جدول پخش

همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:23:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سینمایی خانم پاتر

خارجی

 • شروع برنامه:00:31:00
 • پایان برنامه: 01:19:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند داستان حیات

طبیعت و حیوانات

 • شروع برنامه:01:20:00
 • پایان برنامه: 02:22:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سریال جواهری در قصر

قسمت 27 محصول کره جنوبی

 • شروع برنامه:02:22:00
 • پایان برنامه: 03:12:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

بسته شب

تامینی

 • شروع برنامه:03:12:00
 • پایان برنامه: 03:52:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:00
 • پایان برنامه: 05:48:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

ویزه اذان صبح

مذهبی

 • شروع برنامه:05:49:00
 • پایان برنامه: 05:58:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

آفاق

خارجی - طبیعت

 • شروع برنامه:06:02:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

سریال جواهری در قصر

قسمت 28 محصول کره جنوبی

 • شروع برنامه:07:03:00
 • پایان برنامه: 07:25:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

پسر شجاع

قسمت 57

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

امروز

تهیه کننده : رسول نظری

 • شروع برنامه:08:39:00
 • پایان برنامه: 09:01:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند آشنای غریبه

دفاع مقدس شهید امیر حاج امینی

 • شروع برنامه:09:03:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

سینمای کودک بارتوک باشکوه

انیمیشن

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 09:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

خارجی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:43:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

نیم رخ

قسمت 55 دخترانه نوجوان

 • شروع برنامه:10:51:00
 • پایان برنامه: 11:51:00
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه و زندگی

تهیه کننده : مجید دنیا

 • شروع برنامه:11:51:00
 • پایان برنامه: 12:13:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

ویژه اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:00
 • پایان برنامه: 12:56:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

تکرار سریال پژمان

ق4

 • شروع برنامه:13:11:00
 • پایان برنامه: 14:31:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی خانم پاتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:40:00
 • پایان برنامه: 14:59:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

دیدنیهای استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گام پنجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:31:00
 • پایان برنامه: 16:18:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

تکرار شوچره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سینمای کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:43:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

ویژه اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:00
 • پایان برنامه: 18:13:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

یادواره شهید احدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:00
 • پایان برنامه: 18:43:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تکرار حرف اخر

ق49

 • شروع برنامه:18:43:00
 • پایان برنامه: 18:56:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

سراج منیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:26:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

20 دقیقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:02:00
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:00
 • پایان برنامه: 21:05:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

رو به پاکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 21:26:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

دیدنیهای استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

روز خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شوچره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:54 دقیقه

سینمایی فضل بن شاذان

توضیحات برنامه درج نشده است.