جدول پخش

کرمانشاه
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی روباه در مسیر تاریک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:20:00
 • پایان برنامه: 01:23:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:23:00
 • پایان برنامه: 02:09:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال پادری ق3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:09:00
 • پایان برنامه: 02:19:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میراثی از سناباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:19:00
 • پایان برنامه: 02:21:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:21:00
 • پایان برنامه: 03:51:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

تکرار سینمایی حل و فصل نهایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:51:00
 • پایان برنامه: 03:54:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:00
 • پایان برنامه: 04:23:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 05:17:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

مستند ایرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:17:00
 • پایان برنامه: 05:22:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:22:00
 • پایان برنامه: 05:27:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:00
 • پایان برنامه: 05:43:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

حدیث شریف کسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:43:00
 • پایان برنامه: 05:48:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

ادعیه نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:48:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ذکر روز و صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

ویژه اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

ذکر روز-صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:11:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:00
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 06:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:00
 • پایان برنامه: 06:53:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اسلاید-سرود ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:53:00
 • پایان برنامه: 06:58:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:00
 • پایان برنامه: 07:56:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

گلچین نوروزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:56:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:00
 • پایان برنامه: 08:11:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:11:00
 • پایان برنامه: 09:01:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال پادری ق 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:00
 • پایان برنامه: 09:02:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:00
 • پایان برنامه: 09:47:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:47:00
 • پایان برنامه: 09:48:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:48:00
 • پایان برنامه: 10:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

پویانمایی خرسهای مهربان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:00
 • پایان برنامه: 11:18:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

راهیان نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:18:00
 • پایان برنامه: 11:19:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:00
 • پایان برنامه: 12:19:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تکرار نیلوفرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:19:00
 • پایان برنامه: 12:29:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

راهیان نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانه مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

ادعیه نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ویژه اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 13:47:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ذکر روز-زیارت روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:47:00
 • پایان برنامه: 13:48:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:48:00
 • پایان برنامه: 14:08:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

انیمیشن پینوکیو قسمت 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:08:00
 • پایان برنامه: 14:13:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:13:00
 • پایان برنامه: 15:38:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی موج سرما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:38:00
 • پایان برنامه: 15:39:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:39:00
 • پایان برنامه: 16:04:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ماجرای من و میرزا مراد ق 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:04:00
 • پایان برنامه: 16:05:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:35:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

برنامه کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:35:00
 • پایان برنامه: 16:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:36:00
 • پایان برنامه: 16:44:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

مشارکتی نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:00
 • پایان برنامه: 16:59:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

راهیان نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:00
 • پایان برنامه: 17:07:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

مشارکتی نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:07:00
 • پایان برنامه: 17:08:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:08:00
 • پایان برنامه: 18:03:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مسابقه فرمانده ق 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:00
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه هوش برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

قویترین مردان ایران ق 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:46:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:46:00
 • پایان برنامه: 19:13:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

ارامش بهاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:13:00
 • پایان برنامه: 19:14:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:14:00
 • پایان برنامه: 19:22:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

افلاکیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:22:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:25:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:48:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:48:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ادعیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:09:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

ویژه اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:09:00
 • پایان برنامه: 20:14:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

باشهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:14:00
 • پایان برنامه: 20:16:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ذکر روز-زیارت روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:16:00
 • پایان برنامه: 20:17:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:17:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

مشارکتی نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:31:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

طنز هوش برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:00
 • پایان برنامه: 20:33:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:00
 • پایان برنامه: 20:56:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

رویش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:00
 • پایان برنامه: 20:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:00
 • پایان برنامه: 21:23:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

برنامه سفر -روستای گور سفید ق 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:23:00
 • پایان برنامه: 21:31:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

مشارکتی نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:31:00
 • پایان برنامه: 21:33:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:33:00
 • پایان برنامه: 22:33:00
 • طول برنامه:1 ساعت

برنامه شبانه نیلوفرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:33:00
 • پایان برنامه: 22:35:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:35:00
 • پایان برنامه: 23:22:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال پادری ق 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:00
 • پایان برنامه: 23:24:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:00
 • پایان برنامه: 23:57:59
 • طول برنامه:33 دقیقه

آوای دل قسمت 14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:57:59
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.