جدول پخش

همدان
 • شروع برنامه:00:03:00
 • پایان برنامه: 01:23:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی زن خوب مرد خوب

محصول 1392 ایران کارگردان : علی اسدالهی بابازی : هومن برق نورد فریبا نادری امیرحسین رستمی و شبنم فرشاد جو طنز خانوادگی

 • شروع برنامه:01:24:00
 • پایان برنامه: 02:24:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سریال جواهری در قصر

قسمت 28 محصول کره جنوبی

 • شروع برنامه:02:24:00
 • پایان برنامه: 03:03:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

مستند استارت

زنوو 2

 • شروع برنامه:03:03:00
 • پایان برنامه: 03:53:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

بسته شب پاییز

تامینی

 • شروع برنامه:03:54:00
 • پایان برنامه: 05:43:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 49 دقیقه

ویژه اذان صبح به افق همدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:43:00
 • پایان برنامه: 05:53:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:54:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه نمایی از ایران

موزه فرش

 • شروع برنامه:06:02:00
 • پایان برنامه: 06:58:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

سریال جواهری در قصر

قسمت 29 محصول کره جنوبی

 • شروع برنامه:07:03:00
 • پایان برنامه: 07:25:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

انیمیشن پسر شجاع

قسمت 58

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 08:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

امروز

زنده مجله صبحگاهی

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 09:04:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

رو به پاکی

قسمت 19 با موضوع بلای خانمانسوز اعتیاد

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:46:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

چمن گل

تولیدی سری دوم - قسمت 11 برنامه کودک ونوجوان

 • شروع برنامه:09:46:00
 • پایان برنامه: 10:46:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تکرار آن دم که شب شود

تولیدی قسمت 30 با موضوع رفع شبهات دینی

 • شروع برنامه:10:52:00
 • پایان برنامه: 11:52:00
 • طول برنامه:1 ساعت

خانه و زندگی

زنده مجله خانواده

 • شروع برنامه:11:52:00
 • پایان برنامه: 12:14:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

ویژه اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:00
 • پایان برنامه: 12:57:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

تکرار سریال پژمان

ق4

 • شروع برنامه:13:06:00
 • پایان برنامه: 14:26:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

تکرار سینمایی زن خوب و مردخوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:32:00
 • پایان برنامه: 14:57:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

تکرار نشست خبری دکتر دارابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گام پنجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:31:00
 • پایان برنامه: 16:28:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

تکرار شوچره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

چمن گل

ق11

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:42:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

ویژه اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:00
 • پایان برنامه: 17:53:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

ادامه چمن گل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:00
 • پایان برنامه: 18:08:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسابقه تلفنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:00
 • پایان برنامه: 18:36:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

حرف اخر

ق50

 • شروع برنامه:18:37:00
 • پایان برنامه: 19:12:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

ازاین جیب به اون جیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:13:00
 • پایان برنامه: 19:24:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

همیاری اربعین حسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر 19:30+ گفتگوی خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:52:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال پژمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:53:00
 • پایان برنامه: 21:24:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

ندای ادینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:59:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 23:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شوچره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:09:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:50 دقیقه

همدان 2018

توضیحات برنامه درج نشده است.