جدول پخش

آبادان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:42:30
 • طول برنامه:42 دقیقه

ادامه سینمایی زمانی برای ماندن-ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:42:30
 • پایان برنامه: 00:42:45
 • طول برنامه:

تیزرمرکز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:42:45
 • پایان برنامه: 00:43:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:43:55
 • پایان برنامه: 01:47:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:47:00
 • پایان برنامه: 01:47:40
 • طول برنامه:

تیزرچهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:47:40
 • پایان برنامه: 01:48:20
 • طول برنامه:

تیزرحفظ ومفاهیم قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:48:20
 • پایان برنامه: 01:50:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:00
 • پایان برنامه: 02:37:45
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال گلهای گرمسیری3-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:37:45
 • پایان برنامه: 02:38:25
 • طول برنامه:

تیزرچهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:38:25
 • پایان برنامه: 02:39:05
 • طول برنامه:

تیزرحفظ ومفاهیم قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:39:05
 • پایان برنامه: 02:40:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:40:15
 • پایان برنامه: 03:14:15
 • طول برنامه:34 دقیقه

با سیمره7-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:14:15
 • پایان برنامه: 03:14:55
 • طول برنامه:

تیزرچهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:14:55
 • پایان برنامه: 03:15:35
 • طول برنامه:

تیزرحفظ ومفاهیم قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:35
 • پایان برنامه: 03:16:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:16:35
 • پایان برنامه: 03:18:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ17-خوشه چین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:18:55
 • پایان برنامه: 04:54:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی شوق پرواز-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:15
 • پایان برنامه: 04:54:55
 • طول برنامه:

تیزرچهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:55
 • پایان برنامه: 04:55:35
 • طول برنامه:

تیزرحفظ ومفاهیم قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:35
 • پایان برنامه: 04:56:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:35
 • پایان برنامه: 05:19:35
 • طول برنامه:23 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:19:35
 • پایان برنامه: 05:20:15
 • طول برنامه:

تیزرچهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:15
 • پایان برنامه: 05:20:55
 • طول برنامه:

تیزرحفظ ومفاهیم قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:55
 • پایان برنامه: 05:22:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:22:35
 • پایان برنامه: 05:23:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:23:50
 • پایان برنامه: 05:31:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:31:00
 • پایان برنامه: 05:34:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:50
 • پایان برنامه: 05:43:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:43:50
 • پایان برنامه: 05:45:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:40
 • پایان برنامه: 05:55:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:40
 • پایان برنامه: 05:56:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:56:40
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:10
 • پایان برنامه: 06:02:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:20
 • پایان برنامه: 06:02:55
 • طول برنامه:

شعار سال رهبری 97

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:55
 • پایان برنامه: 06:03:05
 • طول برنامه:

تیزر روابط عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:05
 • پایان برنامه: 06:04:00
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:00
 • پایان برنامه: 06:49:15
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند دکوپاژ10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:49:15
 • پایان برنامه: 06:49:55
 • طول برنامه:

تیزرچهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:49:55
 • پایان برنامه: 06:50:35
 • طول برنامه:

تیزرحفظ ومفاهیم قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:35
 • پایان برنامه: 06:51:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:35
 • پایان برنامه: 06:58:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

معرفی استانها-بوشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:45
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:13:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

صبح وورزش4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:00
 • پایان برنامه: 07:13:40
 • طول برنامه:

تیزرچهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:40
 • پایان برنامه: 07:14:20
 • طول برنامه:

تیزرحفظ ومفاهیم قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:14:20
 • پایان برنامه: 07:15:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:30
 • پایان برنامه: 08:03:15
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال گلهای گرمسیری3-تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:15
 • پایان برنامه: 08:04:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:04:15
 • پایان برنامه: 08:08:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه قاصد بهار1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:08:10
 • پایان برنامه: 08:08:50
 • طول برنامه:

تیزرچهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:08:50
 • پایان برنامه: 08:09:30
 • طول برنامه:

تیزرحفظ ومفاهیم قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:09:30
 • پایان برنامه: 08:10:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:10:40
 • پایان برنامه: 08:28:15
 • طول برنامه:17 دقیقه

مستند دغدغه های یک عکاس8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:28:15
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:15:15
 • طول برنامه:45 دقیقه

دکوپاژ10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:15
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ4-دیوانه بمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:20:00
 • پایان برنامه: 10:05:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

بچه های اروند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:05:00
 • پایان برنامه: 10:11:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین مخفی8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:11:15
 • پایان برنامه: 10:11:55
 • طول برنامه:

تیزرچهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:11:55
 • پایان برنامه: 10:12:35
 • طول برنامه:

تیزرحفظ ومفاهیم قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:12:35
 • پایان برنامه: 10:13:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:13:35
 • پایان برنامه: 10:35:35
 • طول برنامه:22 دقیقه

طنز نیمدری1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:35:35
 • پایان برنامه: 10:39:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ-لنج دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:39:45
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

برنامه قاب سفید1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 10:50:40
 • طول برنامه:

تیزرچهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:50:40
 • پایان برنامه: 10:51:20
 • طول برنامه:

