جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

همدان
 • شروع برنامه:00:10:00
 • پایان برنامه: 01:27:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

سینمایی فرشته ها با هم می آیند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:27:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

سریال میخک

قسمت 32

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند حج قدیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:36:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

طنزپیشگان

هارولد لوید - اسپیدی

 • شروع برنامه:03:47:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

ویژه اذان صبح به افق همدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:39:00
 • پایان برنامه: 05:57:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند عید قربان در ترکمن صحرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:00
 • پایان برنامه: 06:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سریال میخک

قسمت 33

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبح و نشاط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:36:00
 • پایان برنامه: 09:47:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

روز خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:00
 • پایان برنامه: 10:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

سینمایی کودک سه راهزن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال بوی تاک

قسمت 3

 • شروع برنامه:13:34:00
 • پایان برنامه: 13:58:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:06:00
 • پایان برنامه: 14:48:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تکرار شب فیروزه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:52:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

سینمایی فرشته ها با هم می ایند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:17:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

چمن گل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:00
 • پایان برنامه: 17:28:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

جشن شهروندی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:04:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

سریال بو ی تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

ادامه سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

شب فیروزه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.