جدول پخش

همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:32:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

سینمایی دو روز در جاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:37:00
 • پایان برنامه: 01:43:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

سریال جواهری در قصر - قسمت 54

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:47:00
 • پایان برنامه: 02:12:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند سفری دیگر - سفر قشم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:16:00
 • پایان برنامه: 03:26:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

بسته شب پاییز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:31:00
 • پایان برنامه: 04:11:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:11:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

ویژه اذان صبح به افق همدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:00
 • پایان برنامه: 07:02:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

سریال نقاش باد - قسمت اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:03:00
 • پایان برنامه: 07:25:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

هستی در جنگل - قسمت 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

امروز - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:41:00
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند سفری دیگر - وانهو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:10:00
 • پایان برنامه: 09:46:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

شکوفه های الوند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:00
 • پایان برنامه: 09:58:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

مادستان - سفر به همدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:00
 • پایان برنامه: 10:33:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

نیم رخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ایرانشهر - مسجد امام خمینی اصفهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه و زندگی - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.