جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال مظنون 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:16:00
 • پایان برنامه: 01:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 42 دقیقه

سینمایی اتوبوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:00
 • پایان برنامه: 03:17:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:00
 • پایان برنامه: 04:14:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

مستند دنیاهای نا دیدنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:51:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:00
 • پایان برنامه: 05:04:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن کریم _ سوره ص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:51:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:52:00
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

رسم عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:08
 • پایان برنامه: 06:23:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

رنگ شادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:25:00
 • پایان برنامه: 07:26:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

شب پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:00
 • پایان برنامه: 07:41:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

نسیم تامینی _ سکانسی از فیلم اسباب بازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:48:00
 • پایان برنامه: 08:31:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال مظنون 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:32:00
 • پایان برنامه: 08:39:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قاب نقره ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:43:00
 • پایان برنامه: 08:58:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:00
 • پایان برنامه: 09:49:57
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند مسابقه فرمانده _ فصل سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:52:00
 • پایان برنامه: 09:59:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

سینما 30 نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:03:00
 • پایان برنامه: 11:18:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:00
 • پایان برنامه: 11:47:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

در سرزمین وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:47:00
 • پایان برنامه: 12:17:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

رواق اندیشه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:39:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

همپای آب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 12:59:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

حرم سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:00
 • پایان برنامه: 13:17:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

رسم عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:00
 • پایان برنامه: 15:14:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 42 دقیقه

سینمایی اتوبوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:26:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

دیدنی های ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:27:00
 • پایان برنامه: 15:54:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

یادگیری برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:00
 • پایان برنامه: 16:41:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

انیمیشن ماجراهای سندباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:02:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:16:00
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سلامت باشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال مظنون 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:53:00
 • پایان برنامه: 19:41:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

خانه ملت _ قسمت 06

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:00
 • پایان برنامه: 19:57:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم _ سوره احزاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:02:00
 • پایان برنامه: 20:11:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:16:00
 • پایان برنامه: 20:27:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

مینوی هزاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرود ایستاده ایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:03:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:06:00
 • پایان برنامه: 21:58:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

گلچین خوشا شیراز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:00
 • پایان برنامه: 23:11:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

گپ قسمت 28

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:36:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال مظنون 24

توضیحات برنامه درج نشده است.