جدول پخش

کرمانشاه
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:38:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

سینمایی تسخیر ناپذیران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:38:00
 • پایان برنامه: 01:39:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:39:00
 • پایان برنامه: 01:41:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:41:00
 • پایان برنامه: 01:44:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:44:00
 • پایان برنامه: 02:17:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

سریال نفس ق27

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:17:00
 • پایان برنامه: 02:18:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:18:00
 • پایان برنامه: 02:19:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم استیشن انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:19:00
 • پایان برنامه: 02:46:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:46:00
 • پایان برنامه: 02:48:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ارم هوایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:48:00
 • پایان برنامه: 02:51:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:51:00
 • پایان برنامه: 02:58:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

رنگارنگ زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:00
 • پایان برنامه: 04:11:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

سینمایی عشق میراث جاودان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:11:00
 • پایان برنامه: 04:12:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم هوایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:19:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میهن(انتخابات)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:19:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند علمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خرده روایتها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:13:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:13:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آرم پارک کوهستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:19:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

با شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:19:00
 • پایان برنامه: 05:33:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث شریف کسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:00
 • پایان برنامه: 05:36:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

ذکر- دعا -صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:36:00
 • پایان برنامه: 05:54:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

تلاوت - اذان -نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:54:00
 • پایان برنامه: 05:57:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای فرج-ذکر روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:00
 • پایان برنامه: 05:58:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم امام زاده احمد سنقر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

شوق زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اسلاید-سرود ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:00
 • پایان برنامه: 06:04:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم استیشن انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:00
 • پایان برنامه: 06:34:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند قوم نگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:34:00
 • پایان برنامه: 06:35:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:00
 • پایان برنامه: 06:37:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:37:00
 • پایان برنامه: 06:39:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:39:00
 • پایان برنامه: 07:29:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

گلچین صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم استیشن انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سلام کرمانشاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم گرافیکی زمستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:21:00
 • پایان برنامه: 08:23:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:23:00
 • پایان برنامه: 08:27:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

موج حماسه(انتخابات)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:27:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

هزار نقش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:03:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

تکرار سریال نفس ق 27

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:03:00
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:09:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

با قانون آشنا شویم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:09:00
 • پایان برنامه: 09:12:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

بیانات امام (ره) درخصوص انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:12:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ حماسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:18:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه ذوالفقار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:18:00
 • پایان برنامه: 09:22:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

بهترین اتنخاب ما(انتخابات)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:22:00
 • پایان برنامه: 09:24:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:24:00
 • پایان برنامه: 09:25:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم کوه پراو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:25:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تکرار جنگل بلوط(کودک)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 09:58:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

ما در سرنوشت کشورمان سهیم هستیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تکرار شب قند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 10:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم مکعبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:51:00
 • پایان برنامه: 10:53:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:53:00
 • پایان برنامه: 10:59:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

مثنوی اقوام ایرانی(انتخابات)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم روستای شمشیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

صدای شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:46:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم کنگاور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:46:00
 • پایان برنامه: 11:49:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

دست تقدیر(انتخابات)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:14:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند نقاب ق9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:00
 • پایان برنامه: 12:17:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

بیانات رهبری در خصوص انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:17:00
 • پایان برنامه: 12:19:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:19:00
 • پایان برنامه: 12:23:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه ذولفقار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ارم هوایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:26:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم شهدای گمنام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:26:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

با شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:33:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

ادعیه و نیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:00
 • پایان برنامه: 12:54:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت -اذان -نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:54:00
 • پایان برنامه: 12:58:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعا -نیایش-ذکر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانه مهر بانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 13:52:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:52:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

ما در سرنوشت کشورمان سهیم هستیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 15:24:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

سینمایی آفتاب پس از بارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:24:00
 • پایان برنامه: 15:25:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم دیار قهرمانان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:25:00
 • پایان برنامه: 15:31:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

رنگارنگ زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:31:00
 • پایان برنامه: 15:33:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:33:00
 • پایان برنامه: 15:36:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ بهار طبیعت(انتخابات)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:36:00
 • پایان برنامه: 15:39:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

بیانات رهبری در خصوص انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:39:00
 • پایان برنامه: 16:08:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

جنگل بلوط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:08:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مشارکتی حرف اخر ق 52

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:21:00
 • پایان برنامه: 16:23:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:23:00
 • پایان برنامه: 16:29:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:53:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

بیانات رهبری در خصوص انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

شجره طیبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشارکتی حرف آخر ق 52

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مسیر روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:19:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

با شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:19:00
 • پایان برنامه: 18:22:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعا -نیایش- صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:00
 • پایان برنامه: 18:41:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت اذان ونماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:41:00
 • پایان برنامه: 19:21:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

رودر رو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:21:00
 • پایان برنامه: 19:29:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک ایه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:00
 • پایان برنامه: 20:01:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:00
 • پایان برنامه: 20:22:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:00
 • پایان برنامه: 20:29:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:00
 • پایان برنامه: 21:29:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ارتباط زنده با شبکه 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:00
 • پایان برنامه: 21:32:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

بیانات امام (ره) درخصوص انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:32:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:00
 • پایان برنامه: 22:17:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال نفس ق28

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:17:00
 • پایان برنامه: 22:23:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:23:00
 • پایان برنامه: 22:32:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

مشارکتی حرف آخر ق 52

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:32:00
 • پایان برنامه: 22:33:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم دیار قهرمانان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:33:00
 • پایان برنامه: 22:36:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه- ذولفقار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:36:00
 • پایان برنامه: 22:39:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:39:00
 • پایان برنامه: 22:40:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:40:00
 • پایان برنامه: 22:47:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

وصیت نامه سردار شهید سلیمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ حماسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 22:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:00
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:23:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

بیانات رهبری در خصوص انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:00
 • پایان برنامه: 23:24:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اوای دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:56:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:56:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.