جدول پخش

فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:38:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:38:00
 • پایان برنامه: 00:39:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعلام برنامه های زمستان رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:39:00
 • پایان برنامه: 02:08:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

سینمایی شیر سنگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:08:00
 • پایان برنامه: 02:09:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:09:00
 • پایان برنامه: 02:12:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:12:00
 • پایان برنامه: 03:28:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:28:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر صبح پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر روابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:31:00
 • پایان برنامه: 04:04:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:04:00
 • پایان برنامه: 04:05:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر دومین جشنواره پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 05:03:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

مستند سفر به آمادای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:00
 • پایان برنامه: 05:04:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اعلام برنامه لیستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:00
 • پایان برنامه: 05:07:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

وصیت نامه شهداء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:00
 • پایان برنامه: 05:09:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

جان کلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:09:00
 • پایان برنامه: 05:14:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

فرازی از مناجات امیرالمونین (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:00
 • پایان برنامه: 05:19:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم _ سوره بقره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:19:00
 • پایان برنامه: 05:23:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:23:00
 • پایان برنامه: 05:27:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:00
 • پایان برنامه: 05:28:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:00
 • پایان برنامه: 05:33:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

دعای روز یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:00
 • پایان برنامه: 05:34:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:00
 • پایان برنامه: 05:35:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله تپه نورالشهداء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:38:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:38:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

آلبوم استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 05:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نقش یاد _ معرق کاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:56:00
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

وله کبوترها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر روز یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:04:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ دیار فرهیخته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:00
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه استانی آبرنگ ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:08:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:00
 • پایان برنامه: 07:09:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

فارسی شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:09:00
 • پایان برنامه: 07:12:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:12:00
 • پایان برنامه: 07:26:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

سکانس برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:26:00
 • پایان برنامه: 07:27:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی شیر سنگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:27:00
 • پایان برنامه: 08:29:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

صبح پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:37:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

دیدنی های ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:37:00
 • پایان برنامه: 08:38:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر روابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:38:00
 • پایان برنامه: 08:53:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:53:00
 • پایان برنامه: 08:54:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باغ موزه دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعلام برنامه های زمستان رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 09:38:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:38:00
 • پایان برنامه: 09:39:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی شیر سنگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:39:00
 • پایان برنامه: 09:46:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قاب نقره ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:46:00
 • پایان برنامه: 09:47:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:47:00
 • پایان برنامه: 09:57:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

با نمایندگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:00
 • پایان برنامه: 10:01:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:01:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:16:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:16:00
 • پایان برنامه: 11:19:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:00
 • پایان برنامه: 11:38:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

شگفتی های فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:38:00
 • پایان برنامه: 11:42:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود _ ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:00
 • پایان برنامه: 11:43:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باغ موزه دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:00
 • پایان برنامه: 11:47:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:47:00
 • پایان برنامه: 12:07:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

حرم سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:00
 • پایان برنامه: 12:14:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن کریم _ سوره قلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:00
 • پایان برنامه: 12:19:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:19:00
 • پایان برنامه: 12:26:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:26:00
 • پایان برنامه: 12:27:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:00
 • پایان برنامه: 12:28:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله سید تاج الدین غریب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:00
 • پایان برنامه: 12:43:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مستند _ ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:00
 • پایان برنامه: 12:46:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:00
 • پایان برنامه: 13:31:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مشاور شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:00
 • پایان برنامه: 13:32:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر روابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:00
 • پایان برنامه: 13:33:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:00
 • پایان برنامه: 15:02:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

سینمایی شیر سنگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:00
 • پایان برنامه: 15:03:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیز سینمایی گمشدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:03:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:49:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستند 6 درجه ی که زمین را تغییر میدهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:49:00
 • پایان برنامه: 15:51:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر فارسی شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:00
 • پایان برنامه: 16:39:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

گمپ گلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:39:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر دومین جشنواره پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:00
 • پایان برنامه: 16:43:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:43:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ بزرگداشت حضرت شاهچراغ (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعلام برنامه های زمستان رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:00
 • پایان برنامه: 17:13:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:13:00
 • پایان برنامه: 17:43:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر _ کارنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:00
 • پایان برنامه: 17:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:44:00
 • پایان برنامه: 17:51:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:51:00
 • پایان برنامه: 17:52:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

مونس قلب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تمنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن کریم _ سوره قلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:00
 • پایان برنامه: 18:12:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:12:00
 • پایان برنامه: 18:19:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:19:00
 • پایان برنامه: 18:21:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:00
 • پایان برنامه: 18:23:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:00
 • پایان برنامه: 18:24:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره دعا و اذان برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:24:00
 • پایان برنامه: 18:27:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:00
 • پایان برنامه: 18:34:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:34:00
 • پایان برنامه: 18:35:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:35:00
 • پایان برنامه: 19:05:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند رویاها واقعیت دارند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 19:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعلام برنامه های زمستان رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:06:00
 • پایان برنامه: 19:13:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:13:00
 • پایان برنامه: 19:17:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:17:00
 • پایان برنامه: 20:02:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:02:00
 • پایان برنامه: 20:03:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر روابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:03:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:10:00
 • پایان برنامه: 20:13:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:13:00
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

طنز خودمونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:00
 • پایان برنامه: 20:42:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:42:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک اهداف دشمن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:11:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:11:00
 • پایان برنامه: 22:12:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

فارسی شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:12:00
 • پایان برنامه: 22:13:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:13:00
 • پایان برنامه: 22:16:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:16:00
 • پایان برنامه: 22:17:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:17:00
 • پایان برنامه: 22:18:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:18:00
 • پایان برنامه: 23:14:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

ورزش فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:14:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعلام برنامه های زمستان رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:46:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

نمای نزدیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:46:00
 • پایان برنامه: 23:47:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:47:00
 • پایان برنامه: 23:48:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:48:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:11 دقیقه

سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.