جدول پخش

آبادان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:05
 • طول برنامه:1 ساعت

ادامه فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:05
 • پایان برنامه: 01:00:25
 • طول برنامه:

تیزر مرکز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:25
 • پایان برنامه: 01:05:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ اربعین-ارباب تشنه لب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:30
 • پایان برنامه: 01:36:40
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند پیاده تا عرش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:36:40
 • پایان برنامه: 01:41:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ اربعین1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:41:10
 • پایان برنامه: 01:41:20
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:41:20
 • پایان برنامه: 02:28:20
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند5-8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:28:20
 • پایان برنامه: 02:29:00
 • طول برنامه:

تیزرمرکز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:00
 • پایان برنامه: 02:34:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:34:15
 • پایان برنامه: 03:11:15
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند کوله پشتی-اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:11:15
 • پایان برنامه: 03:16:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:16:00
 • پایان برنامه: 04:48:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

سینمایی ایرانی-بهمنشیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:00
 • پایان برنامه: 04:52:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:52:50
 • پایان برنامه: 04:53:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:53:50
 • پایان برنامه: 04:59:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:00
 • پایان برنامه: 05:04:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:00
 • پایان برنامه: 05:12:35
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز صبح-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:35
 • پایان برنامه: 05:27:55
 • طول برنامه:15 دقیقه

زیارت وارث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:55
 • پایان برنامه: 05:28:40
 • طول برنامه:

صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:40
 • پایان برنامه: 05:28:50
 • طول برنامه:

تیزرروابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:50
 • پایان برنامه: 05:59:20
 • طول برنامه:30 دقیقه

مدافعان حرم-غلامرضا-1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:20
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:10
 • پایان برنامه: 06:02:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:20
 • پایان برنامه: 06:04:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:30
 • پایان برنامه: 06:04:50
 • طول برنامه:

ذکر ایام هفته-یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:50
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:

تیزر روابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:10:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ اربعین5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:30
 • پایان برنامه: 07:01:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

دریاها واقیانوسها10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:00
 • پایان برنامه: 07:05:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:30
 • پایان برنامه: 07:07:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرپویش قطره دریاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:07:10
 • پایان برنامه: 07:52:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال اوک نیو15-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:52:00
 • پایان برنامه: 07:54:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزررونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:10
 • پایان برنامه: 07:58:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ اربعین-همدلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:20
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرپویش قطره دریاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

نسیم بهمنشیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزررونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:00
 • پایان برنامه: 09:43:30
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال فرات2-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:43:30
 • پایان برنامه: 09:48:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:48:30
 • پایان برنامه: 10:00:05
 • طول برنامه:11 دقیقه

سکانس محرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:05
 • پایان برنامه: 10:00:10
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:10
 • پایان برنامه: 10:45:35
 • طول برنامه:45 دقیقه

رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:35
 • پایان برنامه: 10:48:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:48:35
 • پایان برنامه: 11:48:35
 • طول برنامه:1 ساعت

خونه آفتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:48:35
 • پایان برنامه: 11:51:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزررونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:51:15
 • پایان برنامه: 11:57:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:57:00
 • پایان برنامه: 11:58:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:05
 • پایان برنامه: 12:03:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن-18

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:07:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:45
 • پایان برنامه: 12:15:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز ظهر-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:20
 • پایان برنامه: 12:16:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:50
 • پایان برنامه: 12:23:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای وارث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:00
 • پایان برنامه: 12:23:30
 • طول برنامه:

وله صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:30
 • پایان برنامه: 12:23:40
 • طول برنامه:

تیزرروابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:40
 • پایان برنامه: 12:24:20
 • طول برنامه:

تیزرخادمین اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:20
 • پایان برنامه: 12:37:50
 • طول برنامه:13 دقیقه

از لاک جیغ تا خدا19

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:37:50
 • پایان برنامه: 12:39:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزررونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:39:50
 • پایان برنامه: 12:45:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ اربعین8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:30
 • پایان برنامه: 13:11:45
 • طول برنامه:26 دقیقه

یک لقمه نون 22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:45
 • پایان برنامه: 13:12:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزررونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:55
 • پایان برنامه: 13:13:50
 • طول برنامه:

تیزرجشنواره فیلم114ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:13:50
 • پایان برنامه: 13:25:25
 • طول برنامه:11 دقیقه

سکانس محرم-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:25
 • پایان برنامه: 13:30:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:10
 • پایان برنامه: 14:30:10
 • طول برنامه:1 ساعت

مرزعاشقی-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:10
 • پایان برنامه: 14:31:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرپویش قطره دریاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:31:50
 • پایان برنامه: 14:32:00
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:32:00
 • پایان برنامه: 16:01:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

فیلم تلویزیونی حبیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:45
 • پایان برنامه: 16:02:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزررونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:02:50
 • پایان برنامه: 16:48:15
 • طول برنامه:45 دقیقه

رنگین کمان-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:48:15
 • پایان برنامه: 16:50:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزررونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:25
 • پایان برنامه: 16:54:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ اربعین10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:54:25
 • پایان برنامه: 16:56:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرسلفی با عکس شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:56:05
 • پایان برنامه: 16:57:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرپویش قطره دریاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:45
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:21:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزررونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:21:50
 • پایان برنامه: 17:51:50
 • طول برنامه:30 دقیقه

انرژی مثبت-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:51:50
 • پایان برنامه: 17:53:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزررونق تولید165

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:35
 • پایان برنامه: 17:58:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:15
 • پایان برنامه: 18:00:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:05
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:

وله مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:00
 • پایان برنامه: 18:06:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:00
 • پایان برنامه: 18:10:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:40
 • پایان برنامه: 18:18:45
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:18:45
 • پایان برنامه: 18:34:05
 • طول برنامه:15 دقیقه

دعای وارث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:34:05
 • پایان برنامه: 18:35:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:35:10
 • پایان برنامه: 18:36:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرمرکز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:36:40
 • پایان برنامه: 18:40:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:40
 • پایان برنامه: 18:41:35
 • طول برنامه:

تیزرجشنواره فیلم114ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:41:35
 • پایان برنامه: 18:46:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ هرسال همین روزها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:46:25
 • پایان برنامه: 18:48:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرپویش قطره دریاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:48:05
 • پایان برنامه: 18:50:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزررونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:50
 • پایان برنامه: 18:51:15
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:51:15
 • پایان برنامه: 19:26:15
 • طول برنامه:35 دقیقه

آینه هنر-اصلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:15
 • پایان برنامه: 19:28:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزررونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:15
 • پایان برنامه: 19:58:45
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند این خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:45
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:

تیزرمرکز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:00
 • پایان برنامه: 20:44:10
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال اوک نیو16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:10
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:

تیزرخادمین اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:03:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

فضای مجازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مرزعاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 22:07:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

فضای مجازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:07:20
 • پایان برنامه: 22:49:35
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال فرات3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:49:35
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 22:57:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزررونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:40
 • پایان برنامه: 23:00:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:40
 • پایان برنامه: 23:25:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند پیاده تا فرات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:40
 • پایان برنامه: 23:31:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه جهاد اکبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:31:15
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:28 دقیقه

سینمایی ایرانی یک تیر ودونشان

توضیحات برنامه درج نشده است.