جدول پخش

کرمانشاه
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:21:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

سینمایی سنجاقک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:21:00
 • پایان برنامه: 01:23:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه ها - گرافیکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:23:00
 • پایان برنامه: 01:24:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:24:00
 • پایان برنامه: 01:27:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نسیم لحظه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:27:00
 • پایان برنامه: 02:04:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال نفس 24

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:04:00
 • پایان برنامه: 02:06:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:06:00
 • پایان برنامه: 02:09:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

هزار نقش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:09:00
 • پایان برنامه: 02:10:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:10:00
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند گنجینه های کره زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم نگین زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:00
 • پایان برنامه: 03:04:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:04:00
 • پایان برنامه: 04:43:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 39 دقیقه

سینمایی دا انا مادرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:00
 • پایان برنامه: 04:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اوقات شرعی-آرم بیستون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 04:47:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:00
 • پایان برنامه: 05:12:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

افرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:00
 • پایان برنامه: 05:14:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:29:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث شریف کسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:29:00
 • پایان برنامه: 05:33:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

با شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:00
 • پایان برنامه: 05:36:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نیایش - دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:36:00
 • پایان برنامه: 05:39:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

ذکر- دعا -صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:39:00
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت - اذان -نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم امام باقر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اسلاید-سرود ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:00
 • پایان برنامه: 06:04:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم استیشن طاقبستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:37:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند قوم نگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:37:00
 • پایان برنامه: 06:38:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم بیستون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:38:00
 • پایان برنامه: 07:28:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

گلچین صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:28:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه ها - گرافیکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سلام کرمانشاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم گرافیکی زمستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:21:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:25:00
 • پایان برنامه: 08:27:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:27:00
 • پایان برنامه: 09:04:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تکرار سریال نفس ق24

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:04:00
 • پایان برنامه: 09:06:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:06:00
 • پایان برنامه: 09:24:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

مزه غذای ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:24:00
 • پایان برنامه: 09:26:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

با قانون آشنا شویم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:26:00
 • پایان برنامه: 09:56:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تکرار جنگل بلوط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:00
 • پایان برنامه: 09:59:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

تکرار شبانه(شب قند)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 10:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:51:00
 • پایان برنامه: 10:53:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:53:00
 • پایان برنامه: 10:56:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

ما به کی رای میدهیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

صدای شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:46:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:46:00
 • پایان برنامه: 12:13:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند نقاب ق6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:00
 • پایان برنامه: 12:17:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:17:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:22:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:00
 • پایان برنامه: 12:23:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره فهما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:00
 • پایان برنامه: 12:24:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم شهدای گمنام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:00
 • پایان برنامه: 12:28:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

با شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ادعیه و نیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:51:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

تلاوت -اذان -نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:00
 • پایان برنامه: 12:53:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ذکر روز-زیارت روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:00
 • پایان برنامه: 12:54:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:54:00
 • پایان برنامه: 12:56:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

با قانون اشنا شویم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خاوخیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:00
 • پایان برنامه: 13:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم هوایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:51:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

دست تقدیر(انتخابات)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 15:27:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سینمایی چای سرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:27:00
 • پایان برنامه: 15:28:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:00
 • پایان برنامه: 15:31:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:31:00
 • پایان برنامه: 15:33:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:33:00
 • پایان برنامه: 16:03:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

جنگل بلوط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:03:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

این تنها یک نشست وبرخاست نیست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:11:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم طاق گرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:11:00
 • پایان برنامه: 16:21:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مشارکتی حرف اخر ق 51

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:21:00
 • پایان برنامه: 16:22:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:22:00
 • پایان برنامه: 16:29:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:00
 • پایان برنامه: 16:59:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

شجره طیبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:31:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

مشارکتی حرف آخر ق 51

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:31:00
 • پایان برنامه: 17:32:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم طاق گرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:00
 • پایان برنامه: 18:17:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مسیر روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:00
 • پایان برنامه: 18:19:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعا -نیایش- صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:19:00
 • پایان برنامه: 18:38:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

تلاوت اذان ونماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:38:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

ارتباط با شبکه 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ انتخبات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 19:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شبکه-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:06:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

بیانات رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 19:13:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

در سرنوشت کشور خود سهیم هستیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:13:00
 • پایان برنامه: 19:21:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

افلاکیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:21:00
 • پایان برنامه: 19:29:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک ایه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:52:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:00
 • پایان برنامه: 20:01:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

مشارکتی حرف آخر ق 51

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:00
 • پایان برنامه: 20:04:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:04:00
 • پایان برنامه: 20:29:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:34:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:34:00
 • پایان برنامه: 20:56:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:00
 • پایان برنامه: 20:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

هواشناسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:48:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال نفس ق 25 وپیام بازرگانی بین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:48:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:51:00
 • پایان برنامه: 21:52:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره فهما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:52:00
 • پایان برنامه: 21:53:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:53:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

شب قند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 22:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

یک کلیک(انتخابات)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:24:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

کدام نامزد(انتخابات)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه ها - گرافیکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اوای دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

آرم شبکه-میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.