جدول پخش

گلستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:08:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

سینمایی جک ریچر - خارجی

سینمایی جک ریچر - خارجی

 • شروع برنامه:01:10:20
 • پایان برنامه: 01:57:30
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال آقای دکتر – ق 11

سریال آقای دکتر – ق 11

 • شروع برنامه:01:59:00
 • پایان برنامه: 02:56:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

بازپخش شبهای هیرکان

بازپخش شبهای هیرکان

 • شروع برنامه:02:56:00
 • پایان برنامه: 03:01:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:03:02:30
 • پایان برنامه: 03:49:10
 • طول برنامه:46 دقیقه

بازپخش سریال کوچه اقاقیا – ق 17

بازپخش سریال کوچه اقاقیا – ق 17

 • شروع برنامه:03:50:40
 • پایان برنامه: 04:05:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

بازپخش دراستان- تولیدی

بازپخش دراستان- تولیدی

 • شروع برنامه:04:09:00
 • پایان برنامه: 04:52:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

بازپخش تلاش - تولیدی

بازپخش تلاش - تولیدی

 • شروع برنامه:04:57:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

بازپخش لحظه ملکوتی- تولیدی

بازپخش لحظه ملکوتی- تولیدی

 • شروع برنامه:05:16:00
 • پایان برنامه: 05:23:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره اسرا آیات 9 تا 17-استاد سعیدیان

تلاوت قرآن-سوره اسرا آیات 9 تا 17-استاد سعیدیان

 • شروع برنامه:05:24:00
 • پایان برنامه: 05:39:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان صبح -آقاتی-نماز آیت الله نورمفیدی

موقع اذان صبح 05:24:00

 • شروع برنامه:05:46:40
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

مستند برای اقدام (اقتصاد مقاومتی)- خاک خوبی ها- پر

مستند برای اقدام (اقتصاد مقاومتی)- خاک خوبی ها- پرتودهی گاما

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن(تصویری)-سوره انفطار و انشقاق آیات 1 تا

تلاوت قرآن(تصویری)-سوره انفطار و انشقاق آیات 1 تا 6-استاد عبد الباسط

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 06:17:30
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد(محسن فرهمند)

دعای عهد(محسن فرهمند)

 • شروع برنامه:06:24:40
 • پایان برنامه: 07:11:20
 • طول برنامه:46 دقیقه

بازپخش سریال کوچه اقاقیا – ق 17

بازپخش سریال کوچه اقاقیا – ق 17

 • شروع برنامه:07:13:30
 • پایان برنامه: 08:10:20
 • طول برنامه:56 دقیقه

بازپخش شب های هیرکان (شبانه)

بازپخش شب های هیرکان (شبانه)

 • شروع برنامه:08:12:00
 • پایان برنامه: 08:59:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

بازپخش سریال آقای دکتر – ق 11

بازپخش سریال آقای دکتر – ق 11

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:52:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

پزشک شما- زنده

پزشک شما- زنده

 • شروع برنامه:09:52:00
 • پایان برنامه: 09:59:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی رفع سفیدی مو- مشارکتی

شامپو گیاهی رفع سفیدی مو- مشارکتی

 • شروع برنامه:10:03:30
 • پایان برنامه: 10:10:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

دوربین مخفی

 • شروع برنامه:10:11:20
 • پایان برنامه: 11:11:20
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش خانه محبت

بازپخش خانه محبت

 • شروع برنامه:11:20:00
 • پایان برنامه: 11:38:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

لحظه ملکوتی- تولیدی

لحظه ملکوتی- تولیدی

 • شروع برنامه:11:39:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره حج آیات 26 تا 32-استاد پناهی

تلاوت قرآن-سوره حج آیات 26 تا 32-استاد پناهی

 • شروع برنامه:11:46:00
 • پایان برنامه: 12:01:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان ظهر- سلیمی-نماز آیت الله مکارم شیرازی

موقع اذان ظهر 11:46:00

 • شروع برنامه:12:10:30
 • پایان برنامه: 13:57:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 47 دقیقه

بازپخش سینمایی جک ریچر - خارجی

بازپخش سینمایی جک ریچر - خارجی

 • شروع برنامه:13:57:50
 • پایان برنامه: 14:03:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:14:05:20
 • پایان برنامه: 14:35:20
 • طول برنامه:30 دقیقه

بازپخش اولکام - تولیدی

بازپخش اولکام - تولیدی

 • شروع برنامه:14:39:40
 • پایان برنامه: 15:29:40
 • طول برنامه:50 دقیقه

بازپخش نقطه اوج

بازپخش نقطه اوج

 • شروع برنامه:15:31:40
 • پایان برنامه: 15:46:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

گلستان نگارستان ایران- آزادشهر

گلستان نگارستان ایران- آزادشهر

 • شروع برنامه:15:49:00
 • پایان برنامه: 15:56:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی رفع سفیدی مو- مشارکتی

شامپو گیاهی رفع سفیدی مو- مشارکتی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:16:11:40
 • پایان برنامه: 16:50:30
 • طول برنامه:38 دقیقه

شکوفه ها - تولیدی

شکوفه ها - تولیدی

 • شروع برنامه:17:03:00
 • پایان برنامه: 17:13:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان-ترکمنی

خبر استان-ترکمنی

 • شروع برنامه:17:18:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی رفع سفیدی مو- مشارکتی

شامپو گیاهی رفع سفیدی مو- مشارکتی

 • شروع برنامه:17:26:00
 • پایان برنامه: 18:16:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

بازپخش پزشک شما

بازپخش پزشک شما

 • شروع برنامه:18:22:00
 • پایان برنامه: 19:04:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال کوچه اقاقیا – ق 18

سریال کوچه اقاقیا – ق 18

 • شروع برنامه:19:08:00
 • پایان برنامه: 19:23:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

دراستان(نیروی انتظامی) - تولیدی

دراستان(نیروی انتظامی) - تولیدی

 • شروع برنامه:19:26:00
 • پایان برنامه: 19:51:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آبادی - تولیدی

آبادی - تولیدی

 • شروع برنامه:19:53:00
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری- زنده

گفتگوی ویژه خبری- زنده

 • شروع برنامه:20:42:00
 • پایان برنامه: 21:12:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خط پایان - مشارکتی

خط پایان - مشارکتی

 • شروع برنامه:21:13:40
 • پایان برنامه: 21:24:40
 • طول برنامه:11 دقیقه

برنامه ثبت احوال - مشارکتی

برنامه ثبت احوال - مشارکتی

 • شروع برنامه:21:24:40
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شب های هیرکان (شبانه) - زنده

شب های هیرکان (شبانه) - زنده

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:37:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی رفع سفیدی مو- مشارکتی

شامپو گیاهی رفع سفیدی مو- مشارکتی

 • شروع برنامه:22:37:00
 • پایان برنامه: 22:42:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:22:42:30
 • پایان برنامه: 22:48:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاب فیروزه –پایتخت 4- گم شدن گوشواره خاله نقی

قاب فیروزه –پایتخت 4- گم شدن گوشواره خاله نقی

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 22:57:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:23:16:00
 • پایان برنامه: 23:46:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بازپخش کارنامه صد- ق 9

بازپخش کارنامه صد- ق 9

 • شروع برنامه:23:48:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:11 دقیقه

سینمایی جاده لغزنده است – ایرانی

سینمایی جاده لغزنده است – ایرانی