جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:18:25
 • طول برنامه:18 دقیقه

سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:18:25
 • پایان برنامه: 00:18:46
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:18:46
 • پایان برنامه: 00:59:39
 • طول برنامه:40 دقیقه

(تکرار) آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:39
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:25:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

فیلم تلویزیونی *روز هشتم*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:25:25
 • پایان برنامه: 02:28:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

اوقات شرعی ( روز سه شنبه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:28:50
 • پایان برنامه: 03:28:50
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:28:50
 • پایان برنامه: 03:29:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:29:55
 • پایان برنامه: 04:59:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

بسته تولیدی نیمه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:02
 • پایان برنامه: 05:03:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

افلاکیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:09
 • پایان برنامه: 05:28:09
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:09
 • پایان برنامه: 05:33:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:49
 • پایان برنامه: 05:34:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:00
 • پایان برنامه: 05:48:04
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:48:04
 • پایان برنامه: 05:49:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:49:54
 • پایان برنامه: 05:54:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روز سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:54:31
 • پایان برنامه: 05:58:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:10
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موزیک تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:02:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:00
 • پایان برنامه: 06:32:57
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:57
 • پایان برنامه: 06:33:37
 • طول برنامه:

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:33:37
 • پایان برنامه: 06:49:07
 • طول برنامه:15 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:49:07
 • پایان برنامه: 06:49:28
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:49:28
 • پایان برنامه: 07:41:04
 • طول برنامه:51 دقیقه

(تکرار) شبهای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:41:04
 • پایان برنامه: 07:41:25
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:41:25
 • پایان برنامه: 08:28:25
 • طول برنامه:47 دقیقه

(تکرار) سریال /پژمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:28:25
 • پایان برنامه: 08:29:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:27
 • پایان برنامه: 08:29:48
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:48
 • پایان برنامه: 09:10:41
 • طول برنامه:40 دقیقه

(تکرار) آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:10:41
 • پایان برنامه: 09:11:39
 • طول برنامه:

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:11:39
 • پایان برنامه: 09:12:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:12:39
 • پایان برنامه: 09:13:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:13:00
 • پایان برنامه: 10:10:05
 • طول برنامه:57 دقیقه

انیمیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:05
 • پایان برنامه: 10:18:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

جامعه وقانون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:18:59
 • پایان برنامه: 10:22:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:22:04
 • پایان برنامه: 10:23:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:23:04
 • پایان برنامه: 10:23:25
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:23:25
 • پایان برنامه: 11:29:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

گلخونه/خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:10
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:

زنده باد زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:32:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

اخبار ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:20
 • پایان برنامه: 11:34:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:01
 • پایان برنامه: 11:42:50
 • طول برنامه:8 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:50
 • پایان برنامه: 11:43:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:53
 • پایان برنامه: 12:20:06
 • طول برنامه:36 دقیقه

مستند مردی از شوشان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:06
 • پایان برنامه: 12:24:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

(تکرار) افلاکیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:13
 • پایان برنامه: 12:28:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن / سوره زلزال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:49
 • پایان برنامه: 12:29:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:00
 • پایان برنامه: 12:34:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:21
 • پایان برنامه: 12:42:09
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:09
 • پایان برنامه: 12:43:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:27
 • پایان برنامه: 12:43:48
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:48
 • پایان برنامه: 13:34:56
 • طول برنامه:51 دقیقه

داستانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:56
 • پایان برنامه: 13:35:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:58
 • پایان برنامه: 13:36:19
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:19
 • پایان برنامه: 14:24:21
 • طول برنامه:48 دقیقه

(تکرار) سریال /پژمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:24:21
 • پایان برنامه: 14:24:42
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:24:42
 • پایان برنامه: 15:06:29
 • طول برنامه:41 دقیقه

(تکرار)مستند حاج رضا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:06:29
 • پایان برنامه: 15:07:15
 • طول برنامه:

زنده باد زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:07:15
 • پایان برنامه: 15:14:39
 • طول برنامه:7 دقیقه

(تکرار) حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:14:39
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:40:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

(تکرار) فیلم تلویزیونی * روز هشتم *

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:25
 • پایان برنامه: 16:41:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:41:25
 • پایان برنامه: 16:54:55
 • طول برنامه:13 دقیقه

ازتو حرکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:54:55
 • پایان برنامه: 16:58:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:26
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:20:39
 • طول برنامه:

تیزر چهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:39
 • پایان برنامه: 17:37:07
 • طول برنامه:16 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:07
 • پایان برنامه: 17:38:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:07
 • پایان برنامه: 17:58:07
 • طول برنامه:20 دقیقه

درالامهات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:07
 • پایان برنامه: 17:59:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:57
 • پایان برنامه: 18:01:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:04
 • پایان برنامه: 18:11:11
 • طول برنامه:10 دقیقه

میانبرنامه چشمهایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:11:11
 • پایان برنامه: 18:17:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

رایحه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:11
 • پایان برنامه: 18:22:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:29
 • پایان برنامه: 18:23:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:00
 • پایان برنامه: 18:28:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:24
 • پایان برنامه: 18:29:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:42
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:52:24
 • طول برنامه:7 دقیقه

(تکرار) حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:24
 • پایان برنامه: 19:00:46
 • طول برنامه:8 دقیقه

نورالولایه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:46
 • پایان برنامه: 19:03:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:03:50
 • پایان برنامه: 19:04:11
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:04:11
 • پایان برنامه: 19:56:11
 • طول برنامه:52 دقیقه

مراحب/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:11
 • پایان برنامه: 19:57:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:52
 • پایان برنامه: 19:58:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:52
 • پایان برنامه: 20:29:03
 • طول برنامه:30 دقیقه

(تکرار) حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:03
 • پایان برنامه: 20:29:43
 • طول برنامه:

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:43
 • پایان برنامه: 20:33:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:11
 • پایان برنامه: 20:58:11
 • طول برنامه:25 دقیقه

بی تعارف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:11
 • پایان برنامه: 20:59:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:52
 • پایان برنامه: 21:08:46
 • طول برنامه:8 دقیقه

(تکرار) جامعه وقانون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:08:46
 • پایان برنامه: 21:10:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:54
 • پایان برنامه: 21:45:54
 • طول برنامه:35 دقیقه

دوربین دانشجویی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:54
 • پایان برنامه: 21:48:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

آواهنگ مادرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:48:52
 • پایان برنامه: 21:49:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:49:52
 • پایان برنامه: 21:54:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:42
 • پایان برنامه: 21:55:03
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:03
 • پایان برنامه: 22:47:40
 • طول برنامه:52 دقیقه

شبهای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:40
 • پایان برنامه: 22:54:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:15
 • پایان برنامه: 22:55:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:35
 • پایان برنامه: 22:57:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

جاذبه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:34
 • پایان برنامه: 22:58:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:50
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تلاوت یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:21:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:07
 • پایان برنامه: 23:25:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:38
 • پایان برنامه: 23:29:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:39
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال /پژمان

توضیحات برنامه درج نشده است.