جدول پخش

گیلان
 • شروع برنامه:00:03:49
 • پایان برنامه: 01:04:19
 • طول برنامه:1 ساعت

راديو شب

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:01:05:58
 • پایان برنامه: 02:56:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

سینمایی پرواز در شب

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:56:59
 • پایان برنامه: 03:28:17
 • طول برنامه:31 دقیقه

سريال بامهاي مه آلود قسمت 14

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:29:42
 • پایان برنامه: 03:56:24
 • طول برنامه:26 دقیقه

ايستاده در غبار قسمت 3

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:56:58
 • پایان برنامه: 04:06:03
 • طول برنامه:9 دقیقه

عقبه قسمت 3

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:06:22
 • پایان برنامه: 04:25:08
 • طول برنامه:18 دقیقه

نشانه ها - زنبور عسل

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:29:40
 • پایان برنامه: 04:35:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن - سوره سجده-1 الي 9

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:45:54
 • پایان برنامه: 05:10:10
 • طول برنامه:24 دقیقه

عقل در قرآن قسمت 3

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:10:10
 • پایان برنامه: 05:15:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود عارفانه - ساغر

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:15:38
 • پایان برنامه: 05:59:50
 • طول برنامه:44 دقیقه

شکار لحظه ها

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:01:13
 • پایان برنامه: 06:12:32
 • طول برنامه:11 دقیقه

سرزمين سبز - لافند بازي

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:16:39
 • پایان برنامه: 06:51:19
 • طول برنامه:34 دقیقه

سريال بامهاي مه آلود قسمت 15

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:52:45
 • پایان برنامه: 07:05:16
 • طول برنامه:12 دقیقه

انيميشن افسانه هاي ملل

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:05:36
 • پایان برنامه: 07:18:53
 • طول برنامه:13 دقیقه

انيميشن دفاع مقدس

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:19:56
 • پایان برنامه: 07:49:03
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند بالهاي اشتياق -دفاع مقدس 4

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:52:01
 • پایان برنامه: 07:58:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

از خون جوانان وطن

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:59:23
 • پایان برنامه: 09:01:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

سريال مختار نامه قسمت 12

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:02:53
 • پایان برنامه: 09:56:47
 • طول برنامه:53 دقیقه

جنگل دوستي قسمت 1

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:00:17
 • پایان برنامه: 11:05:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

خانه مهر-زنده

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:11:56
 • پایان برنامه: 11:45:19
 • طول برنامه:33 دقیقه

سریال سخاوت قسمت 3

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:08:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:08:09
 • پایان برنامه: 12:18:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

اقامه نماز ظهر-آيت الله بهجت

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:20:16
 • پایان برنامه: 12:28:26
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماهنگ قاب هاي خالي

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:31:34
 • پایان برنامه: 13:28:20
 • طول برنامه:56 دقیقه

بازپخش گنج مقدس قسمت 3

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:30:54
 • پایان برنامه: 15:21:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

سینمایی پرواز در شب

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:24:53
 • پایان برنامه: 15:51:12
 • طول برنامه:26 دقیقه

حرف آخر قسمت 25

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:15:58:46
 • پایان برنامه: 16:59:11
 • طول برنامه:1 ساعت

سریال مختار نامه قسمت 13

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:00:37
 • پایان برنامه: 18:05:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

خانه مهر -بازپخش

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:06:42
 • پایان برنامه: 18:16:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

عقبه قسمت 4

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:27:30
 • پایان برنامه: 18:33:52
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب - آيت اله فلاحتي

کانال شبکه باران : TV_BARAN @پیامک شبکه باران : 30000131 روابط عمومی : 162