جدول پخش

آبادان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:09:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

ادامه فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:09:45
 • پایان برنامه: 01:15:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ انتخاباتی-مثنوی اقوام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:15:05
 • پایان برنامه: 02:08:15
 • طول برنامه:53 دقیقه

مستند ایرانی داستان زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:08:15
 • پایان برنامه: 02:13:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ انتخاباتی-از خون جوانان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:13:05
 • پایان برنامه: 02:55:05
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال ماموران آبی پوش3-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:55:05
 • پایان برنامه: 02:56:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ انتخاباتی-گروه کر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:56:05
 • پایان برنامه: 04:45:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 49 دقیقه

سینمایی خارجی-نوری در میانه اقیانوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:05
 • پایان برنامه: 04:45:50
 • طول برنامه:

انتخاب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:50
 • پایان برنامه: 05:30:40
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستند لیلا از نفور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:40
 • پایان برنامه: 05:31:15
 • طول برنامه:

وله مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:31:15
 • پایان برنامه: 05:35:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:00
 • پایان برنامه: 05:39:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:39:50
 • پایان برنامه: 05:47:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:47:30
 • پایان برنامه: 05:49:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:49:05
 • پایان برنامه: 05:50:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:15
 • پایان برنامه: 05:52:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:52:20
 • پایان برنامه: 05:55:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

بر بال اندیشه-آیت الله مشکینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:55
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ امام زمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:10
 • پایان برنامه: 06:02:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:20
 • پایان برنامه: 06:04:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:30
 • پایان برنامه: 06:04:50
 • طول برنامه:

ذکر ایام هفته-چهارشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:50
 • پایان برنامه: 06:05:00
 • طول برنامه:

تیزر روابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:00
 • پایان برنامه: 06:09:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

چشم انداز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:09:10
 • پایان برنامه: 06:46:30
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند دا-تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:46:30
 • پایان برنامه: 06:49:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ انتخابی-ای وطن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:49:50
 • پایان برنامه: 06:54:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه خورده روایت ها2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:00
 • پایان برنامه: 06:56:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ انتخاباتی-ستار سهرابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:00
 • پایان برنامه: 07:02:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه این تنها یک نشست وبرخاست نیست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:30
 • پایان برنامه: 07:03:15
 • طول برنامه:

وله انتخاب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:03:15
 • پایان برنامه: 07:44:50
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال ماموران آبی پوش4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:44:50
 • پایان برنامه: 07:55:05
 • طول برنامه:10 دقیقه

بارانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:05
 • پایان برنامه: 07:58:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ انتخاباتی-ایران وطنم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:30
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

نسیم بهمنشیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:00:35
 • طول برنامه:

وله انتخاب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:35
 • پایان برنامه: 09:45:35
 • طول برنامه:45 دقیقه

بچه های اروند-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:35
 • پایان برنامه: 09:46:20
 • طول برنامه:

وله انتخاب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:46:20
 • پایان برنامه: 09:49:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ ایرانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:05
 • پایان برنامه: 09:51:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک اولویت کشور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:10
 • پایان برنامه: 09:53:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:10
 • پایان برنامه: 10:04:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قهرمان تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:04:00
 • پایان برنامه: 10:05:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:20
 • پایان برنامه: 10:52:15
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال بانوی عمارت2-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:52:15
 • پایان برنامه: 10:53:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:53:55
 • پایان برنامه: 10:58:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

کیپ انتخاباتی-سمنان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:40
 • پایان برنامه: 11:02:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:02:00
 • پایان برنامه: 12:02:00
 • طول برنامه:1 ساعت

خونه آفتابی-بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:00
 • پایان برنامه: 12:02:45
 • طول برنامه:

میان برنامه -انتخاب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:45
 • پایان برنامه: 12:05:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ نمایندگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:25
 • پایان برنامه: 12:09:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک نظارت ومجلس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:25
 • پایان برنامه: 12:24:30
 • طول برنامه:15 دقیقه

پارلمان11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:30
 • پایان برنامه: 12:25:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

امام مردم2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:35
 • پایان برنامه: 12:26:10
 • طول برنامه:

وله مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:26:10
 • پایان برنامه: 12:31:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:00
 • پایان برنامه: 12:35:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:50
 • پایان برنامه: 12:44:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز ظهر-حرم-3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:50
 • پایان برنامه: 12:46:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:30
 • پایان برنامه: 12:46:50
 • طول برنامه:

وله صلوات-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:50
 • پایان برنامه: 12:47:00
 • طول برنامه:

تیزرمرکز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:00
 • پایان برنامه: 12:51:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ انتخاباتی-همزبانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:45
 • پایان برنامه: 12:53:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:25
 • پایان برنامه: 13:24:05
 • طول برنامه:30 دقیقه

دیار الحب-22-02-98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:24:05
 • پایان برنامه: 13:28:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ انتخاباتی-سرباز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:30
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله انتخاباتی-به نام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گام استوار-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:31:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:31:30
 • پایان برنامه: 15:57:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سینمایی خارجی-آخرین قربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:30
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ انتخاباتی-انتخاب روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

بچه های اروند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:45:45
 • طول برنامه:

انتخاب من38

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:45
 • پایان برنامه: 16:49:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ خاک مهر ایین-وحید تاج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:49:10
 • پایان برنامه: 16:51:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:05
 • پایان برنامه: 16:55:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:35
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:29:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ ایران-آبادان-انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:20
 • پایان برنامه: 18:00:25
 • طول برنامه:31 دقیقه

گفتگو خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:25
 • پایان برنامه: 18:04:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک-راه وبیراه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:04:55
 • پایان برنامه: 18:16:05
 • طول برنامه:11 دقیقه

مردم ابادی30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:16:05
 • پایان برنامه: 18:18:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

امام مردم-3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:18:25
 • پایان برنامه: 18:19:00
 • طول برنامه:

وله مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:19:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:29:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:45
 • پایان برنامه: 18:36:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمازمغرب-رجبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:36:30
 • پایان برنامه: 18:38:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:38:00
 • پایان برنامه: 18:38:35
 • طول برنامه:

وله صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:38:35
 • پایان برنامه: 18:40:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر ایام هفته-چهارشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:15
 • پایان برنامه: 18:40:25
 • طول برنامه:

تیزرروابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:25
 • پایان برنامه: 18:41:10
 • طول برنامه:

وله انتخاب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:41:10
 • پایان برنامه: 19:12:10
 • طول برنامه:31 دقیقه

آینه هنر-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:12:10
 • پایان برنامه: 19:12:55
 • طول برنامه:

وله انتخاب من40

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:12:55
 • پایان برنامه: 19:32:55
 • طول برنامه:20 دقیقه

بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:32:55
 • پایان برنامه: 19:34:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر120ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:34:55
 • پایان برنامه: 19:36:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:36:15
 • پایان برنامه: 20:23:15
 • طول برنامه:47 دقیقه

بیانات رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:15
 • پایان برنامه: 20:36:15
 • طول برنامه:13 دقیقه

پارلمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:15
 • پایان برنامه: 20:39:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ رای ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:39:40
 • پایان برنامه: 20:43:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

نمایندگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:30
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله-روز وحدت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبرعربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:02:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:02:45
 • پایان برنامه: 21:05:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:45
 • پایان برنامه: 21:56:15
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال بانوی عمارت3-اصلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:15
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گام استوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

باخبرنگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:10:00
 • پایان برنامه: 23:47:20
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند تولید مرکز-دا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:47:20
 • پایان برنامه: 23:49:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:49:20
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:10 دقیقه

فیلم تلویزیونی تمره

توضیحات برنامه درج نشده است.