جدول پخش

کرمانشاه
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

اعلام- سینمایی-اوقات شرعی -ارم دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:53:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

اعلام بعدی-تکرار سریال -تیزر سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

ارم -تکرار سینمایی -ارم شطرنجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:38:00
 • پایان برنامه: 04:08:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اعلام -مستند پرورش دنیای سبزتر ق 2- ارم دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:00
 • پایان برنامه: 04:23:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

موشن گرافیک تجربه اتحاد -ارم بیستون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:00
 • پایان برنامه: 04:38:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ارم امام زاده احمد -حدیث شریف کسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:00
 • پایان برنامه: 04:57:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تلاوت-اذان-نماز -دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:00
 • پایان برنامه: 05:54:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند علمی -ارم دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:54:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تیزر سریال-نماهنگ دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:00
 • پایان برنامه: 06:56:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

اعلام - مستند 5 -ارم دیار مهربانان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:56:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

اعلام-گلچین - ارم روستای برناج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:00
 • پایان برنامه: 08:49:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

اعلام -تکرار مستند بال های اشتیاق ق 2 -ارم دفاع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:56:00
 • پایان برنامه: 09:41:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اعلام صدای شهر-آرم چهل سالگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اعلام -تکرار شهر بازی-ارم نورانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:22:00
 • پایان برنامه: 10:52:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اعلام-تکرارسریال ایستاده در غبار ق 1 -ارم ملایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:00
 • پایان برنامه: 12:04:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

اعلام -تکراربرنامه دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت-دعای آقا-اذان-دعای فرج-نماز-صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اعلام خانه مهربانی-آرم دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 13:46:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:46:00
 • پایان برنامه: 13:52:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ارم دفاع مقدس-نماهنگ دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:52:00
 • پایان برنامه: 14:09:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

ارم خطی -انیمیشن مقتل خوانی-تیزر خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:09:00
 • پایان برنامه: 14:16:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

شوق زندگی-نماهنگ دفاع مقدس-تیزر افلاکیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:16:00
 • پایان برنامه: 15:46:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

اعلام-سینمایی سرزمین خورشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:48:00
 • پایان برنامه: 16:19:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

اعلام - برنامه کودک(شهر بازی)-ارم مکعبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر زاگرس - بخش اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:58:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

اعلام -شجره طیبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:02:00
 • پایان برنامه: 17:28:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

اعلام -مشارکتی حرف اخر ق28

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اعلام -تکرار خانواده-تیزر تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:00
 • پایان برنامه: 18:48:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت -نماز - دعا- صلوات - حدیث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 19:23:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

اعلام - هوای تازه(جوان) - تیزر افلاکیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

اعلام خبر-یک ایه-خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 19:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه های سینما-ارم شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:11:00
 • پایان برنامه: 21:11:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اعلام- ویژه برنامه هفته دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:44:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

اعلام -سریال ایستاده در غبار ق 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:44:00
 • پایان برنامه: 22:07:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

اعلام - سفر -اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

بالهای اشتیاق -ق 3 -ارم دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 22:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ارم دفاع مقدس-قصه های سینما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

اعلام- خبر زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

اعلام - تکرار سینمایی سرزمین خورشبد

توضیحات برنامه درج نشده است.