جدول پخش

گیلان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:19:40
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال هوش سیاه دو قسمت 20

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:21:22
 • پایان برنامه: 00:29:27
 • طول برنامه:8 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:29:49
 • پایان برنامه: 01:30:39
 • طول برنامه:1 ساعت

راديو شب

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:01:30:57
 • پایان برنامه: 02:48:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

سينمايي الو الو من جوجوام

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:48:23
 • پایان برنامه: 02:53:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ سفيدرود

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:53:45
 • پایان برنامه: 03:27:41
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند سرزمين گيل - فومن

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:27:42
 • پایان برنامه: 03:34:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسيقي تصوير کيستم من

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:35:04
 • پایان برنامه: 03:54:52
 • طول برنامه:19 دقیقه

کوچه زمرد قسمت 28

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:59:23
 • پایان برنامه: 05:06:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

ترتيل قرآن آران و بيدگل جزء 5

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:14:16
 • پایان برنامه: 05:20:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن - سوره الرحمن

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:20:20
 • پایان برنامه: 05:25:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:31:33
 • پایان برنامه: 05:56:07
 • طول برنامه:24 دقیقه

سخنراني آيت الله ناصري قسمت 4

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:02:30
 • پایان برنامه: 06:44:22
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند دوقولوهاي همسان

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:45:26
 • پایان برنامه: 06:51:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

انيميشن بره ناقلا قسمت 3

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:51:42
 • پایان برنامه: 06:58:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

انیمیشن پت و مت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:58:55
 • پایان برنامه: 08:00:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

طنز پيشگان - فصل سوم

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:01:36
 • پایان برنامه: 08:51:15
 • طول برنامه:49 دقیقه

سريال هوش سياه دو قسمت 20

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:59:16
 • پایان برنامه: 09:27:07
 • طول برنامه:27 دقیقه

عروسي بهارک و رويا

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:27:25
 • پایان برنامه: 09:47:55
 • طول برنامه:20 دقیقه

انيميشن مهارت هاي زندگي قسمت 15و 16

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:50:24
 • پایان برنامه: 09:57:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

نشاط جواني

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:00:25
 • پایان برنامه: 11:05:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

خانه مهر - زنده

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:06:17
 • پایان برنامه: 11:13:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسيقي تصوير ياران

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:13:00
 • پایان برنامه: 11:34:20
 • طول برنامه:21 دقیقه

بازپخش لوجنک

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:41:11
 • پایان برنامه: 11:49:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ آنسوي آيينه

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:00:25
 • پایان برنامه: 12:08:44
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز آيت الله پروايي

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:11:56
 • پایان برنامه: 13:01:35
 • طول برنامه:49 دقیقه

سريال هوش سياه دو قسمت 20

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:02:36
 • پایان برنامه: 13:58:36
 • طول برنامه:56 دقیقه

مهتاب شبان -بازپخش

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:00:08
 • پایان برنامه: 15:17:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

سينمايي الو الو من جوجوام

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:18:19
 • پایان برنامه: 15:44:17
 • طول برنامه:25 دقیقه

حرف آخر قسمت 47

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:44:17
 • پایان برنامه: 15:51:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

نشاط جواني

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:53:35
 • پایان برنامه: 16:00:31
 • طول برنامه:6 دقیقه

نگاه پيشگيري سوييچ و بچه در ماشين

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:00:32
 • پایان برنامه: 16:28:23
 • طول برنامه:27 دقیقه

عروسکي بهارک و رويا قسمت 1

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:28:41
 • پایان برنامه: 16:49:11
 • طول برنامه:20 دقیقه

انيميشن مهارت هاي زندگي قسمت 15و 16

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162