جدول پخش

همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:14:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

مستند مادر مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:14:00
 • پایان برنامه: 00:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:15:00
 • پایان برنامه: 01:31:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

سینمایی تبسم گرگ

ایرانی

 • شروع برنامه:01:31:00
 • پایان برنامه: 01:37:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود راز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:37:00
 • پایان برنامه: 01:38:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:38:00
 • پایان برنامه: 02:33:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سریال امپراتور دریا

ق 42

 • شروع برنامه:02:33:00
 • پایان برنامه: 03:27:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

بسته شب

تامینی

 • شروع برنامه:03:27:00
 • پایان برنامه: 03:28:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:28:00
 • پایان برنامه: 03:58:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:58:00
 • پایان برنامه: 04:03:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مداحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:00
 • پایان برنامه: 06:02:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 59 دقیقه

ویژه اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:00
 • پایان برنامه: 06:03:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

سریال امپراتور دریا

ق 43

 • شروع برنامه:06:59:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

امروز

تهیه کننده : محمد نوبختی

 • شروع برنامه:08:05:00
 • پایان برنامه: 08:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 100 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:07:00
 • پایان برنامه: 08:08:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:08:00
 • پایان برنامه: 08:09:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:09:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:10:00
 • پایان برنامه: 08:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:12:00
 • پایان برنامه: 08:25:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

ماجراهای فندق

ق 12 عروسکی

 • شروع برنامه:08:25:00
 • پایان برنامه: 08:26:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:26:00
 • پایان برنامه: 08:49:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند مادر مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:49:00
 • پایان برنامه: 08:53:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

مداحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:53:00
 • پایان برنامه: 08:54:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 08:58:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر

حال ایران من

 • شروع برنامه:08:58:00
 • پایان برنامه: 09:39:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

چمن گل

ق 73

 • شروع برنامه:09:39:00
 • پایان برنامه: 09:40:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:40:00
 • پایان برنامه: 09:44:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:44:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:26:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

نیم رخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:26:00
 • پایان برنامه: 10:27:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:27:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر

حال ایران من

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 10:52:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند نگارستان

کارآوا

 • شروع برنامه:10:52:00
 • پایان برنامه: 10:57:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مداحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:00
 • پایان برنامه: 10:59:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ویژه اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:25:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تکرار سریال اولین انتخاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:26:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:26:00
 • پایان برنامه: 14:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

سینمایی خراش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گام پنجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:31:00
 • پایان برنامه: 16:23:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

تکرار فانوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:23:00
 • پایان برنامه: 16:25:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:25:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مداحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:00
 • پایان برنامه: 17:21:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:21:00
 • پایان برنامه: 17:22:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:22:00
 • پایان برنامه: 18:03:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

چمن گل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:00
 • پایان برنامه: 18:06:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:00
 • پایان برنامه: 18:11:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مداحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:11:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

ویژه اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مزرعه سبز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 18:52:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:00
 • پایان برنامه: 18:58:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:24:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

20 دقیقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:00
 • پایان برنامه: 19:28:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 21:21:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

فانوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:21:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:25:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 22:03:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

مستند شهرداری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:03:00
 • پایان برنامه: 22:09:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:09:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:40:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

روستای من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:40:00
 • پایان برنامه: 22:42:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:42:00
 • پایان برنامه: 22:46:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:46:00
 • پایان برنامه: 23:31:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال اولین انتخاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:31:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:28 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.