جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

گلستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:02:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سینمایی ابراهیم خلیل ا...

سینمایی ابراهیم خلیل ا...

 • شروع برنامه:01:09:30
 • پایان برنامه: 02:09:30
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش رادیو شب

بازپخش رادیو شب

 • شروع برنامه:02:13:10
 • پایان برنامه: 03:07:30
 • طول برنامه:54 دقیقه

سریال بیمارستان چونا- ق 3

سریال بیمارستان چونا- ق 3

 • شروع برنامه:03:07:30
 • پایان برنامه: 03:13:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:03:17:00
 • پایان برنامه: 03:59:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

بازپخش تلاش - تولیدی

بازپخش تلاش - تولیدی

 • شروع برنامه:04:03:00
 • پایان برنامه: 04:33:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بازپخش لحظه ملکوتی- تولیدی

بازپخش لحظه ملکوتی- تولیدی

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:41:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن- سوره آل عمران آیه 133 تا 135 – قاری شی

تلاوت قرآن- سوره آل عمران آیه 133 تا 135 – قاری شیخ الشعشاعی

 • شروع برنامه:04:42:00
 • پایان برنامه: 04:47:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح – موذن راغب غلوش – تصاویر گرافیکی

موقع اذان صبح 04:42:00

 • شروع برنامه:04:47:20
 • پایان برنامه: 04:52:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز صبح آیت الله علوی گرگانی

نماز صبح آیت الله علوی گرگانی

 • شروع برنامه:04:58:30
 • پایان برنامه: 05:58:30
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش خانه محبت

بازپخش خانه محبت

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:06:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن(تصویری)-سوره انبیا آیه 101 تا 106-استاد

تلاوت قرآن(تصویری)-سوره انبیا آیه 101 تا 106-استاد بدرحسین

 • شروع برنامه:06:06:20
 • پایان برنامه: 06:16:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

دعای عهد

 • شروع برنامه:06:23:00
 • پایان برنامه: 06:34:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

روز خدا – ویژه روز عرفه

روز خدا – ویژه روز عرفه

 • شروع برنامه:06:39:30
 • پایان برنامه: 06:53:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

گلستان نگارستان ایران- گمیشان

گلستان نگارستان ایران- گمیشان

 • شروع برنامه:06:55:30
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

بازپخش قرارشبانه - تولیدی

بازپخش قرارشبانه - تولیدی

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:54:20
 • طول برنامه:54 دقیقه

بازپخش سریال بیمارستان چونا- ق 3

بازپخش سریال بیمارستان چونا- ق 3

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:49:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

پزشک شما- زنده

پزشک شما- زنده

 • شروع برنامه:09:49:00
 • پایان برنامه: 09:54:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش خانه محبت

بازپخش خانه محبت

 • شروع برنامه:11:02:40
 • پایان برنامه: 11:31:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

بازپخش آبادی- تولیدی

بازپخش آبادی- تولیدی

 • شروع برنامه:11:35:40
 • پایان برنامه: 12:07:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

بازپخش اولکام- تولیدی

بازپخش اولکام- تولیدی

 • شروع برنامه:12:17:00
 • پایان برنامه: 12:47:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

لحظه ملکوتی- تولیدی

لحظه ملکوتی- تولیدی

 • شروع برنامه:12:59:40
 • پایان برنامه: 13:08:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز ظهر مکارم شیرازی

نماز ظهر مکارم شیرازی

 • شروع برنامه:13:21:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 44 دقیقه

بازپخش سینمایی ابراهیم خلیل ا...

بازپخش سینمایی ابراهیم خلیل ا...

 • شروع برنامه:15:06:00
 • پایان برنامه: 15:11:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:15:12:30
 • پایان برنامه: 15:26:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

منابع طبیعی- مشارکتی

منابع طبیعی- مشارکتی

 • شروع برنامه:15:28:40
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

بازپخش حرف آخر ق 17- مشارکتی

بازپخش حرف آخر ق 17- مشارکتی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 42 دقیقه

دعای روز عرفه - زنده

دعای روز عرفه - زنده

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:52:20
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال بیمارستان چونا- ق 4

سریال بیمارستان چونا- ق 4

 • شروع برنامه:18:58:00
 • پایان برنامه: 19:48:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

گفتمان - زنده

گفتمان - زنده

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:20:20:20
 • پایان برنامه: 20:40:20
 • طول برنامه:20 دقیقه

نوای گلستان

نوای گلستان

 • شروع برنامه:20:42:30
 • پایان برنامه: 20:48:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:20:48:00
 • پایان برنامه: 21:48:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش قرار شبانه - تولیدی

بازپخش قرار شبانه - تولیدی

 • شروع برنامه:21:48:00
 • پایان برنامه: 21:53:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:21:56:00
 • پایان برنامه: 22:16:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

با ما در شهر - مشارکتی

با ما در شهر - مشارکتی

 • شروع برنامه:22:20:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شهر هنر - تولیدی

شهر هنر - تولیدی

 • شروع برنامه:22:51:00
 • پایان برنامه: 22:57:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:42:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری

گفتگوی ویژه خبری

 • شروع برنامه:23:47:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:12 دقیقه

سینمایی من پلیس نیستم – ایرانی

سینمایی من پلیس نیستم – ایرانی