جدول پخش

گیلان
 • شروع برنامه:00:08:39
 • پایان برنامه: 00:09:15
 • طول برنامه:

وله شبکه باران

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:09:16
 • پایان برنامه: 00:15:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

ديار من گيلان - صيد پره

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:15:47
 • پایان برنامه: 00:26:11
 • طول برنامه:10 دقیقه

ميراثي از سناباد

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:26:12
 • پایان برنامه: 00:26:48
 • طول برنامه:

وله شبکه باران

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:26:49
 • پایان برنامه: 00:29:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

تيزر پاي نجواي نيلوفران

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:29:07
 • پایان برنامه: 00:29:35
 • طول برنامه:

فيلم سينمايي بعدي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:29:36
 • پایان برنامه: 01:44:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سينمايي يک مايل در چهار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:01:44:56
 • پایان برنامه: 01:45:32
 • طول برنامه:

وله شبکه باران

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:01:45:33
 • پایان برنامه: 02:06:25
 • طول برنامه:20 دقیقه

چمي سو ق_بازپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:06:25
 • پایان برنامه: 02:07:01
 • طول برنامه:

وله شبکه باران

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:07:02
 • پایان برنامه: 02:57:02
 • طول برنامه:50 دقیقه

دریاها و اقیانوسها

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:57:59
 • پایان برنامه: 02:58:35
 • طول برنامه:

وله شبکه باران

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:58:36
 • پایان برنامه: 03:42:15
 • طول برنامه:43 دقیقه

سريال فوق سري ق 4

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:42:15
 • پایان برنامه: 03:42:51
 • طول برنامه:

وله شبکه باران

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:42:52
 • پایان برنامه: 04:50:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

ترتيل قرآن جز 22

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:50:14
 • پایان برنامه: 04:52:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

زلال انديشه تقويت روح خودباوري

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:52:56
 • پایان برنامه: 04:58:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن سوره الرحمن

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:59:00
 • پایان برنامه: 05:03:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:03:42
 • پایان برنامه: 05:13:55
 • طول برنامه:10 دقیقه

نماز صبح رهبر معظم انقلاب

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:13:56
 • پایان برنامه: 05:15:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامت امام زمان عج

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:15:34
 • پایان برنامه: 05:31:55
 • طول برنامه:16 دقیقه

ترنم صبحگاهي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:31:56
 • پایان برنامه: 05:32:32
 • طول برنامه:

وله شبکه باران

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:32:32
 • پایان برنامه: 05:59:43
 • طول برنامه:27 دقیقه

نيمه پنهان - رکن آبادي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:59:44
 • پایان برنامه: 06:00:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر بيست و هشتمين اجلاس نماز

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:00:57
 • پایان برنامه: 06:01:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود ملي جديد

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:01:58
 • پایان برنامه: 06:04:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

تيزر تمديد پاي نجواي نيلوفران

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:04:16
 • پایان برنامه: 06:35:04
 • طول برنامه:30 دقیقه

پرواز در زمين ق10

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:35:05
 • پایان برنامه: 06:48:09
 • طول برنامه:13 دقیقه

قصه هاي تالاب قسمت_20

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:48:09
 • پایان برنامه: 06:55:49
 • طول برنامه:7 دقیقه

مدرسه موشها

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:55:50
 • پایان برنامه: 06:57:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر پويش قطره درياست

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:57:32
 • پایان برنامه: 06:59:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

تصاویرهوایی - دیلمان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:58:54
 • طول برنامه:58 دقیقه

صبح بخير گيلان-زنده از راديو

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:58:54
 • پایان برنامه: 07:59:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله باران گرافيکي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:59:54
 • پایان برنامه: 08:02:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

تيزر تمديد پاي نجواي نيلوفران

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:02:12
 • پایان برنامه: 08:55:24
 • طول برنامه:53 دقیقه

فرمانده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:55:24
 • پایان برنامه: 08:57:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:57:29
 • پایان برنامه: 09:00:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

وله کتاب غذاي روح

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:00:39
 • پایان برنامه: 09:52:30
 • طول برنامه:51 دقیقه

جنگل دوستي 11

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:52:31
 • پایان برنامه: 09:53:07
 • طول برنامه:

وله شبکه باران

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:53:07
 • پایان برنامه: 09:54:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:54:20
 • پایان برنامه: 09:56:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

تيزر تمديد پاي نجواي نيلوفران

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:56:38
 • پایان برنامه: 09:59:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:59:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

خانه مهر-زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:59:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اخبار يک دقيقه اي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:01:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:01:09
 • پایان برنامه: 11:05:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:05:38
 • پایان برنامه: 11:49:17
 • طول برنامه:43 دقیقه

سريال فوق سري ق 4

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:49:17
 • پایان برنامه: 11:51:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

راه امام کلام امام - حفظ اسلام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:51:02
 • پایان برنامه: 11:55:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن جديدسوره بقره

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:56:00
 • پایان برنامه: 12:01:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:01:09
 • پایان برنامه: 12:07:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر آيت الله رودباري

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:07:41
 • پایان برنامه: 12:09:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامت امام زمان عج

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:09:31
 • پایان برنامه: 12:11:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر پويش قطره درياست

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:11:13
 • پایان برنامه: 12:21:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

ميراثي از سناباد

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:21:37
 • پایان برنامه: 12:22:13
 • طول برنامه:

