جدول پخش

گیلان
 • شروع برنامه:13:00:25
 • پایان برنامه: 13:41:05
 • طول برنامه:40 دقیقه

هفت هنر قسمت 20

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:41:05
 • پایان برنامه: 13:56:49
 • طول برنامه:15 دقیقه

رنگ رنج عشق

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:56:49
 • پایان برنامه: 14:26:44
 • طول برنامه:29 دقیقه

حرف آخر قسمت 48

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

فوتبال زنده ملوان - مس کرمان نیمه اول

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:20:00
 • پایان برنامه: 15:32:15
 • طول برنامه:12 دقیقه

بارانه

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:36:34
 • پایان برنامه: 16:26:34
 • طول برنامه:50 دقیقه

فوتبال زنده ملوان - مس کرمان نیمه دوم

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:27:59
 • پایان برنامه: 17:14:51
 • طول برنامه:46 دقیقه

جنگل دوستی قسمت 24

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:26:40
 • پایان برنامه: 17:33:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب - آیت اله فلاحتی

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:35:32
 • پایان برنامه: 17:40:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

هنر ایرانی

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:42:08
 • پایان برنامه: 18:48:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

بازپخش خانه مهر

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:53:45
 • پایان برنامه: 19:08:04
 • طول برنامه:14 دقیقه

سریال کوچه زمرد قسمت 32

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:16:22
 • پایان برنامه: 19:51:52
 • طول برنامه:35 دقیقه

نماز آدینه

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:02:14
 • پایان برنامه: 20:47:17
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار گیلان

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:49:48
 • پایان برنامه: 20:58:40
 • طول برنامه:8 دقیقه

هنر ایرانی

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:03:16
 • پایان برنامه: 21:23:13
 • طول برنامه:19 دقیقه

لوجنک - زنده

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:32:55
 • پایان برنامه: 22:37:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

با ورزش -زنده

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:39:03
 • پایان برنامه: 22:52:32
 • طول برنامه:13 دقیقه

سریال کوچه زمرد قسمت 33

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:56:04
 • پایان برنامه: 23:02:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:02:13
 • پایان برنامه: 23:17:13
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار شبانگاهی

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:21:45
 • پایان برنامه: 23:27:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود گیلکی -شاهرخ شیردوست-گولدان

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:32:25
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

سریال هوش سیاه 2 قسمت 24

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162