جدول پخش

آبادان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:03:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

ادامه فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:30
 • پایان برنامه: 01:05:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرمرکز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرانتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:06:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند خط اشکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:00
 • پایان برنامه: 02:08:15
 • طول برنامه:13 دقیقه

میلاد حضرت فاطمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:08:15
 • پایان برنامه: 02:11:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ ایرانی ام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:11:00
 • پایان برنامه: 02:48:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال عملیات نجات15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:48:00
 • پایان برنامه: 02:48:15
 • طول برنامه:

تیزرمرکز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:48:15
 • پایان برنامه: 04:30:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 42 دقیقه

سینمایی ایرانی-یک مشت پر عقاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:50
 • پایان برنامه: 04:31:00
 • طول برنامه:

تیزر مرکز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:00
 • پایان برنامه: 05:30:40
 • طول برنامه:59 دقیقه

مستند ساکنان رود قره سو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:40
 • پایان برنامه: 05:32:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:00
 • پایان برنامه: 05:38:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:38:00
 • پایان برنامه: 05:42:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:42:25
 • پایان برنامه: 05:51:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز صبح-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:51:20
 • پایان برنامه: 05:53:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:53:00
 • پایان برنامه: 05:55:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:20
 • پایان برنامه: 05:59:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

ویژه ولادت حضرت زهرا7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:20
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:10
 • پایان برنامه: 06:02:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:20
 • پایان برنامه: 06:04:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:30
 • پایان برنامه: 06:04:50
 • طول برنامه:

ذکر ایام هفته-شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:50
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:

تیزر روابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:08:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ ولادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:05
 • پایان برنامه: 06:50:30
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند پرندگان ماهیخوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:30
 • پایان برنامه: 06:53:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ ولادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:53:45
 • پایان برنامه: 06:54:30
 • طول برنامه:

وله انتخاب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:30
 • پایان برنامه: 07:20:45
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند ایران ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:45
 • پایان برنامه: 07:23:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه روز مادر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:23:40
 • پایان برنامه: 07:55:10
 • طول برنامه:31 دقیقه

عملیات نجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:10
 • پایان برنامه: 07:57:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ انتخاباتی-به نام-10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:05
 • پایان برنامه: 07:57:50
 • طول برنامه:

انتخاب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:50
 • پایان برنامه: 07:58:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک ماندگار5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:50
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

نسیم بهمنشیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:00:45
 • طول برنامه:

انتخاب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:45
 • پایان برنامه: 09:45:45
 • طول برنامه:45 دقیقه

بچه های اروند-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:45
 • پایان برنامه: 09:46:30
 • طول برنامه:

انتخاب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:46:30
 • پایان برنامه: 09:49:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک اهداف دشمن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:20
 • پایان برنامه: 10:03:10
 • طول برنامه:13 دقیقه

مستند پارلمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:03:10
 • پایان برنامه: 10:04:00
 • طول برنامه:

آگهی2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:04:00
 • پایان برنامه: 10:41:30
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال پروانه16-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:41:30
 • پایان برنامه: 10:42:15
 • طول برنامه:

انتخاب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:42:15
 • پایان برنامه: 10:45:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ بالا برو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:15
 • پایان برنامه: 10:55:30
 • طول برنامه:10 دقیقه

بارانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:30
 • پایان برنامه: 10:56:15
 • طول برنامه:

انتخاب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:15
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

خونه آفتابی-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:10
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:10
 • پایان برنامه: 12:01:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:20
 • پایان برنامه: 12:27:05
 • طول برنامه:25 دقیقه

مجموعه نقاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:05
 • پایان برنامه: 12:27:50
 • طول برنامه:

وله مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:50
 • پایان برنامه: 12:31:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

قرآن-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:00
 • پایان برنامه: 12:34:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ظهر-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:50
 • پایان برنامه: 12:41:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:10
 • پایان برنامه: 12:42:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:40
 • پایان برنامه: 12:42:50
 • طول برنامه:

تیزر مرکز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:50
 • پایان برنامه: 13:07:50
 • طول برنامه:25 دقیقه

خطبه شهرستانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:50
 • پایان برنامه: 13:08:00
 • طول برنامه:

تیزرمرکز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:08:00
 • پایان برنامه: 13:08:45
 • طول برنامه:

آگهی4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:08:45
 • پایان برنامه: 14:38:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

ویژه ولادت حضرت زهرا- بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:38:45
 • پایان برنامه: 14:39:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:39:45
 • پایان برنامه: 16:09:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی ایرانی-شب زده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:09:45
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:

تیزر مرکز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

بچه های اروند-اصلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:00
 • پایان برنامه: 16:55:15
 • طول برنامه:

تیزر مرکز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:15
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:29:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

مولودی خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:30
 • پایان برنامه: 18:00:20
 • طول برنامه:30 دقیقه

ناخنک66

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:20
 • پایان برنامه: 18:01:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله به نام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:40
 • پایان برنامه: 18:02:35
 • طول برنامه:

انتخاب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:35
 • پایان برنامه: 18:16:10
 • طول برنامه:13 دقیقه

روز خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:16:10
 • پایان برنامه: 18:17:00
 • طول برنامه:

وله مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:00
 • پایان برنامه: 18:22:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:00
 • پایان برنامه: 18:27:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:00
 • پایان برنامه: 18:33:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب-زمانی فر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:33:45
 • پایان برنامه: 18:35:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:35:00
 • پایان برنامه: 18:36:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر روزهای هفته-شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:36:20
 • پایان برنامه: 18:36:50
 • طول برنامه:

وله صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:36:50
 • پایان برنامه: 18:37:00
 • طول برنامه:

تیزرروابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:37:00
 • پایان برنامه: 18:38:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرفضای مجازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:38:30
 • پایان برنامه: 19:38:30
 • طول برنامه:1 ساعت

صفحه ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:38:30
 • پایان برنامه: 19:40:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:30
 • پایان برنامه: 20:40:30
 • طول برنامه:1 ساعت

گام استوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:30
 • پایان برنامه: 20:44:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ انتخاباتی-وحدت وعزت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:10
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:

انتخاب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبرعربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:04:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزرانتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:04:30
 • پایان برنامه: 21:44:10
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال -پروانه17-اصلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:44:10
 • پایان برنامه: 21:54:10
 • طول برنامه:10 دقیقه

باخبرنگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:10
 • پایان برنامه: 21:56:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ شکوه جاویدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:30
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گام استوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر120ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:02:00
 • پایان برنامه: 23:14:10
 • طول برنامه:12 دقیقه

مستند موزه ابادان-تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:14:10
 • پایان برنامه: 23:16:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:16:10
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:43 دقیقه

فیلم -خارجی هپی خواهد گریخت

توضیحات برنامه درج نشده است.