وله شبکه باران

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:22:14
 • پایان برنامه: 12:47:36
 • طول برنامه:25 دقیقه

لوجنک-بازپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:47:37
 • پایان برنامه: 12:48:13
 • طول برنامه:

وله شبکه باران

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:48:13
 • پایان برنامه: 12:51:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:51:04
 • پایان برنامه: 13:36:47
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند زير بال هاي کاسپين

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:36:47
 • پایان برنامه: 13:37:23
 • طول برنامه:

وله شبکه باران

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:37:24
 • پایان برنامه: 13:53:38
 • طول برنامه:16 دقیقه

مزه غذاي ايراني-نان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:53:38
 • پایان برنامه: 13:54:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق توليد

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:54:43
 • پایان برنامه: 13:55:11
 • طول برنامه:

فيلم سينمايي بعدي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:55:12
 • پایان برنامه: 13:57:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:57:10
 • پایان برنامه: 15:12:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سينمايي يک مايل در چهار

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:12:31
 • پایان برنامه: 15:13:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

اخبار 1 دقيقه اي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:13:31
 • پایان برنامه: 15:15:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد3

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:15:42
 • پایان برنامه: 15:23:09
 • طول برنامه:7 دقیقه

بارانه قسمت 23 بدون طنز

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:23:09
 • پایان برنامه: 15:23:45
 • طول برنامه:

وله شبکه باران

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:23:46
 • پایان برنامه: 16:15:37
 • طول برنامه:51 دقیقه

جنگل دوستي 11

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:15:38
 • پایان برنامه: 16:31:37
 • طول برنامه:15 دقیقه

اقتصاد مقاومتي -مستند فوت کوزه گري4

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:31:37
 • پایان برنامه: 16:34:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:34:02
 • پایان برنامه: 17:31:27
 • طول برنامه:57 دقیقه

خانه مهر-بازپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:31:28
 • پایان برنامه: 17:35:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

تصاوير هوايي پياده روي فرهنگي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:35:48
 • پایان برنامه: 17:36:24
 • طول برنامه:

وله شبکه باران

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:36:25
 • پایان برنامه: 17:39:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

زلال انديشه - يقين

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:39:50
 • پایان برنامه: 17:45:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

سوره ي مومنون 1 تا 18

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:46:00
 • پایان برنامه: 17:50:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:50:30
 • پایان برنامه: 17:59:02
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز مغرب آيت اله بهجت

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:59:02
 • پایان برنامه: 18:00:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان عج

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:00:41
 • پایان برنامه: 18:11:08
 • طول برنامه:10 دقیقه

ياد امام شهدا

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:11:08
 • پایان برنامه: 18:11:44
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:11:45
 • پایان برنامه: 18:43:28
 • طول برنامه:31 دقیقه

حرف آخر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:43:28
 • پایان برنامه: 18:44:04
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:44:05
 • پایان برنامه: 18:46:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:46:12
 • پایان برنامه: 19:05:53
 • طول برنامه:19 دقیقه

از لاک جيغ تا خدا

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:05:53
 • پایان برنامه: 19:06:29
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:06:30
 • پایان برنامه: 19:18:30
 • طول برنامه:12 دقیقه

ميراثي از سناباد

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:18:31
 • پایان برنامه: 19:19:07
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:19:08
 • پایان برنامه: 19:21:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:21:26
 • پایان برنامه: 19:42:18
 • طول برنامه:20 دقیقه

چمي سو قسمت 7- بازپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:42:19
 • پایان برنامه: 19:42:55
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:42:55
 • پایان برنامه: 19:52:55
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:52:55
 • پایان برنامه: 19:58:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:58:06
 • پایان برنامه: 19:58:18
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:58:19
 • پایان برنامه: 19:59:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:59:57
 • پایان برنامه: 20:22:49
 • طول برنامه:22 دقیقه

اخبار گیلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:22:49
 • پایان برنامه: 20:23:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

بيانات مقام معظم رهبري - مبارزه با فساد

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:24:00
 • پایان برنامه: 20:25:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:25:13
 • پایان برنامه: 20:29:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:29:17
 • پایان برنامه: 20:51:22
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند مطبخ

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:51:23
 • پایان برنامه: 21:01:23
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:01:23
 • پایان برنامه: 21:04:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

تصوير هوايي آق قولر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:04:51
 • پایان برنامه: 21:07:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:07:16
 • پایان برنامه: 21:11:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:11:41
 • پایان برنامه: 21:53:51
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند زير بالهاي کاسپين

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:53:52
 • پایان برنامه: 21:54:28
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:54:29
 • پایان برنامه: 21:56:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:56:33
 • پایان برنامه: 22:01:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:01:06
 • پایان برنامه: 22:54:55
 • طول برنامه:53 دقیقه

شايد براي شما اتفاق بيافتد- خود کرده را تدبير نيست

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:54:56
 • پایان برنامه: 22:55:32
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:55:33
 • پایان برنامه: 22:59:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:59:57
 • پایان برنامه: 23:14:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار شبانگاهی

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:14:59
 • پایان برنامه: 23:16:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:16:12
 • پایان برنامه: 23:18:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:18:30
 • پایان برنامه: 23:20:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق توليد

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:20:36
 • پایان برنامه: 23:23:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:23:56
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال فوق سری قسمت 5

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162