جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:41:16
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال /در حاشیه/15+ وله آگهی وکپشن+ آگهی بخش7+زیرن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:41:16
 • پایان برنامه: 00:44:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

اوقات شرعی ( روز دوشنبه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:44:41
 • پایان برنامه: 00:58:04
 • طول برنامه:13 دقیقه

مستند /ثمرقند/کرمانشاه نان برنجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:58:04
 • پایان برنامه: 00:59:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه راز شکوفایی/ 1 تا 7 تیر/ ش 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:39
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:53:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 53 دقیقه

فیلم سینمایی *همالیا*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:53:34
 • پایان برنامه: 03:19:32
 • طول برنامه:25 دقیقه

باز پخش بی تعارف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:19:32
 • پایان برنامه: 03:20:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح ملی رحل/1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:34
 • پایان برنامه: 04:02:48
 • طول برنامه:42 دقیقه

(تکرار) سریال /در حاشیه/15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:02:48
 • پایان برنامه: 04:27:48
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:48
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اسراء * 61 تا 70

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:45:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان صبح به افق اهواز1+نماز جماعت صبح1(حجت الاسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:37
 • پایان برنامه: 04:47:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج *8*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:02
 • پایان برنامه: 04:53:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای روز دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:53:12
 • پایان برنامه: 05:08:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

ترنم صبحگاهی/49

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

(تکرار) بیت الهنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران اعلام برنامه/1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:00
 • پایان برنامه: 06:46:36
 • طول برنامه:44 دقیقه

(تکرار) سریال /فراری از قصر8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:46:36
 • پایان برنامه: 06:48:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه راز شکوفایی/ 1 تا 7 تیر/ ش 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:48:11
 • پایان برنامه: 08:06:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

ایرانگرد/قشم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:06:01
 • پایان برنامه: 08:07:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه راز شکوفایی/ 1 تا 7 تیر/ ش 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:07:36
 • پایان برنامه: 08:49:40
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند جهازات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:49:40
 • پایان برنامه: 08:50:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح ملی رحل/2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:42
 • پایان برنامه: 09:32:56
 • طول برنامه:42 دقیقه

(تکرار) سریال /در حاشیه/15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:32:56
 • پایان برنامه: 09:33:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه/2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:33:56
 • پایان برنامه: 09:34:40
 • طول برنامه:

آگهی بخش*1*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:34:40
 • پایان برنامه: 10:23:43
 • طول برنامه:49 دقیقه

رنگین کمان/2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:23:43
 • پایان برنامه: 10:31:18
 • طول برنامه:7 دقیقه

بسته نشاط جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:18
 • پایان برنامه: 11:28:25
 • طول برنامه:57 دقیقه

باز پخش شبهای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:25
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه راز شکوفایی/ 1 تا 7 تیر/ ش4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:32:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:20
 • پایان برنامه: 11:39:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

بسته نشاط جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:55
 • پایان برنامه: 11:41:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه راز شکوفایی/ 1 تا 7 تیر/ ش5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:30
 • پایان برنامه: 11:43:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

علوم پزشکی/مراجعه برای کنترل فشار خون/3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:21
 • پایان برنامه: 12:17:03
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند پناهگاه(جزایر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:17:03
 • پایان برنامه: 12:18:01
 • طول برنامه:

علوم پزشکی/مراجعه برای کنترل فشار خون/2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:01
 • پایان برنامه: 12:19:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه/3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:19:01
 • پایان برنامه: 13:11:01
 • طول برنامه:52 دقیقه

(تکرار) بیت الهنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:01
 • پایان برنامه: 13:12:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه راز شکوفایی/ 1 تا 7 تیر/ ش6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:36
 • پایان برنامه: 13:18:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نجم * 1 تا 25

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:00
 • پایان برنامه: 13:22:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به افق اهواز/با کپشن/9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:22:17
 • پایان برنامه: 13:30:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:01
 • پایان برنامه: 13:36:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

