جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:15:49
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال /شمعدونی آگهی7وزیرنویس2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:19:14
 • پایان برنامه: 00:58:47
 • طول برنامه:39 دقیقه

مستند 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:18:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

فیلم سینمایی *هریگان*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:21:30
 • پایان برنامه: 05:04:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 42 دقیقه

بسته تولیدی شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:56
 • پایان برنامه: 05:32:56
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:56
 • پایان برنامه: 05:40:49
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن / اعراف 28 تا 36

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:41:00
 • پایان برنامه: 05:54:03
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان صبح به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:10
 • پایان برنامه: 06:23:10
 • طول برنامه:21 دقیقه

سخنرانی مذهبی /خوشوقت/2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:23:56
 • پایان برنامه: 07:03:41
 • طول برنامه:39 دقیقه

(تکرار) مراحب/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:04:28
 • پایان برنامه: 07:57:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

(تکرار) شبهای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:56
 • پایان برنامه: 08:40:57
 • طول برنامه:43 دقیقه

(تکرار) سریال /شمعدونی/ق36

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:42:31
 • پایان برنامه: 09:22:46
 • طول برنامه:40 دقیقه

(تکرار) گلچین/ هفت رنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:23:21
 • پایان برنامه: 09:29:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

موشن گرافیک منهای نفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:30
 • پایان برنامه: 10:15:41
 • طول برنامه:46 دقیقه

رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:41
 • پایان برنامه: 10:24:41
 • طول برنامه:9 دقیقه

جامعه وقانون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:25
 • پایان برنامه: 11:29:03
 • طول برنامه:58 دقیقه

(تکرار) گلخونه/خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:20
 • پایان برنامه: 11:56:39
 • طول برنامه:22 دقیقه

(تکرار) بی تعارف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:44
 • پایان برنامه: 12:24:09
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:59
 • پایان برنامه: 13:21:15
 • طول برنامه:55 دقیقه

بیت الهناء/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:15
 • پایان برنامه: 13:32:49
 • طول برنامه:11 دقیقه

سکانس برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:49
 • پایان برنامه: 14:15:50
 • طول برنامه:43 دقیقه

(تکرار) سریال /شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:50
 • پایان برنامه: 14:26:05
 • طول برنامه:10 دقیقه

پایی که جا ماند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:26:05
 • پایان برنامه: 14:56:02
 • طول برنامه:29 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:48:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

نیمه اول فوتبال اس خوزستان/سپاهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:52:17
 • پایان برنامه: 15:58:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

موشن گرافیک منهای نفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:03:00
 • پایان برنامه: 16:51:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

نیمه دوم فوتبال اس خوزستان/سپاهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:14
 • پایان برنامه: 17:32:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن / فاطر 1 تا 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:33:00
 • پایان برنامه: 17:38:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:24
 • پایان برنامه: 17:45:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:00
 • پایان برنامه: 17:53:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

رایحه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:00
 • پایان برنامه: 18:29:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

آیین وحدت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:30
 • پایان برنامه: 18:54:07
 • طول برنامه:8 دقیقه

نورالولایه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:07
 • پایان برنامه: 20:04:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

فوتبال تا فوتبال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:04:07
 • پایان برنامه: 20:33:50
 • طول برنامه:29 دقیقه

مسیربرتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:50
 • پایان برنامه: 21:09:50
 • طول برنامه:36 دقیقه

آوای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:09:50
 • پایان برنامه: 21:18:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

(تکرار) جامعه وقانون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:18:50
 • پایان برنامه: 21:41:10
 • طول برنامه:22 دقیقه

شیشه عمر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:48:42
 • پایان برنامه: 22:53:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

برآیند+زیرنویس *2*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال /شمعدونی آگهی بخش9 وزیرنویس 3

توضیحات برنامه درج نشده است.