جدول پخش

همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:22:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

سینمایی ویروس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:22:00
 • پایان برنامه: 02:17:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مستند زندگی های مسموم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:17:00
 • پایان برنامه: 03:03:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

بسته شبانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:03:00
 • پایان برنامه: 05:28:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 25 دقیقه

ویژه اذان صبح به افق همدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:51:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند زندگی های مسموم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

صبح عالی - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال وارث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:20:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

مصباح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:56:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

سینمایی کودک تام و جری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:00
 • پایان برنامه: 11:41:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

چمن گل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:21:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

ویژه اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:00
 • پایان برنامه: 12:41:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:00
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 12:48:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:00
 • پایان برنامه: 14:11:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

تکرار سینمایی ویروس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:00
 • پایان برنامه: 14:16:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:16:00
 • پایان برنامه: 14:17:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:17:00
 • پایان برنامه: 14:48:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تکرار روستای من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:48:00
 • پایان برنامه: 14:49:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:49:00
 • پایان برنامه: 14:59:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ایرانشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گام پنجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:32:00
 • پایان برنامه: 16:22:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال وارث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:22:00
 • پایان برنامه: 16:26:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:26:00
 • پایان برنامه: 16:28:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:00
 • پایان برنامه: 17:04:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:04:00
 • پایان برنامه: 17:25:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

چتر سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

ویژه اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:00
 • پایان برنامه: 18:33:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:33:00
 • پایان برنامه: 18:36:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:36:00
 • پایان برنامه: 18:39:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:39:00
 • پایان برنامه: 19:24:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خانه و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 19:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:00
 • پایان برنامه: 20:02:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:02:00
 • پایان برنامه: 20:32:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:00
 • پایان برنامه: 20:51:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

مراسم گرامیداشت حماسه سی مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:51:00
 • پایان برنامه: 20:53:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:53:00
 • پایان برنامه: 20:54:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:00
 • پایان برنامه: 21:14:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

دیدنیهای استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:14:00
 • پایان برنامه: 21:19:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:19:00
 • پایان برنامه: 21:22:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:22:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:25:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

پاییزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:06:00
 • پایان برنامه: 23:10:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:10:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:49 دقیقه

مصباح

توضیحات برنامه درج نشده است.