جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:11:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

فیلم سینمایی *برج مینو *+ آگهی بخش*11*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:19:27
 • پایان برنامه: 04:14:03
 • طول برنامه:2 ساعت و 54 دقیقه

بسته تولیدی نیمه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:14:03
 • پایان برنامه: 04:39:03
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:39:03
 • پایان برنامه: 04:44:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن آل عمران آیات 64تا68

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 04:56:23
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذان صبح به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:19
 • پایان برنامه: 05:39:49
 • طول برنامه:37 دقیقه

(تکرار) مدرسه الطف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:39:49
 • پایان برنامه: 05:59:09
 • طول برنامه:19 دقیقه

برای اقدام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:10
 • پایان برنامه: 06:40:10
 • طول برنامه:38 دقیقه

سخنرانی مذهبی/عالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:40:10
 • پایان برنامه: 06:48:27
 • طول برنامه:8 دقیقه

میانبرنامه/سبک زندگی/آسمان آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:48:27
 • پایان برنامه: 07:37:12
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:40:31
 • پایان برنامه: 08:24:10
 • طول برنامه:43 دقیقه

(تکرار) سریال پری دخت/ق2*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:24:10
 • پایان برنامه: 08:29:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود افق/ ویژه هفته دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:18
 • پایان برنامه: 09:26:05
 • طول برنامه:56 دقیقه

(تکرار) ورزش خوستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:46
 • پایان برنامه: 10:17:46
 • طول برنامه:47 دقیقه

بادبادکها/کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:17:46
 • پایان برنامه: 10:22:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:22:52
 • پایان برنامه: 10:29:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه های سینما/وصل نیکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:19
 • پایان برنامه: 11:19:45
 • طول برنامه:49 دقیقه

طعم زندگی/خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:54
 • پایان برنامه: 11:53:36
 • طول برنامه:27 دقیقه

بی تعارف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:36
 • پایان برنامه: 12:00:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

ره توشه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:30
 • پایان برنامه: 12:06:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن / سجده 1تا 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:11:47
 • پایان برنامه: 12:21:12
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:32
 • پایان برنامه: 12:31:22
 • طول برنامه:8 دقیقه

تبیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:22
 • پایان برنامه: 13:32:14
 • طول برنامه:1 ساعت

(تکرار) بیت الهناء/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:25
 • پایان برنامه: 14:04:25
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی مذهبی /ش3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:04:59
 • پایان برنامه: 14:48:38
 • طول برنامه:43 دقیقه

(تکرار) سریال پری دخت/ق2*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:50:18
 • پایان برنامه: 15:13:02
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند سنگر تدارکات /تاثیر کمک های مردمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:30:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

(تکرار) فیلم سینمایی * برج مینو *+ آگهی بخش*3*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:15
 • پایان برنامه: 16:35:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود زین خالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:35:43
 • پایان برنامه: 16:57:17
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنیها/49

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 18:07:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

(تکرار) بادبادکها/کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:12:54
 • پایان برنامه: 18:19:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

رایحه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:19:46
 • پایان برنامه: 18:26:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن / قلم 34 تا آخر*1*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:32:00
 • پایان برنامه: 18:47:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان (به زبان عربی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:47:00
 • پایان برنامه: 19:00:19
 • طول برنامه:13 دقیقه

نورالولایه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:31
 • پایان برنامه: 19:52:43
 • طول برنامه:51 دقیقه

مدرسه الطف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:43
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بخش*8*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

مردان بی ادعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:20:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بخش*6*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:20:40
 • پایان برنامه: 21:58:08
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال پری دخت/ق3*+ آگهی بخش*7*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:08
 • پایان برنامه: 22:03:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیر غلامان حسینی/3/فرحی زاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:03:55
 • پایان برنامه: 22:29:25
 • طول برنامه:25 دقیقه

مراسم بیرق زنان اندیمشک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:31:38
 • پایان برنامه: 22:49:36
 • طول برنامه:17 دقیقه

مجله خبر نگاران/8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

فوتبال تا فوتبال

توضیحات برنامه درج نشده است.