جدول پخش

کرمانشاه
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:03:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

ادامه سینمایی شیار 143

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:00
 • پایان برنامه: 01:04:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:04:00
 • پایان برنامه: 01:08:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:08:00
 • پایان برنامه: 01:53:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تکرار سریال دودکش ق 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:53:00
 • پایان برنامه: 01:57:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:57:00
 • پایان برنامه: 02:22:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:22:00
 • پایان برنامه: 02:26:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:26:00
 • پایان برنامه: 02:43:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

مستند دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:43:00
 • پایان برنامه: 02:46:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:46:00
 • پایان برنامه: 04:28:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 42 دقیقه

سینمایی گروه آ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:00
 • پایان برنامه: 04:32:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:32:00
 • پایان برنامه: 05:12:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:00
 • پایان برنامه: 05:16:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:16:00
 • پایان برنامه: 05:31:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

حدیث شریف کسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:31:00
 • پایان برنامه: 05:35:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

ادعیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ویژه اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صلوات و زیارت روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اسلاید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:03:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 06:57:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند ایرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:00
 • پایان برنامه: 07:04:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:04:00
 • پایان برنامه: 07:54:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

گلچین صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نقاره خانه -صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:08:00
 • پایان برنامه: 08:53:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال دودکش ق 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:53:00
 • پایان برنامه: 08:58:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:00
 • پایان برنامه: 09:13:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مستند نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

صدای شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

برکه ی پرماجرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 10:38:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:38:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

برنامه شبخند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:19:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:00
 • پایان برنامه: 12:14:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

تکرار شبانه(مانگه شو)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:00
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:22:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

با شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:00
 • پایان برنامه: 12:28:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اشراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:00
 • پایان برنامه: 12:31:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

ادعیه قرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:00
 • پایان برنامه: 12:53:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

ویژه اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانه مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 14:11:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن حنا دختری در مزرعه 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:00
 • پایان برنامه: 14:17:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:17:00
 • پایان برنامه: 15:47:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:47:00
 • پایان برنامه: 15:51:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:00
 • پایان برنامه: 16:21:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

برکه ی پرماجرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:25:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر زاگرس - بخش اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

شجره طیبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:00
 • پایان برنامه: 16:58:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:00
 • پایان برنامه: 17:28:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشارکتی کارنامه صد کلاکت 14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:28:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:17:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

تکرار خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:00
 • پایان برنامه: 18:22:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

با شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

ادعیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:46:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

ویژه اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:46:00
 • پایان برنامه: 18:51:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

ذکر روز-یک حدیث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:51:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تکرار هوای تازه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:16:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:16:00
 • پایان برنامه: 19:24:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

افلاکیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:25:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 19:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

کارنامه صد کلاکت 14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:03:00
 • پایان برنامه: 20:06:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:06:00
 • پایان برنامه: 20:31:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تکرار سفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:00
 • پایان برنامه: 20:33:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:00
 • پایان برنامه: 21:03:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تکرار جاده لغزنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:00
 • پایان برنامه: 21:07:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:07:00
 • پایان برنامه: 21:57:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

برنامه شبانه(مانگه شو)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:00
 • پایان برنامه: 22:02:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:00
 • پایان برنامه: 22:08:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

کارنامه صد کلاکت 14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:08:00
 • پایان برنامه: 22:12:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:12:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال دودکش ق 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سینمایی رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.