تکرار نیمکت/44

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:14
 • پایان برنامه: 14:20:51
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال /فراری از قصر/9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:51
 • پایان برنامه: 14:22:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه راز شکوفایی/ 1 تا 7 تیر/ ش6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:22:26
 • پایان برنامه: 14:54:52
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف آخر/52

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:54:52
 • پایان برنامه: 15:02:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

بسته نشاط جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:27
 • پایان برنامه: 15:02:48
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:48
 • پایان برنامه: 16:56:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 53 دقیقه

(تکرار) فیلم سینمایی *همالیا*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:56:22
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بخش*2*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:21:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه راز شکوفایی/ 1 تا 7 تیر/ ش7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:21:35
 • پایان برنامه: 17:27:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

علوم پزشکی/فشار خون /3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:53
 • پایان برنامه: 17:34:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت/44

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:34:06
 • پایان برنامه: 18:10:46
 • طول برنامه:36 دقیقه

رنگین کمان/2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:46
 • پایان برنامه: 18:20:55
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر/ 52

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:55
 • پایان برنامه: 18:22:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران/10 تیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:19
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نورالولایه/3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:55:09
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر/ 52

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:09
 • پایان برنامه: 18:56:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه راز شکوفایی/ 1 تا 7 تیر/ ش8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:56:44
 • پایان برنامه: 19:55:03
 • طول برنامه:58 دقیقه

مراحب/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:03
 • پایان برنامه: 20:02:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

بسته نشاط جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:02:38
 • پایان برنامه: 20:04:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه راز شکوفایی/ 1 تا 7 تیر/ ش9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:04:13
 • پایان برنامه: 20:32:13
 • طول برنامه:28 دقیقه

بازپخش گفتگو ویژه خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:13
 • پایان برنامه: 20:33:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه راز شکوفایی/ 1 تا 7 تیر/ ش10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:48
 • پایان برنامه: 20:39:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

رایحه/49

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:39:48
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

حجرات * 9 و 10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:00
 • پایان برنامه: 20:47:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق اهواز /باکپشن/3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:59
 • پایان برنامه: 20:54:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:37
 • پایان برنامه: 20:57:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج *4*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:16
 • پایان برنامه: 21:00:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

اوقات شرعی ( روز سه شنبه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:41
 • پایان برنامه: 21:02:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه راز شکوفایی/ 1 تا 7 تیر/ ش11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:02:16
 • پایان برنامه: 21:03:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران/10 تیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:40
 • پایان برنامه: 21:43:59
 • طول برنامه:40 دقیقه

ناخونک/9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:43:59
 • پایان برنامه: 21:45:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه راز شکوفایی/ 1 تا 7 تیر/ ش12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:34
 • پایان برنامه: 21:50:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:38
 • پایان برنامه: 21:52:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه راز شکوفایی/ 1 تا 7 تیر/ ش13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:52:13
 • پایان برنامه: 21:58:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بخش*3*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:22
 • پایان برنامه: 22:51:48
 • طول برنامه:53 دقیقه

شبهای کارون+زیرنویس *1*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:48
 • پایان برنامه: 22:53:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه راز شکوفایی/ 1 تا 7 تیر/ ش14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:23
 • پایان برنامه: 22:57:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بخش*5*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:42
 • پایان برنامه: 22:58:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه *امام رضا(ع)*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:58
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تلاوت یک آیه از قرآن مجید ( تصویری) /84

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:10
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:10
 • پایان برنامه: 23:24:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک ایران 20/جایگاه ورزش ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:11
 • پایان برنامه: 23:25:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

میانبرنامه راز شکوفایی/ 1 تا 7 تیر/ ش15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:46
 • پایان برنامه: 23:29:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بخش*5*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:39
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال /در حاشیه/16+ وله آگهی وکپشن+ آگهی بخش6+زیرن

توضیحات برنامه درج نشده است.