جدول پخش

همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

سینمایی ضدگلوله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:40:00
 • پایان برنامه: 02:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مستند پرور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:40:00
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

بسته شبانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مناجات امیر المومنین (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ویژه اذان صبح به افق همدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

طاعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مستند پرور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

صبح عالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال ارمغان تاریکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی کودک - دلفین کوچک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:20:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

فرصتی برای همه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه و زندگی - تکرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:42:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

ویژه اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:00
 • پایان برنامه: 13:17:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تکرار ندای ادینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:17:00
 • پایان برنامه: 14:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 41 دقیقه

تکرا سینمایی ضد گلوله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:58:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گام پنجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:34:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:34:00
 • پایان برنامه: 16:10:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال ارمغان تاریکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:14:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:14:00
 • پایان برنامه: 16:19:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:19:00
 • پایان برنامه: 16:21:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:21:00
 • پایان برنامه: 16:27:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:27:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:00
 • پایان برنامه: 16:57:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:00
 • پایان برنامه: 17:27:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:00
 • پایان برنامه: 17:29:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:00
 • پایان برنامه: 17:59:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

نماز جمعه شهرستانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:31:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

ویژه اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:00
 • پایان برنامه: 18:34:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:34:00
 • پایان برنامه: 18:44:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:44:00
 • پایان برنامه: 19:24:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

هشتک ملت قوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:10:00
 • پایان برنامه: 20:11:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:11:00
 • پایان برنامه: 20:17:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:17:00
 • پایان برنامه: 20:49:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:49:00
 • پایان برنامه: 20:56:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:00
 • پایان برنامه: 21:16:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

لیموترش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:16:00
 • پایان برنامه: 21:20:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:20:00
 • پایان برنامه: 21:23:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:23:00
 • پایان برنامه: 21:24:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:24:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شوچره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:07:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:22:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:34 دقیقه

عصر ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.