جدول پخش

همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:32:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

سینمایی قهوه اسپرسو

ایرانی

 • شروع برنامه:01:32:00
 • پایان برنامه: 02:06:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند تخریب چیان آسمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:06:00
 • پایان برنامه: 03:34:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

بسته شب بهار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:34:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 46 دقیقه

ویژه اذان صبح به افق همدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:00
 • پایان برنامه: 06:24:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

دیدنیهای استان همدان

باغ موزه دفاع مقدس

 • شروع برنامه:06:24:00
 • پایان برنامه: 06:26:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر پویش کتابخوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:26:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند تخریب چیان آسمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

صبح عالی

زنده مجله صبحگاهی

 • شروع برنامه:08:05:00
 • پایان برنامه: 08:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 100 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:07:00
 • پایان برنامه: 08:08:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:08:00
 • پایان برنامه: 08:12:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:12:00
 • پایان برنامه: 08:14:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر اعطای مدرک قاریان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:14:00
 • پایان برنامه: 08:58:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

مجموعه هشدار برای کبرا 11

قسمت 44

 • شروع برنامه:08:58:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر پویش کتابخوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 10:03:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

سینمای کودک مهاجران

قسمت 2

 • شروع برنامه:10:03:00
 • پایان برنامه: 10:07:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه ترافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:07:00
 • پایان برنامه: 10:08:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:08:00
 • پایان برنامه: 10:44:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

شکوفه های الوند

قسمت 88

 • شروع برنامه:10:44:00
 • پایان برنامه: 11:29:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند ایرانگرد

قسمت 2 گزن چال

 • شروع برنامه:11:29:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

سینمایی قهوه اسپرسو

ایرانی

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ویژه اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 14:05:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

نماز جمعه شهرستانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:05:00
 • پایان برنامه: 14:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:06:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گام پنجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:31:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال زیگ زاگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:22:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:22:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخباراستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:58:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:36:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

شکوفه های الوند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:36:00
 • پایان برنامه: 17:44:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:44:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 17:51:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:51:00
 • پایان برنامه: 17:52:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:00
 • پایان برنامه: 18:42:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اینجا بن بست نیست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:42:00
 • پایان برنامه: 18:43:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:43:00
 • پایان برنامه: 18:53:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

مسابقه تلفنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:53:00
 • پایان برنامه: 18:59:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:26:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

20 دقیقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:00
 • پایان برنامه: 19:27:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:27:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

ویژه اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:00
 • پایان برنامه: 20:48:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

برنامه سپاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:48:00
 • پایان برنامه: 20:52:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:52:00
 • پایان برنامه: 20:54:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:00
 • پایان برنامه: 21:24:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:24:00
 • پایان برنامه: 21:27:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:27:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:54:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:00
 • پایان برنامه: 21:56:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:00
 • پایان برنامه: 21:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

اینک بهار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:10:00
 • پایان برنامه: 23:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:12:00
 • پایان برنامه: 23:56:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:56:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.