جدول پخش

گیلان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال یوسف پیامبر قسمت 43

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:31:19
 • پایان برنامه: 00:39:38
 • طول برنامه:8 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع) بهنام صفوي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:41:25
 • پایان برنامه: 01:13:55
 • طول برنامه:32 دقیقه

سينمايي پي 22

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:01:13:55
 • پایان برنامه: 02:03:51
 • طول برنامه:49 دقیقه

سينمايي پي 22

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:08:48
 • پایان برنامه: 02:37:23
 • طول برنامه:28 دقیقه

ايلجار-6 روستاي دشمن کرده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:37:33
 • پایان برنامه: 03:10:05
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند زير آسمان تالش - مه و ميراث

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:14:24
 • پایان برنامه: 03:40:08
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال ملاحت قسمت 44

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:40:18
 • پایان برنامه: 04:04:13
 • طول برنامه:23 دقیقه

سريال يوسف پيامبر قسمت 43

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:04:14
 • پایان برنامه: 04:35:09
 • طول برنامه:30 دقیقه

سريال يوسف پيامبر قسمت 43

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:35:27
 • پایان برنامه: 05:19:26
 • طول برنامه:43 دقیقه

آشنايي با تاريخ جهان رنسانس

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:19:27
 • پایان برنامه: 05:33:29
 • طول برنامه:14 دقیقه

دلنوازان صديق تعريف

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:38:29
 • پایان برنامه: 05:43:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن سوره نحلکرمي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:48:05
 • پایان برنامه: 05:54:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح آيت الله بهجت

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:57:14
 • پایان برنامه: 06:32:50
 • طول برنامه:35 دقیقه

حديث سرو - آیت الله شاه آبادي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:33:54
 • پایان برنامه: 06:57:49
 • طول برنامه:23 دقیقه

سريال يوسف پيامبر قسمت 43

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:57:49
 • پایان برنامه: 07:28:44
 • طول برنامه:30 دقیقه

سريال يوسف پيامبر 43 نوار 02

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:28:45
 • پایان برنامه: 07:33:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسيقي تصوير تمنا

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:35:02
 • پایان برنامه: 08:40:46
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

مهتاب شبان -بازپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:43:02
 • پایان برنامه: 08:54:06
 • طول برنامه:11 دقیقه

آموزشي کودک - ريختن زباله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:54:06
 • پایان برنامه: 09:50:54
 • طول برنامه:56 دقیقه

يه باغچه گل قسمت 86

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:51:12
 • پایان برنامه: 09:58:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

سفيدي مو

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:02:36
 • پایان برنامه: 11:23:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

خانه مهر-زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:25:35
 • پایان برنامه: 11:50:35
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال ملاحت قسمت 44

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:58:59
 • پایان برنامه: 12:04:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن سوره بقره رضيعي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:09:42
 • پایان برنامه: 12:16:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقامه نماز ظهر- حجت الاسلام کشاورز- نيرو دريايي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:19:16
 • پایان برنامه: 12:39:16
 • طول برنامه:20 دقیقه

لوجنک - برنامه زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:39:16
 • پایان برنامه: 12:46:31
 • طول برنامه:7 دقیقه

سفيدي مو

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:47:41
 • پایان برنامه: 13:20:11
 • طول برنامه:32 دقیقه

سينمايي پي 22

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:21:14
 • پایان برنامه: 14:11:10
 • طول برنامه:49 دقیقه

سينمايي پي 22

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:11:11
 • پایان برنامه: 14:41:06
 • طول برنامه:29 دقیقه

کارنامه 100

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:42:16
 • پایان برنامه: 15:39:04
 • طول برنامه:56 دقیقه

يه باغچه گل قسمت 86

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:39:04
 • پایان برنامه: 15:46:19
 • طول برنامه:7 دقیقه

سفيدي مو

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:46:20
 • پایان برنامه: 17:06:44
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

خانه مهر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:19:30
 • پایان برنامه: 17:28:02
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز مغرب آيت اله بهجت

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:30:27
 • پایان برنامه: 17:45:52
 • طول برنامه:15 دقیقه

از لاک جيغ تا خدا قسمت 14

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:53:06
 • پایان برنامه: 18:17:01
 • طول برنامه:23 دقیقه

سريال يوسف پيامبر قسمت 43

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:18:04
 • پایان برنامه: 18:48:59
 • طول برنامه:30 دقیقه

سريال يوسف پيامبر قسمت 43

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:49:09
 • پایان برنامه: 18:57:41
 • طول برنامه:8 دقیقه

ديار من گیلان - نمد مالي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:02:34
 • پایان برنامه: 19:53:25
 • طول برنامه:50 دقیقه

شجره طيبه - قسمت 17

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:59:57
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار گيلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:49:03
 • پایان برنامه: 21:12:03
 • طول برنامه:23 دقیقه

لوجنک - برنامه زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:18:03
 • پایان برنامه: 22:23:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

مهتاب شبان - زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:23:36
 • پایان برنامه: 22:29:41
 • طول برنامه:6 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:29:41
 • پایان برنامه: 22:54:41
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال ملاحت قسمت 45

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:54:41
 • پایان برنامه: 22:59:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162