جدول پخش

کرمانشاه
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:53:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

ادامه سینمایی سرزمین های شاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:58:00
 • پایان برنامه: 01:08:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

فوت کوزه گری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:08:00
 • پایان برنامه: 01:53:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال دزد و پلیس ق 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:58:00
 • پایان برنامه: 02:36:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

مستند با سیمره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:36:00
 • پایان برنامه: 02:44:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:48:00
 • پایان برنامه: 04:18:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

تکرار سینمایی نشانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:00
 • پایان برنامه: 04:24:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:24:00
 • پایان برنامه: 05:21:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

مستند گنجینه های کره زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:00
 • پایان برنامه: 05:27:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:00
 • پایان برنامه: 05:41:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث کسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ویژه اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:00
 • پایان برنامه: 06:11:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:00
 • پایان برنامه: 06:56:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:56:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

گلچین صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:08:00
 • پایان برنامه: 09:03:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مستند ایرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:03:00
 • پایان برنامه: 09:09:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:09:00
 • پایان برنامه: 09:54:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

صدای شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:00
 • پایان برنامه: 10:26:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شهر بازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:28:00
 • پایان برنامه: 11:11:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال دزد و پلیس ق 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تکرار شبانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:00
 • پایان برنامه: 12:33:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ویژه اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانه مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:00
 • پایان برنامه: 13:54:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

انیمیشن پسر شجاع ق 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:00
 • پایان برنامه: 15:24:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سینمایی شفق قطبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:00
 • پایان برنامه: 15:48:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند فرایند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:53:00
 • پایان برنامه: 16:23:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شهر بازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر زاگرس - بخش اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:58:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

شجره طیبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:00
 • پایان برنامه: 17:27:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

مشارکتی حرف آخر ق 61

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

ویژه اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تکرار خانه مهربانی (خانواده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:44:00
 • پایان برنامه: 19:14:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

یه جور دیگه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:17:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

افلاکیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر زاگرس -بخش دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:31:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

مسابقات قویترین مردان ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:57:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

گفتگو (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:06:00
 • پایان برنامه: 22:49:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال دزد و پلیس ق 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:49:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر زاگرس-بخش سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سینمایی شفق قطبی

توضیحات برنامه درج نشده است.