جدول پخش

کرمانشاه
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ارم هوایی بیستون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:02:00
 • پایان برنامه: 00:05:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:05:00
 • پایان برنامه: 01:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی قدم های بارانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 01:37:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اوقات شرعی-آرم نورانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:37:00
 • پایان برنامه: 01:40:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

شوق زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:40:00
 • پایان برنامه: 02:28:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال دردسرهای عظیم سری دو ق8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:28:00
 • پایان برنامه: 02:34:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:34:00
 • پایان برنامه: 02:35:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:35:00
 • پایان برنامه: 02:40:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:40:00
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

تکرار سینمایی شاعر قله های مه آلود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:11:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:11:00
 • پایان برنامه: 04:14:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

هزار نقش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:14:00
 • پایان برنامه: 04:17:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:00
 • پایان برنامه: 04:31:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث شریف کسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:00
 • پایان برنامه: 04:32:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:32:00
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:53:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

ویژه اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:53:00
 • پایان برنامه: 04:57:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

ذکر- دعا -صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:00
 • پایان برنامه: 04:58:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم امامزاده باقر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مستند علمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 05:58:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میراث کهن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:00
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم لیزری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:00
 • پایان برنامه: 06:02:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اسلاید-سرود ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:00
 • پایان برنامه: 06:03:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم نورانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:00
 • پایان برنامه: 06:28:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:00
 • پایان برنامه: 06:29:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:29:00
 • پایان برنامه: 06:31:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:00
 • پایان برنامه: 07:25:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

گلچین صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:25:00
 • پایان برنامه: 07:26:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم شطرنجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:26:00
 • پایان برنامه: 07:27:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:27:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:21:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

سلام کرمانشاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:21:00
 • پایان برنامه: 08:22:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم مکعب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:22:00
 • پایان برنامه: 08:47:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند شما غریبه نیستید ق 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:47:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 09:18:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تکرار روبه راه(جوان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:18:00
 • پایان برنامه: 09:19:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم روستای شمشیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:19:00
 • پایان برنامه: 10:07:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

تکرار سریال دردسرهای عظیم سری دو ق8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:07:00
 • پایان برنامه: 10:08:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:08:00
 • پایان برنامه: 10:12:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:12:00
 • پایان برنامه: 10:36:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

برکه پرماجرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:36:00
 • پایان برنامه: 10:38:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:38:00
 • پایان برنامه: 10:39:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:39:00
 • پایان برنامه: 11:28:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

تکرار شبانه (هه ساره شو)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:00
 • پایان برنامه: 11:29:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم شطرنجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:14:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

صدای شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:00
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 13:08:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانه مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:08:00
 • پایان برنامه: 13:09:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم مکعب در مکعب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:00
 • پایان برنامه: 13:13:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:13:00
 • پایان برنامه: 13:17:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

با شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:17:00
 • پایان برنامه: 13:20:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

ادعیه نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:43:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

ویژه اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:43:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ذکر روز-زیارت روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 13:47:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:47:00
 • پایان برنامه: 13:48:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم هوایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:48:00
 • پایان برنامه: 13:49:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:49:00
 • پایان برنامه: 14:11:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

انیمیشن دختری به نام نل ق 19

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:00
 • پایان برنامه: 14:12:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:12:00
 • پایان برنامه: 14:17:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:17:00
 • پایان برنامه: 15:38:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

سینمایی تاکس 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:38:00
 • پایان برنامه: 15:39:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم شمشیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:39:00
 • پایان برنامه: 15:41:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:41:00
 • پایان برنامه: 16:06:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

برکه پرماجرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:06:00
 • پایان برنامه: 16:07:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیر جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:07:00
 • پایان برنامه: 16:08:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:08:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

رنگارنگ زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:17:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:17:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

شجره طیبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:25:00
 • پایان برنامه: 16:29:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک حدیث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم هوایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:00
 • پایان برنامه: 16:54:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:54:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم انتخاب برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

کارنامه صد (حرف آخر) ق 62

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

رنگارنگ زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم دیار قهرمانان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:31:00
 • پایان برنامه: 18:21:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تکرار خانه مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:00
 • پایان برنامه: 18:22:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم دیار مهربانان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:00
 • پایان برنامه: 18:48:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

یه جور دیگه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:48:00
 • پایان برنامه: 18:54:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آرم-کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:00
 • پایان برنامه: 19:14:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تکرار در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:14:00
 • پایان برنامه: 19:16:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه تلنگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:16:00
 • پایان برنامه: 19:24:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

افلاکیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:00
 • پایان برنامه: 19:29:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 19:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:00
 • پایان برنامه: 19:57:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

مشارکتی حرف آخر (کارنامه صد) ق 62

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:00
 • پایان برنامه: 20:01:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:00
 • پایان برنامه: 20:41:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:41:00
 • پایان برنامه: 20:44:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:00
 • پایان برنامه: 20:47:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

با شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعا و نیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 21:11:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

ویژه اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:11:00
 • پایان برنامه: 21:12:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:12:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:57:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال دردسرهای عظیم سری دو ق 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:00
 • پایان برنامه: 22:02:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:00
 • پایان برنامه: 22:54:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

هه ساری شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:00
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بارزرگانی - اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:34 دقیقه

اوای دل

توضیحات برنامه درج نشده است.