جدول پخش

گیلان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:14:12
 • طول برنامه:14 دقیقه

مزه غذای ایرانی قسمت 3

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:14:12
 • پایان برنامه: 00:20:29
 • طول برنامه:6 دقیقه

ديار من گيلان - مرواربافي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:20:30
 • پایان برنامه: 00:21:06
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:00:21:07
 • پایان برنامه: 01:53:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

سینمایی بید مجنون

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:01:53:24
 • پایان برنامه: 01:56:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر عشق

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:01:56:10
 • پایان برنامه: 01:57:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:01:57:57
 • پایان برنامه: 02:49:20
 • طول برنامه:51 دقیقه

درياها و اقيانوسها

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:49:20
 • پایان برنامه: 02:51:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:02:51:06
 • پایان برنامه: 03:26:18
 • طول برنامه:35 دقیقه

سريال آن سنگ گران قسمت 1

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:26:19
 • پایان برنامه: 03:26:55
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:26:56
 • پایان برنامه: 03:31:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

موسيقي تصوير - سالار عقيلي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:31:19
 • پایان برنامه: 03:31:55
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:03:31:56
 • پایان برنامه: 04:04:46
 • طول برنامه:32 دقیقه

دل افروزان قسمت 34

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:04:46
 • پایان برنامه: 04:05:22
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:05:23
 • پایان برنامه: 04:08:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

زلال انديشه - مدارا با مردم

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:08:30
 • پایان برنامه: 04:17:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت قرآن - سوره يونس

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:18:00
 • پایان برنامه: 04:23:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:23:19
 • پایان برنامه: 04:27:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

نمازصبح آيت اله حسيني اشکوري

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:27:28
 • پایان برنامه: 04:29:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتی امام زمان عج

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:04:29:07
 • پایان برنامه: 05:30:33
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

ترتيل قرآن جز 14 - خواهرامام رشت

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:30:33
 • پایان برنامه: 05:31:09
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:05:31:10
 • پایان برنامه: 06:00:45
 • طول برنامه:29 دقیقه

حديث سرو

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:00:45
 • پایان برنامه: 06:01:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود ملي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:01:46
 • پایان برنامه: 06:47:39
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند شکار لحظه ها

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:47:40
 • پایان برنامه: 06:48:16
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:48:17
 • پایان برنامه: 06:59:25
 • طول برنامه:11 دقیقه

بارانه

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:06:59:25
 • پایان برنامه: 07:00:01
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:07:00:02
 • پایان برنامه: 08:32:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

سینمایی بید مجنون

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:32:19
 • پایان برنامه: 08:32:55
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:08:32:56
 • پایان برنامه: 09:24:19
 • طول برنامه:51 دقیقه

درياها و اقيانوسها

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:24:19
 • پایان برنامه: 09:25:04
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:25:05
 • پایان برنامه: 09:25:41
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:09:25:42
 • پایان برنامه: 10:51:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

انیمیشن شهر راز

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:51:49
 • پایان برنامه: 10:52:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

اخبار يک دقيقه اي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:52:49
 • پایان برنامه: 10:53:20
 • طول برنامه:

خانه مهر زنده برنامه بعدي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:10:53:21
 • پایان برنامه: 11:00:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:00:21
 • پایان برنامه: 11:59:11
 • طول برنامه:58 دقیقه

خانه مهر-زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:11:59:11
 • پایان برنامه: 12:04:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسيقي تصوير - معماري قلعه رودخان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:04:13
 • پایان برنامه: 12:10:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

سيب در قاب

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:10:50
 • پایان برنامه: 12:15:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:15:50
 • پایان برنامه: 12:30:50
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال خانه پدري قسمت 51

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:30:50
 • پایان برنامه: 12:35:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرودهاي گيلکي-گيله مرد-عجم پور

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:35:04
 • پایان برنامه: 12:55:20
 • طول برنامه:20 دقیقه

لوجنک-بازپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:55:20
 • پایان برنامه: 12:59:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرگل

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:12:59:51
 • پایان برنامه: 13:00:27
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:00:27
 • پایان برنامه: 13:07:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ سفر به صبح

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:07:13
 • پایان برنامه: 13:10:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

