جدول پخش

بوشهر
 • شروع برنامه:00:01:59
 • پایان برنامه: 00:05:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:05:32
 • پایان برنامه: 01:10:29
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

یه خونه یه دریا /بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:10:29
 • پایان برنامه: 01:30:09
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند پیاده تا حریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:09
 • پایان برنامه: 01:31:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکو کاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:31:22
 • پایان برنامه: 03:06:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 34 دقیقه

فیلم تلویزیونی ریشه ها /بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:06:13
 • پایان برنامه: 03:07:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

مناطق دیدنی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:07:21
 • پایان برنامه: 03:08:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن در مسیر بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:08:43
 • پایان برنامه: 03:39:56
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند نسل عاشورایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:39:56
 • پایان برنامه: 03:49:05
 • طول برنامه:9 دقیقه

ویژه اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:49:05
 • پایان برنامه: 03:51:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر نذر زینب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:51:01
 • پایان برنامه: 03:55:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

اربعین همدلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:45
 • پایان برنامه: 04:34:03
 • طول برنامه:38 دقیقه

سخنرانی مذهبی /بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:34:03
 • پایان برنامه: 04:38:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

سخنان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:38:14
 • پایان برنامه: 04:39:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:39:32
 • پایان برنامه: 04:49:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:00
 • پایان برنامه: 05:01:45
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان نماز دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:01:45
 • پایان برنامه: 05:15:37
 • طول برنامه:13 دقیقه

دعای صباح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:37
 • پایان برنامه: 05:20:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

راه عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:52
 • پایان برنامه: 05:57:55
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند کوله پشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:55
 • پایان برنامه: 06:00:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:27
 • پایان برنامه: 06:06:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

آرم و قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:33
 • پایان برنامه: 06:16:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:16:33
 • پایان برنامه: 06:54:11
 • طول برنامه:37 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:11
 • پایان برنامه: 07:01:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:43
 • پایان برنامه: 07:49:31
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند مسیر سبز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:49:31
 • پایان برنامه: 07:52:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:52:58
 • پایان برنامه: 08:00:36
 • طول برنامه:7 دقیقه

نکته های زیارت اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:36
 • پایان برنامه: 08:02:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر عکس سلفی با شهداء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:16
 • پایان برنامه: 08:42:10
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال فرات ق 1/بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:42:10
 • پایان برنامه: 08:50:26
 • طول برنامه:8 دقیقه

الزامات اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:26
 • پایان برنامه: 08:52:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سید مقاومت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:52:41
 • پایان برنامه: 08:53:12
 • طول برنامه:

تیزر فضای مجازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:53:12
 • پایان برنامه: 08:56:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن مرگ تدریجی یک کشور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:56:48
 • پایان برنامه: 08:59:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر اینترنت ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:24
 • پایان برنامه: 10:00:06
 • طول برنامه:1 ساعت

بچه های آفتاب های

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:06
 • پایان برنامه: 10:01:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پویش قطره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:01:46
 • پایان برنامه: 10:14:02
 • طول برنامه:12 دقیقه

مستند میراثی از سناباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:14:02
 • پایان برنامه: 10:15:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر دوبنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:28
 • پایان برنامه: 11:20:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

یه خونه یه دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:28
 • پایان برنامه: 11:23:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید سری 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:23:15
 • پایان برنامه: 11:24:12
 • طول برنامه:

روزشمار اربعین 6روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:12
 • پایان برنامه: 11:35:12
 • طول برنامه:11 دقیقه

ارتباط مستقیم با کربلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:12
 • پایان برنامه: 11:42:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

ویژه اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:44
 • پایان برنامه: 11:45:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

سخنان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:51
 • پایان برنامه: 11:47:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:47:24
 • پایان برنامه: 11:53:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:00
 • پایان برنامه: 12:07:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان نماز دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:10
 • پایان برنامه: 12:11:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روز یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:11:55
 • پایان برنامه: 12:12:15
 • طول برنامه:

روزشمار اربعین 6روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:12:15
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

ارتباط مستقیم با کربلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:34:09
 • طول برنامه:9 دقیقه

کهکشان اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:09
 • پایان برنامه: 13:26:48
 • طول برنامه:52 دقیقه

مستند از دیار حبیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:26:48
 • پایان برنامه: 13:28:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پویش قطره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:29
 • پایان برنامه: 13:30:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید سری 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:19
 • پایان برنامه: 15:02:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

فیلم تلویزیونی به رنگ مروارید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:21
 • پایان برنامه: 15:05:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن مرگ تدریجی یک کشور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:57
 • پایان برنامه: 15:08:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر اینترنت ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:08:33
 • پایان برنامه: 15:09:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر دوبنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:09:59
 • پایان برنامه: 15:31:31
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:31:31
 • پایان برنامه: 16:32:21
 • طول برنامه:1 ساعت

بچه های آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:32:21
 • پایان برنامه: 16:34:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر عکس سلفی با شهداء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:34:01
 • پایان برنامه: 16:40:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

من از هلند می آیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:08
 • پایان برنامه: 16:40:53
 • طول برنامه:

تیزر تندیس ملی فداکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:53
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:03:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

بوشهر من شول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:03:39
 • پایان برنامه: 17:06:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

فتو کلیپ اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:06:09
 • پایان برنامه: 17:38:19
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف آخر 95/بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:19
 • پایان برنامه: 17:46:35
 • طول برنامه:8 دقیقه

الزامات اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:46:35
 • پایان برنامه: 17:47:32
 • طول برنامه:

روزشمار اربعین 6روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:32
 • پایان برنامه: 17:49:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

سخنان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:43
 • پایان برنامه: 17:50:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:50
 • پایان برنامه: 17:56:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:00
 • پایان برنامه: 18:07:47
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذان نماز دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:47
 • پایان برنامه: 18:09:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:17
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ارتباط مستقیم با کربلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:31:44
 • طول برنامه:11 دقیقه

کهکشان اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:44
 • پایان برنامه: 18:32:09
 • طول برنامه:

راهنمای زائرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:32:09
 • پایان برنامه: 18:35:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:35:15
 • پایان برنامه: 19:40:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

یه خونه یه دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:15
 • پایان برنامه: 19:42:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید سری 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:42:07
 • پایان برنامه: 19:52:09
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند کوتاه ما میتوانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:09
 • پایان برنامه: 19:55:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن مرگ تدریجی یک کشور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:45
 • پایان برنامه: 19:58:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر اینترنت ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:21
 • پایان برنامه: 20:00:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:35
 • پایان برنامه: 20:36:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:00
 • پایان برنامه: 20:36:31
 • طول برنامه:

تیزر فضای مجازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:31
 • پایان برنامه: 20:42:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

کهکشان اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:42:28
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:04:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ عمارت دهدشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:04:11
 • پایان برنامه: 21:13:58
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر 97/بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:13:58
 • پایان برنامه: 21:16:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید سری 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:16:22
 • پایان برنامه: 21:17:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:17:56
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

شونشینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:20:00
 • پایان برنامه: 22:21:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر60ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:21:30
 • پایان برنامه: 22:31:17
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر 97/بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:31:17
 • پایان برنامه: 22:33:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید سری 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:33:28
 • پایان برنامه: 22:34:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:34:38
 • پایان برنامه: 23:55:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

نشان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:55:21
 • پایان برنامه: 23:56:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر60ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:56:51
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن مرگ تدریجی یک کشور

توضیحات برنامه درج نشده است.