جدول پخش

همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:39:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

سینمایی نفوذی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:39:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

مستند برفراز آلپ

قسمت 2

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:07:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال گاو صندوق

قسمت 7

 • شروع برنامه:02:07:00
 • پایان برنامه: 03:57:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

بسته شب زمستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:57:00
 • پایان برنامه: 05:43:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 46 دقیقه

ویژه اذان صبح به افق همدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:43:00
 • پایان برنامه: 05:53:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:53:00
 • پایان برنامه: 06:33:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:33:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اوج هیجان ورزشهای زمستانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:51:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

ایرانشهر

مسجد شیخ لطف الله

 • شروع برنامه:06:53:00
 • پایان برنامه: 07:31:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:31:00
 • پایان برنامه: 07:46:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

شکرستان

قسمت 28

 • شروع برنامه:07:46:00
 • پایان برنامه: 08:23:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

استارت - لکسوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:07:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند سیزده خانه

قسمت 1

 • شروع برنامه:09:07:00
 • پایان برنامه: 10:12:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

سینمایی کودک فصل شکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:27:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

سینمایی به پانچ خوش آمدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.