جدول پخش

همدان
 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

ویژه اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 12:59:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:00
 • پایان برنامه: 13:02:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

تکرار سینمایی رنگ خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:25:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:31:00
 • پایان برنامه: 14:58:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

مادستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:58:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گام پنجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:32:00
 • پایان برنامه: 16:24:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال وارث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:24:00
 • پایان برنامه: 16:26:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:26:00
 • پایان برنامه: 16:28:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:04:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:04:00
 • پایان برنامه: 17:27:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

چتر سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:00
 • پایان برنامه: 17:32:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:00
 • پایان برنامه: 17:37:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:00
 • پایان برنامه: 17:43:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

مشارکتی شهرداری لالجین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

ویژه اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:25:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

گزار ش موکب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:00
 • پایان برنامه: 18:31:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:00
 • پایان برنامه: 18:41:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:41:00
 • پایان برنامه: 19:26:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خانه و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:04:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:04:00
 • پایان برنامه: 20:19:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مزرعه سبز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:00
 • پایان برنامه: 20:24:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:00
 • پایان برنامه: 20:54:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:00
 • پایان برنامه: 21:02:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:02:00
 • پایان برنامه: 21:26:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

دیدنیهای استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:26:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

بیمه روستائیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 21:56:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

پاییزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:00
 • پایان برنامه: 23:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:10:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:49 دقیقه

نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.