جدول پخش

گیلان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:08:13
 • طول برنامه:8 دقیقه

سریال درحاشیه قسمت 12

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:08:13
 • پایان برنامه: 00:08:49
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:08:50
 • پایان برنامه: 00:29:55
 • طول برنامه:21 دقیقه

دغدغه هاي يک عکاس قسمت 1

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:29:55
 • پایان برنامه: 00:30:40
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:30:41
 • پایان برنامه: 02:29:04
 • طول برنامه:1 ساعت و 58 دقیقه

سینمایی تاکسی پلیس

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:29:04
 • پایان برنامه: 02:29:40
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:29:41
 • پایان برنامه: 02:31:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:31:27
 • پایان برنامه: 03:27:25
 • طول برنامه:55 دقیقه

مستند ايرانگرد قسمت 16

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:27:25
 • پایان برنامه: 03:28:01
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:28:02
 • پایان برنامه: 03:47:57
 • طول برنامه:19 دقیقه

دل افروزان قسمت 3

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:47:57
 • پایان برنامه: 03:48:33
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:48:34
 • پایان برنامه: 03:55:49
 • طول برنامه:7 دقیقه

زلال انديشه - بهترين ميراث

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:55:50
 • پایان برنامه: 04:01:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن - سوره ليل

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:01:00
 • پایان برنامه: 04:05:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:05:05
 • پایان برنامه: 04:11:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح آيت الله بهجت

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:11:43
 • پایان برنامه: 04:13:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتی امام زمان عج

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:13:21
 • پایان برنامه: 05:14:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

ترتيل قرآن جز 20 - خواهرامام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:14:54
 • پایان برنامه: 05:15:39
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:15:40
 • پایان برنامه: 05:46:47
 • طول برنامه:31 دقیقه

حديث سرو - آيت الله انصاري قسمت 9

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:46:48
 • پایان برنامه: 05:54:58
 • طول برنامه:8 دقیقه

سرزمين سبز - سيد علي کيا

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:54:58
 • پایان برنامه: 05:57:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

ما مسرفيم

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:57:44
 • پایان برنامه: 05:59:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:59:05
 • پایان برنامه: 05:59:50
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:59:51
 • پایان برنامه: 06:00:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود ملي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:00:52
 • پایان برنامه: 06:40:57
 • طول برنامه:40 دقیقه

روزنه - بدن شگفت انگيز انسان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:40:57
 • پایان برنامه: 06:42:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:42:32
 • پایان برنامه: 08:40:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 58 دقیقه

تاکسی پلیس

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:40:55
 • پایان برنامه: 08:42:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:42:31
 • پایان برنامه: 09:38:29
 • طول برنامه:55 دقیقه

مستند ایرانگرد قسمت 16

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:38:29
 • پایان برنامه: 09:40:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:40:04
 • پایان برنامه: 09:41:03
 • طول برنامه:

تيزز

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:41:04
 • پایان برنامه: 10:50:33
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

انيميشن شنل قرمزي 2

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:50:34
 • پایان برنامه: 10:51:33
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:51:33
 • پایان برنامه: 10:56:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

ديار من گيلان - لباس قاسم آبادي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:56:34
 • پایان برنامه: 10:58:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:58:09
 • پایان برنامه: 10:59:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

اخبار یک دقیقه ای

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:59:09
 • پایان برنامه: 10:59:51
 • طول برنامه:

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:59:51
 • پایان برنامه: 12:00:48
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه مهر-زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:00:49
 • پایان برنامه: 12:02:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:02:24
 • پایان برنامه: 12:03:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:03:35
 • پایان برنامه: 12:28:56
 • طول برنامه:25 دقیقه

سريال خانه پدري قسمت 36

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:28:57
 • پایان برنامه: 12:30:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:30:17
 • پایان برنامه: 12:31:13
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:31:14
 • پایان برنامه: 12:31:59
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:31:59
 • پایان برنامه: 13:01:29
 • طول برنامه:29 دقیقه

تفسير قرآن قسمت 21

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:01:30
 • پایان برنامه: 13:03:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:03:05
 • پایان برنامه: 13:03:52
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:03:53
 • پایان برنامه: 13:04:29
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:04:30
 • پایان برنامه: 13:07:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

زلال انديشه - صبر و توکل

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:07:57
 • پایان برنامه: 13:13:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن - سوره يوسف

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:14:00
 • پایان برنامه: 13:18:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:18:54
 • پایان برنامه: 13:25:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر آيت الله رودباري

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:25:24
 • پایان برنامه: 13:27:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان عجل اله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:27:15
 • پایان برنامه: 13:28:02
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:28:03
 • پایان برنامه: 13:29:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:29:38
 • پایان برنامه: 14:27:38
 • طول برنامه:58 دقیقه

الاتي تي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:27:38
 • پایان برنامه: 14:28:37
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:28:38
 • پایان برنامه: 14:30:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:30:14
 • پایان برنامه: 16:28:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 58 دقیقه

تاکسي پليس

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:28:37
 • پایان برنامه: 16:30:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:30:12
 • پایان برنامه: 17:02:40
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف آخر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:02:40
 • پایان برنامه: 17:39:02
 • طول برنامه:36 دقیقه

جنگل دوستي قسمت 34

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:39:03
 • پایان برنامه: 17:40:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:40:38
 • پایان برنامه: 18:30:40
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانه مهر-بازپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:30:40
 • پایان برنامه: 18:32:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:32:15
 • پایان برنامه: 19:12:15
 • طول برنامه:40 دقیقه

ناخونک قسمت 10

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:12:15
 • پایان برنامه: 19:13:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:13:51
 • پایان برنامه: 19:43:51
 • طول برنامه:30 دقیقه

ایلجار - بازپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:43:51
 • پایان برنامه: 19:44:27
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:44:27
 • پایان برنامه: 19:54:34
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:54:35
 • پایان برنامه: 19:56:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:56:10
 • پایان برنامه: 19:58:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:58:06
 • پایان برنامه: 19:58:18
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:58:19
 • پایان برنامه: 19:59:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:59:57
 • پایان برنامه: 20:45:08
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار گیلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:45:08
 • پایان برنامه: 20:51:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

نيمکت قسمت 44

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:51:20
 • پایان برنامه: 20:51:56
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:51:57
 • پایان برنامه: 20:54:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

اولويت کشور

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:54:01
 • پایان برنامه: 20:57:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن - سوره اعراف

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:58:00
 • پایان برنامه: 21:02:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:02:30
 • پایان برنامه: 21:07:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماز مغرب رهبري

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:07:27
 • پایان برنامه: 21:09:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان عجل اله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:09:18
 • پایان برنامه: 21:10:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:10:39
 • پایان برنامه: 21:12:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:12:46
 • پایان برنامه: 21:32:56
 • طول برنامه:20 دقیقه

لوجنک-زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:32:56
 • پایان برنامه: 21:35:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:35:32
 • پایان برنامه: 22:31:05
 • طول برنامه:55 دقیقه

الاتی تی- زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:31:05
 • پایان برنامه: 22:35:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:35:05
 • پایان برنامه: 22:56:08
 • طول برنامه:21 دقیقه

سريال خانه پدري قسمت 37

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:56:09
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار شبانگاهی

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:16:11
 • پایان برنامه: 23:22:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

همایش حفظ حقوق بیت المال

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:22:23
 • پایان برنامه: 23:23:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک کسب و کار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:23:59
 • پایان برنامه: 23:30:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت قسمت 44

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:30:11
 • پایان برنامه: 23:34:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:34:24
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال درحاشیه قسمت 13

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162