جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:21:22
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال /پریا/ق/4+آگهی بخش*5*+

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:25:00
 • پایان برنامه: 02:01:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 36 دقیقه

فیلم سینمایی *قتل در قطارسریع السیر شرق*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:04:59
 • پایان برنامه: 03:59:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 54 دقیقه

بسته تولیدی نیمه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:51
 • پایان برنامه: 04:28:51
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:34:00
 • پایان برنامه: 04:44:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان صبح به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:55
 • پایان برنامه: 05:06:48
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترنم صبحگاهی/ ترسیم مسیر بندگی/6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:06:48
 • پایان برنامه: 05:55:26
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند اسب های افسونگر/آرژانتین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:10
 • پایان برنامه: 06:41:04
 • طول برنامه:38 دقیقه

(تکرار) مجموعه سنابل ورشن/17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:41:55
 • پایان برنامه: 07:24:28
 • طول برنامه:42 دقیقه

دعای ندبه/مسجد جزایری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:27:29
 • پایان برنامه: 08:29:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سینمادرسی نما/توطئه در مارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:31:33
 • پایان برنامه: 09:05:36
 • طول برنامه:34 دقیقه

(تکرار) سریال /پریا/ق/4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:07:50
 • پایان برنامه: 09:29:50
 • طول برنامه:22 دقیقه

(تکرار) شاید تا پروازی دیگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:41
 • پایان برنامه: 10:17:27
 • طول برنامه:46 دقیقه

رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:17:27
 • پایان برنامه: 10:22:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:27:14
 • پایان برنامه: 11:36:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

طنز پیشگان قاتلین پیرزن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:12
 • پایان برنامه: 12:08:48
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند پناهگاه دریاچه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:45
 • پایان برنامه: 13:02:35
 • طول برنامه:52 دقیقه

داستانی /زندگی دروغ وفوتبال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:02
 • پایان برنامه: 13:16:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن / فصلت 30تا 35

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:28
 • پایان برنامه: 13:29:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:06
 • پایان برنامه: 13:41:26
 • طول برنامه:10 دقیقه

تبیان /1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:41:26
 • پایان برنامه: 14:20:20
 • طول برنامه:38 دقیقه

(تکرار) مجموعه سنابل ورشن/17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:23:44
 • پایان برنامه: 15:10:30
 • طول برنامه:46 دقیقه

(تکرار)رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:48:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

(تکرار) فیلم سینمایی * *

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:55
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی بخش*3*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:21:03
 • پایان برنامه: 17:57:05
 • طول برنامه:36 دقیقه

(تکرار) سریال /پریا/ق/3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:05
 • پایان برنامه: 18:02:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:52
 • پایان برنامه: 18:37:42
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند باسیمره شامی لرزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:37:42
 • پایان برنامه: 18:46:26
 • طول برنامه:8 دقیقه

نورالولایه/1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:47:42
 • پایان برنامه: 19:21:33
 • طول برنامه:33 دقیقه

مجموعه سنابل ورشن/18

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:21:33
 • پایان برنامه: 19:29:51
 • طول برنامه:8 دقیقه

خبر پلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:32:38
 • پایان برنامه: 20:27:52
 • طول برنامه:55 دقیقه

ایرانگرد/ سری جدید/ش4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:43
 • پایان برنامه: 20:42:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن / نباء 31 تا40

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:41
 • پایان برنامه: 20:53:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب/

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:07
 • پایان برنامه: 21:28:31
 • طول برنامه:30 دقیقه

جوونی در بست/4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:32:15
 • پایان برنامه: 22:47:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

ورزش خوزستان+ زیرنویس1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:59
 • پایان برنامه: 22:55:33
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بخش*8*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

سریال /پریا/ق/5+آگهی بخش*10*

توضیحات برنامه درج نشده است.