جدول پخش

فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:01:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

سینمایی خانه ای کنار ابرها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:04:00
 • پایان برنامه: 01:33:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

فرماندهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:11
 • پایان برنامه: 01:44:11
 • طول برنامه:9 دقیقه

شب شعر عاشورا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:45:11
 • پایان برنامه: 02:40:14
 • طول برنامه:55 دقیقه

سریال خاک سرخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:43:16
 • پایان برنامه: 04:12:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

فصل شیدایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:19
 • پایان برنامه: 04:26:18
 • طول برنامه:13 دقیقه

پیر غلامان حسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:18
 • پایان برنامه: 04:32:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم-سوره غافر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:32:00
 • پایان برنامه: 04:37:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:25
 • پایان برنامه: 04:49:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

دعای روز دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:49
 • پایان برنامه: 05:23:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی مذهبی-آیت الله بهشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:11
 • پایان برنامه: 05:58:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند محرمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:24
 • پایان برنامه: 06:26:25
 • طول برنامه:20 دقیقه

پیر غلامان حسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:00
 • پایان برنامه: 07:02:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

فرماندهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 08:36:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

فصل شیدایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:41:00
 • پایان برنامه: 08:56:33
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:54:33
 • طول برنامه:54 دقیقه

سریال خاک سرخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:33
 • پایان برنامه: 11:01:00
 • طول برنامه:1 ساعت

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:00
 • پایان برنامه: 11:12:59
 • طول برنامه:11 دقیقه

نای نینوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:14:00
 • پایان برنامه: 11:21:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:23:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

حدیث عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:47:25
 • پایان برنامه: 11:53:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم-سوره بقره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:40
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

سراب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 12:51:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

خواص بی خواص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:00
 • پایان برنامه: 13:18:29
 • طول برنامه:27 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:27
 • پایان برنامه: 13:27:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:59:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

سینمایی خانه ای کنار ابرها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:26:24
 • طول برنامه:26 دقیقه

برف های خونین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:31:00
 • پایان برنامه: 15:36:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

شکوه یاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:37:57
 • پایان برنامه: 15:44:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:47:11
 • پایان برنامه: 16:22:11
 • طول برنامه:35 دقیقه

انیمیشن تپه عقاب ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:23:00
 • پایان برنامه: 16:39:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

مستند چک چکو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:07:00
 • پایان برنامه: 17:34:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

یادگیری برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:41:00
 • پایان برنامه: 18:02:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

خورشید بر نیزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:04:31
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم-سوره مائده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:00
 • پایان برنامه: 18:18:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:18:07
 • پایان برنامه: 18:29:07
 • طول برنامه:11 دقیقه

زیارت وارث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:39:00
 • پایان برنامه: 18:46:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:46:00
 • پایان برنامه: 19:36:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سلامت باشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 20:39:27
 • طول برنامه:59 دقیقه

سریال خاک سرخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:30
 • پایان برنامه: 21:16:57
 • طول برنامه:15 دقیقه

خوان محرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:20:38
 • پایان برنامه: 22:50:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

فصل شیدایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:25
 • پایان برنامه: 22:57:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

خاطره عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:41:54
 • طول برنامه:26 دقیقه

خورشید بر نیزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:39
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

سینمایی سبز به رنگ زمرد

توضیحات برنامه درج نشده است.