جدول پخش

گیلان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:14:32
 • طول برنامه:14 دقیقه

هفت هنر قسمت 24

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:15:57
 • پایان برنامه: 01:30:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

پرواز در زمین - قسمت 2

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:01:30:59
 • پایان برنامه: 02:56:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی مکاتبه

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:58:22
 • پایان برنامه: 03:03:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود عارفانه - ساغر

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:03:51
 • پایان برنامه: 03:29:03
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند پروانه سفيد درختان

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:29:03
 • پایان برنامه: 03:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اقتصاد مقاومتي -مستند فوت کوزه گري

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:46:48
 • پایان برنامه: 04:19:26
 • طول برنامه:32 دقیقه

دل افروزان قسمت 8

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:22:32
 • پایان برنامه: 05:29:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

ترتيل قرآن - جز هفتم - حرم خواهر امام رشت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:29:28
 • پایان برنامه: 05:37:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

مستند برنامه شيطان قسمت 3

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:01:22
 • پایان برنامه: 06:36:37
 • طول برنامه:35 دقیقه

بوستان سخن انصاريان قسمت 6

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:45:36
 • پایان برنامه: 06:53:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

مدرسه موشها قسمت 9

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:53:03
 • پایان برنامه: 06:58:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

انيميشن بره ناقلا قسمت 9

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:59:11
 • پایان برنامه: 07:45:34
 • طول برنامه:46 دقیقه

مجموعه مستند ايرانگرد فصل 3

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:53:29
 • پایان برنامه: 08:39:37
 • طول برنامه:46 دقیقه

گسل قسمت 20

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:41:36
 • پایان برنامه: 09:13:40
 • طول برنامه:32 دقیقه

سينمايي ديگه بزرگ شدم

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:13:41
 • پایان برنامه: 09:57:40
 • طول برنامه:43 دقیقه

سينمايي ديگه بزرگ شدم

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:05:06
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

خانه مهر-زنده

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:09:16
 • پایان برنامه: 11:19:31
 • طول برنامه:10 دقیقه

بارانه

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:50:59
 • پایان برنامه: 11:57:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ سفر به صبح

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:10:39
 • پایان برنامه: 12:16:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر آیت اله فلاحتی

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار شبانگاهی

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:27:39
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال گسل قسمت 22

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162