جدول پخش

همدان
 • شروع برنامه:13:32:00
 • پایان برنامه: 14:02:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پیشکسوتان جهادو شهادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:10:00
 • پایان برنامه: 14:36:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تکرار نسیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:00
 • پایان برنامه: 16:34:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

سینمایی خسته نباشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:00
 • پایان برنامه: 17:14:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

شکوفه های الوند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:14:00
 • پایان برنامه: 18:27:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

سینمای کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:00
 • پایان برنامه: 18:58:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تکرار امروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:00
 • پایان برنامه: 19:24:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

ندای ادینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:00
 • پایان برنامه: 20:48:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال پشت کوههای بلند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:12:00
 • پایان برنامه: 22:12:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شبهای امادای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.