جدول پخش

گلستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:34:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

ورزش گلستان - زنده

ورزش گلستان - زنده

 • شروع برنامه:00:38:00
 • پایان برنامه: 00:51:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

گل آوا- قوامی- انگشتر سازی

گل آوا- قوامی- انگشتر سازی

 • شروع برنامه:00:53:00
 • پایان برنامه: 01:39:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال پرده نشین – ق27

سریال پرده نشین – ق27

 • شروع برنامه:01:41:00
 • پایان برنامه: 03:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

سینمایی موجود 2

سینمایی موجود 2

 • شروع برنامه:03:06:00
 • پایان برنامه: 03:57:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

بازپخش سریال از یاد رفته –ق 2

بازپخش سریال از یاد رفته –ق 2

 • شروع برنامه:04:01:40
 • پایان برنامه: 04:27:40
 • طول برنامه:26 دقیقه

بازپخش نورانا چاغ لار- تولیدی

بازپخش نورانا چاغ لار- تولیدی

 • شروع برنامه:04:30:20
 • پایان برنامه: 04:37:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره مریم آیات 35 تا 47-استاد حسین منصو

تلاوت قرآن-سوره مریم آیات 35 تا 47-استاد حسین منصور

 • شروع برنامه:04:38:00
 • پایان برنامه: 04:48:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان صبح - منصوری-نماز آیت الله شاهرودی(استانی)

موقع اذان صبح 04:38:00

 • شروع برنامه:04:56:00
 • پایان برنامه: 05:51:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

بازپخش پزشک شما

بازپخش پزشک شما

 • شروع برنامه:05:51:20
 • پایان برنامه: 05:59:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

مستند کوتاه هنر ایرانی- نمد

مستند کوتاه هنر ایرانی- نمد

 • شروع برنامه:06:05:50
 • پایان برنامه: 06:16:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد(محسن فرهمند)

دعای عهد(محسن فرهمند)

 • شروع برنامه:06:26:00
 • پایان برنامه: 07:17:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

بازپخش سریال از یاد رفته –ق 2

بازپخش سریال از یاد رفته –ق 2

 • شروع برنامه:07:20:00
 • پایان برنامه: 08:05:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

بازپخش پاسرو - تولیدی

بازپخش پاسرو - تولیدی

 • شروع برنامه:08:07:30
 • پایان برنامه: 08:53:30
 • طول برنامه:46 دقیقه

بازپخش سریال پرده نشین – ق27

بازپخش سریال پرده نشین – ق27

 • شروع برنامه:08:53:30
 • پایان برنامه: 08:59:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:38:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

بازپخش شکوفه ها- تولیدی

بازپخش شکوفه ها- تولیدی

 • شروع برنامه:09:39:30
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

بازپخش کشاورزی و توسعه- تولیدی

بازپخش کشاورزی و توسعه- تولیدی

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 09:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی - مشارکتی

کرم گیاهی - مشارکتی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:58:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

بازپخش خانه محبت

بازپخش خانه محبت

 • شروع برنامه:11:03:00
 • پایان برنامه: 11:28:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

لحظه ملکوتی- تولیدی

لحظه ملکوتی- تولیدی

 • شروع برنامه:11:30:40
 • پایان برنامه: 11:36:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن-سوره اعراف آیات 1 تا 10-استاد منصوری

تلاوت قرآن-سوره اعراف آیات 1 تا 10-استاد منصوری

 • شروع برنامه:11:37:00
 • پایان برنامه: 11:51:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان ظهر- سعیدیان + نماز آیت ا... علوی

موقع اذان ظهر 11:37:00

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 13:24:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

بازپخش سینمایی موجود 2

بازپخش سینمایی موجود 2

 • شروع برنامه:13:24:00
 • پایان برنامه: 13:29:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:13:32:00
 • پایان برنامه: 13:57:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بازپخش هفت رنگ-تولیدی

بازپخش هفت رنگ-تولیدی

 • شروع برنامه:14:02:20
 • پایان برنامه: 14:24:20
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند آبی صحرا-کچه(نمد ترکمن)

مستند آبی صحرا-کچه(نمد ترکمن)

 • شروع برنامه:14:27:20
 • پایان برنامه: 15:23:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

بازپخش پزشک شما

بازپخش پزشک شما

 • شروع برنامه:15:26:00
 • پایان برنامه: 15:47:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

یاد یاران(نوچمن) - تولیدی

یاد یاران(نوچمن) - تولیدی

 • شروع برنامه:15:49:00
 • پایان برنامه: 15:56:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی - مشارکتی

کرم گیاهی - مشارکتی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:07:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:16:08:00
 • پایان برنامه: 16:56:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

مسابقه بسکتبال (یس آل گرگان – شهرداری تبریز ) - زن

مسابقه بسکتبال (یس آل گرگان – شهرداری تبریز ) - زنده

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:07:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

خبر استان-ترکمنی

خبر استان-ترکمنی

 • شروع برنامه:17:08:00
 • پایان برنامه: 17:28:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه مسابقه بسکتبال (یس آل گرگان – شهرداری تبریز

ادامه مسابقه بسکتبال (یس آل گرگان – شهرداری تبریز ) - زنده

 • شروع برنامه:17:34:20
 • پایان برنامه: 17:55:20
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه مسابقه بسکتبال (یس آل گرگان –شهرداری تبریز)

ادامه مسابقه بسکتبال (یس آل گرگان –شهرداری تبریز) - زنده

 • شروع برنامه:17:55:20
 • پایان برنامه: 18:02:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی - مشارکتی

کرم گیاهی - مشارکتی

 • شروع برنامه:18:04:00
 • پایان برنامه: 18:54:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

نقطه اوج - زنده

نقطه اوج - زنده

 • شروع برنامه:18:59:00
 • پایان برنامه: 19:49:30
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال از یاد رفته –ق 3

سریال از یاد رفته –ق 3

 • شروع برنامه:19:52:00
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:20:24:40
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

دراستان - تولیدی

دراستان - تولیدی

 • شروع برنامه:20:47:30
 • پایان برنامه: 22:12:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

سینمایی سفر به کوهستان- خارجی

سینمایی سفر به کوهستان- خارجی

 • شروع برنامه:22:16:30
 • پایان برنامه: 22:23:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی - مشارکتی

کرم گیاهی - مشارکتی

 • شروع برنامه:22:25:30
 • پایان برنامه: 22:31:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تصاویر ارسالی بینندگان

تصاویر ارسالی بینندگان

 • شروع برنامه:22:31:00
 • پایان برنامه: 22:46:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسابقه روی خط- زنده

مسابقه روی خط- زنده

 • شروع برنامه:22:48:00
 • پایان برنامه: 22:56:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام بازرگانی

پیام بازرگانی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

خبر استان

 • شروع برنامه:23:16:00
 • پایان برنامه: 23:41:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بازپخش یادگیری برتر- ق19

بازپخش یادگیری برتر- ق19