جدول پخش

همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:14:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

مستند ایرانگرد

پادنا

 • شروع برنامه:00:14:00
 • پایان برنامه: 00:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:15:00
 • پایان برنامه: 00:18:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی قبل از سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:18:00
 • پایان برنامه: 01:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

سینمایی شیشه های بخار گرفته

ایرانی

 • شروع برنامه:01:55:00
 • پایان برنامه: 02:47:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

مستند آمازون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:47:00
 • پایان برنامه: 03:23:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

بسته شب بهار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:23:00
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ماه عاشقی

ویژه سحر زنده

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 05:42:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

ویژه اذان صبح به افق همدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:42:00
 • پایان برنامه: 05:52:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:52:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه آفاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:00
 • پایان برنامه: 06:54:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

مستند آمازون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:00
 • پایان برنامه: 06:56:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:00
 • پایان برنامه: 06:57:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر نمازهای جمعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:00
 • پایان برنامه: 06:58:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جمع خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:46:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال سر دلبران

قسمت 15

 • شروع برنامه:07:46:00
 • پایان برنامه: 07:48:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر محفل انس با قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:48:00
 • پایان برنامه: 07:50:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو ترتیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:50:00
 • پایان برنامه: 08:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی مذهبی

پناهیان 10

 • شروع برنامه:08:20:00
 • پایان برنامه: 08:22:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو ترتیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:22:00
 • پایان برنامه: 08:24:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:24:00
 • پایان برنامه: 08:26:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر چشم ماه روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:26:00
 • پایان برنامه: 08:27:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جمع خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:27:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

سفره سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:48:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند برای مهمانی

قسمت 10

 • شروع برنامه:08:48:00
 • پایان برنامه: 08:51:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

سفره سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:51:00
 • پایان برنامه: 08:56:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

دیدنیهای استان

نعمان بن مقرن

 • شروع برنامه:08:56:00
 • پایان برنامه: 08:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر چشم ماه روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:52:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

سینمای کودک سندباد

قسمت 15 و پایانی

 • شروع برنامه:09:52:00
 • پایان برنامه: 09:53:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:00
 • پایان برنامه: 09:54:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ضیافت الهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:00
 • پایان برنامه: 09:56:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر چشم ماه روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:00
 • پایان برنامه: 09:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:00
 • پایان برنامه: 09:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جمع خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:21:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

رو به پاکی

قسمت 13

 • شروع برنامه:10:21:00
 • پایان برنامه: 10:22:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:22:00
 • پایان برنامه: 10:31:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

ایرانشهر

باغ ارم شیراز

 • شروع برنامه:10:31:00
 • پایان برنامه: 11:21:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانه و زندگی

بازپخش

 • شروع برنامه:11:21:00
 • پایان برنامه: 11:23:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسابقه قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:23:00
 • پایان برنامه: 11:24:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 36 دقیقه

سینمایی شیشه های بخار گرفته

ایرانی

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:28:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

ویژه اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:00
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:00
 • پایان برنامه: 13:54:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند یک چکه ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:54:00
 • پایان برنامه: 13:56:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سوال مسابقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:00
 • پایان برنامه: 14:26:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی دفتر امام جمعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:26:00
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 14:49:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند شهر اسمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:49:00
 • پایان برنامه: 14:53:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:53:00
 • پایان برنامه: 14:55:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سوال مسابقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گام پنجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:21:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

20 دقیقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:21:00
 • پایان برنامه: 16:23:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سوال مسابقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:23:00
 • پایان برنامه: 16:29:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:58:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اینجا بن نبست یست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

جمع خوانی قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:19:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:19:00
 • پایان برنامه: 20:19:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ویژه برنامه افطار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:00
 • پایان برنامه: 20:43:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

ویژه اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:00
 • پایان برنامه: 21:22:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال دلبران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:22:00
 • پایان برنامه: 21:24:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:24:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:58:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:00
 • پایان برنامه: 22:01:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:00
 • پایان برنامه: 23:01:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ماه باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:01:00
 • پایان برنامه: 23:04:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:04:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:55 دقیقه

همدلی

توضیحات برنامه درج نشده است.