جدول پخش

مازندران
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:23:25
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال سرنوشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:48
 • پایان برنامه: 01:14:38
 • طول برنامه:44 دقیقه

دعاي کميل - حاج احمد واعظي

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:01:20:28
 • پایان برنامه: 02:39:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

فيلم سينمايي راه پوشالي

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:02:41:16
 • پایان برنامه: 03:11:56
 • طول برنامه:30 دقیقه

يک لقمه نون

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:03:11:56
 • پایان برنامه: 04:10:36
 • طول برنامه:58 دقیقه

بسته پلي اوت

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:04:10:36
 • پایان برنامه: 04:41:22
 • طول برنامه:30 دقیقه

تفسير قرآن

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:04:41:22
 • پایان برنامه: 05:12:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بسته قبل اذان

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:05:12:00
 • پایان برنامه: 05:24:27
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان صبح - نماز جماعت -دعاي فرج

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:05:24:27
 • پایان برنامه: 05:34:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:05:34:27
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سفيران هدايت

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:06:01:36
 • پایان برنامه: 06:59:36
 • طول برنامه:58 دقیقه

دعاي ندبه - بابل

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:07:00:25
 • پایان برنامه: 07:57:54
 • طول برنامه:57 دقیقه

کاکرون - نودهک نکا - بازپخش

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:08:03:57
 • پایان برنامه: 08:59:13
 • طول برنامه:55 دقیقه

سريال سرنوشت - بازپخش

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:58:04
 • طول برنامه:58 دقیقه

صواحي - بازپخش

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:10:01:33
 • پایان برنامه: 10:34:48
 • طول برنامه:33 دقیقه

نورايمان - حجت الاسلام شيخي امام جمعه زرگرشهر

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:10:34:48
 • پایان برنامه: 10:40:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيشخوان روزنامه در هفته اي که گذشت

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:10:41:00
 • پایان برنامه: 10:48:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپوي رفع سفيدي مو - مشارکتي

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:10:48:43
 • پایان برنامه: 11:12:34
 • طول برنامه:23 دقیقه

آشپزهاي خبره در ايکاروس

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:11:13:34
 • پایان برنامه: 11:18:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

مازروني حال - کتولي - گروه اساره سو

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:11:20:33
 • پایان برنامه: 11:53:43
 • طول برنامه:33 دقیقه

آب و رنگ

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:12:11:00
 • پایان برنامه: 12:24:50
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان ظهر + دعاي فرج + دعاي آل ياسين

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:12:26:04
 • پایان برنامه: 12:33:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

گنجينه احکام - طلا براي مردان

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:42:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپوي رفع سفيدي مو - مشارکتي

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:12:47:53
 • پایان برنامه: 13:33:43
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجله حقوق - بازپخش

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:13:34:28
 • پایان برنامه: 13:44:42
 • طول برنامه:10 دقیقه

پنج ضلعي

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:13:45:24
 • پایان برنامه: 14:16:20
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند گزارشي اثر - بازپخش

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:14:23:17
 • پایان برنامه: 16:20:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 56 دقیقه

فيلم سينمايي سامورايي سرآشپز

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:16:25:50
 • پایان برنامه: 16:55:56
 • طول برنامه:30 دقیقه

شاپرک (کودک و نوجوان)

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:16:55:56
 • پایان برنامه: 17:03:11
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپوي رفع سفيدي مو - مشارکتي

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:17:04:11
 • پایان برنامه: 17:10:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيشخوان روزنامه در هفته اي که گذشت

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:17:10:05
 • پایان برنامه: 17:18:51
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلنگر- صبر

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:17:19:47
 • پایان برنامه: 17:50:51
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند باسيمره - دمي در طاق بستان

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:17:52:03
 • پایان برنامه: 17:57:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ دعوت نامه

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:10:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب - شهيد کارگر

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:18:10:15
 • پایان برنامه: 18:17:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمازجماعت - آيت ا . . . نوري همداني

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:18:20:34
 • پایان برنامه: 19:14:45
 • طول برنامه:54 دقیقه

راز سلامت - بازپخش

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:19:15:33
 • پایان برنامه: 19:21:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيشخوان روزنامه در هفته اي که گذشت

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:19:23:17
 • پایان برنامه: 19:33:17
 • طول برنامه:10 دقیقه

سلام کشاورز - پرورش جوجه هاي گوشتي

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:19:36:19
 • پایان برنامه: 19:43:34
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپوي رفع سفيدي مو - مشارکتي

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:19:43:34
 • پایان برنامه: 19:49:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي قبل 19/00

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:19:49:18
 • پایان برنامه: 20:32:36
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند کاغذ ، يک درنگ مچاله

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:20:34:04
 • پایان برنامه: 20:41:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي قبل 20/45

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان 20/45 زنده

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:21:04:45
 • پایان برنامه: 21:12:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهي قبل 21/00

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:21:12:16
 • پایان برنامه: 22:00:35
 • طول برنامه:48 دقیقه

بوردکا - بازپخش

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:22:00:35
 • پایان برنامه: 22:06:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهي قبل 22/30

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:22:06:51
 • پایان برنامه: 23:37:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

ورزش مازندران - زنده

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151

 • شروع برنامه:23:47:33
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:12 دقیقه

سریال سرنوشت

شبکه فرهنگ و ايمان ، سايت ، www.mazandaran.irib.ir ، پست الکترونيک omoumi-mzn@irib.ir ، تلفن گويا 33064444 - 33063333 ، سامانه پيام کوتاه 30000151