جدول پخش

گلستان
 • شروع برنامه:00:04:00
 • پایان برنامه: 01:36:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

سینمایی سفر معجزه آسا - آلمان

سینمایی سفر معجزه آسا - آلمان

 • شروع برنامه:01:38:00
 • پایان برنامه: 02:38:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش رادیو شب

بازپخش رادیو شب

 • شروع برنامه:02:38:00
 • پایان برنامه: 02:43:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:02:43:30
 • پایان برنامه: 03:43:30
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش شب های هیرکان

بازپخش شب های هیرکان

 • شروع برنامه:03:46:00
 • پایان برنامه: 04:06:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

بازپخش آبادی- تولیدی

بازپخش آبادی- تولیدی

 • شروع برنامه:04:07:30
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

مستند برای اقدام (اقتصاد مقاومتی)- میگو بست-پرورش

مستند برای اقدام (اقتصاد مقاومتی)- میگو بست-پرورش میگوی شهرک شیلات

 • شروع برنامه:04:24:00
 • پایان برنامه: 04:51:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

بازپخش لحظه ملکوتی- تولیدی

بازپخش لحظه ملکوتی- تولیدی

 • شروع برنامه:04:53:00
 • پایان برنامه: 04:59:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن- سوره آل عمران آیه 133 تا 135 – قاری شی

تلاوت قرآن- سوره آل عمران آیه 133 تا 135 – قاری شیخ الشعشاعی

 • شروع برنامه:05:04:20
 • پایان برنامه: 05:09:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز صبح آیت الله علوی گرگانی

نماز صبح آیت الله علوی گرگانی

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

بازپخش خانه محبت

بازپخش خانه محبت

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:06:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره احزاب آیات 56 تا 62-قاری شهید حسنی

تلاوت قرآن-سوره احزاب آیات 56 تا 62-قاری شهید حسنی کارگر

 • شروع برنامه:06:06:20
 • پایان برنامه: 06:20:20
 • طول برنامه:14 دقیقه

دعای صباح

دعای صباح

 • شروع برنامه:06:27:00
 • پایان برنامه: 07:07:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند در قلب کومش - شامرزا

مستند در قلب کومش - شامرزا

 • شروع برنامه:07:12:00
 • پایان برنامه: 08:12:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش شب های هیرکان - تولیدی

بازپخش شب های هیرکان - تولیدی

 • شروع برنامه:08:16:00
 • پایان برنامه: 08:57:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

بازپخش سریال لیسانسه ها 2 – ق 5

بازپخش سریال لیسانسه ها 2 – ق 5

 • شروع برنامه:08:58:30
 • پایان برنامه: 09:19:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند برای اقدام(اقتصاد مقاومتی)- دروار-مبل سازی

مستند برای اقدام(اقتصاد مقاومتی)- دروار-مبل سازی

 • شروع برنامه:09:21:00
 • پایان برنامه: 09:51:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بازپخش اولکام - تولیدی

بازپخش اولکام - تولیدی

 • شروع برنامه:09:51:00
 • پایان برنامه: 09:56:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش خانه محبت

بازپخش خانه محبت

 • شروع برنامه:11:01:00
 • پایان برنامه: 11:28:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

لحظه ملکوتی- تولیدی

لحظه ملکوتی- تولیدی

 • شروع برنامه:11:40:20
 • پایان برنامه: 11:48:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز ظهر مقام معظم رهبری

نماز ظهر مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

بازپخش سینمایی سفر معجزه آسا - آلمان

بازپخش سینمایی سفر معجزه آسا - آلمان

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:35:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:13:37:30
 • پایان برنامه: 14:22:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستند ایران انار دارد(زلزله کرمانشاه)

مستند ایران انار دارد(زلزله کرمانشاه)

 • شروع برنامه:14:26:00
 • پایان برنامه: 15:26:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش ورزش گلستان

بازپخش ورزش گلستان

 • شروع برنامه:15:31:00
 • پایان برنامه: 15:54:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند پازل (پیشرفت های ایران)- فرش قرمز در کار نیس

مستند پازل (پیشرفت های ایران)- فرش قرمز در کار نیست

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:40:20
 • طول برنامه:25 دقیقه

سقوط بی صدا - مشارکتی

سقوط بی صدا - مشارکتی

 • شروع برنامه:16:42:20
 • پایان برنامه: 16:51:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه همراز-کم فروشی

میان برنامه همراز-کم فروشی

 • شروع برنامه:16:56:00
 • پایان برنامه: 17:03:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره قلم آیات 34 تا آخر-استاد عباسی

تلاوت قرآن-سوره قلم آیات 34 تا آخر-استاد عباسی

 • شروع برنامه:17:09:00
 • پایان برنامه: 17:19:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان (ترکمنی)

خبر استان (ترکمنی)

 • شروع برنامه:17:21:00
 • پایان برنامه: 17:51:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بازپخش حرف آخر – ق 48- مشارکتی

بازپخش حرف آخر – ق 48- مشارکتی

 • شروع برنامه:17:53:00
 • پایان برنامه: 18:04:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

دوربین مخفی

دوربین مخفی

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:51:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

بازپخش سریال لیسانسه ها 2 – ق 5

بازپخش سریال لیسانسه ها 2 – ق 5

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

گفتمان - زنده

گفتمان - زنده

 • شروع برنامه:19:53:00
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:20:17:00
 • پایان برنامه: 20:42:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری

گفتگوی ویژه خبری

 • شروع برنامه:20:46:00
 • پایان برنامه: 21:06:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

با ما در شهر (شهرداری) - مشارکتی

با ما در شهر (شهرداری) - مشارکتی

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش شب های هیرکان

بازپخش شب های هیرکان

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:15:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:22:17:30
 • پایان برنامه: 22:48:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شهر هنر - تولیدی

شهر هنر - تولیدی

 • شروع برنامه:22:51:00
 • پایان برنامه: 22:57:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:23:19:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال لیسانسه ها 2 – ق6

سریال لیسانسه ها 2 – ق6