جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:45:52
 • طول برنامه:45 دقیقه

فیلم سینمایی *سلطان رویاها*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:49:17
 • پایان برنامه: 01:39:29
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند قله های آلپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:42:54
 • پایان برنامه: 04:21:51
 • طول برنامه:2 ساعت و 38 دقیقه

بسته تولیدی نیمه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:41
 • پایان برنامه: 04:32:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

(تکراری) رایحه 177

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:32:03
 • پایان برنامه: 04:57:03
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:03
 • پایان برنامه: 05:02:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن آل عمران آیات 64تا68

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:00
 • پایان برنامه: 05:14:23
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذان صبح به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:19
 • پایان برنامه: 05:59:40
 • طول برنامه:39 دقیقه

مستند من نباید زنده باشم/2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:10
 • پایان برنامه: 06:23:53
 • طول برنامه:21 دقیقه

سخنرانی مذهبی/ناصری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:24:49
 • پایان برنامه: 07:14:45
 • طول برنامه:49 دقیقه

(تکرار) مراحب3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:14:45
 • پایان برنامه: 07:20:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک مشاغل خانگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:24
 • پایان برنامه: 07:56:51
 • طول برنامه:36 دقیقه

(تکرار) سریال آوای باران /ق 37

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:23
 • پایان برنامه: 09:29:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

(تکرار) بهار کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:40
 • پایان برنامه: 10:18:50
 • طول برنامه:48 دقیقه

رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:21:45
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

کمدی/دوراننده نخاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:20
 • پایان برنامه: 11:37:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:26
 • پایان برنامه: 12:13:53
 • طول برنامه:36 دقیقه

(تکرار) سریال آوای باران /ق 37

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:00
 • پایان برنامه: 12:28:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:08
 • پایان برنامه: 12:37:33
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:51
 • پایان برنامه: 13:33:14
 • طول برنامه:54 دقیقه

(تکرار) بیت الهناء/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:44
 • پایان برنامه: 14:00:20
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند ایرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:39
 • پایان برنامه: 14:07:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:07:45
 • پایان برنامه: 14:55:55
 • طول برنامه:48 دقیقه

(تکرار) رنگین کمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:55
 • پایان برنامه: 15:05:18
 • طول برنامه:9 دقیقه

پایی که جا ماند/20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:18
 • پایان برنامه: 15:11:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقلیم ایران / اشکفت سلمان / ش 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:28:06
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

(تکرار) فیلم سینمایی* سلطان رویاها *

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:08
 • پایان برنامه: 16:50:44
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:44
 • پایان برنامه: 16:55:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:30
 • پایان برنامه: 17:44:57
 • طول برنامه:24 دقیقه

(تکرار) یادگیری برتر/ق1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:44:57
 • پایان برنامه: 17:54:07
 • طول برنامه:9 دقیقه

سکانس برتر/مامور بدرقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:07
 • پایان برنامه: 18:26:45
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند ری میر در سرزمین شمالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:45
 • پایان برنامه: 18:31:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

(تکراری) رایحه 178

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:36:42
 • پایان برنامه: 18:41:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن / مریم 83 تا آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:42:00
 • پایان برنامه: 18:47:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:47:39
 • پایان برنامه: 18:53:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان (به زبان عربی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:52
 • پایان برنامه: 20:00:52
 • طول برنامه:50 دقیقه

سنه الخیر/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:24
 • پایان برنامه: 20:06:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

مولودی خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:06:37
 • پایان برنامه: 20:11:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بخش*6*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:11:55
 • پایان برنامه: 20:56:13
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال آوای باران/ق*38

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:08
 • پایان برنامه: 21:05:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

مولودی خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:08:26
 • پایان برنامه: 21:14:29
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بخش*8*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:14:29
 • پایان برنامه: 22:47:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

بهار کارون+زیرنویس3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:59
 • پایان برنامه: 22:54:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بخش*9*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:20
 • پایان برنامه: 23:29:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بخش*10*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فیلم سینمایی *من زمین را دوست دارم*

توضیحات برنامه درج نشده است.