جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:15:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

فیلم سینمایی*ضربه مغزی*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:18:46
 • پایان برنامه: 01:47:57
 • طول برنامه:29 دقیقه

(تکرار) مستند با سیمره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:51:22
 • پایان برنامه: 04:47:08
 • طول برنامه:2 ساعت و 55 دقیقه

بسته تولیدی نیمه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:51:26
 • پایان برنامه: 04:59:17
 • طول برنامه:7 دقیقه

(تکرار) رایحه /138

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:17
 • پایان برنامه: 05:24:17
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:17
 • پایان برنامه: 05:29:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن / فاطر 1 تا 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:43:03
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان صبح به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:48:50
 • پایان برنامه: 05:58:51
 • طول برنامه:10 دقیقه

میا نبرنامه های بهداشتی قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:10
 • پایان برنامه: 06:37:40
 • طول برنامه:35 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:37:40
 • پایان برنامه: 06:42:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

میانبرنامه سلاله/1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:42:46
 • پایان برنامه: 07:34:21
 • طول برنامه:51 دقیقه

مستند ایرانگرد /شیمبار/21

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:35:53
 • پایان برنامه: 08:07:14
 • طول برنامه:31 دقیقه

(تکرار) سریال آوای باران /ق10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:07:14
 • پایان برنامه: 08:12:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک مشاغل خانگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:12:53
 • پایان برنامه: 08:55:12
 • طول برنامه:42 دقیقه

من نباید زنده باشم/10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:40
 • پایان برنامه: 09:29:36
 • طول برنامه:30 دقیقه

(تکرار) ترویج کشاورزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:11
 • پایان برنامه: 10:17:11
 • طول برنامه:47 دقیقه

بادبادک ها/کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:17:11
 • پایان برنامه: 10:22:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:22:17
 • پایان برنامه: 10:28:52
 • طول برنامه:6 دقیقه

میانبرنامه اوج هیجان/3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:24
 • پایان برنامه: 11:27:11
 • طول برنامه:56 دقیقه

گلخونه/خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:20
 • پایان برنامه: 12:03:41
 • طول برنامه:31 دقیقه

(تکرار) سریال آوای باران /ق10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:41
 • پایان برنامه: 12:19:44
 • طول برنامه:16 دقیقه

زیباترین فصلها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:33
 • پایان برنامه: 12:41:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:41
 • پایان برنامه: 12:51:17
 • طول برنامه:8 دقیقه

تبیان/3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:17
 • پایان برنامه: 13:41:17
 • طول برنامه:50 دقیقه

بیت الهناء/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:41:52
 • پایان برنامه: 14:14:18
 • طول برنامه:32 دقیقه

برنامه دیگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:14:18
 • پایان برنامه: 14:23:03
 • طول برنامه:8 دقیقه

پایی که جا ماند/2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:23:03
 • پایان برنامه: 15:10:03
 • طول برنامه:47 دقیقه

(تکرار) بادبادک ها/کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:13:43
 • پایان برنامه: 16:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 44 دقیقه

(تکرار) فیلم سینمایی* ضربه مغزی *

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:25:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:06
 • پایان برنامه: 17:47:06
 • طول برنامه:22 دقیقه

برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:46
 • پایان برنامه: 18:07:46
 • طول برنامه:19 دقیقه

یادواره شهید مختارربند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:12:46
 • پایان برنامه: 18:19:07
 • طول برنامه:6 دقیقه

رایحه 139

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:19:07
 • پایان برنامه: 18:24:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن / فاطر 1 تا 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:51
 • پایان برنامه: 18:34:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب / شوش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:38:36
 • پایان برنامه: 18:49:32
 • طول برنامه:10 دقیقه

نورالولایه/3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:49:32
 • پایان برنامه: 18:54:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:03
 • پایان برنامه: 19:13:21
 • طول برنامه:15 دقیقه

با نمایندگان/شوشتر 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:13:21
 • پایان برنامه: 19:18:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

میانبرنامه/ هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:18:37
 • پایان برنامه: 19:49:30
 • طول برنامه:30 دقیقه

برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:55
 • پایان برنامه: 20:16:55
 • طول برنامه:25 دقیقه

بی تعارف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:20
 • پایان برنامه: 20:58:20
 • طول برنامه:38 دقیقه

هفت رنگ /ق11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:20
 • پایان برنامه: 21:03:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:07:03
 • پایان برنامه: 21:46:35
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال آوای باران /ق11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:46:35
 • پایان برنامه: 21:53:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بخش*8*+هشدار شرکت ملی گاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:53:46
 • پایان برنامه: 22:47:17
 • طول برنامه:53 دقیقه

شبهای کارون+زیرنویس2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:17
 • پایان برنامه: 22:55:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بخش*9*+هشدار شرکت ملی گاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:33
 • پایان برنامه: 23:29:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بخش*10*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فیلم تلویزیونی * نان شب *

توضیحات برنامه درج نشده است.