جدول پخش

کرمانشاه
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:58:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

ادامه سینمایی ساوالان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:00
 • پایان برنامه: 01:44:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

تکرار سریال ماه و پلنگ ق 21

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:46:00
 • پایان برنامه: 01:54:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:00
 • پایان برنامه: 02:19:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند ادر نالین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:24:00
 • پایان برنامه: 02:44:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:48:00
 • پایان برنامه: 04:13:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

تکرار سینمایی ارزش قدرت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:00
 • پایان برنامه: 05:02:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند علمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:00
 • پایان برنامه: 05:19:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

حدیث شریف کسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:23:00
 • پایان برنامه: 05:38:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ویژه اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:43:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

مستند نگار ستان ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:00
 • پایان برنامه: 06:56:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند جاسوسی در حیات وحش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:56:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

گلچین صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:08:00
 • پایان برنامه: 09:03:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مستند گنجینه های کره زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

صدای شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:52:00
 • پایان برنامه: 10:18:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تکرار شهر بازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:22:00
 • پایان برنامه: 11:03:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

تکرار سریال ماه و پلنگ ق 21

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

تکرار شبانه(گلاریِِژان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:00
 • پایان برنامه: 12:22:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ویژه اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:39:00
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانه مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:00
 • پایان برنامه: 13:38:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:38:00
 • پایان برنامه: 13:58:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

انیمیشن مهاجران44

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 15:28:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

سینمایی نغمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

مسابقات کشتی قهرمانی کشور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر زاگرس - بخش اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 17:36:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

مسابقات کشتی قهرمانی کشور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:36:00
 • پایان برنامه: 17:42:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ویژه اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:00
 • پایان برنامه: 18:53:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

ادامه کشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:53:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

اوقاف (میراث ماندگار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:54:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

یه جور دیکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

مداحی ویژه شهادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:06:00
 • پایان برنامه: 20:31:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

کالای ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

اقدامات بهزیستی در زلزله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:00
 • پایان برنامه: 21:57:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

هوای حرم(ویژه شهادت امام حسن عسکری-ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:00
 • پایان برنامه: 22:47:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال ماه و پلنگ ق 22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سینمایی نغمه

توضیحات برنامه درج نشده است.