جدول پخش

کرمانشاه
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:23:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:24:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:14:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

تکرار سریال ق17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:19:00
 • پایان برنامه: 03:39:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

تکرار سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:47:00
 • پایان برنامه: 04:34:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند علمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:00
 • پایان برنامه: 04:56:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

حدیث شریف کسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:00
 • پایان برنامه: 05:02:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ادعیه ویژه اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:00
 • پایان برنامه: 05:22:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ویِژه اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:00
 • پایان برنامه: 05:58:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

اعلام -مستند علمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:52:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

مستند علم و صنعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:00
 • پایان برنامه: 07:56:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گلچین صحبگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:00
 • پایان برنامه: 08:13:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه سنا باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:17:00
 • پایان برنامه: 08:52:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند با سیمره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:52:00
 • پایان برنامه: 09:03:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

صدای شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تکرار شهربازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 11:02:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تکرار سریال آمین ق 17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:02:00
 • پایان برنامه: 12:02:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تکرار گلاریژان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:23:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ویِژه اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:00
 • پایان برنامه: 12:43:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ارتباط با موکبهای سطح استان 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:00
 • پایان برنامه: 13:33:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانه مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:00
 • پایان برنامه: 13:53:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

انیمیشن مهاجران ق21

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:00
 • پایان برنامه: 15:14:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

سینمایی یخ 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:18:00
 • پایان برنامه: 15:43:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

نماز جمعه شهرستانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:43:00
 • پایان برنامه: 16:13:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شهربازی ( کودک )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:13:00
 • پایان برنامه: 16:23:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ارتباط با موکبهای سطح استان2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 17:52:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

برنامه مستقیم جشنواره سنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 18:16:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

ویژه اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:00
 • پایان برنامه: 19:13:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تکرار خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:23:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

افلاکیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مصرف بهینه برق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:03:00
 • پایان برنامه: 20:17:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

ارتباط با موکبهای سطح استان3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:00
 • پایان برنامه: 20:47:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:00
 • پایان برنامه: 20:53:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

هنر ایرانی -اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:00
 • پایان برنامه: 21:43:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال امین ق18

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:48:00
 • پایان برنامه: 22:48:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شبانه ( گلاریژان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:48:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

اعلام - تکرار سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.