جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:17:28
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال /زیبا شهر/ق/5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:20:00
 • پایان برنامه: 02:12:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 52 دقیقه

فیلم سینمایی*ارزیابی همه چیز*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:20:02
 • پایان برنامه: 02:58:51
 • طول برنامه:38 دقیقه

مستند مثبت پنجاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:43:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

ویژه برنامه سحرخیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

اذان صبح به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:01:26
 • پایان برنامه: 05:33:44
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:44
 • پایان برنامه: 05:38:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

میانبرنامه سلاله/4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:38:50
 • پایان برنامه: 05:59:27
 • طول برنامه:20 دقیقه

نگارستان / بارهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:10
 • پایان برنامه: 06:37:10
 • طول برنامه:35 دقیقه

(تکرار) مجموعه سنابل ورشن/5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:37:10
 • پایان برنامه: 06:46:10
 • طول برنامه:9 دقیقه

ازخدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:47:37
 • پایان برنامه: 07:41:14
 • طول برنامه:53 دقیقه

(تکرار) روشنی های شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:42:22
 • پایان برنامه: 08:29:50
 • طول برنامه:47 دقیقه

(تکرار) سریال /زیبا شهر/ق/5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:31:08
 • پایان برنامه: 08:51:41
 • طول برنامه:20 دقیقه

(تکرار) مجله خبرنگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:56:26
 • پایان برنامه: 09:28:26
 • طول برنامه:32 دقیقه

(تکرار) آوای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:40
 • پایان برنامه: 10:15:51
 • طول برنامه:45 دقیقه

بادبادک ها /کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:51
 • پایان برنامه: 11:05:41
 • طول برنامه:49 دقیقه

گلخونه/خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:09:03
 • پایان برنامه: 13:01:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 52 دقیقه

(تکرار) فیلم سینمایی* ارزیابی همه چیز **

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:01:34
 • پایان برنامه: 13:08:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

ره توشه/6 رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:28
 • پایان برنامه: 13:24:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:51
 • پایان برنامه: 13:35:25
 • طول برنامه:7 دقیقه

تبیان/1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:25
 • پایان برنامه: 13:49:51
 • طول برنامه:14 دقیقه

تفسیر موضوعی قرآن /6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:53:57
 • پایان برنامه: 14:54:53
 • طول برنامه:1 ساعت

(تکرار) بیت الهناء/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:53
 • پایان برنامه: 15:30:53
 • طول برنامه:35 دقیقه

(تکرار) مجموعه سنابل ورشن/5/عربی+آگهی میان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:32:13
 • پایان برنامه: 15:56:34
 • طول برنامه:24 دقیقه

(تکرار) یادگیری برتر/ 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:56:34
 • پایان برنامه: 16:01:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:40
 • پایان برنامه: 16:49:08
 • طول برنامه:47 دقیقه

(تکرار) سریال /زیبا شهر/ق/5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:25:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:06
 • پایان برنامه: 17:35:06
 • طول برنامه:10 دقیقه

نورالولایه/1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:36:24
 • پایان برنامه: 18:59:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

جمع خوانی/6 رمضان/هفتگل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان (به زبان عربی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:17:55
 • پایان برنامه: 20:13:30
 • طول برنامه:55 دقیقه

روشنی های شهر*ویژه افطار*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:13:30
 • پایان برنامه: 20:19:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

رایحه/6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:32
 • پایان برنامه: 20:27:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن / اعراف 54 تا58

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:41
 • پایان برنامه: 20:39:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:26
 • پایان برنامه: 21:03:26
 • طول برنامه:20 دقیقه

سخنرانی آیت ا... شفیعی/ش6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:04:46
 • پایان برنامه: 21:28:02
 • طول برنامه:23 دقیقه

بی تعارف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:04
 • پایان برنامه: 22:04:04
 • طول برنامه:34 دقیقه

مجموعه سنابل ورشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:09:30
 • پایان برنامه: 22:52:30
 • طول برنامه:43 دقیقه

آبادی /ثریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:36
 • پایان برنامه: 23:28:18
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسیقی تصویر /هوایی استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال /زیبا شهر/ق

توضیحات برنامه درج نشده است.