جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:37:43
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال /در حاشیه2ق 11+ وله آگهی وکپشن+ آگهی بخش9+زی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:37:43
 • پایان برنامه: 01:12:18
 • طول برنامه:34 دقیقه

باز پخش دوربین دانشجویی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:12:18
 • پایان برنامه: 02:34:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

فیلم سینمایی *ماده ی22*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:34:05
 • پایان برنامه: 03:32:53
 • طول برنامه:58 دقیقه

ایرانگرد/بارگدان/2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:32:53
 • پایان برنامه: 04:16:26
 • طول برنامه:43 دقیقه

(تکرار) سریال /در حاشیه2 ق 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:26
 • پایان برنامه: 04:41:24
 • طول برنامه:24 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:24
 • پایان برنامه: 04:48:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آ ل عمران * 144 تا 148

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:00
 • پایان برنامه: 05:04:48
 • طول برنامه:16 دقیقه

اذان صبح به افق اهواز2+نماز جماعت صبح2(آیت ا... خا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:48
 • پایان برنامه: 05:44:10
 • طول برنامه:39 دقیقه

سخنرانی مذهبی/میرباقری/

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:10
 • پایان برنامه: 06:15:21
 • طول برنامه:31 دقیقه

بازپخش بی تعارف24/4/98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:21
 • پایان برنامه: 06:17:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران اعلام برنامه1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:17:21
 • پایان برنامه: 07:12:59
 • طول برنامه:55 دقیقه

(تکرار) سریال /سرنوشت2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:12:59
 • پایان برنامه: 08:33:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

طنزپیشگان/ترس از ارتفاع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:33:21
 • پایان برنامه: 08:47:53
 • طول برنامه:14 دقیقه

ازتو حرکت/1/نخل شادگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:47:53
 • پایان برنامه: 09:31:27
 • طول برنامه:43 دقیقه

(تکرار) سریال /در حاشیه2 ق 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:31:27
 • پایان برنامه: 09:32:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه/2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:32:27
 • پایان برنامه: 09:36:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بخش*1*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:36:04
 • پایان برنامه: 10:31:23
 • طول برنامه:55 دقیقه

رنگین کمان/15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:23
 • پایان برنامه: 10:33:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولیدسری2/(1)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:33:05
 • پایان برنامه: 11:28:32
 • طول برنامه:55 دقیقه

بازپخش شبهای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:32
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولیدسری2/(2)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:32:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:20
 • پایان برنامه: 11:35:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولیدسری2/(3)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:30
 • پایان برنامه: 12:07:55
 • طول برنامه:32 دقیقه

برنامه مدار قانون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:55
 • پایان برنامه: 12:09:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولیدسری2/(4)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:45
 • پایان برنامه: 13:06:02
 • طول برنامه:56 دقیقه

بیت الهنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:02
 • پایان برنامه: 13:08:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولیدسری2/(5)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:08:14
 • پایان برنامه: 13:14:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

ترنم دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:14:01
 • پایان برنامه: 13:21:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

انعام * 48 تا 55+تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:00
 • پایان برنامه: 13:35:57
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان ظهر به افق اهواز/با کپشن8 نماز جماعت ظهر دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:57
 • پایان برنامه: 13:36:53
 • طول برنامه:

تیزر حوزه علمیه خواهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:53
 • پایان برنامه: 14:30:09
 • طول برنامه:53 دقیقه

سریال /سرنوشت3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:09
 • پایان برنامه: 14:35:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:35:13
 • پایان برنامه: 15:05:52
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر/62

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:52
 • پایان برنامه: 15:09:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

میانبرنامه های معرفی استانها/ آبادان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:09:18
 • پایان برنامه: 15:14:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بخش*2*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:14:39
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:41:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی *ماده ی22*+آگهی بخش*3*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:41:40
 • پایان برنامه: 16:46:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک چشم دنیا/شورای نگهبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:46:49
 • پایان برنامه: 16:56:47
 • طول برنامه:9 دقیقه

میانبرنامه وزارت نیرو+ آرم استیشن شبکه/دیمه رامهرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:56:47
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بخش*4*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:29:52
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر/62

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:52
 • پایان برنامه: 17:31:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولیدسری2/(6)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:31:31
 • پایان برنامه: 18:22:38
 • طول برنامه:51 دقیقه

بازپخش رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:38
 • پایان برنامه: 18:24:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولیدسری2/(7)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:24:57
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تبیان/14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:47:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولیدسری2/(8)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:47:36
 • پایان برنامه: 18:57:28
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر/62

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:28
 • پایان برنامه: 19:47:59
 • طول برنامه:50 دقیقه

مراحب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:47:59
 • پایان برنامه: 19:52:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه شورای نگهبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:58
 • پایان برنامه: 19:59:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بخش*5*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:00
 • پایان برنامه: 20:26:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

بی تعارف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:00
 • پایان برنامه: 20:27:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

می دانم/4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:30
 • پایان برنامه: 20:33:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

رایحه/71

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:30
 • پایان برنامه: 20:39:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

فاطر * 29 تا 35

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:39:00
 • پایان برنامه: 20:54:04
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان مغرب به افق اهواز /باکپشن/3 نماز جماعت مغرب/ا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:04
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:

تیزر حوزه علمیه خواهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 20:56:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولیدسری2/(9)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:50
 • پایان برنامه: 21:34:50
 • طول برنامه:38 دقیقه

ناخونک/19

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:34:50
 • پایان برنامه: 21:47:41
 • طول برنامه:12 دقیقه

با نمایندگان/ساعدی/1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:47:41
 • پایان برنامه: 21:49:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولیدسری2/(10)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:49:09
 • پایان برنامه: 21:56:24
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بخش*6*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:24
 • پایان برنامه: 22:47:13
 • طول برنامه:50 دقیقه

شبهای کارون+زیرنویس1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:13
 • پایان برنامه: 22:51:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولیدسری2/(11)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:09
 • پایان برنامه: 22:57:31
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بخش*7*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:31
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

صلوات خاصه *امام رضا(ع)*/1 تلاوت یک آیه از قرآن مج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:50:00
 • پایان برنامه: 23:53:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

زنده باد زندگی/ استفاده از فرصت/63

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:53:10
 • پایان برنامه: 23:59:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بخش*8*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:59:39
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.