جدول پخش

مازندران
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:12:33
 • طول برنامه:12 دقیقه

سریال 8 و نیم دقیقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:13:15
 • پایان برنامه: 00:44:50
 • طول برنامه:31 دقیقه

دعاي کميل - قائم شهر

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:00:45:20
 • پایان برنامه: 02:25:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

فيلم تلويزيوني سما در آتش

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:02:27:00
 • پایان برنامه: 03:42:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

به وقت وصل - ويژه برنامه سحري - زنده

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:03:42:00
 • پایان برنامه: 03:59:48
 • طول برنامه:17 دقیقه

دعاي سحر

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:04:01:00
 • پایان برنامه: 04:13:15
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان صبح / نماز جماعت - حجت الاسلام راشد يزدي

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:04:22:40
 • پایان برنامه: 04:31:45
 • طول برنامه:9 دقیقه

شميم وصال - حجت الاسلام جباري

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:04:35:57
 • پایان برنامه: 04:58:52
 • طول برنامه:22 دقیقه

شما که غريبه نيستيد - بازپخش

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:04:59:34
 • پایان برنامه: 05:24:12
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند براي مهماني - هزار جريب

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:05:24:54
 • پایان برنامه: 05:53:08
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنراني آيت ا . . . ناصري

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:05:53:08
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

بسته پلي اوت

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:06:07:53
 • پایان برنامه: 07:05:38
 • طول برنامه:57 دقیقه

دعاي ندبه - اميرکلا

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:07:06:20
 • پایان برنامه: 07:58:50
 • طول برنامه:52 دقیقه

مهمان خدا - بازپخش

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:08:02:46
 • پایان برنامه: 08:48:26
 • طول برنامه:45 دقیقه

سريال 8 و نيم دقيقه - بازپخش

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:08:49:08
 • پایان برنامه: 09:24:48
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند قرارگاه بي قرار

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:09:25:30
 • پایان برنامه: 09:53:39
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنراني آيت ا . . . ناصري - ويژه ماه مبارک رمضان

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:09:58:51
 • پایان برنامه: 10:26:30
 • طول برنامه:27 دقیقه

شما که غريبه نيستيد - عليرضا دلبريان

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:10:26:57
 • پایان برنامه: 10:42:17
 • طول برنامه:15 دقیقه

پذيرايي ساده - کوکو قندي

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:10:42:59
 • پایان برنامه: 10:50:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

ميان برنامه - مستوره آسماني

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:10:50:30
 • پایان برنامه: 11:21:48
 • طول برنامه:31 دقیقه

آوشکه - بازپخش

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:11:23:15
 • پایان برنامه: 12:25:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

ضيافت وحي (ترتيل قرآن ) جزء9 - ضبطي

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:12:25:59
 • پایان برنامه: 12:31:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود کجائيد اي شهيدان خدائي

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:12:31:31
 • پایان برنامه: 12:39:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

شميم وصال

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:13:10:44
 • پایان برنامه: 14:03:29
 • طول برنامه:52 دقیقه

کاکرون -روستاي پرچي کلا قائم شهر- بازپخش

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:14:04:11
 • پایان برنامه: 14:37:11
 • طول برنامه:33 دقیقه

حالا ترانه - بازپخش

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:14:37:53
 • پایان برنامه: 16:27:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 49 دقیقه

فيلم سينمايي فرمانروا

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:16:29:25
 • پایان برنامه: 17:00:12
 • طول برنامه:30 دقیقه

شاپرک (کودک و نوجوان)

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:17:01:35
 • پایان برنامه: 18:04:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

ضيافت وحي (ترتيل قرآن ) - بازپخش

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:18:04:46
 • پایان برنامه: 18:43:50
 • طول برنامه:39 دقیقه

جزر و مد

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:18:44:20
 • پایان برنامه: 18:54:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

سفره عاطفه ها

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:18:55:12
 • پایان برنامه: 20:26:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

مهمان خدا -(ويژه برنامه افطار) زنده

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:20:31:03
 • پایان برنامه: 20:36:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت - رهبري

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان 20/45 زنده

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:12:46
 • طول برنامه:12 دقیقه

سلوک عارفان

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:21:15:49
 • پایان برنامه: 22:07:57
 • طول برنامه:52 دقیقه

شايد برا ي شما هم اتفاق بيافتد-بهشت همين نزديکي ها

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:22:10:51
 • پایان برنامه: 23:41:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

ورزش مازندران - زنده

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:23:47:03
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:12 دقیقه

سریال 8 و نیم دقیقه

توضیحات برنامه درج نشده است.