جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال پژمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:21:00
 • پایان برنامه: 01:46:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی فرمانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:49:00
 • پایان برنامه: 03:04:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:07:00
 • پایان برنامه: 03:22:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

رنگ شادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:22:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

مستند حیات در رگهای سرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

نغمه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:52:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:52:00
 • پایان برنامه: 05:58:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ویژه برنامه روز عرفه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:00
 • پایان برنامه: 07:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

شب پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:00
 • پایان برنامه: 07:37:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

رنگ شادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:38:00
 • پایان برنامه: 08:23:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال پژمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:25:00
 • پایان برنامه: 08:33:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

قاب نقره ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:00
 • پایان برنامه: 08:42:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:42:00
 • پایان برنامه: 08:57:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:04:00
 • پایان برنامه: 09:51:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند مسابقه فرمانده _ فصل سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:00
 • پایان برنامه: 11:44:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

در سرزمین وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:54:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:54:00
 • پایان برنامه: 12:23:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

رواق اندیشه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:00
 • پایان برنامه: 12:43:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

حرم سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 12:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

فرازی از مناجات امیرالمونین (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:08:00
 • پایان برنامه: 13:14:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:00
 • پایان برنامه: 14:44:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی فرمانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:46:00
 • پایان برنامه: 15:24:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

انیمیشن ماجراهای سند باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:27:00
 • پایان برنامه: 18:17:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 50 دقیقه

دعای عرفه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 19:05:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال پژمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:08:00
 • پایان برنامه: 19:36:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

گپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:00
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:17:00
 • پایان برنامه: 20:41:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

نسیم فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:03:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:06:00
 • پایان برنامه: 22:37:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

ویژه عید قربان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:42:00
 • پایان برنامه: 23:10:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

فصل دوم طنز خودمونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:37:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال پژمان

توضیحات برنامه درج نشده است.