جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:37:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

سینمایی تنهای تنهای تنها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 01:40:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سریال میخک

قسمت 28

 • شروع برنامه:01:40:00
 • پایان برنامه: 02:32:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

مستند قلمرو گیاهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:32:00
 • پایان برنامه: 03:24:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

طنزپیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:37:00
 • پایان برنامه: 05:18:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 41 دقیقه

ویژه اذان صبح به افق همدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:18:00
 • پایان برنامه: 05:28:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:00
 • پایان برنامه: 06:02:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سریال میخک

قسمت 29

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

صبح و نشاط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:00
 • پایان برنامه: 09:01:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مادستان

شهر انگور

 • شروع برنامه:09:01:00
 • پایان برنامه: 10:08:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

سینمای کودک رنگهای کودکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

نیم رخ

33 - دخترانه

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 13:05:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سریال پشت کوههای بلند

قسمت 53 - قسمت آخر