تیزرحفظ ومفاهیم قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:51:20
 • پایان برنامه: 10:53:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:53:00
 • پایان برنامه: 10:58:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه خوزستان-آبشار شوشتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:10
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:30:35
 • طول برنامه:30 دقیقه

آینه هنر بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:35
 • پایان برنامه: 11:31:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:35
 • پایان برنامه: 11:58:20
 • طول برنامه:26 دقیقه

شادمانه-قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:20
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:17:10
 • طول برنامه:17 دقیقه

زکات برکت زندگی8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:17:10
 • پایان برنامه: 12:17:50
 • طول برنامه:

تیزرحفظ مفاهیم قرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:17:50
 • پایان برنامه: 12:19:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:19:00
 • پایان برنامه: 12:23:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

لحظه های عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:00
 • پایان برنامه: 12:24:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:00
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:34:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:50
 • پایان برنامه: 12:41:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:40
 • پایان برنامه: 12:43:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:30
 • پایان برنامه: 12:44:10
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:10
 • پایان برنامه: 12:44:25
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:25
 • پایان برنامه: 13:48:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

مستند ایرانگرد-1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:48:55
 • پایان برنامه: 13:49:35
 • طول برنامه:

تیزرحفظ مفاهیم قرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:49:35
 • پایان برنامه: 13:50:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:45
 • پایان برنامه: 13:51:25
 • طول برنامه:

تیزرچهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:51:25
 • پایان برنامه: 13:54:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ21

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:54:35
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 14:18:40
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند داستان غذاها8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:18:40
 • پایان برنامه: 14:19:20
 • طول برنامه:

تیزرحفظ مفاهیم قرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:19:20
 • پایان برنامه: 14:20:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:20
 • پایان برنامه: 14:21:00
 • طول برنامه:

تیزرچهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:21:00
 • پایان برنامه: 15:56:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی شوق پرواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:56:20
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

بچه های اروند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:45:40
 • طول برنامه:

تیزرحفظ مفاهیم قرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:40
 • پایان برنامه: 16:46:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:46:50
 • پایان برنامه: 16:49:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:49:50
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:54:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:54:20
 • پایان برنامه: 16:54:30
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:54:30
 • پایان برنامه: 16:59:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلام رهبری14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:24:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:24:00
 • پایان برنامه: 17:47:45
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند خارجی آنی ما-1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:45
 • پایان برنامه: 17:48:25
 • طول برنامه:

تیزرحفظ مفاهیم قرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:25
 • پایان برنامه: 17:50:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:05
 • پایان برنامه: 17:50:45
 • طول برنامه:

تیزرچهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:45
 • پایان برنامه: 17:57:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ-آوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:15
 • پایان برنامه: 17:58:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:25
 • پایان برنامه: 18:15:35
 • طول برنامه:17 دقیقه

زکات برکت زندگی8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:35
 • پایان برنامه: 18:19:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

آوای ماندگار49

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:19:40
 • پایان برنامه: 18:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:00
 • پایان برنامه: 18:28:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن -غافر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:00
 • پایان برنامه: 18:32:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:32:45
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 18:41:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:41:15
 • پایان برنامه: 18:42:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:42:25
 • پایان برنامه: 18:43:05
 • طول برنامه:

تیزرحفظ مفاهیم قرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:43:05
 • پایان برنامه: 18:44:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:44:05
 • پایان برنامه: 18:44:45
 • طول برنامه:

تیزرچهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:44:45
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:21:40
 • طول برنامه:36 دقیقه

روایت فتح2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:21:40
 • پایان برنامه: 19:23:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:23:20
 • پایان برنامه: 19:24:00
 • طول برنامه:

تیزرحفظ مفاهیم قرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:00
 • پایان برنامه: 19:49:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خطبه های نماز جمعه شهرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:49:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 19:50:40
 • طول برنامه:

تیزرحفظ مفاهیم قرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:40
 • پایان برنامه: 19:51:20
 • طول برنامه:

تیزرچهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:20
 • پایان برنامه: 20:38:10
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال گرمسیری4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:38:10
 • پایان برنامه: 20:38:50
 • طول برنامه:

تیزرچهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:38:50
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

کنار هم1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:00
 • پایان برنامه: 20:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک آیه70

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:01:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:35
 • پایان برنامه: 21:01:40
 • طول برنامه:

آگهی4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:40
 • پایان برنامه: 22:01:40
 • طول برنامه:1 ساعت

شبهای اروند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:40
 • پایان برنامه: 22:02:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:50
 • پایان برنامه: 22:03:30
 • طول برنامه:

تیزرحفظ مفاهیم قرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:03:30
 • پایان برنامه: 22:04:10
 • طول برنامه:

تیزرچهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:04:10
 • پایان برنامه: 22:33:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تولید در گذر زمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:33:00
 • پایان برنامه: 22:33:40
 • طول برنامه:

تیزرچهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:33:40
 • پایان برنامه: 23:03:55
 • طول برنامه:30 دقیقه

شبخند9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:03:55
 • پایان برنامه: 23:04:30
 • طول برنامه:

آگهی5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:04:30
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:55 دقیقه

سینمایی آدم برفی

توضیحات برنامه درج نشده است.