جدول پخش

فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:27:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

سریال چک برگشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:00
 • پایان برنامه: 02:42:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 13 دقیقه

سینمایی هری پاتر 06

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:47:00
 • پایان برنامه: 03:17:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند فرماندهان _ دفاع مقدس و شهداء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:18:00
 • پایان برنامه: 04:14:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:48:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

نغمه ها _ از بودن و نبودن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:00
 • پایان برنامه: 05:04:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قران کریم _ سوره بروج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:09:00
 • پایان برنامه: 05:16:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:47:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 05:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:15:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

سکانس برتر _ مادر زن سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:16:00
 • پایان برنامه: 07:16:00
 • طول برنامه:1 ساعت

طنز پیشگان _ رابین و ویلیامز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صبح پارسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:00
 • پایان برنامه: 09:42:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال چک برگشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:43:00
 • پایان برنامه: 09:56:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

رنگ شادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

کاشانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:00
 • پایان برنامه: 11:37:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

نگاه روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 11:58:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:00
 • پایان برنامه: 12:24:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

حرم سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:00
 • پایان برنامه: 12:53:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:03:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

قاب نقره ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:04:00
 • پایان برنامه: 15:17:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 13 دقیقه

سینمایی هری پاتر 06

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:18:00
 • پایان برنامه: 15:24:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آلبوم استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:27:00
 • پایان برنامه: 15:54:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

یادگیری برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:39:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

گمپ گلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:06:00
 • پایان برنامه: 17:16:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

عارفانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:16:00
 • پایان برنامه: 17:22:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم _ سوره انسان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:00
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:00
 • پایان برنامه: 18:06:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

سوسنگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:00
 • پایان برنامه: 18:53:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مشاور شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:53:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

دیدنی های ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال چک برگشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

رنگ شادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:13:00
 • پایان برنامه: 20:39:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

فصل دوم خودمونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:09:00
 • پایان برنامه: 22:08:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

فارسی شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 23:14:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:36:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال چک برگشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.