جدول پخش

همدان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سینمایی شر خر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:35:00
 • پایان برنامه: 00:38:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:38:00
 • پایان برنامه: 01:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

ادامه سینمایی شر خر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:40:00
 • پایان برنامه: 01:42:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر خانه و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:42:00
 • پایان برنامه: 01:43:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:43:00
 • پایان برنامه: 02:25:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند دنا مهر مادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:25:00
 • پایان برنامه: 02:29:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:57:00
 • پایان برنامه: 03:04:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه گنجینه مرقع نفیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:04:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 56 دقیقه

ویژه اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:01:00
 • پایان برنامه: 05:02:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:00
 • پایان برنامه: 05:03:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر بنیاد قران شهید مفتح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:00
 • پایان برنامه: 05:04:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر آن دم که شب شود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:00
 • پایان برنامه: 05:41:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ

قسمت 45

 • شروع برنامه:05:41:00
 • پایان برنامه: 05:42:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:42:00
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

قلقلک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 05:46:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر خانه و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:46:00
 • پایان برنامه: 05:47:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:47:00
 • پایان برنامه: 06:29:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند دنا مهر مادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:29:00
 • پایان برنامه: 06:31:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر عشایر نهاوند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:00
 • پایان برنامه: 06:32:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر همایش ابن سینا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:00
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

مادستان - گنجینه پایداری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:00
 • پایان برنامه: 06:56:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر حوزه علمیه خواهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ کنگره آیت الله تالهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اکنون صبح عالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

صبح عالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:00
 • پایان برنامه: 08:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر خانه و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:06:00
 • پایان برنامه: 08:07:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر گام پنجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:07:00
 • پایان برنامه: 09:03:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

مسابقه فرمانده

قسمت 2 سری دوم

 • شروع برنامه:09:03:00
 • پایان برنامه: 09:04:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اینجا بن بست نیست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:04:00
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 10:04:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

سینمای کودک افسانه ساریلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:04:00
 • پایان برنامه: 10:08:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:08:00
 • پایان برنامه: 10:09:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر گام پنجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:09:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر همایش ابن سینا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:11:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:11:00
 • پایان برنامه: 10:57:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

طنز پیشگان

لورل وهاردی

 • شروع برنامه:10:57:00
 • پایان برنامه: 11:04:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:04:00
 • پایان برنامه: 12:41:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

سینمایی شر خر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:00
 • پایان برنامه: 12:44:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر موزه لطفعلیان ملایر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:36:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

ویژه اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:00
 • پایان برنامه: 14:04:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تکرار نماز جمعه شهرستانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:04:00
 • پایان برنامه: 14:07:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:07:00
 • پایان برنامه: 14:08:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:08:00
 • پایان برنامه: 14:38:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تکرار اکسایا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:38:00
 • پایان برنامه: 14:41:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:41:00
 • پایان برنامه: 14:42:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:42:00
 • پایان برنامه: 14:56:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

دیدنییهای استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:56:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گام پنجم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:00
 • پایان برنامه: 15:34:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:34:00
 • پایان برنامه: 16:23:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال سام بونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:23:00
 • پایان برنامه: 16:24:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:24:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:00
 • پایان برنامه: 16:54:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:54:00
 • پایان برنامه: 16:59:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:00
 • پایان برنامه: 17:34:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اقیانوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:34:00
 • پایان برنامه: 17:37:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:00
 • پایان برنامه: 17:47:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:00
 • پایان برنامه: 18:37:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

اینجا بن بست نیست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:37:00
 • پایان برنامه: 18:38:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:38:00
 • پایان برنامه: 18:59:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

دیدنیهای استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:23:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

عصر ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:23:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار استان + گفتگوی خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:00
 • پایان برنامه: 20:34:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:34:00
 • پایان برنامه: 21:04:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ویژه اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:04:00
 • پایان برنامه: 21:13:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:13:00
 • پایان برنامه: 21:18:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:18:00
 • پایان برنامه: 21:22:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:22:00
 • پایان برنامه: 21:30:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:07:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

شبهای هکمتانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:34 دقیقه

نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.