول برنامه:

هم اکنون سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:38:35
 • پایان برنامه: 14:09:59
 • طول برنامه:31 دقیقه

سینمایی مرد مورچه ای و زنبور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:09:59
 • پایان برنامه: 14:14:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:14:43
 • پایان برنامه: 15:20:43
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

سینمایی مرد مورچه ای و زنبور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:20:43
 • پایان برنامه: 15:21:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی فرشته ها باهم می آیند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:21:43
 • پایان برنامه: 15:22:04
 • طول برنامه:

روز شمار انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:22:04
 • پایان برنامه: 15:53:04
 • طول برنامه:31 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:53:04
 • پایان برنامه: 15:55:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:11
 • پایان برنامه: 15:55:26
 • طول برنامه:

هم اکنون گمپ گلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:26
 • پایان برنامه: 16:37:40
 • طول برنامه:42 دقیقه

گمپ گلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:37:40
 • پایان برنامه: 16:37:58
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:37:58
 • پایان برنامه: 16:38:19
 • طول برنامه:

روز شمار انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:38:19
 • پایان برنامه: 16:44:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:09
 • پایان برنامه: 16:44:45
 • طول برنامه:

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:45
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:

هم اکنون اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:02:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:02:11
 • پایان برنامه: 17:02:46
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:02:46
 • پایان برنامه: 17:07:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:07:12
 • پایان برنامه: 17:07:27
 • طول برنامه:

هم اکنون کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:07:27
 • پایان برنامه: 17:58:12
 • طول برنامه:50 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:12
 • پایان برنامه: 17:59:00
 • طول برنامه:

وله انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:00
 • پایان برنامه: 17:59:35
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:35
 • پایان برنامه: 18:02:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

نیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:30
 • پایان برنامه: 18:07:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:00
 • پایان برنامه: 18:11:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:11:25
 • پایان برنامه: 18:18:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:18:10
 • پایان برنامه: 18:19:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:19:33
 • پایان برنامه: 18:22:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر فهما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:07
 • پایان برنامه: 18:23:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه استانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:20
 • پایان برنامه: 18:26:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:28
 • پایان برنامه: 18:36:31
 • طول برنامه:10 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:36:31
 • پایان برنامه: 18:37:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:37:31
 • پایان برنامه: 18:48:44
 • طول برنامه:11 دقیقه

گزارش روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:48:44
 • پایان برنامه: 18:48:59
 • طول برنامه:

هم اکنون طنز خودمونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:48:59
 • پایان برنامه: 19:29:47
 • طول برنامه:40 دقیقه

طنز خودمونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:47
 • پایان برنامه: 19:30:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی فرشته ها باهم می آیند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:47
 • پایان برنامه: 19:49:09
 • طول برنامه:18 دقیقه

فصل انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:49:09
 • پایان برنامه: 19:51:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:16
 • پایان برنامه: 19:57:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:19
 • پایان برنامه: 19:57:34
 • طول برنامه:

هم اکنون سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:34
 • پایان برنامه: 20:30:44
 • طول برنامه:33 دقیقه

سریال ناخونک 69

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:44
 • پایان برنامه: 20:31:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی فرشته ها باهم می آیند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:44
 • پایان برنامه: 20:32:05
 • طول برنامه:

روز شمار انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:05
 • پایان برنامه: 20:33:03
 • طول برنامه:

تیزر راهپیمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:03
 • پایان برنامه: 20:39:56
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:39:56
 • پایان برنامه: 20:44:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نور هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

هم اکنون _ اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:11:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:11:03
 • پایان برنامه: 22:02:22
 • طول برنامه:51 دقیقه

انتخاب برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:22
 • پایان برنامه: 22:05:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:30
 • پایان برنامه: 22:08:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:08:57
 • پایان برنامه: 23:08:06
 • طول برنامه:59 دقیقه

بهارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:08:06
 • پایان برنامه: 23:08:41
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:08:41
 • پایان برنامه: 23:14:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:14:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

هم اکنون _ اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:34:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:34:41
 • پایان برنامه: 23:35:16
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:35:16
 • پایان برنامه: 23:39:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:39:17
 • پایان برنامه: 23:49:17
 • طول برنامه:10 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:49:17
 • پایان برنامه: 23:49:52
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:49:52
 • پایان برنامه: 23:53:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:53:00
 • پایان برنامه: 23:56:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:56:27
 • پایان برنامه: 23:56:42
 • طول برنامه:

هم اکنون _ فیلم سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:56:42
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

سینمایی فرشته ها باهم می آیند

توضیحات برنامه درج نشده است.