زلال انديشه راه رسيدن به کمال

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:10:01
 • پایان برنامه: 13:17:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن - سوره محمد(ص)

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:18:00
 • پایان برنامه: 13:22:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:22:54
 • پایان برنامه: 13:30:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت آيت الله فلاحتي - مصلي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:30:31
 • پایان برنامه: 13:32:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان عجل اله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:32:21
 • پایان برنامه: 13:37:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

ديار من گيلان - آقولر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:13:37:35
 • پایان برنامه: 14:33:57
 • طول برنامه:56 دقیقه

بازپخش الا تی تی

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:33:57
 • پایان برنامه: 14:42:31
 • طول برنامه:8 دقیقه

گيلان گردي - آبشار رامينه

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:42:31
 • پایان برنامه: 14:46:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود گيلکي-ايران-پوررضا

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:46:05
 • پایان برنامه: 14:46:33
 • طول برنامه:

فيلم سينمايي بعدي

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:46:33
 • پایان برنامه: 14:52:41
 • طول برنامه:6 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:14:52:41
 • پایان برنامه: 16:24:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

سینمایی بید مجنون

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:24:58
 • پایان برنامه: 16:54:58
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:16:54:58
 • پایان برنامه: 17:49:58
 • طول برنامه:55 دقیقه

جنگل دوستي قسمت 44

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:49:58
 • پایان برنامه: 17:59:58
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:17:59:58
 • پایان برنامه: 18:51:54
 • طول برنامه:51 دقیقه

خانه مهر-بازپخش

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:51:54
 • پایان برنامه: 18:54:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

حمايت از کار و سرمايه ايراني

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:18:54:57
 • پایان برنامه: 19:39:57
 • طول برنامه:45 دقیقه

با نمايندگان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:39:57
 • پایان برنامه: 19:40:33
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:40:34
 • پایان برنامه: 19:50:34
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:50:34
 • پایان برنامه: 19:51:10
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:51:11
 • پایان برنامه: 19:58:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:58:06
 • پایان برنامه: 19:58:18
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:58:19
 • پایان برنامه: 19:59:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:19:59:57
 • پایان برنامه: 20:19:21
 • طول برنامه:19 دقیقه

اخبار گیلان

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:19:21
 • پایان برنامه: 20:20:06
 • طول برنامه:

تيزر

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:20:07
 • پایان برنامه: 20:28:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

ميان برنامه - وزارت نيرو

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:28:07
 • پایان برنامه: 20:45:53
 • طول برنامه:17 دقیقه

روزنه

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:45:53
 • پایان برنامه: 20:46:29
 • طول برنامه:

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:46:30
 • پایان برنامه: 20:48:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

راه امام کلام امام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:48:20
 • پایان برنامه: 20:51:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن - سوره انبيا

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:52:00
 • پایان برنامه: 20:56:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:20:56:05
 • پایان برنامه: 21:02:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب آيت اله رودباري

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:02:13
 • پایان برنامه: 21:04:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعاي سلامتي امام زمان عجل اله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:04:04
 • پایان برنامه: 21:14:29
 • طول برنامه:10 دقیقه

هنر ايراني

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:14:29
 • پایان برنامه: 21:25:31
 • طول برنامه:11 دقیقه

سرزمين سبز

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:25:31
 • پایان برنامه: 21:33:22
 • طول برنامه:7 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:21:33:22
 • پایان برنامه: 22:34:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

الاتی تی- زنده

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:34:30
 • پایان برنامه: 22:39:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:39:59
 • پایان برنامه: 22:54:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال خانه پدري قسمت 54

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:22:54:59
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:07
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار شبانگاهی

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:15:07
 • پایان برنامه: 23:16:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

هواشناسی

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:16:19
 • پایان برنامه: 23:20:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق توليد

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:20:13
 • پایان برنامه: 23:22:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسيقي تصوير

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:22:27
 • پایان برنامه: 23:27:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

پيام

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:27:36
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

سريال آن سنگ گران قسمت 2

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:55:01
 • پایان برنامه: 23:56:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162

 • شروع برنامه:23:56:47
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر عشق

کانال سیمای گیلان : TV_BARAN @پیامک سیمای گیلان : 30000131 روابط عمومی : 162