جدول پخش

همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

سینمایی کفشهای میرزا نوروز

ایرانی طنز

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 02:03:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

دیدنیهای استان همدان

کاروانسرای فرسفج

 • شروع برنامه:02:03:00
 • پایان برنامه: 02:53:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اقیانوس آرام

قسمت 4

 • شروع برنامه:02:53:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو همدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:55:00
 • پایان برنامه: 03:52:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

آن دم که شب شود

قسمت 6

 • شروع برنامه:03:52:00
 • پایان برنامه: 04:05:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

ایرانشهر

مسجد نصیرالملک

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:12:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه آفاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:00
 • پایان برنامه: 06:06:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 54 دقیقه

ویژه اذان صبح به افق همدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:16:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:16:00
 • پایان برنامه: 06:18:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:18:00
 • پایان برنامه: 07:05:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند سیبری زیبا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:00
 • پایان برنامه: 07:53:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال لژیونرها

قسمت 3

 • شروع برنامه:07:53:00
 • پایان برنامه: 07:56:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر سینمای کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:56:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

موسیقی تصویر بهاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:43:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

همگام

قسمت 4

 • شروع برنامه:08:43:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو همدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 10:07:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

سینمای کودک زندگی یک حشره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:07:00
 • پایان برنامه: 10:09:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمای کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:09:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:38:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

چمن گل

قسمت 5

 • شروع برنامه:10:38:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو همدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اقیانوس آرام

قسمت 5

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 13:14:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 44 دقیقه

سینمایی کفشهای میرزا نوروز

ایرانی طنز

 • شروع برنامه:13:14:00
 • پایان برنامه: 13:36:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

ویژه اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:00
 • پایان برنامه: 13:41:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

ارتباط مستقیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:41:00
 • پایان برنامه: 14:11:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:00
 • پایان برنامه: 15:11:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اندم که شب شود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:11:00
 • پایان برنامه: 15:12:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:12:00
 • پایان برنامه: 15:47:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سیزده خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:47:00
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال رئیس بزرگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:00
 • پایان برنامه: 16:48:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:48:00
 • پایان برنامه: 16:52:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:52:00
 • پایان برنامه: 17:28:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:28:00
 • پایان برنامه: 18:08:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

چمن گل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:00
 • پایان برنامه: 18:09:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:00
 • پایان برنامه: 18:17:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:00
 • پایان برنامه: 18:28:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

دستها و نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:00
 • پایان برنامه: 19:18:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اقیانوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:18:00
 • پایان برنامه: 19:21:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:21:00
 • پایان برنامه: 19:26:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

ارتباط مستقیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:02:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

ویژه اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:02:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:10:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

ارتباط مستقیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

هفت اورنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:46:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:00
 • پایان برنامه: 20:54:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

خاطرات دهه هفتاد شبکه همدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

اینک بهار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:10:00
 • پایان برنامه: 22:16:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:16:00
 • پایان برنامه: 22:21:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:21:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:00
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:59 دقیقه

گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.