جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

گیلان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:05:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

سریال آسمان من قسمت 14

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:05:22
 • پایان برنامه: 00:18:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

ثمرقند

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:18:47
 • پایان برنامه: 00:27:06
 • طول برنامه:8 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع) بهنام صفوي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:31:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

راديو شب

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:01:36:32
 • پایان برنامه: 02:13:46
 • طول برنامه:37 دقیقه

سینمایی ریشه ها

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:13:46
 • پایان برنامه: 03:10:56
 • طول برنامه:57 دقیقه

سینمایی ریشه ها

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:11:17
 • پایان برنامه: 03:29:53
 • طول برنامه:18 دقیقه

اينک زندگي قسمت 87

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:33:23
 • پایان برنامه: 04:16:01
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند درياهاي فصلي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:21:18
 • پایان برنامه: 04:51:32
 • طول برنامه:30 دقیقه

روح الغزل قسمت 16

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:05:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت اذان - سوره صبح

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:11:07
 • پایان برنامه: 06:25:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

ترتيل قرآن - آران و بيدگل

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:27:06
 • پایان برنامه: 07:03:52
 • طول برنامه:36 دقیقه

سريال مسلخ قسمت 5

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:06:59
 • پایان برنامه: 07:53:44
 • طول برنامه:46 دقیقه

سريال پليس قضايي قسمت 37

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:54:53
 • پایان برنامه: 08:56:26
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

بازپخش الاتي تي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:00:13
 • پایان برنامه: 09:55:27
 • طول برنامه:55 دقیقه

جنگل دوستي قسمت 47

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:00:49
 • پایان برنامه: 10:46:50
 • طول برنامه:46 دقیقه

سريال آسمان من قسمت 14

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:52:46
 • پایان برنامه: 10:57:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود گيلکي-مي گيلان-پوررضا

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:00:09
 • پایان برنامه: 11:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

گيل يار-زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:03:03
 • پایان برنامه: 12:36:47
 • طول برنامه:33 دقیقه

سریال مسلخ قسمت 6

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:37:22
 • پایان برنامه: 12:47:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

روز خدا - عرفه

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:47:37
 • پایان برنامه: 13:00:34
 • طول برنامه:12 دقیقه

مستند زائر - عرفه

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:00:34
 • پایان برنامه: 13:06:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

آسمانيها شهيد علوی - کربلاي 2

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:09:05
 • پایان برنامه: 13:14:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن - سوره حج

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:19:25
 • پایان برنامه: 13:25:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر آيت اله فلاحتي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:29:41
 • پایان برنامه: 13:51:41
 • طول برنامه:22 دقیقه

لوجنک-بازپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:52:41
 • پایان برنامه: 14:11:17
 • طول برنامه:18 دقیقه

اينک زندگي قسمت 87

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:14:10
 • پایان برنامه: 14:51:24
 • طول برنامه:37 دقیقه

سینمایی ریشه ها

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:51:25
 • پایان برنامه: 15:48:35
 • طول برنامه:57 دقیقه

سینمایی ریشه ها

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:49:24
 • پایان برنامه: 16:49:24
 • طول برنامه:1 ساعت

باز پخش گيل يار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:52:12
 • پایان برنامه: 17:26:12
 • طول برنامه:34 دقیقه

سريال مسلخ قسمت 6

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 19:26:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 56 دقیقه

دعای عرفه - زنده-مصلی

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:26:36
 • پایان برنامه: 19:52:58
 • طول برنامه:26 دقیقه

حرف آخر قسمت 17

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:54:01
 • پایان برنامه: 19:59:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:16:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

اخبار گيلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:20:30
 • پایان برنامه: 20:48:30
 • طول برنامه:28 دقیقه

ادامه اخبار گيلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:52:57
 • پایان برنامه: 21:04:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

روز خدا عيد قربان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:08:45
 • پایان برنامه: 21:19:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

توليد برتر قسمت 5

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:21:22
 • پایان برنامه: 21:27:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:27:02
 • پایان برنامه: 22:30:32
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

الاتي تي -زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:30:33
 • پایان برنامه: 22:36:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:36:14
 • پایان برنامه: 22:54:51
 • طول برنامه:18 دقیقه

اينک زندگي قسمت 88

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:54:52
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:14:30
 • طول برنامه:14 دقیقه

اخبار شبانگاهي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162